Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Maciej KUNIEWSKI"

Narażenia transformatorów od przepięć przenoszonych przez uzwojenia

Czytaj za darmo! »

Niezawodna praca transformatorów energetycznych ma duże znaczenie dla ciągłości dostarczania energii elektrycznej. Narażenia eksploatacyjne mają duży wpływ stan techniczny transformatorów. Szczególne narażenia transformatorów stanowią przepięcia powstające w układach elektroenergetycznych. Przepięcia mogą być przyczyną uszkodzeń transformatorów pomimo ochrony przepięciowej. W artykule przedstawiono wyniki badań przepięć przenoszonych przez uzwojenia transformatorów. Obiekty doświadczalne stanowiły transformatory rozdzielcze o zróżnicowanych konstrukcjach i parametrach. Abstract: The reliable work of power transformers has the large meaning for the continuity of the supplying of electric devices. Exploitation impacts have large influence on technical condition of transformers. Overvoltages generated in power systems create specially risks for power transformers. Overvoltages may be as a cause of failures for power transformer despite of overvoltage protection. The investigation results of overvoltages transferred through transformer windings are presented in the paper. The distribution transformers with different constructions and parameters were used as a experimental objects. (Impact of transformers from overvoltages transferred through windings) Słowa kluczowe: transformatory energetyczne, przepięcia przenoszone, układy izolacyjne Keywords: power transformers, transferred overvoltages, insulation systems Wprowadzenie W układach elektroenergetycznych generowane są przepięcia o zróżnicowanych przebiegach i wartościach szczytowych. Przepięcia powstają głównie podczas czynności łączeniowych, w niektórych stanach awaryjnych oraz w czasie wyładowań piorunowych. Przepięcia generowane w warunkach eksploatacji są źródłem przepięć wewnętrznych w transformatorach energetycznych, narażających układy izolacyjne uzwojeń pomimo ochrony przepięciowej. Napięcia obniżone ograniczników przepięć są około trzykrotnie większe od napięć roboczych chronio[...]

Badania i symulacje przepięć łączeniowych przenoszonych przez uzwojenia transformatorów

Czytaj za darmo! »

Przepięcia przenoszone przez uzwojenia transformatorów energetycznych stanowią poważne narażenia układów izolacyjnych transformatorów oraz urządzeń zasilanych. Symulacje przepięć przenoszonych wymagają stosowania modeli transformatorów, odzwierciedlających zjawiska w warunkach propagacji przepięć między uzwojeniami. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów oraz symulacji przepięć przenoszonych przez uzwojenia jednej fazy transformatora podczas łączenia transformatora wyłącznikiem próżniowym. Abstract. Overvoltages transferred through windings of power transformers are affecting on insulation systems of transformer and supplied devices. Simulations of transferred overvoltages needs models of transformer which include phenomena of propagation of overvoltages through windings. Paper presents results of measurements and simulations of overvoltages transferred through power transformer windings occurred during switching of vacuum circuit breaker. (Measurements and simulations of switching overvoltages transferred through power transformer windings). Słowa kluczowe: transformatory, przepięcia przenoszone, badania, symulacje. Keywords: power transformers, transferred overvoltages, investigations, simulations. Wstęp W układach elektroenergetycznych generowane są przepięcia o zróżnicowanych przebiegach i wartościach szczytowych. Przepięcia powstają głównie podczas czynności łączeniowych, w niektórych stanach awaryjnych oraz w czasie wyładowań piorunowych. Przepięcia generowane w warunkach eksploatacji narażają układy izolacyjne uzwojeń pomimo ochrony przepięciowej. Napięcia obniżone ograniczników przepięć są około trzykrotnie większe od napięć roboczych chronionych transformatorów, a przebiegi napięć przejściowych na ogranicznikach beziskiernikowych podczas ich działania są zbliżone do przebiegu prostokątnego. Wartości przepięć powstających w uzwojeniach transformatorów są zależne nie tylko od wartości maksymalnych przepięć na zaciskach wej[...]

