Wyniki 1-10 spośród 32 dla zapytania: authorDesc:"Robert Wójcik"

Odtwarzanie izolacji poziomych w istniejących budynkach metodą parafinowej iniekcji termohermetycznej

Czytaj za darmo! »

Wlatach osiemdziesiątych dwudziestego wieku rozpowszechniły się w Polsce metody odtwarzania poziomych izolacji przeciwwilgociowych, których mechanizm polega na zmniejszaniu kapilar. Wykorzystywano występującą w kapilarno-porowatych ciałach proporcjonalność między prędkością podnoszenia kapilarnego wody a wielkością promienia kapilary. Preparaty wprowadzone techniką iniekcyjną w struktu[...]

Odporność pocienionych wypraw elewacyjnych na zawilgocenie i porastanie glonami

Czytaj za darmo! »

Często zdarza się, że w budynkach docieplonych metodą bezszwową występuje długotrwałe zawilgacanie warstw elewacyjnych wodami opadowymi. Domokrych powierzchni przylega kurz i w efekcie szybciej rozwijają się samożywne fotosyntezujące rośliny zarodnikowe, powszechnie nazywane glonami (fotografia).Wprzypadku, gdy stopień nasilenia występowania glonów na elewacjach zwiększa się, pojawia s[...]

Ochrona przegród przed zawilgoceniem kondensacyjnym - docieplanie budynków od wewnątrz metodą "IN". Część I

Czytaj za darmo! »

Wbudynkach zabytkowych, szczególnie w starych halach fabrycznych adaptowanych na pomieszczenia mieszkalne (popularne ostatnio lofty) pojawiają się problemy natury cieplno-wilgotnościowej. Dotyczą one przegród zewnętrznych, które charakteryzują się najczęściej małym oporem cieplnym oraz licznymi mostkami termicznymi i w efekcie nie spełniają wymagań odpowiadających nowemu przeznaczeniu. Zimą dochodzi do wychładzania wewnętrznych powierzchni obudowy, co skutkuje kondensacją pary wodnej i rozwojem pleśni (fotografia). Ze względu na ochronę konserwatorską i konieczność zachowania oryginalnych elewacji, ochrona cieplno-wilgotnościowa staje się poważnym wyzwaniem. Sytuowanie warstw termoizolacyjnych po zimnej stronie przegrody jest niemożliwe, więc budynki zabytkowemożna w zasadzie[...]

Ocena skuteczności wtórnych blokad przeciwwilgociowych wykonanych w murach techniką iniekcyjną przy zastosowaniu krzemianów

Czytaj za darmo! »

Trzydziestoletnie doświadczenie w badaniu i stosowaniu różnych metod ochrony przeciwwilgociowej budynków, w tymgłównie odtwarzania izolacji poziomych, upoważnia mnie do dokonania szerszej oceny skuteczności poszczególnych rozwiązań technologiczno- materiałowych. Diagnoza nie dotyczy tylko samego efektu zablokowania transportu kapilarnego wilgoci, lecz również zagadnień związanych z trwałością, a także powstawaniem zjawisk ubocznych, które niejednokrotnie przysparzają użytkownikom równie wielu poważnych problemów, jak sama wilgoć. Zebrane doświadczenia dotyczą większości stosowanych w praktyce budowlanej technologii i grup preparatów, wprowadzanych w mur przez nawiercone otwory metodą iniekcji bezciśnieniowej, nazywanej również grawitacyjną lub penetracyjną oraz iniekcji ciśni[...]

Porady praktyczne dla powodzian na przykładzie Wilkowa

Czytaj za darmo! »

Ostatnia powódź wyrządziła już wiele dotkliwych strat gospodarczych, materialnych i społecznych. Tam, gdzie woda jeszcze nie ustąpiła, zniszczenia nadal postępują. Degradacji ulegają głównie budynki mieszkalne, których złożona konstrukcja warstwowych przegród spowalnia lub całkowicie uniemożliwia naturalne odsychanie. Szkody polegające na deformacji konstrukcji są w zasadzie nieodwracalne, jednak wielu innym, postępującym zniszczeniom można w znacznym stopniu zapobiec. Dotyczy to głównie uszkodzeń korozyjnych konstrukcji drewnianych, potęgowanych szybkim rozwojem grzybów domowych i pleśni. Ta siła niszczenia zależy głównie od czasu oddziaływania zalegającej wody i rozprzestrzeniania się zawilgocenia z pozostawionych zastoisk wody na sąsiednie elementy.Wilgoć, która w porę nie zostanie usunięta z kapilarno- porowatej struktury ścian, stropów i dachów, spowoduje zagrożenie mikrobiologiczne w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie mieszkań. W dalszej kolejności można spodziewać się osłabienia wytrzymałości korodujących elementów konstrukcyjnych (głównie łączników metalowych) oraz zniszczeń mrozowych murów. Zawilgocenie skutkuje również znacznym wzrostem strat ciepła w okresie zimowym, np. zawilgocenie muru jednorodnego wykonanego z cegły ceramicznej powoduje 2,5-krotny wzrost przeniania ciepła, co może spowodować znaczne przekroczenie mocy zainstalowanych w budynku urządzeń grzewczych. W przypadku lekkich stropów i ścian szkieletowych, ocieplonych wełną mineralną osłoniętą foliami paroizolacyjnymi, wzrost przenikania ciepła spowodowany zalaniem może być nawet dziesięciokrotny. Stan taki utrzymuje się w długim okresie. Szybkie suszenie ocalałych z powodzi budynków minimalizuje straty i jest warunkiem koniecznym ich przetrwania. Suszenie popowodziowe różni się od planowanej ochrony przeciwwilgociowej budynków. Bolesne straty są powiększane brakiem warunków i możliwości technicznych do szybkiego i skutecznego[...]

