Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Piotr PRACKI"

Ocena wydajności energetycznej oświetlenia wnętrz

Czytaj za darmo! »

Dobre oświetlenie powinno być dostosowane do potrzeb człowieka. Jego realizacja wymusza integrowanie wielu działań i uwzględnianie aspektów psychofizjologicznych, estetycznych, ekonomicznych, energetycznych i środowiskowych. W ostatnich latach daje się zauważyć wzrost zainteresowania tematyką wydajności energetycznej oświetlenia, choć praktyka stosowania oświetlenia wydajnego energetycznie [...]

Creating luminous environment in interior

Czytaj za darmo! »

In this paper ways of illumination and lighting characteristics of luminous environment, at which desired impressions occur, are presented. Opportunities of creating different luminous environments in an exemplary experimental room (virtual conference room) were analyzed. Different luminous environments were achieved with the use of general lighting luminaires. Opportunities of changing the lumi[...]

Efektywność energetyczna oświetlenia obiektów użyteczności publicznej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono tematykę wydajności energetycznej oświetlenia. Przedstawiono rozwój zainteresowania omawianą tematyką i prowadzone badania w Zakładzie Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej. Scharakteryzowano ideę oświetlenia wydajnego energetycznie i sposoby jego realizowania. Podano poziomy mocy i energii jednostkowych skorygowanych oświetlenia i propozycję klasyfikowania wydajności energetycznej urządzeń oświetleniowych budynków i dróg. W podsumowaniu zasygnalizowano problemy wymagające rozwiązania. Abstract. In this paper lighting energy efficiency issues were introduced. Development of interest in the lighting energy efficiency area and conducted research at Lighting Division of the Warsaw University of Technology were shown. Energy efficiency of lighting concept a[...]

System oceny wydajności energetycznej oświetlenia wnętrz

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono autorskie klasyfikacje wydajności energetycznej oświetlenia wnętrz. Wskazano referencyjne poziomy mocy i energii jednostkowej skorygowanej do oceny wydajności energetycznej oświetlenia wnętrz w budynkach użyteczności publicznej. Przedstawiono propozycję systemu oceny wydajności energetycznej oświetlenia wnętrz w budynkach użyteczności publicznej. Abstract. In this paper the author’s classifications of lighting energy efficiency in interiors were introduced. Reference levels of power and energy densities per 100 lx to assess the lighting energy efficiency in public buildings were indicated. The proposal of the system to evaluate lighting energy efficiency of interiors in public buildings was introduced too. (The system of interior lighting energy efficien[...]

Potencjał energetyczny oświetlenia

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano miary potencjału energetycznego oświetlenia. Określono przeciętne wartości parametrów wnętrzowych i drogowych urządzeń oświetleniowych: skuteczności świetlne systemów, sprawności oświetlenia, współczynniki utrzymania i wskaźniki luminancji nawierzchni jezdni. Dla zmiennych wartości tych parametrów wyznaczono zakresy wartości mocy jednostkowych i mocy jednostkowych skorygowanych wnętrzowych i drogowych urządzeń oświetleniowych. Abstract. In this paper measures of lighting energy potential were characterised. The common values of both interior and road lighting characteristics were stated: luminous efficacies of the systems, utilisation factors, maintenance factors and road surface luminance ratios. For combination of these characteristics, the values of both interio[...]

Dynamika energetyczna oświetlenia

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano miary dynamiki energetycznej oświetlenia. Analizowano odniesieniowe czasy użytkowania wnętrzowych i drogowych urządzeń oświetleniowych. Dla zmiennych wartości parametrów charakteryzujących potencjał energetyczny oświetlenia i przyjętych czasów odniesieniowych, wyznaczono zakresy wartości energii jednostkowych i energii jednostkowych skorygowanych wnętrzowych i drogowych urządzeń oświetleniowych. Abstract. In this paper measures of lighting energy dynamics were characterised. Reference periods of operation of both interior and road lighting installations were analysed. For combination of the parameters characterising lighting energy potential and the times taken the values of both interior and road lighting energy densities and energy densities per 100 lx or 1 cd/m2[...]

Analiza wyników badań dotyczących przewymiarowania oświetlenia drogowego

Czytaj za darmo! »

