Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Hoła"

Metody osuszania przegród budowlanych

Czytaj za darmo! »

Pod określeniem "metody osuszania" rozumie się zespół działań technicznych, organizacyjnych i eksploatacyjnych, które powodują trwałe zmniejszenie wilgotności przegród budowlanych do stanu umożliwiającego wykonywanie robót budowlanych lub remontowo-budowlanych i bezpieczną eksploatację nowo wznoszonych lub remontowanych budynków, tj. do stanu tzw. wilgotności równowagowej. Osuszanie budynków[...]

Przyczyny i skutki nadmiernego zawilgocenia murów ceglanych na przykładzie obiektów zabytkowych

Czytaj za darmo! »

Większość murowanych z cegły ceramicznej budynków, wzniesionych do lat dwudziestych ubiegłego wieku, w wyniku braku odpowiednich izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, wykazuje obecnie objawy nadmiernego zawilgocenia. Celemdziałań konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i remontowych w tych obiektach jest utrzymanie budynku w odpowiednim stanie technicznym, a w przypadku obiektów mocno zniszczonych ich remont z uwzględnieniem walorów, jakie w przeszłości posiadały wraz zmodernizacją przystosowującą do współczesnych wymagań. Procesy korozyjne prowadzące do destrukcji elementów budowli rozpoczynają się i intensyfikują pod wpływem dużego zawilgocenia i zasolenia murów. Przed przystąpieniem do wykonania odpowiednich zabezpieczeń przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w[...]

Wpływ superplastyfikatora na strukturę porowatości betonów samozagęszczalnych


  Mieszanki betonowe stosowane do wykonywania betonów samozagęszczalnych sąmodyfikowane superplastyfikatorami na bazie różnych składników chemicznych, dającymi bardzo podobny efekt pod względemwłaściwości reologicznych. Nie wiadomo natomiast, czy równie podobny efekt uzyskuje się w przypadku porowatości betonu, a przede wszystkim struktury porów powietrznych. W związku z tym przeprowadzono badania struktury porów powietrznych czterech betonów samozagęszczalnych wykonanych z użyciem dwóch najczęściej stosowanych w praktyce superplastyfikatorów. Opis badań Badaniompoddano betony samozagęszczalne oznaczone literami A/SA, B/SA, C/SV i D/SV, wykonane z tych samych składników, a mianowicie z cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R, kruszywa żwirowego, piasku rzecznego, popiołu lotnego, wody wodociągowej zdatnej do picia, ale z użyciem dwóch różnych superplastyfikatorów (tabela 1). Wielkość maksymalnego ziarna kruszywa w betonach A/SA i C/SV wynosiła 16 mm, a w betonach B/SA i D/SV 8 mm. Betony A/SA i B/SA wykonano z użyciemsuperplastyfikatora oznaczonego symbolem SA, natomiast betony C/SV i D/SV z użyciem superplastyfikatora oznaczonego symbolem SV. Superplastyfikator SA w[...]

Metody diagnostyczne przydatne podczas wykonywania przeglądów obiektów budowlanych


  Obiekty budowlane wymagają przeglądów w celu oceny ich przydatności do użytkowania. Wynika to z zapisów ustawy Prawo budowlane [36], a przede wszystkimartykułów 61 i 62 rozdziału 6 Utrzymanie obiektów budowlanych. Brak takich przeglądów i w konsekwencji wykonywania na tej podstawie stosownych remontówwpływa negatywnie na trwałość obiektu budowlanego, przez którą należy rozumieć okres liczony w latach, w ciągu którego dany obiekt lub jego część zachowują swoje właściwości użytkowe w normalnychwarunkach eksploatacji [7]. Trwałość obiektu zależy od wielu czynników, m.in. od jakościwykonania i sposobu użytkowania poszczególnych jego elementów, od rodzaju i jakości materiałów, technologii wykonania czy niekorzystnych wpływów środowiska zewnętrznego [7, 41]. Do wykonywania przeglądów obiektów budowlanych uprawnione są osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie na mocy art. 12 pkt 1 ust. 5 ustawy Prawo budowlane (zwana dalej ustawą). Zgodnie z pkt 2 art. 12 ustawy mogą to być wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Z przepisów jednoznacznie wynika, że przegląd obiektu budowlanego powinien być wykonany rzetelnie, ponieważ ma to istotny wpływ na jego trwałość i przydatność do dalszego użytkowania. Dotyczy to zarówno przeglądów rocznych, jak i pięcioletnich.Wprzypadku przeglądów rocznych z reguły wystarczająca jest ocena wizualna, natomiast pięcioletnich wskazane jest zastosowanie metod badawczych dobranych odpowiednio do ocenianego obiektu budowlanego. Nieodłącznym elementem takiego przeglądu powinna być diagnostyka określająca stan elementów obiektu najbardziej narażonych na niekorzystne wpływy otoczenia. Szczególnie predysponowane są do tego celu metody nieniszczące [1, 11, 20, 33]. Podczas przeglądu obiektu budowlanego najczęściej stosowana jestmetoda wizualna m.in. dlatego, że nie jest kosztowna. W przypadku niewielkich obiektów o prostej konstrukcji, np. niskie budynki[...]