Symulacje przepięć przenoszonych przez transformatory energetyczne DOI:10.12915/pe.2014.10.34

Czytaj za darmo! »

Przepięcia przenoszone przez uzwojenia transformatorów energetycznych stanowią narażenia układów izolacyjnych transformatorów oraz urządzeń zasilanych. Przepięcia są przenoszone przez transformatory w wyniku zjawisk przejściowych w uzwojeniach stanowiących złożone układy nieliniowe pomiędzy którymi istnieją silne sprzężenia elektromagnetyczne. Symulacje przepięć przenoszonych przez transformatory wymagają stosowania modeli transformatorów, odzwierciedlających zjawiska występujące w warunkach propagacji przepięć między uzwojeniami. W artykule przedstawiono wyniki symulacji przepięć przenoszonych przez uzwojenia transformatora wykonane przy zastosowaniu modeli transformatorów istniejących w programie EMTP/ATPDraw oraz opracowanego modelu wysokoczęstotliwościowego transformatora. Symulacje porównano z wynikami badań. Abstract. Overvoltages transferred through power transformer windings affects on insulation of power transformers and equipment connected to its terminals. Overvoltages are transferred through transformers due to transient phenomena existing between windings, which are complex non-linear systems with electromagnetic couplings. Simulations of overvoltages transferred through windings are possible with usage of transformer models, which take into account phenomena occurring during propagation of overvoltages between windings. This paper presents simulations results of overvoltages transferred through transformer windings, performed with transformer models implemented in EMTP/ATPDraw software and designed high-frequency model. Simulation results were compared to measurements. (Simulations of overvoltages transferred through power transformers). Słowa kluczowe: przepięcia przenoszone, symulacje komputerowe, modele transformatorów Keywords: transferred overvoltages, computer simulations, models of transformers doi:10.12915/pe.2014.10.34 Wstęp W układach elektroenergetycznych w warunkach eksploatacji powstają przepięcia o zróżnicowan[...]

Analiza przepięć w uzwojeniach transformatorów DOI:10.15199/48.2015.07.30

Czytaj za darmo! »

Transformatory energetyczne w trakcie eksploatacji są narażone na oddziaływanie napięcia roboczego oraz przepięć. Przepięcia zawierają zwykle składowe oscylacyjne tłumione, o częstotliwościach zawartych w szerokich granicach i oddziałują na transformatory pomimo powszechnie stosowanej ochrony przepięciowej. Zjawiska przejściowe w transformatorach, wpływające na przebiegi i wartości maksymalne przepięć wewnętrznych, są zależne od reakcji uzwojeń na napięcia pojawiające się na zaciskach wejściowych transformatorów. Analiza przepięć w transformatorach ma duże znaczenie dla oceny warunków pracy układów izolacyjnych i doskonalenia ich konstrukcji. W artykule przedstawiono analizę przepięć generowanych w uzwojeniu transformatora rozdzielczego przy oddziaływaniu napięć przejściowych o różnych przebiegach. Przedstawiono również metodę identyfikacji częstotliwości, przy których przepięcia mogą być wzmacniane wewnątrz uzwojeń. Abstract. Power transformers are subjected to action working voltage and overvoltages. Usually overvoltages contain oscillative dumped components with frequencies of wide ranges. Overvoltages influence on transformers despite of overvoltage protection systems. Transient phenomena in transformers, which have influence on courses and maximal values of internal overvoltages, are dependent on the reaction of windings on transient voltages at input clamps of transformers. Analysis of overvoltages in transformers has important meaning for estimation of work conditions of insulation systems and improvement of their constructions. Analysis of overvoltages generated in distribution transformers under action of transient voltages with different waveforms is presented in the paper. The method of identification of frequencies at which overvoltages inside windings can be amplified is also presented in the article. (Analysis of overvoltages in transformer windings). Słowa kluczowe: transformatory, uzwojenia, przepięcia wewnętrzne, admitancja u[...]

