Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Rafał Brys"

ROUTING Z PREDYKCJA POWIAZAN WEZŁÓW SIECI MANET THE ROUTING WITH PREDICTION OF MANET NETWORK NODES CONNECTIONS DOI:10.15199/59.2016.8-9.84


  Efektywnosc sieci MANET w duej mierze uzaleniona jest od funkcjonowania w niej routingu. Mechanizm ten rozpoznaje topologie sieci, a nastepnie zestawia trasy do wezłów, czesto w warunkach duej dynamiki zmian topologii. Prowadzi to do czestych przerw łacznosci, a w efekcie do opóznien i strat danych. W artykule przedstawiona została koncepcja routingu z predykcja powiazan pomiedzy wezłami sieci. Rozwiazanie to pozwoli na wczesniejsza reakcje routingu na zmiany topologii oraz podjecie działan utrzymania ciagłosci tras. W artykule przedstawiono równie wyniki testów symulacyjnych pomiarów czasów powiazan. Abstract: The MANET network efficiency largely depends on the routing mechanism. This mechanism recognizes network topology, and than sets the routes to nodes, often under high topology changes. It leads to communication interruptions and consequently to delays and data loss. The article presents the concept of routing with nodes connection prediction. This solution allows for early response to topology changes and to take action to maintain routes continuity. In article also are presented the results of the connections time measurements’ simulation tests. Słowa kluczowe: MANET, metryka łacza, przewidywanie dostepnosci łacza. Keywords: MANET, link metric, link availability prediction 1. WSTEP Cecha charakterystyczna mobilnych sieci Ad-Hoc (MANET) jest znaczna swoboda w tworzeniu grafu powiazan pomiedzy jej wezłami składowymi. Siec taka pozbawiona jest administracyjnych punktów centralnych nadzorujacych prace sieci i jej elementów. Mobilnosc wezłów sieci oraz inne zjawiska zwiazane z transmisja radiowa przyczyniaja sie jednoczesnie do czestych zmian powiazan grafu. Wszystkie wezły sieci posiadaja ta sama lub bardzo zbliona do siebie funkcjonalnosc, tj. pełnia role zarówno terminali abonenckich, jak i punktów posredniczacych w przekazywaniu danych - kierujacych ruch (routerów). Dynamika zmian topologii sieci jest[...]

MECHANIZMY ADAPTACYJNEJ SIECI ADHOC WSPARCIA DZIAŁAN SIECIOCENTRYCZNYCH - WYNIKI BADAN SYMULACYJNYCH DOI:10.15199/59.2015.8-9.83


  W artykule przedstawiono koncepcje budowy adaptacyjnych sieci Adhoc zdolnych do działan doraznych w zmiennych warunkach, opracowana na podstawie analiz wymagan współczesnych działan słub odpowiedzialnych za bezpieczenstwo panstwa oraz moliwosci technologii bezprzewodowych w zakresie mechanizmów identyfikacji i uwierzytelniania, autokonfiguracji oraz wymiany danych. Przedstawiona została równie koncepcja badan symulacyjnych uwzgledniajacych scenariusze operacyjne zastosowania sieci (działania w terenie zurbanizowanym, otwartym, trudnodostepnym oraz wsparcia działan kryzysowych) oraz wyniki badan symulacyjnych. 1. WSTEP Niniejszy artykuł przedstawia wyniki prac realizowanych w Wojskowym Instytucie Łacznosci w projekcie: "Opracowanie koncepcji platformy komunikacyjnej dla adaptacyjnych sieci AdHoc wspierajacych działania sieciocentryczne w zakresie identyfikacji, autoryzacji, autokonfiguracji oraz wymiany danych". W ramach projektu opracowana została koncepcja budowy adaptacyjnych sieci AdHoc przeznaczonych do wsparcia działan sieciocentrycznych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji budowy adaptacyjnych sieci AdHoc wsparcia działan sieciocentrycznych oraz mechanizmów dodatkowych, niezbednych do własciwego jej funkcjonowania. Ponadto przedstawione zostały moliwe warianty zastosowania (scenariusze). Zgodnie z analizami przeprowadzonymi w ramach projektu, sieci AdHoc sprawdzaja sie wszedzie tam, gdzie wymagana jest dua dynamika działan, szybkie zestawienie sieci, mobilnosc uytkowników oraz stosunkowo niewielki zasieg działania. Przykładem tego typu operacji moga byc działania w terenie zurbanizowanym oddziałów specjalnych, operujacych w niewielkich grupach bojowych na obszarze budynku, czy obszarze miasta. Załoona adaptacyjnosc takich sieci pozwala na zminimalizowanie czasu i zasobów niezbednych do przygotowania sieci do działania oraz rekonfiguracji w przypadku nagłych, nieprzewidywalnych zmian [...]

 Strona 1