Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"SEBASTIAN MISZCZAK"

Morphology of multilayer Al2O3/TiO2 coatings deposited by the sol-gel technique

Czytaj za darmo! »

Multilayer oxide coatings comprising titanium dioxide (TiO2) and aluminium trioxide (Al2O3) were deposited on X5CrNi18-9 and 21CrMoV5 steel substrates by the sol-gel technique. Particular oxide films were deposited from alkoksy metaloorganic precursors using a dip-coating method. Densification of the coatings was carried out at temperatures of 500oC and 800oC. In the present work, the result[...]

Wytwarzanie powłok hydroksyapatytu węglanowego metodą zol-żel

Czytaj za darmo! »

Hydroksyapatyt (HAp) - Ca10(PO4)6(OH)2 jest obecnie uważany za jeden z najważniejszych biomateriałów w chirurgii kostnej ze względu na podobieństwo składu chemicznego i fazowego do mineralnego składnika kości i zdolność do wiązania się z tkanką kostną [1÷4]. Ze względu na raczej niskie właściwości wytrzymałościowe HAp, które dodatkowo maleją w wyniku jego resorpcji po implantacji, ceramika ta nie może być używana jako substytut kości w miejscach silnie obciążonych. Zastosowanie HAp w postaci powłoki na metalowych implantach pozwala na uzyskanie bioaktywności powierzchni implantu i jego trwałe związanie z kością [3÷6]. Istnieje kilka metod wytwarzania powłok HAp na metalowych podłożach, np.: rozpylanie jonowe, impulsowa ablacja laserowa, natryskiwanie cieplne i metoda zol-żel [5÷14]. Metoda zol-żel pozwala na otrzymywanie dobrej jakości powłok bez stosowania wysokiej temperatury wygrzewania i kosztownej aparatury. Metodą tą można otrzymać powłoki o dużej czystości i kontrolowanym składzie fazowym i porowatości. Metoda zol-żel może być wykorzystana do modyfikacji budowy chemicznej HAp w kierunku otrzymywania powłok o budowie zbliżonej do apatytów biologicznych [6, 7]. Naturalny składnik kości, jakim jest biologiczny apatyt, wykazuje zmienność budowy w zależności od pH i składu płynów ustrojowych i może zawierać niewielkie ilości sodu, magnezu, potasu, a także fluoru i chloru. Zawiera także jony węglanowe, które częściowo zastępują w strukturze apatytu zarówno jony fosforanowe (typ B), jak również jony hydroksylowe (typ A) [2, 15, 16]. Hydroksyapatyt węglanowy jest zbliżony do hydroksyapatytu biologicznego, dzięki czemu przyspiesza procesy osteointegracji w porównaniu ze stechiometrycznym hydroksyapatytem, jednak z drugiej strony wykazuje on zwiększoną rozpuszczalność, co może ograniczać czas potrzebny do osiągnięcia wystarczającego stopnia integracji powłoki z kością [15]. Metoda zol-żel może być wykorzystana do otrzymywania p[...]

Comparison of structure and morphology of hydroxyapatite films obtained by sol-gel and RF PECVD methods

Czytaj za darmo! »

In the recent years, increasing number of applications of hydroxyapatite (HAP) layers as implant coatings have been observed. Due to its chemical composition, similar to that of natural bones, HAP is highly valued by the medical environment. The HAP layer causes the implant to integrate faster into surrounding tissues [1]. Additionally, it is a layer limiting the penetration of metal ions to organism, and preventing the immune system response. A number of methods can be used to produce biocompatible coatings on metals for biomedical applications: high temperature plasma-spraying, electrophoretic deposition, laser deposition, micro-arc techniques, magnetron sputtering and sol-gel techniques [2÷9]. However, each method has its own limitations, often caused by low adhesion strength to the substrate and also by difficulties with controlling the phase composition of the coating during the deposition. In this work HAP layers were deposited by sol-gel method which provided good control of film parameters, and by a new PE RFCVD method. Experimental procedure In sol-gel method, the calcium-phosphate sol was prepared by dissolving Ca(NO3)2⋅4H2O and (C2H5O)3PO in ethanol. Next, the solutions were mixed and aged for 15 hours at 60°C. The HAP layers were deposited on samples of AISI 316L stainless steel and silicon wafers by dip-coating method. Samples were withdrawn from sol with constant speed of 35 mm/min and annealed in air at 500°C[...]

Charakterystyka powłok Al2O3 wytwarzanych metodą aerozol-żel

Czytaj za darmo! »

Materiały tlenkowe stanowią dużą grupę tworzyw ceramicznych, znajdującą szerokie zastosowanie w technice. Często stosowane są jako materiały powłokowe na różnego rodzaju podłożach. Szczególne miejsce pośród takich zastosowań zajmuje tlenek glinu Al2O3, dzięki korzystnym właściwościom fizykochemicznym i mechanicznym. Powłoki Al2O3 mogą być wytwarzane z użyciem różnych metod osadzania, takich jak: chemiczna depozycja z fazy gazowej (CVD), rozpylanie magnetronowe, natryskiwanie cieplne, czy też metody zol-żel [1÷4]. W pracy przedstawione są wyniki badań nad zmodyfikowaną metodą wytwarzania powłok tlenkowych z fazy ciekłej - metodą aerozol-żel. Jest ona modyfikacją klasycznego procesu zol-żel i polega na ultradźwiękowym generowaniu mgły aerozolu i osadzaniu go na wybranym podłożu [5]. Zaletą takiej modyfikacji jest możliwość osadzania powłok tlenkowych na podłożach o skomplikowanej lub porowatej powierzchni. Metoda ta może być użyta do wytwarzania zarówno powłok jedno- jak i wieloskładnikowych, np. SiO2, TiO2, ormosil [6÷8]. W pracy metoda aerozol-żel posłużyła do wytworzenia powłok tlenku glinu Al2O3 na podłożach krzemowych, które były następnie obrabiane cieplnie w różnej temperaturze. Wytworzone powłoki zostały następnie scharakteryzowane pod kątem morfologii powierzchni, budowy chemicznej i strukturalnej, twardości oraz adhezji. me todyka ba dawcza Do wytworzenia powłok tlenku glinu użyto zolu na bazie prekursora metaloorganicznego oraz wody. Tri-izo-propanolan glinu (Sigma- Aldrich, >98%) rozpuszczano w wodzie o temperaturze 95°C, natomiast katalizatorem był roztwór kwasu azotowego. Uzyskany roztwór koloidalny charakteryzował się kwaśnym pH (ok. 3,8) i lepkością ok. 7 cPs. Tak otrzymany zol posłużył do wytworzenia powłok Al2O3. W tym celu zbudowano reaktor realizujący podstawowe założenie metody aerozol-żel, czyli możliwość depozycji powłok z mgły aerozolu. Schematyczną budowę reaktora przedstawia rysunek 1. Zasadniczymi [...]

 Strona 1