Analiza przepięć przenoszonych przez transformatory rozdzielcze do sieci niskiego napięcia DOI:10.15199/48.2015.11.53

Czytaj za darmo! »

Analiza narażeń przepięciowych układów izolacyjnych urządzeń elektrycznych powinna obejmować także przepięcia przenoszone przez transformatory. Szczególne znaczenie ma analiza przepięć przenoszonych przez transformatory rozdzielcze do sieci niskiego napięcia z powodu zwiększającej się liczby urządzeń elektrycznych i elektronicznych o małej odporności na oddziaływanie przepięć. Narażenia przepięciowe urządzeń elektrycznych są zależne od wartości maksymalnych i przebiegów przepięć oraz warunków propagacji przepięć w sieciach elektrycznych oraz ochrony przepięciowej. W artykule przedstawiono analizę propagacji przepięć przenoszonych przez transformator rozdzielczy w typowych fragmentach sieci elektrycznych niskiego napięcia. Podstawą analizy były symulacje przepięć wykonane przy zastosowaniu programu Electromagnetic Transients Program-Alternative Transients Program (EMTP-ATP). Do modelowania transformatora zastosowano model wysokoczęstotliwościowy, opracowany na podstawie wyników pomiarów funkcji przenoszenia. Abstract: Analysis of overvoltage impacts of insulation systems for electrical devices should include also overvoltages transferred through transformers. Special mean have analysis of overvoltages propagated through distribution transformers to low voltage networks because number of electrical devices and electronic equipment with smal overvoltage hardnes is more and more large. Overvoltages impact on electrical devices are depended on maximal values and time courses of overvoltages and condition of overvoltage propagation in eletrical networks and overvoltage protection. Analysis of propagation for overvoltages transferred through distribution transformers in typical part of low voltage networks is presented in the paper. As a basis of the analysis were results of simulations done by use of Electromagnetic Transients Program-Alternative Transients Program (EMTP-ATP). Distribution transformer was modeled by use of high frequency model of t[...]

Propagacja przepięć łączeniowych w uzwojeniach transformatorów DOI:10.15199/48.2018.10.14

Czytaj za darmo! »

1. Wprowadzenie Analiza narażeń przepięciowych transformatorów i skuteczność ochrony przepięciowej nabierają dużego znaczenia ze względu na wzrost wymagań odnośnie do niezawodności pracy sieci elektrycznych, na którą duży wpływ ma niezawodność pracy transformatorów. Przebiegi oraz wartości maksymalne przepięć w uzwojeniach są zależne przede wszystkim od źródła przepięcia, zjawisk przejściowych zachodzącychw transformatorach oraz od interakcji transformatorów z układami elektroenergetycznymi, uwarunkowanej propagacją przepięć, zależnie od układu połączeń i impedancji falowych linii [1-5]. Dla wybranych konfiguracji sieci elektrycznych przepięcia narażające układy izolacyjne transformatorów mogą osiągać wartości przekraczające znacznie wartości napięcia roboczego sieci. W literaturze (np. [6-8]) przedstawiono przyczyny i skutki awarii wielu transformatorów spowodowanych przez oddziaływanie przepięć powstających w układach elektroenergetycznych. Na narażenia przepięciowe transformatorów zasadniczy wpływ ma interakcja między transformatorem, a układem elektroenergetycznym [9]. Konsekwencją interakcji może być wzrost napięcia wewnątrz uzwojeń na skutek zjawiska rezonansu, jeżeli częstotliwość napięcia na zaciskach jest zgodna z częstotliwością własną transformatora. Może ono wystąpić na przykład podczas załączania transformatora lub zwarcia w linii zasilającej. Na zaciskach transformatora powstaje wówczas napięcie zawierające składowe oscylacyjne o częstotliwości zależnej od warunków propagacji fal napięciowych, długości linii i parametrów transformatora. Do obliczenia tej częstotliwości można wykorzystać zależność uwzględniającą wpływ impedancji transformatora na przebieg zjawiska propagacji fal napięciowych w układzie kabel-transformator. Dla częstotliwości większych od kilkunastu kiloherców impedancja transformatorów jest zależna głównie od ich pojemności. Z tego powodu transformatory pracujące w układach, w których wystę[...]