Badania wilgotności zasolonej cegły ceramicznej nieniszczącą metodą opornościową


  Główną przyczyną zawilgocenia ścian budynkówmurowych, zwłaszcza starych, jest brak izolacji przeciwwilgociowych [6]. Ściany mają wówczas kontakt z wodą gruntową zawierającą rozpuszczone w niej sole mające szkodliwy wpływ na strukturę muru. Sole te wraz z wodą gruntową są z upływem czasu podciągane kapilarnie w coraz to wyższe partie ścian [1, 2, 3, 4, 5, 7]. Warto przypomnieć, że stężenie soli w murze w zależności od środowiska, w jakim znajduje się mur, klasyfikuje się w literaturze jako: małe, średnie lub duże [1, 6]. Eliminowanie przyczyn i skutków zawilgocenia ścian murowanych powinno być poprzedzone specjalistycznymi badaniami wilgotnościowymi [6], które często są prowadzone za pomocąmetod nieniszczących. Bezinwazyjność tychmetod predysponuje je przede wszystkim do zastosowań w obiektach historycznych, w przypadku których możliwość ingerencji w strukturę muru jest znacznie ograniczona lub wręcz niemożliwa. Spośród metod nieniszczących przydatnych do badania wilgotności murów ceglanych bardzo często stosowane są, z uwagi na łatwość badania,metody elektryczne: dielektryczna i opornościowa [6,7]. W literaturze jest sygnalizowany problem wiarygodności oceny zawilgocenia murów ceglanych wymienionymi metodami w sytuacji, gdy w badanym murze obecne są sole [3, 6, 7, 8, 9, 10]. Jak podano w [9] problem ten bierze się stąd, że mierniki wilgotnościowe stosowane w metodach elektrycznych są zazwyczaj skalowane w warunkach laboratoryjnych, na podstawie badań próbek zawilgoconych wodą pozbawioną soli. W pracy [9] wykazano na drodze badawczej, jak duży błąd można popełnić w ocenie wilgotności muru ceglanego tak wyskalowanym miernikiem dielektrycznym. Natomiast w artykule zamieściliśmy rezultaty badań pokazujące, jaki ten błąd może być w przypadku wykorzystania do badań miernika opornościowego. W tym celu, analogicznie jak w pracy [9], p[...]

Nietypowy przypadek termomodernizacji wysokiego budynku użyteczności publicznej w trakcie użytkowania


  Wostatnich latach ogromne znaczenie, przedewszystkimz powodówekonomicznych oraz dbałości o stan środowiska naturalnego, przywiązuje się do termomodernizacji budynków.Projekty realizacji takich zadań budowlanych dotyczą najczęściej typowych budynków mieszkalnych wzniesionych z elementów prefabrykowanych, bądź związane są z rewitalizacją starej zabudowy mieszkalnej, użyteczności publicznej lub obiektów przemysłowych, w procesie przystosowania jej do nowych funkcji użytkowych.Wpierwszej grupie wymienionych obiektów proces remontowy prowadzony jest praktycznie bez ich wyłączania z użytkowania i polega przede wszystkim na ociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu wraz z ewentualną wymianą okien.Wprzypadku pozostałych wymienionych obiektów roboty budowlane prowadzone są w przeważającej mierze po ich wyłączeniu z użytkowania. W artykule opisano proces remontowy, prowadzony w wysokimbudynku dydaktyczno-badawczymszkoły wyższej. Prace budowlane związane z termomodernizacją polegały głównie na wymianie istniejącej elewacji i warstw stropodachu oraz instalacji centralnego ogrzewania. Interesującym aspektem prowadzonego remontu było to, że odbywał się on bez wyłączenia obiektu z użytkowania, zarówno w okresie letnim, jak i zimowym. Prace budowlane rozpoczęto we wrześniu i zakończono w grudniu roku następnego. W tym czasie budynek był użytkowany przez kilkanaście godzin na dobę, z wyłączeniem okresu wakacyjnego, p[...]

