Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir Czarnecki"

Wykorzystanie skanera laserowego 3D do oceny wpływu śrutowania na morfologię powierzchni betonowej DOI:10.15199/33.2015.10.04


  W artykule przedstawiono wykorzystanie skanera laserowego 3D do ocenymorfologii powierzchni betonowej oraz porównano uzyskane za pomocą tego skanera rezultaty badań powierzchni poddanej śrutowaniu i powierzchni porównawczej niepoddanej obróbce.Wyniki zaprezentowano w postaci przykładowych trójwymiarowych widoków izometrycznych i obliczonych na ich podstawie wartości średnich parametrów wysokości oraz funkcyjnych, opisujących morfologię badanych powierzchni. Wykazano, jak duży wpływ na wartości poszczególnych parametrów ma śrutowanie. Słowa kluczowe: powierzchnie betonowe, śrutowanie, morfologia powierzchni, skanowanie laserowe 3D, parametry wysokości i funkcyjne.Wielowarstwowe podłogi betonowe stanowiąwykończenie hal przemysłowych i magazynowych. Poddawane są dużym obciążeniom pionowym od nacisku regałówmagazynowych lub poziomymwywołanymhamowaniemporuszających się pojazdów, np. silnie obciążonych wózków widłowych. Z uwagi na siły poziome warunkiem koniecznym zapewniającym właściwe zachowanie się podłogi podczas eksploatacji jest uzyskanie odpowiedniej przyczepności na odrywanie pomiędzywarstwą podkładową i wierzchnią. W przypadku podłóg nowych minimalna wartość międzywarstwowej przyczepności na odrywanie powinna wynosić 0,5 MPa, natomiast elementów naprawianych 1,5 MPa [1-2]. O ile w przypadku elementów nowych uzyskanie żądanejwartości przyczepności na odrywanie nie stanowi większego problemu, o tyle w konstrukcjach naprawianych jest to praktycznie niemożliwe bez uprzedniej obróbki powierzchniowej warstwy podkładowej metodą szlifowania, frezowania, śrutowania,myciawysokociśnieniowego [3], którawpływa na parametry charakteryzującemorfologię powierzchni podkładu betonowego [4-6]. Wartykule oceniono wpływ śrutowania na morfologię powierzchni elementów z betonu klasy C30/37 na kruszywie łamanym 2 - 8 mm, mogących stanowić [...]

Ocena morfologii powierzchni elementów betonowych za pomocą parametrów chropowatości 3D DOI:10.15199/33.2015.05.31


  W artykule przedstawiono rezultaty oceny morfologiiwybranych powierzchni betonowych zwykorzystaniemskanera laserowego nowej konstrukcji.Wyniki zaprezentowanowpostaciwartości średnichwybranych parametrówchropowatości 3D, obliczonych na podstawie modeli wirtualnych 3D badanych powierzchni, uzyskanych za pomocą użytego w badaniach skanera. Słowa kluczowe: elementy betonowe, morfologia powierzchni, skaner laserowy 3D, skanowanie optyczne, parametry chropowatości 3D.Betonowe elementy warstwowe są często wykonywane w obiektach budownictwa przemysłowego i ogólnego (np. podłogi betonowe), a jednymz parametrówodpowiedzialnych za ich trwałość jest odpowiednie zespolenie warstw.Miarą wymierną zespolenia jest międzywarstwowa przyczepność na odrywanie, za którą odpowiada adhezja fizykochemiczna, w głównej mierze fizyczna. Wpływ na adhezję fizyczną może mieć specjalne przygotowanie powierzchni betonu, np. groszkowanie, śrutowanie, szlifowanie lub piaskowanie, zmieniające morfologię powierzchni [1 ÷ 3]. Wartykule przedstawiono wyniki badań morfologii powierzchni kilku elementów betonowych, wykonanych z betonu różniącego się wielkością ziaren kruszywa Dmax, poddanych śrutowaniu, szlifowaniu i pozostawionej bez przygotowania, a jedynie zatartej tak jak zazwyczaj jest to wykonywane w praktyce budowlane[...]

Ocena zespolenia warstw betonowych w podłogach o zmiennej grubości warstwy wierzchniej DOI:10.15199/33.2015.11.21


  W artykule podjęto próbę oceny przyczepności na odrywanie między wierzchnią a podkładową warstwą podłogi betonowej. Badania przeprowadzono w przypadku warstwy wierzchniej o zmiennej grubości na podstawie parametrów określanychmetodami nieniszczącymi i parametru opisującego grubość warstwywierzchniej, zwykorzystaniemsztucznych sieci neuronowych (SSN).Opracowano do tego celu SSN, którą nauczono i przetestowano. Do uczenia sieci wykorzystano wzorce uczące w postaci wartości przyczepności na odrywanie, uzyskanych doświadczalnie metodą pull-off w tych samych miejscach badawczych, w których wykonano badania metodami nieniszczącymi. Słowa kluczowe: warstwowe elementy betonowe, warstwa wierzchnia, przyczepność na odrywanie, metody nieniszczące, sztuczne sieci neuronowe.Przykładem betonowych elementówwarstwowych częstowykonywanychwobiektach budownictwa przemysłowego i ogólnego są podłogi. Jednym z istotnych parametrów odpowiedzialnych za ich trwałość jest odpowiednie zespolenie warstw [1]. W artykule podjęliśmy próbę oceny zespolenia betonowejwarstwywierzchniej o zmiennej grubości z podkładową na podstawie parametrów ocenianych metodami nieniszczącymi i analizowanych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych (SSN). Określona została wartość przyczepności na odrywanie fb, badana dotychczas seminieniszczącą metodą pull-off. Potrzeba opracowania nieniszczącego sposobu identyfikacji fb podyktowana jest m.in. niedogodnościami metody pull-off [2 ÷ 4]. Na podstawie wcześniejszych badań autorzy opracowali już nieniszczący sposób badania przyczepności na odrywanie, ale w przypadku gdy betonowa warstwa wierzchniama stałą grubość [5, 6]. Przydatność tejmetodyki potwierdzono na przykładzie podłóg.Wzwiązku z tym, że w praktyce budowlanej warstwa wierzchnia ma często zmienną grubość, opracowany sposób nie zawsze jest przydatny.Niemożna gowykorzystać np.wbadaniach elementównaprawianych, ponieważ wtedy grubość warstwy wierzchniej w r[...]

 Strona 1