Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"IZABELA PIETRYKA"

Powłoki cynkowe nakładane ogniowo na blachy ze stali niskowęglowych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono metody cynkowania ogniowego blach stosowanych na pokrycia dachowe. Omówiono czynniki wpływające na proces powstawania warstwy cynkowej i występujących w niej faz. Przedstawiono wpływ składu kąpieli cynkowych na własności technologiczne otrzymanych powłok. Przedstawiono również wpływ składu chemicznego cynkowanej blachy na rodzaj tworzącej się powłoki cynkowej. Podano prz[...]

Wykorzystanie elektrochemicznej izolacji faz dla potrzeb rentgenowskiej jakościowej analizy fazowej

Czytaj za darmo! »

Głównym celem badań przeprowadzonych w ramach niniejszej pracy było poszukiwanie szybkiej metody izolowania węglików wydzielonych w trakcie eksploatacji stali 15HM w elementach urządzeń stosowanych w energetyce. Pozwala to bowiem ocenić stopień zużycia materiału i określić jego przydatność do dalszej pracy. Ze względu na zbyt mały udział objętościowy faz węglikowych nie mogą być one identyfik[...]

Wysokotemperaturowe utlenianie cienkiej folii Ni3Al w atmosferze powietrza z dodatkiem SO2 DOI:10.15199/40.2015.5.9


  Utleniano stop na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al w atmosferze powietrza i atmosferze powietrza z dodatkiem 1% SO2. Wytop stopu poddano obróbce plastycznej i wygrzewaniu rekrystalizującemu w 1000°C w atmosferze argonu. Proces utleniania prowadzono w temperaturze 900 i 1100oC przez 24 h. Stwierdzono, że na powierzchni próbek tworzy się dwuwarstwowa zgorzelina, zbudowana z NiO, Al2O3 oraz spinelu NiAl2O4. Wielkość przyrostu masy próbek zależy od składu atmosfery oraz temperatury. Dominującym procesem jest tworzenie się NiO. Stwierdzono, że niewielka ilość SO2 obniża szybkość korozji badanego stopu, co jest związane z reakcjami zachodzącymi na powierzchni zgorzeliny. Słowa kluczowe: intermetallic, Ni3Al, wysokotemperaturowe utlenianie, SO2 High temperature oxidation of Ni3Al thin foil in air atmosphere containing SO2 An alloy based on the Ni3Al intermetallic phase matrix was oxidized in an atmosphere of air and in air containing 1% SO2. The alloy melt was subjected to plastic working and recrystallizing annealing at 1000°C under an atmosphere of argon. The oxidation process was carried out at 900 and 1100oC for 24 hours. It was found that two-layer scale composed of NiO, Al2O3 and NiAl2O4 spinel was formed on the sample surface. The rate of the sample weight increment depended on the composition of the atmosphere and temperature. The dominant process was the formation of NiO. Small amounts of SO2 were observed to reduce the corrosion rate in the investigated alloy, which was associated with reactions occurring on the surface of scale. Keywords: intermetallic, Ni3Al, high temperature oxidation, SO2.1. Wprowadzenie Stopy na osnowie faz międzymetalicznych typu Ni3Al i NiAl - w porównaniu do powszechnie stosowanych żarowytrzymałych stopów na osnowie niklu wykazują wiele zalet [1]. Posiadają wyższe parametry wytrzymałościowe w przedziale temperatur 650-1100°C, wyższą odporność zmęczeniową, wytrzymałość na pełzanie, bardzo dobrą odporność [...]

Odporność korozyjna spieku z modyfi kowaną powłoką cynkową z przeznaczeniem dla przemysłu motoryzacyjnego


  W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej powłok cynkowych uzyskanych z wykorzystaniem chromu trójwartościowego. W celu określenia odporności na korozję wykonano test w mgle solnej według norm obowiązujących w przemyśle motoryzacyjnym. Analiza powierzchni powłok po upływie 50 h ekspozycji w komorze solnej wskazuje na brak widocznych pęknięć oraz przebić do podłoża. Stwierdzono, że wykonanie powłoki ochronnej na badanym spiekanym elemencie jest niezbędne z punktu odporności korozyjnej. Słowa kluczowe: metalurgia proszków, przemysł samochodowy Corrosion resistance of sintered element with modifi ed zinc coating designed for automotive industry The paper presents corrosion resistance results of zinc coatings passivated by using of trivalent chromium. In order to determine the corrosion resistance, was performed the salt spray test according to the standards of automotive industry. Analysis of coating’s surface after 50 h salt spray exposure does not show any visible cracks and break through to the surface. It was found that the performance of the protective coating on tested sintered element is essential from the point of corrosion resistance. Keywords: powder metallurgy, automotive industry 1. Wstęp Ze względu na ciągły rozwój techniki, wzrosło zapotrzebowanie na niekonwencjonalne metody wytwarzania materiałów, które sprostałyby ciągle wzrastającym potrzebom i wymaganiom klientów. Jedną z metod cieszącą się w ostatnim czasie coraz większą popularnością jest metoda metalurgii proszków, która od początku XX wieku znajduje coraz szersze zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu m.in. ze względu na niekwestionowany aspekt ekonomiczny. Jednym z benefi cjentów metody metalurgii proszków jest współczesny przemysł motoryzacyjny, gdzie elementy spiekane m.in. koła zębate, łożyska, elementy amortyzatorów, gniazda zaworów, zapadki, rolki itp. stosuje się na szeroką skalę [1, 2]. Spiekane, porowate elementy montowane w[...]

 Strona 1