Popowodziowa diagnostyka i naprawa zarysowań budynków murowanych

Czytaj za darmo! »

Powódź oddziałuje wyjątkowo destrukcyjnie na elementy konstrukcyjne budynku. Skutkiem parcia wody naporowej może być zniszczenie całego budynku bądź runięcie, przemieszczenie, wybrzuszenie lub pochylenie ścian i stropów. Do pozornie mniej uciążliwych następstw, wymagających jednak szybkiej interwencji, należy zaliczyć utratę spójności poszczególnych elementów murowych lub całych fragmentów konstrukcji, polegającą na powstaniu rys, pęknięć i szczelin. Na ogół uszkodzenia tego typu znacznie obniżają stany graniczne nośności oraz użytkowania obiektów. Dalsze użytkowanie zarysowanych budynków jest w większości przypadków możliwe, jednak pod warunkiem zdiagnozowania uszkodzenia i wykonania niezbędnej naprawy. Podstawowy problem diagnostyczny sprowadza się do określenia stopnia zagrożenia i udzielenia jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy przyczyna zarysowania ustąpiła wraz z zejściem wody, czy też zagrożenie awaryjne występuje nadal i może dojść do tragicznej w skutkach katastrofy polegającej na zawaleniu się całego lub części obiektu. Na obszarach popowodziowych charakter powszechny mają zagrożenia awaryjne zarysowaniami i pęknięciami konstrukcji, rozumiane jako taki stan elementu lub obiektu, w którym zaistniałe uszkodzenia wskazują na możliwość zagrożenia eksploatacji lub bezpieczeństwa konstrukcji w przypadku zachowania dotychczasowych warunków. W obliczu innych, znacznie poważniejszych zniszczeń, tego typu zagrożenia awaryjne bywają więc lekceważone. W normalnych warunkach eksploatacyjnych aspekty estetyczne i niekorzystne oddziaływanie rys na psychikę użytk[...]

Wzmacnianie ścian zarysowanych na skutek powodzi za pomocą ściągów

Czytaj za darmo! »

Woda powodziowa dynamicznie napierająca na budynki może powodować znaczne uszkodzenia obciążonych elementów lub nawet całkowite zniszczenie konstrukcji. Zakres uszkodzeń zależy od usytuowania poszczególnych ścian budynku względem nurtu wody, ukształtowania terenu, zadrzewienia, a nawet kształtu i usytuowania budynku względem innych budowli osłaniających. Budynki oddalone od strefy bezpośrednich obciążeń dynamicznych również nie są bezpieczne, gdyż nawodnienie znacznie osłabia podłoże gruntowe. Wekstremalnie niekorzystnych warunkach dochodzi do przekroczenia w gruncie naprężeń granicznych. Uplastycznienie powoduje osiadanie budynków, a przekroczenie stanów granicznych grozi katastrofą budowlaną. Sytuacja taka wymaga szybkiej interwencji polegającej na wykonaniu zabezpieczeń. Woda kapilarna i zmieniające się ciśnienie porowe oddziałują głównie na spoistość pozorną gruntu. Osiadania popowodziowe występują również w gruntach zawierających np. składniki organiczne lub niedostatecznie zagęszczonych na etapie budowy. Odrębny problem stanowi sufozja mechaniczna i podmywanie fundamentów. Ustalenie realnych wartości oporów granicznych w nawodnionej strefie gruntu nie jest zadaniem łatwym, tak więc analizy zmierzające do określenia parametrów obliczeniowych służących do zaprojektowania wzmocnienia są przyjmowane z pewnym przybliżeniem. Określenie obciążenia efektywnego w gruncie nawodnionym oraz porównanie z obciążeniami całkowitymi od gruntu nienawodnionego jest dość proste, jednak wyznaczenie innych parametrów stanowi większy problem. W tej sytuacji cennych informacji dostarczają pomiary przemieszczeń oraz odkształceń (osiadań, przechyleń) konstrukcji. Prace naprawcze przyjmują z konieczności charakter "objawowy". Zarysowanie budynku wykonanego w konstrukcji tradycyjnej powoduje obniżenie sztywności oraz zwiększa podatność na dalszą deformację. Jeżeli proces destrukcji zostanie uruchomiony, to w konsekwencji powstają stale lub o[...]