Narażenia przepięciowe transformatorów w układach z wyłącznikami próżniowymi DOI:10.12915/pe.2014.10.32

Czytaj za darmo! »

W sieciach elektroenergetycznych średnich napięć coraz szersze znaczenie znajdują wyłączniki próżniowe. Wyróżnia je duża trwałość i niezawodność działania. Wykazują one jednak specyficzne właściwości wpływające na przebiegi przepięć łączeniowych. W artykule przedstawiono analizę narażeń przepięciowych transformatorów rozdzielczych. Podstawą analizy były wyniki badań przepięć generowanych podczas wyłączania transformatorów wyłącznikami próżniowymi. Analizowano wpływ konfiguracji układów elektrycznych i ograniczników przepięć z tlenków metali na przepięcia łączeniowe. Abstract: The importance of vacuum breakers used in medium voltage electrical networks has increased. They are extremaly durable and reliable and due to their special qualities. They can influence the switching surge waveforms. The following paper presents an analysis of overvoltages generated by vacuum breakers during the process of switching off the transformers. Additionally, the influence of configuration of electrical network and metal oxide surge arresters on switching overvoltages was also analysed. (Overvoltage impact on transformers in networks with vacuum breakers) Słowa kluczowe: transformatory, wyłączniki próżniowe, przepięcia łączeniowe, ochrona przepięciowa Key words: transformers, vacuum breakers, switching overvoltages, overvoltage protection doi:10.12915/pe.2014.10.32 Wprowadzenie W sieciach elektrycznych średniego napięcia do łączenia urządzeń elektroenergetycznych coraz szersze zastosowanie znajdują wyłączniki próżniowe. Charakteryzują je specyficzne właściwości, wpływające na narażenia układów izolacyjnych łączonych urządzeń od przepięć łączeniowych. Najważniejsze z nich to ucinanie prądu przed naturalnym przejściem przez zero, zdolność wyłączania prądów wielkiej częstotliwości i szybki wzrost wytrzymałości elektrycznej powrotnej. Efektem zjawisk w komorach próżniowych wyłączników są napięcia przejściowe o dużych wartościach maksymalnych i nietypowyc[...]

Obliczenia dławika z dzielonym rdzeniem magnetycznym, symulacje, pomiary DOI:10.15199/48.2015.09.71

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia analityczny sposób obliczenia indukcyjności dławika z dzielonym cylindrycznym rdzeniem magnetycznym. Obliczenia uwzględniają wpływ geometrii materiału magnetycznego, szczelin powietrznych oraz uzwojenia dławika. Wyniki obliczeń zestawiono z symulacjami dławika w oparciu o metodę elementów skończonych. Dodatkowo dokonano pomiaru indukcyjności dwoma niezależnymi metodami - analizatorem impedancji oraz metodą techniczną. Abstract. The paper presents analytic approach to inductance calculation of coil with split cylindrical magnetic core. Calculations include impact of magnetic material geometry, as well as air gaps, winding. Results of calculations are verified with FEM simulations. Additionally, two independent measurements were applied - impedance analyzer and 4-point probes method have been performed. (Analytic approach to calculation of coil with split magnetic core; simulations; measurements). Słowa kluczowe: cewka z rdzeniem, rdzeń magnetyczny, weryfikacja Keywords: coil, magnetic core, verification Wstęp Zastosowanie materiału ferromagnetycznego w konstrukcji dławika może zwiększyć jego indukcyjność wielokrotnie, dzięki czemu możliwe jest zmniejszenie gabarytów dławika przy zachowaniu niezmienionej indukcyjności. Jednocześnie wprowadzenie materiału magnetycznego, który cechuje się nasyceniem magnetycznym, zawęża zakres zastosowania względem wartości dopuszczalnego prądu dławika. Dobierając parametry obwodu magnetycznego (ilość zwojów, średnica, przekrój uzwojenia; kształt, objętość i przenikalność materiału magnetycznego, wprowadzenie szczelin powietrznych, etc.) należy uwzględnić wiele zmiennych, często zależnych od siebie. Podjęto próbę analitycznego obliczenia indukcyjności dławika z otwartym rdzeniem magnetycznym. W celu uproszczenia konstrukcji wybrano rdzeń w kształcie walca wewnątrz cewki oraz rdzeń cylindryczny na zewnątrz cewki. Dodatkowo w rdzeniu cewki wprowadzono szczeliny powietrzne w celu k[...]

