Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Veronika GAJDOŠOVÁ"

Blankholder Forces Distribution in Deep Drawing Process of TWB DOI:10.15199/24.2015.8.10


  Tailor-welded blanks (TWB) of materials with different stress-strain properties are characterised by uneven plastic flow in deep drawing process which results in unequal transfer of technology (blankholder) forces on the functional parts of the forming tool. These phenomena occur most significantly during drawing of blanks with a combination of sheet parts with a different formability or different thicknesses. Observing the behaviour of these blanks in the forming process is relevant to the final functional and appearance quality of the drawn parts. The combination of materials which is widely used for the production of bodyworks structure was chosen for this analysis. The experiments were performed on a laboratory instrument with an elastic blankholder for the deep drawing of a rectangular-footprint part. TWB formability was investigated in terms of the size and layout blankholder forces after setting a constant blankholder pressure before the drawing process. Zespawane metodą spawania na styk półfabrykaty(TWB) z materiałów o różnych właściwościach naprężeniowo-odkształcających charakteryzują się nierównym płynięciem plastycznym w procesie głębokiego tłoczenia, które skutkuje nierównym przeniesieniem technologicznym sił dociskacza na funkcjonalne elementy narzędzia tłoczącego. Zjawiska takie występują głównie podczas tłoczenia półfabrykatów zawierających kombinację arkuszy o różnej odkształcalności oraz o różnej grubości. Obserwacja zachowania tych półfabrykatów w procesie kształtowania jest istotna dla końcowego funkcjonowania i jakości wyglądu zewnętrznego tłoczonych elementów. Kombinacja różnych materiałów powszechnie używanych w produkcji struktur nadwozi została wybrana do analizy. Eksperymenty przeprowadzono w na urządzeniach laboratoryjnych z użyciem elastycznego dociskacza do głębokiego tłoczenia z prostokątną częścią odciskającą. Odkształcalność materiałów typu TWB została zbadana pod względem rozmiaru i rozkładu sił dociskacza po u[...]

The Effect of Weld Line Orientation on the Geometry of Deep Drawn Tailor-welded Blanks DOI:10.15199/24.2015.9.13


  Uneven plastic flow and weld line instability in deep drawing process characterises sheet metal forming of tailor-welded blanks (TWBs) of materials with different stress-strain properties. Such behaviour is visible mainly during drawing of TWB with a combination of sheet parts with different thicknesses or formability. Researching these phenomena in the forming process is important in relation to the final functional and visual properties of the drawn parts. In our analysis, the combination of materials widely used in automotive industry for the production of bodyworks structure was chosen. The testing was prepared using a laboratory instrument with an elastic blankholder for the deep drawing of a rectangular-footprint part. TWB formability was researched in relation to the shape and earing of the part and its dependence on the orientation of weld line to part footprint and its positioning after drawing. Nierówne płynięcie plastyczne i niestabilna linia wtopienia w procesie głębokiego tłoczenia charakteryzuje kształtowanie materiałów zespawanych na styk półfabrykatów (TWB) mających różne właściwości naprężeniowo-odkształcające. Takie zachowanie materiału jest głównie obserwowane w przypadku materiałów TWB kiedy łączone są powierzchnie o różnej grubości i odkształcalności. Badanie tych zjawisk w procesie formowania jest ważne w odniesieniu do końcowych właściwości funkcjonalnych i wizualnych tłoczonych części. W niniejszej analizie wybrano typową dla budowy nadwozia kombinację materiałów szeroko stosowanych w przemyśle samochodowym. Badania zostały przygotowane z użyciem przyrządów laboratoryjnych z wykorzystaniem elastycznego dociskacza do głębokiego tłoczenia z częścią odciskową w kształcie prostokąta. Odkształcalność materiałów TWB została zbadana pod względem kształtu i tworzenia się uch na obrzeżu wytłoczki danej części, a także po[...]

The effect of planar anisotropy on properties of tailor-welded blanks made of dual-phase steels


  In the study tailor welded blanks were prepared by solid laser welding. They consisted of same dual-phase steel HCT600X of equal thick- ness but different rolling directions and planar anisotropy. The influence of planar anisotropy on formability of tailor welded blanks were investigated. Major part of the research was made virtually by FEM using appropriate material model with accurate description of planar anisotropy. The aim was to observe plastic material flow and ear formation at the edge of the deep drawn part. These results were verified by real experiments. W artykule przedstawiono wyniki badań, w których zastosowano wykrojkę łączoną typu "tailored blank", gdzie połączenie uzyskano poprzez spawanie laserowe. Wykrojka składa się blach o tej samej grubości, wykonanych ze stali dwufazowej w gatunku HCT600X, ale o różnej względnej orientacji kierunku walcowania oraz różnej anizotropii płaskiej. Przebadano wpływ anizotropii płaskiej na zdolność odkształceń (na przykładzie wytłaczania) tak przygotowanej wykrojki. Badania bazują na symulacji numerycznej MES, gdzie zastosowano model materiałowy uwzględniający dokładny opis anizotropii płaskiej blachy. Celem było zaobserwowanie plastycznego płynięcia materiału oraz kształtowanie się tzw. "uch" na krawędzi wytłoczki prostokątnej. Wyniki symulacji zostały zweryfikowane doświadczalnie. Key word: Tailor-welded blank, FEM, dual-phase steel, anisotropy Słowa kluczowe: wykrojka łączona spawaniem, wytłaczanie, MES, stal dwufazowa, anizotropia.1. Introduction. High strength sheet steels have been developed predominantly for automotive applications. Various new grades of steels have been developed which show excellent formability and are able to meet the most automotive requirements. The most popular grades of automotive steels are dual-phase grade. Weldability and formability belong to the most important properties of automotive steels, because of increasing use of tailor-welded blanks (TWB). They usua[...]

 Strona 1