Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir Kula"

Przewodowe systemy dostępowe VDSL2

Czytaj za darmo! »

Wykorzystywanie symetrycznych miedzianych linii abonenckich do przesyłania sygnałów cyfrowych o relatywnie dużych i bardzo dużych przepływnościach binarnych wciąż jest atrakcyjne, przede wszystkim ze względów ekonomicznych. Dlatego na świecie trwają intensywne prace mające na celu dalszą poprawę efektywności i funkcjonalności przewodowych cyfrowych systemów dostępowych należących do rodziny [...]

Systemy szerokopasmowego przewodowego dostępu abonenckiego i ich porównanie

Czytaj za darmo! »

W ostatnich dziesięciu latach znacznie zmieniły się możliwości dostępu do usług szerokopasmowych dla klientów indywidualnych i małych przedsiębiorstw. Stało się tak wskutek intensywnego rozwoju i komercjalizacji przewodowych i bezprzewodowych technik dostępowych. Niniejszy artykuł jest poświęcony wyłącznie rozwiązaniom przewodowym: FITL, xDSL i HFC i ich porównaniu. SIECI FITL Światłowód w [...]

Laboratorium dydaktyczno-badawcze systemów dostępowych i teletransmisyjnych

Czytaj za darmo! »

W marcu br. zostało oddane do użytku Laboratorium Systemów Dostępowych i Teletransmisyjnych (SDiT) w Zakładzie Systemów Teletransmisyjnych Instytutu Telekomunikacji. Laboratoria naukowo-badawcze i dydaktyczne zawsze stanowiły niezbędne uzupełnienie procesu kształcenia studentów i podstawę prowadzenia działalności badawczej. W latach 70. i 80. w Zakładzie Systemów Teletransmisyjnych Instytutu Telekomunikacji wiele prac było prowadzonych na zlecenie polskiego przemysłu telekomunikacyjnego. Dzięki temu laboratoria zarówno studenckie, jak i badawcze, były wtedy wyposażone względnie dobrze. Niestety w latach 90. - choć zaowocowały one licznymi pracami zlecanymi przez firmy i instytucje zewnętrzne - to ze względu na ich charakter (głównie aplikacyjny, projektowanie sieci, badanie zgodności z wymaganiami) źródło rozwoju bazy laboratoryjnej prawie zu[...]

METODA WYKRYWANIA ROGUE ONU – NIEPOSŁUSZNEJ JEDNOSTKI W SIECI GPON DOI:10.15199/59.2019.7.33


  1. WSTĘP Systemy GPON należą do rodziny pasywnych sieci optycznych i są najczęściej instalowanymi przewodowymi optycznymi systemami w warstwie dostępowej. Podstawową topologią sieci GPON jest topologia gwiazdy (rys.1). W skład sieci GPON, oprócz optycznej sieci dystrybucyjnej ODN (Optical Distribution Network), to jest torów światłowodowych ze splitterem, wchodzi jednostka OLT (Optical Line Termination) i jednostki abonenckie ONU (Optical Network Unit) albo ONT (Optical Network Termination). Jednostki ONT są specjalnym przypadkiem jednostek ONU, przeznaczonym dla jednego użytkownika [1]. W dalszej części będzie używane określenie ONU, jako bardziej ogólne. Liczba N jednostek ONU w sieci GPON wynosi najczęściej 32 albo 64. Sygnały transmitowane w dół, z jednostki OLT trafiają do wszystkich jednostek ONU, ale tylko upoważniona (upoważnione) jednostka, może dalej je przetwarzać. W przypadku transmisji w kierunku przeciwnym jest stosowana technika TDMA (Time Division Multiple Access) przydziału slotów (szczelin) czasowych poszczególnym jednostkom ONU, wyłącznie w których mogą one nadawać. Sloty czasowe przydziela jednostka OLT w zależności od takich czynników jak obciążenie sieci, potrzeby nadawania, rodzaj usługi czy wreszcie umowy klienta z operatorem. Przedmiotem niniejszego referatu są problemy jakie pojawiają się, gdy któraś z jednostek ONU nadaje w innych slotach czasowych, niż zostały jej przydzielone. Prowadzi to do kolizji - nakładania impulsów światła nadawanych przez jednostki ONU na odcinku splitter - jednostka OLT, co tym samym powoduje niemożność poprawnego odbioru i konwersji sygnału optycznego na sygnał elektryczny i strumień bitów. Taka jednostka ONU, która czyni sieć niesprawną, i której nie można zdalnie dezaktywować jest określana jako rogue ONU, dalej będzie nazywana jednostką nieposłuszną. Nieposłuszna jednostka ONU może zablokować transmisję w górę w całej sieć. Powodów nieposłuszeństwa może być wiel[...]

