Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Marek SZUBA"

Identyfikacja pola elektromagnetycznego w otoczeniu linii napowietrznych najwyższych napięć na potrzeby sporządzania ekspertyz środowiskowych

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano najważniejsze problemy związane z pomiarową identyfikacją pola elektromagnetycznego, którego źródłem są linie napowietrzne wysokiego napięcia. Wskazano na trudności w przeliczaniu wartości zmierzonych na poziomy spodziewane przy najbardziej niekorzystnych warunkach pracy linii napowietrznej. Zwrócono także uwagę na celowość wyznaczania uśrednionych wartości natężenia pola magnetycznego w sąsiedztwie funkcjonujących linii napowietrznych. Abstract. The article presents problems associated with measuring electromagnetic fields generated by high voltage overhead transmission lines. It demonstrates difficulties in calculating expected levels from those measured for the most unfavourable line operating conditions and emphasises benefits of using averaged rather than maximal levels of magnetic field intensity. (Evaluation of electromagnetic fields along corridor of high voltage overhead transmission lines for environmental impact assessment). Słowa kluczowe: pole elektryczne, pole magnetyczne, identyfikacja, pomiary Keywords: electric field, magnetic field, identification, measurements Wstęp Jednym z istotnych zadań wykonywanych w ramach kontroli stanu środowiska są pomiary pól elektromagnetycznych, które przeprowadza się zarówno przed oddaniem do użytkowania obiektów będących źródłem pól, jak również, w uzasadnionych przypadkach, w czasie ich eksploatacji. W przypadku napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu nie mniejszym niż 110 kV, pomiary obu składowych pola elektromagnetycznego (elektrycznej E i magnetycznej H) przeprowadza się zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska [1]. Wymagają one uwzględnienia sytuacji, w której linia pracuje w warunkach najbardziej niekorzystnych z punktu widzenia ochrony środowiska. We wspomnianym rozporządzeniu warunki te nie są jednak określone jednoznacznie. Z dotychczasowej praktyki pomiarowej wynika, że najczęściej wyznaczane są dwie cha[...]

Oddziaływanie na środowisko linii napowietrznych najwyższych napięć wyposażonych w przewody wysokotemperaturowe

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano skutki wymiany konwencjonalnych przewodów stalowo-aluminiowych typu AFL na przewody wysokotemperaturowe (niskozwisowe) w liniach napowietrznych 220 kV. Wskazano na korzyści wynikające z możliwego znacznego zwiększenia obciążalności linii bez konieczności ich gruntownej przebudowy, wymagającej przeprowadzenia długotrwałej procedury administracyjnej. Oszacowano spodziewane poziomy pól magnetycznych pod linią po dokonaniu wymiany przewodów i wykazano, że nawet po wymianie przewodów w obu torach linii dwutorowych, natężenie pola magnetycznego w sąsiedztwie linii nie przekroczy wartości dopuszczalnej ustalonej w przepisach środowiskowych. Abstract. The article presents effects of replacing conventional steel-aluminium wires (ALF type), with a high-temperature (low-sag) wires in 220 kV overhead power lines. It demonstrates benefits of using high-temperature wires due to their ability to allow substantial increase of line load without the need of major line reconstruction which requires lengthy approval processes. Expected magnetic field under the line with high-temperature wires was also assessed and it has been demonstrated that even with the use of such type of wires in double-circuit overhead line maximum level of magnetic field will not exceed permissible level defined by environmental standards. (Environmental impact of high voltage overhead powerlines with low-sag wires). Słowa kluczowe: przewody linii napowietrznej, pole magnetyczne, identyfikacja rozkładu pola magnetycznego Keywords: wires of overhead transmission lines, magnetic field, identification of magnetic field distribution Wstęp Wyniki licznych badań eksperymentalnych, przede wszystkim epidemiologicznych wskazują na to, że pola magnetyczne o częstotliwości 50 Hz mogą w przypadku długotrwałego działania wpływać w sposób niekorzystny na organizm człowieka. Niektóre źródła [1,2,4] podają że długotrwałe przebywanie w polach magnetycznych wytwarzanych m.[...]

Analiza obciążeń napowietrznych linii najwyższych napięć w aspekcie wytwarzania pola magnetycznego DOI:10.15199/48.2015.05.35

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodę szacowania natężenia pola magnetycznego, wytwarzanego przez napowietrzne linie najwyższych napięć w oparciu o analizę ich obciążeń. Analizę oparto na podstawie danych z rocznych obciążeń czterech reprezentatywnych linii napowietrznych eksploatowanych na terenie kraju. Na podstawie średnich rocznych oraz dobowych obciążeń przedstawiono uśrednione wartości natężenia pola magnetycznego występującego w otoczeniu analizowanych linii napowietrznych. Abstract. This paper presents a method of estimating of the magnetic field generated by high voltage overhead lines, based on the analysis of their loads. The analysis was based on data from four representative annual loads of operating in the country overhead lines. On the basis of the average annual and daily load, there have been shown average values of occurring around overhead lines magnetic field. (Analysis of loads of the overhead high voltage lines in the aspect of magnetic field generating). Słowa kluczowe: pole magnetyczne, linie elektroenergetyczne Keywords: magnetic field, power lines Wstęp Oddziaływanie na środowisko pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez linie napowietrzne najwyższych napięć jest zagadnieniem będącym w centrum zainteresowania badaczy od ponad 30 lat. Przeprowadzone dotychczas badania ujawniły istnienie wielu efektów biologicznych, które mogą wystąpić w organizmach żywych poddanych działaniu pól elektromagnetycznych o wartościach zbliżonych do tych, jakie występują w sąsiedztwie linii napowietrznych wysokiego napięcia. W związku z tym szereg krajów wprowadziło normy, przepisy lub zalecenia ograniczające poziomy pola elektrycznego i magnetycznego w środowisku. Celem tych ograniczeń jest ochrona zdrowia ludzi przed skutkami długotrwałego oddziaływania, przede wszystkim składowej magnetycznej pola. W większości krajów wartości dopuszczalne składowej magnetycznej pola są zbliżone do 80 A/m tj. poziomu rekomendowanego przez Unię [...]

 Strona 1