Diagnostyka obiektów budowlanych DOI:10.15199/33.2015.05.01


  Artykuł odnosi się do zagadnień dotyczących diagnostyki obiektów budowlanych wykonywanej nie tylko w trakcie ich użytkowania, ale również podczas wznoszenia. Dokonano podziału oraz syntetycznego przeglądu i opisu wybranych metod. Dużą uwagę zwrócono przede wszystkimna przydatne do tego celu najnowsze metody nieniszczące i seminieniszczące. Podkreślono, że aktualnie rozwój metod badawczych jest ukierunkowany na ocenę w elementach i konstrukcjach innych cech niż wytrzymałość. Zauważono, że rozwój ten postępuje wyraźnie w kierunku konstruowania aparatury pozwalającej otrzymywać precyzyjne obrazy "wnętrza" badanego elementu. Umożliwia to m.in. pełniejszą ocenę jakości wykonania poszczególnych elementów obiektu i jego konstrukcji, także przy wykorzystaniu systemów bezprzewodowych. Słowa kluczowe: obiekty budowlane, diagnostyka, metody badawcze, metody nieniszczące, metody seminieniszczące. Abstract. This paper presents a review of test methods for diagnosing civil structures. Diagrams and tables showing the classification of the methods are included. The most interesting of the methods are described. A special focus is on the latest nondestructive and seminondestructive methods.Attention is also drawn to the fact that today the development of test methods is oriented towards the evaluation of the characteristics of structures and structural components other than strength. The following trends are apparent: the development of equipment enabling one to obtain an accurate image of the inside of the tested element, the use of wireless systems and the automation of measurements. An extensive survey of the literature on the subject, which researchers and experts in the diagnostics of civil structures may find useful, is included. Keywords: civil structures, diagnostics, test methods, nondestructive methods, seminondestructive methods.Obiekty budowlane wymagają diagnostyki nie tylko w trakcie ich użytkowania, ale również podczas wznos[...]

Badania wilgotności zasolonych murów ceglanych nieniszczącą metodą mikrofalową DOI:10.15199/33.2016.09.39


  W artykule zamieszczono rezultaty laboratoryjnych badań wilgotności masowej zasolonych murów ceglanych, przeprowadzone nieniszczącąmetodąmikrofalową zwykorzystaniem miernika T600. Wykazano, że wskutek zasolenia, wartość ocenianej wilgotności masowej jest wyższa od wilgotności rzeczywistej. Zamieszczono opracowane zależności korelacyjne między wilgotnością masową Um a wskazaniem X użytego w badaniach miernika mikrofalowego, dotyczące badanych murów, które mogą być przydatne w praktyce budowlanej. Słowa kluczowe: mury ceglane, zawilgocenie, zasolenie, metoda mikrofalowa.śro- 1) PolitechnikaWrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego *) Adres do korespondencji: adelajda.pala@pwr.edu.pl Streszczenie. W artykule zamieszczono rezultaty laboratoryjnych badań wilgotności masowej zasolonych murów ceglanych, przeprowadzone nieniszczącąmetodąmikrofalową zwykorzystaniem miernika T600. Wykazano, że wskutek zasolenia, wartość ocenianej wilgotności masowej jest wyższa od wilgotności rzeczywistej. Zamieszczono opracowane zależności korelacyjne między wilgotnością masową Um a wskazaniem X użytego w badaniach miernika mikrofalowego, dotyczące badanych murów, które mogą być przydatne w praktyce budowlanej. Słowa kluczowe: mury ceglane, zawilgocenie, zasolenie, metoda mikrofalowa. Abstract. The paper presents the results of tests of the mass moisture content of saline brick walls which were carried out in a laborator[...]

Wilgotność murów zabytkowego kościoła po akcji gaszenia pożaru

Czytaj za darmo! »

Kościół pod wezwaniem św. Katarzyny w Gdańsku pochodzący z XV w. to trójnawowy obiekt (rysunek 1), którego ściany i filary wykonane zostały z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej. Ściany mają grubość 130 - 140 cm, a filary 140 - 160 cm. Nawy przekryto sklepieniami ceglanymi różnych typów: gwiaździstymi, kryształowymi i krzyżowymi, grubości ok. 12 cm. Wszystkie murowane powierzchnie wewnątrz kościoła pokryto tynkiem. W2006 r. spaleniu uległ dach kościoła). Podczas gaszenia pożaru ogromna ilość wody zalała ceglane sklepienia, murowane ściany i filary, a także kamienną posadzkę. Po zakończeniu akcji gaśniczej, obiekt pozbawiony dachu był jeszcze przez pewien czas zawilgacany wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych. Na fotografii pokazano widok zawilgoconych śc[...]

Skuteczność zabezpieczeń przeciwwilgociowych wykonanych w obiekcie zabytkowym

Czytaj za darmo! »

Wprzeszłości nie wykonywano w ogóle izolacji poziomych murów, dlatego też głównym źródłem zawilgocenia budynków zabytkowych jest woda podciągana kapilarnie z gruntu oraz wody opadowe i wilgoć zawarta w powietrzu, przejmowana przez porowate i higroskopijnemateriały. Typowe, w rozumieniu współczesnym, izolacje poziome murów zaczęto wykonywać na terenie Polski, w tym także weWrocławiu, dopiero w latach dwudziestych XX w. Efektem nadmiernego zawilgocenia ścian, oprócz pogorszenia walorów estetycznych, jak przebarwienia na powierzchni czy krystalizacja soli, jest obniżenie wytrzymałości na ściskanie cegły i zaprawy. Szczególnie zaprawa wapienna, wykonana na spoiwie "powietrznym", a nie hydraulicznym, pod wpływem dużego zawilgocenia traci swoje właściwości konstrukcyjne. [...]

 Strona 1  Następna strona »