Metody i standardy badania postrzeganej jakości sygnałów audio i wideo

Czytaj za darmo! »

We współczesnych systemach i sieciach telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych jest stosowanych wiele rozwiązań, w których sygnał mowy, inne sygnały akustyczne i sygnały wideo podlegają różnego rodzaju przekształceniom i przetworzeniom w celu ich sprawnego i efektywnego przesyłania, gromadzenia, rozpoznawania i syntetyzowania. Stosowanych jest wiele różnych typów koderów, a sieci dostępowe i transmisyjne opierają się na nowych rozwiązaniach, integrujących tradycyjne sieci telekomunikacyjne i sieci informatyczne. W tej sytuacji bardzo ważnym zagadnieniem jest pomiar postrzeganej przez użytkownika jakości sygnałów audio i wideo w usługach, które są z nimi związane, a więc usługach takich jak telefonia stacjonarna i komórkowa, VoIP (Voice over IP), VT (Videotelephony), VoD (Vi[...]

Wpływ parametrów sieci na jakość sygnałów wideo

Czytaj za darmo! »

Przez wiele dziesięcioleci badanie jakości sygnałów wideo ograniczało się do sygnałów telewizyjnych nadawanych z nadajników naziemnych, odbieranych z satelitów bądź transmitowanych w sieciach telewizji kablowych. Znaczący wzrost możliwości transmisyjnych w sieciach transmisji danych spowodował, że za pomocą tych sieci zaczęto przesyłać również sygnały wideo. Niestety parametry sieci transmisji danych opartych na przesyłaniu pakietów nie zawsze są takie, by sieć nie wpływała na jakość przesyłanych sekwencji wideo. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie wpływu takich parametrów sieci, jak jitter opóźnienia pakietów, utrata pakietów, bitowa stopa błędów czy wreszcie zmniejszenie przepływności kanału transmisyjnego, na postrzeganą przez widza jakość sekwencji wideo, tzw. jakość p[...]

Opracowania Zakładu Systemów Teletransmisyjnych dotyczące systemów SDH, ich synchronizacji i zarządzania

Czytaj za darmo! »

Patrząc na obecny stan telekomunikacji w Polsce, trudno sobie wyobrazić, że pod koniec lat osiemdziesiątych sieć transmisyjna była niemal w całości analogowa, na założenie aparatu telefonicznego czekało się kilkanaście lat, a mający go szczęśliwcy czekali na połączenie międzymiastowe, zestawiane ręcznie, kilka godzin. Telekomunikacja w Polsce była bowiem w tym czasie jedną z dziedzin najbardziej zapóźnionych i niedoinwestowanych w Europie. Sytuacja ta zaczęła się zmieniać na początku lat dziewięćdziesiątych: pojawiły się pieniądze inwestycyjne z Banku Światowego, a kadra kierownicza Telekomunikacji Polskiej (TP), zarówno biura rozwojowe, jak i zarząd, została uzupełniona o pracowników Instytutu Łączności, dysponujących większą w[...]

SMART ENERGY METER CONNECTED WITH HOME AREA NETWORK DOI:10.15199/59.2015.8-9.29


  In this paper the idea and description of demo realization of smart energy meter connected with home area network (HAN) are presented. Authors explain what Advanced Metering Infrastructure (AMI) system and smart energy meters are and how they work. On the other hand HAN network concept is shortly presented to lastly focus on the idea of connection of these two networks. Finally authors discuss a few use cases for such combonetworks and describe laboratory demonstration for HAN and AMI networks connection. 1. INTRODUCTION Internet of Things (IoT) and Machine2Machine (M2M) communication seem to be the most developing telecommunication area over the past few years. According to various estimates and forecasts the IoT market would grow rapidly in the near future. For example ABI Research Company reported last year that the installed base of active wireless connected devices would exceed 16 billion in 2014, about 20% more than in 2013. It was also said that the number of devices would more than double from the current level, with 40.9 billion forecasted for 2020 [1]. Influences on these numbers have different industry sectors, especially utilities ones: energy, water, waste management. All these areas want to be smart - for example it means that waste management company will monitor if someone else does not use your garbage can and energy network operator will inform customer online about his account balance. However to make utilities networks smart, there is a need for connectivity. What is more it is not caused by human, but full M2M communication for such elements as meters, trash cans, concentrators etc. Only in connected environment networks can be smart, work efficiently and automatically. Nowadays the most smart or at least fastest going to be smart are the electricity networks. On the one side it is because of technology readiness level, but on the other side it is as well forced by European Union law. Briefly saying[...]

 Strona 1  Następna strona »