Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Rafał Lużny"

The effect of parameters of wet flue gas desulfurization on its effectiveness Wpływ parametrów procesu odsiarczania spalin metodą mokrą na jego efektywność DOI:10.15199/62.2015.7.20


  The impact of recycling portion of the desulfurized gas stream and the amt. of spray levels used in the absorber on the flue gas desulfurization efficiency was simulated. The recycling a part of the desulfurized stream gas resulted in increasing the efficiency of the process by approx. 1%, while the gas recycle, together with an increased no. of spray levels resulted in increasing the efficiency of gas purifn. by approx. 4%. Recyrkulacja spalin może potencjalnie być stosowana jako metoda zwiększenia efektywności ich odsiarczania. W pracy przedstawiono wyniki symulacji odsiarczania spalin metodą mokrą wapienną przy zastosowaniu recyklowania (zawracania) części spalin odsiarczonych i ich wprowadzania do strumienia spalin nieodsiarczonych. Zgodnie z przewidywaniami uzyskano obniżenie temperatury i zawartości SO2 w spalinach na wlocie do absorbera. Stwierdzono także, że zwiększenie efektywności procesu jest niewielkie, rzędu 1%. Znaczne zwiększenie masy spalin wprowadzanych do absorbera w procesie z ich recyklem powoduje, że metoda może być stosowana tylko w przypadku gdy instalacja odsiarczania spalin dysponuje nadmiarem wydajności wentylatorów. Jak wynika z wyników symulacji i uzyskanych danych przemy-słowych efektywność recyklowania spalin jest ograniczona. Znacznie lepsze efekty uzyskuje się, stosując większą liczbę stopni (poziomów) zraszania spalin. Recyrkulacja spalin odsiarczonych polega na skierowaniu części strumienia tych spalin do strumienia spalin zasiarczonych przed instalacją odsiarczania spalin (IOS). Schemat przepływu spalin odsiarczonych w układzie z ich recyrkulacją pokazano na rys. 1. Odsiarczone spaliny mogą być częściowo (w odpowiedniej proporcji) zawracane i, obok strumienia spalin nieodsiarczonych, kierowane za pomocą wentylatora wspomagającego jako dodatkowy strumień do absorbera (wariant 1). W wariancie 2 część spalin odsiarczonych jest włączana bezpośrednio do strumienia spalin zasiarczony[...]

 Strona 1