Narażenia przepięciowe układów izolacyjnych transformatorów rozdzielczych DOI:10.15199/48.2016.03.40

Czytaj za darmo! »

Spośród narażeń eksploatacyjnych transformatorów przepięcia mają decydujący wpływ na optymalizację wytrzymałości elektrycznej układów izolacyjnych i zwiększenie niezawodności pracy transformatorów wpływające na ciągłość dostarczania energii elektrycznej. W artykule przedstawiono analizę narażeń przepięciowych układów izolacyjnych, podczas oddziaływania udarów napięciowych o zróżnicowanych przebiegach, odzwierciedlających przepięcia powstające w warunkach eksploatacji transformatorów rozdzielczych w układach elektroenergetycznych oraz podczas prób napięciowych. Podstawą analizy były wyniki badań przepięć narażających układy izolacyjne transformatorów zawierających uzwojenia o zróżnicowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i parametrach elektrycznych. Summary: From amang exploitation impacts of transformers the overvoltages have decisive influence on optimization of electric strength of insulation systems and guarantee reliability for work of transformers which have great meaning to improvement of continuity delivery for electrical energy. Analysis of overvoltage impacts on insulation systems during influence of voltage strokes with different shapes where model overvoltages generated during exploitation conditions of distribution transformers in electrical power systems and during voltage tests is presented in the paper. As a basis of the analysis are results of investigations for overvoltages in insulation systems of transformer windings with different constructions and electrical parameters. (Overvoltage impacts of insulation systems for distribution transformers). Słowa kluczowe: transformatory rozdzielcze, przepięcia łączeniowe i piorunowe, rozkłady przepięć wewnętrznych Keywords: distribution transformers, switching and lightning overvoltages,distributions of internal overvoltages 1. Wprowadzenie Ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną oraz ograniczenia techniczne rozwiązań konstrukcyjnych układów izolacyjnych transformatorów[...]

Wpływ stromości udarów napięciowych na propagację przepięć w transformatorach DOI:10.15199/48.2016.10.19

Czytaj za darmo! »

Wartości szczytowe przepięć pojawiających się na zaciskach transformatorów są ograniczane przez stosowanie beziskiernikowych ograniczników przepięć do wartości wynikających z koordynacji izolacji. Wartości przepięć docierających do zacisków transformatora są jednak większe od wartości maksymalnych napięć roboczych. Przepięcia są przenoszone przez uzwojenia transformatorów i propagują się wzdłuż linii zasilających. Zjawiska przejściowe w uzwojeniach i liniach mają wpływ na przebiegi i wartości maksymalne przepięć. W artykule przedstawiono analizę przepięć przenoszonych przez transformator i propagujących się w układzie doświadczalnym modelującym typowy fragment sieci rozdzielczej. Wyznaczono wartości maksymalne oraz częstotliwości rezonansowe przepięć generowanych przez udar napięciowy prostokątny o stromym czole i sygnał sinusoidalny w szerokim zakresie częstotliwości. Abstract. The crest values of overvoltages appearing at the transformer terminals are limited by surge arresters to the level determined by the insulation coordination. Those values are much higher than maximum nominal voltage. Overvoltages are transferred through transformers and propagate along supplying lines. Transient phenomena in transformers and lines have influence on shapes and maximal values of overvoltages. Analysis of overvoltages transferred through transformers and propagated in experimental system modeling typical part of electrical distribution network are presented in the paper. Wartości maksymalne and resonant frequency overvoltages generated by surge voltage with short time to the crest nad sinusoidal signal in wide frequency have been determined (Influence of steepness for voltage strokes on propagation of overvoltages in transformers). Słowa kluczowe: przepięcia, transformatory, rdzeń amorficzny, wpływ stromości. Keywords: overvoltages, power transformers, amorphous core, impact of steepness. Wstęp Układy izolacyjne transformatorów i urządzeń pracującyc[...]

 Strona 1  Następna strona »