Warunki oświetleniowe na drogach ulegają pogorszeniu z upływem czasu eksploatacji oświetlenia. Głównymi przyczynami prowadzącymi do degradacji oświetlenia drogowego są: starzenie się materiałów i zabrudzenie opraw, wygasanie źródeł światła i spadek ich strumienia świetlnego, zmiana właściwości odbiciowych i zabrudzenie nawierzchni jezdni. Szczegółowy opis wpływu poszczególnych przyczyn na pogorszenie się stanu oświetlenia przedstawia literatura przedmiotu, np. [1, 2]. Można analizować pogarszanie się ilościowych i jakościowych cech oświetlenia w czasie. W oświetleniu drogowym decydujące znaczenie ma analiza spadku poziomu luminancji nawierzchni jezdni jako efekt pogorszenia się cech urządzenia oświetleniowego. Spadek poziomu luminancji nawierzchni jezdni ma charakter ekspotencjalny, a jego poziom jest uzależniony od stopnia zanieczyszczenia środowiska oraz właściwości zastosowanego sprzętu oświetleniowego i nawierzchni jezdni. Dopuszczenie do bardzo dużego spadku poziomu luminancji nawierzchni jezdni nie jest wskazane - oznacza potrzebę dużego przewymiarowania oświetlenia, co w rezultacie prowadzi do wysokich kosztów oświetlenia, zwłaszcza kosztów inwestycyjnych. Utrzymywanie bardzo małego spadku poziomu luminancji nawierzchni jezdni także może nie być ekonomicznie uzasadnione. Może oznaczać potrzebę bardzo częstych zabiegów konserwacyjnych, co może także prowadzić do wysokich kosztów oświetlenia, w tym przypadku do wysokich kosztów eksploatacyjnych. W praktyce należy stosować możliwie niskie przewymiarowanie oświetlenia, związane jednak z racjonalnymi okresami zabiegów konserwacyjnych. Określenie optymalnych poziomów przewymiarowania i okresów zabiegów konserwacyjnych powinno być związane ze szczegółową analizą ekonomiczną oświetlenia. Przewymiarowanie oświetlenia drogowego wynika z przyjętego współczynnika zapasu (przewymiarowanie zasadne i nieuniknione) oraz realizowania znacznie wyższych poziomów luminancji nawierzchni [...]

The comparative analysis of road lighting energy efficiency

Czytaj za darmo! »

In this paper the measures of lighting energy efficiency on roads, related to power installed and annual energy use, were characterised. For various conditions on roads the levels of lighting power densities per 1 cd/m2, at which lighting requirements are fulfilled, were calculated. The comparative analysis of lighting energy efficiency for various situations was conducted. Limitation of the use of the lighting power density per 1 cd/m2 as the only measure of lighting energy efficiency was underlined. Streszczenie. W artykule scharakteryzowano miary wydajności energetycznej oświetlenia dróg oparte na mocy instalowanej i rocznym zużyciu energii elektrycznej. Dla zmiennych warunków stosowania oświetlenia drogowego obliczono poziomy mocy jednostkowych skorygowanych, przy spełnieniu wymagań dotyczących otoczenia świetlnego. Porównano wydajność energetyczną analizowanych sytuacji oświetleniowych. Zwrócono uwagę na ograniczenia wynikające ze stosowania mocy jednostkowej skorygowanej jako jedynej miary wydajności energetycznej oświetlenia dróg (Analiza porównawcza wydajności energetycznej oświetlenia drogowego). Keywords: energy efficiency, road lighting. Słowa kluczowe: wydajność energetyczna, oświetlenie dróg. Introduction Road lighting at night should enable all users to conduct safe and comfortable movement, due to providing high visual performance and comfort. Lighting design and evaluation criteria on roads are well known and described, e.g. [1]. Current lighting requirements, determining desired levels of parameters that characterise the road luminous environment, are included in national standards, e.g. [2]. The final choice of lighting solution may be made on the basis of energy efficiency or economic analyses. Investment and maintenance costs of road lighting are connected with number of posts, luminaires and lamps. Quantity of lighting equipment is determined by the quality of the equipment, its layout and maintenance scheme. Th[...]

Sprawność oświetlenia i jej wpływ na wydajność energetyczną oświetlenia drogowego

Czytaj za darmo! »

W artykule zwrócono uwagę na wpływ sprawności oświetlenia na wydajność energetyczną oświetlenia drogowego Określono poziomy sprawności oświetlenia drogowego charakterystyczne w oświetleniu drogowym. Dla przeciętnych poziomów sprawności oświetlenia i zmiennych poziomów innych parametrów determinujących moc skorygowaną oświetlenia drogowego, określono poziomy tej mocy, uwypuklając wpływ sprawności oświetlenia. Abstract. In this paper the influence of the utilisation factor on the road lighting energy efficiency was considered. The common levels of the utilisation factors for roads were calculated. For the representative levels of the utilisation factors and other parameters influencing the power density of the road lighting, the levels of that power were calculated, underlying the influence of the utilisation factor. (The utilization factor and its influence on the road lighting energy efficiency). Słowa kluczowe: oświetlenie dróg, sprawność oświetlenia, wydajność energetyczna. Keywords: road lighting, utilisation factor, energy efficiency. Wstęp Dzięki stosowaniu w projektowaniu oświetlenia wspomagania komputerowego, możliwie jest analizowanie wielu rozwiązań i stosunkowo szybkie dochodzenie do pożądanego rozwiązania rozpatrywanej sytuacji oświetleniowej. W wykorzystywanych obecnie programach komputerowych wspomagających projektowanie niektóre parametry nie są podawane bezpośrednio pomimo, że ich analiza bywa często celowa. Jednym z takich parametrów jest sprawność oświetlenia. Podawane w literaturze przedmiotu oraz danych katalogowych producentów opraw oświetleniowych wartości sprawności oświetlenia mają jedynie charakter szacunkowy. Sprawność oświetlenia jest jednym z parametrów wpływających na wydajność energetyczną oświetlenia. Analiza wpływu sprawności oświetlenia na moc instalowaną oświetlenia (zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia) nie jest powszechnie wykonywana. Największą uwagę w poszukiwaniu oszczędności[...]

 Strona 1  Następna strona »