Stan wilgotnościowy drewnianych budynków w Wilkowie trzy miesiące po powodzi

Czytaj za darmo! »

65 N a terenach popowodziowych wiele jest budynków drewnia- nych. Jaka jest możliwość ich normalnego użytkowania po trzech miesiącach od zejścia wody? Od- powiedzi na to pytanie szukałem pod- czas kolejnej wizyty na terenach powo- dziowych w gminie Wilków. Szczegóło- we oględziny i badania rozkładu wilgot- ności kilkunastu obiektów przyniosły interesujące spostrzeżenia. Były to głównie mieszkalne budynki drewniane wzniesione jako masywne ze ścianami wieńcowymi i dachem siodłowym (obiekty o konstrukcji szkieletowej z re- guły pełnią funkcje gospodarcze). Ścia- ny masywne tych budynków wykonane są z belek o ostrych krawędziach. Typo- we ściany wieńcowe łączone są w na- rożach na zamki skośne, potocznie na- zywane rybim ogonem. W okolicach Wilkowa poszczególne belki wieńcowe nie mają wzdłużnych wpustów i żłob- ków. Układano je na tzw. dotyk, co aku- rat z perspektywy kilku miesięcy prowa- dzonego osuszania należy uznać za rozwiązanie korzystne. Nieco gorzej wy- gląda ocena szczelności powietrznej te- go typu przegród. W celu doszczelnie- nia stosowano więc różnego typu okła- dziny oraz wyprawy zewnętrzne i we- wnętrzne. Sporadycznie można też spo- tkać uszczelnienia z mchu, które po po- wodzi pospiesznie usuwano w celu przyspieszenia wysychania. O odpornosci mechanicznej budyn- ku podczas powodzi decydowały głów- nie: stan podmurówki, podwaliny i spo- sób łączenia poszczególnych wieńców. Obiekty wzniesione zgodnie z zasada- mi sztuki ciesielskiej przetrwały nawet bardzo duże obciążenia wodą. Przy- kładem może być dom w Zastowie Po- lanowskim przedstawiony na fotogra- fii 1. Pomimo że kilkanaście metrów od tego budynku doszło do przerwania wału, jego konstrukcja pozostała nie- naruszona. Na fotografii 1, na drugim planie, jest widoczny pospiesznie od- tworzony fragment wału, który obecnie znajduje się w stanie upłynnienia, co niepokoi okolicznych mieszkańców. Oględziny i badania wykazały, [...]

Nowe możliwości badawcze na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Czytaj za darmo! »

Trwają zakupy w ramach projektu "Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej oferty badawczej UWM w Olsztynie", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 - Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, działanie 1.3 Wspieranie innowacji. Głównym beneficjentem (80%) projektu wartości przeszło 15 mln zł jest kierunek budownictwo naWydziale Nauk Technicznych.Wsparcie finansowe otwiera nowe, niedostępne dotychczas i od lat oczekiwane możliwości rozwoju także dla innych uczestników: Wydziału Matematyki i Informatyk[...]

Kryteria oceny metod odtwarzania poziomych izolacji przeciwwilgociowych w murach


  Zzałożenia, izolacje poziome ścian mają za zadanie blokować pionowy transport wilgoci lub w niektórych przypadkach również napór wody z niżej położonych stref (ścian lub fundamentów) bezpośrednio stykających się z gruntem.Mogłoby się wydawać, że tak zdefiniowana funkcja jest oczywista i stwierdzenie, czy wykonana wtórna izolacja wmurze spełnia swoje zadanie, nie powinno stwarzać większych problemów. Wpraktyce nie jest to jednak takie proste, gdyż bardzo często z murami, w których elementy ochronne uległy technicznemu zużyciu lub po prostu ich wcześniej nie było, występują liczne problemy. Niejednokrotnie po odtworzeniu izolacji, wg jednej ze specjalnie do tego celu opracowanych technologii, stwierdza się, że jest "trochę lepiej", lecz nie tak jak oczekiwano na podstawie zapewnień oferenta. Wówczas są stawiane pytania: co właściwie oferowano i czy w ogóle jest to gdzieś zapisane? Poza tzw. robotami osuszeniowymi (przez co w postępowaniach przetargowych rozumie się powstrzymywanie wilgoci gruntowej przed przenikaniem do muru) z całą pewnością na rynku budowlanym nie ma takiego drugiego obszaru, w którym byłoby tyle sprzecznych opinii, ślepej wiary w działanie tajemniczych zjawisk uzdrawiających wilgotne budynki i mówiąc wprost - aktywnie działających oszustów. Po zniesieniu obowiązku posiadania aprobat technicznych na wyroby służące do ochrony przeciwwilgociowej muru, większość procedur przetargowych w tzw. branży osuszeniowej służy w zasadzie wytypowaniu firmy, która za najmniejsze pieniądze, na stosunkowo krótki okres przejmie na siebie formalną odpowiedzialność za stan wilgotnościowy obiektu. A jak to zrobi i czy w ogóle można zabezpieczyć budynek przed wilgocią, to już często nie leży w obszarze zainteresowania decydentów. Ważne by było najtaniej imożliwie szybko. Cel główny - suchy mur może być osiągnięty przy zastosowaniu jednej z kilkudziesięciu funkcjonujących na rynku budowlanymtechnologii poleg[...]

 Strona 1  Następna strona »