Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy BIELECKI"

Wytrzymałość kompozytowych wsporczych izolatorów stacyjnych przy obciążeniu zmiennym

Czytaj za darmo! »

Kompozytowe wsporcze izolatory stacyjne stosuje się w sieciach elektroenergetycznych na coraz większe prądy zwarcia. W badaniach znormalizowanych przewiduje się dla tych izolatorów tylko próby przy obciążeniu statycznym. Podczas przepływu prądów zwarcia na izolatory wsporcze oddziałują także zmienne siły zginające o dużych wartościach, zwykle o charakterze cyklicznym wahadłowym. W Instytucie Energetyki rozpoczęto prace nad wytrzymałością kompozytowych izolatorów wsporczych przy takich właśnie obciążeniach. Wstępny etap badań obejmował izolatory do sieci 110 kV. Wyznaczono charakterystyki zmęczeniowe i oszacowano wytrzymałość izolatorów przy obciążeniu zmiennym. Abstract. Composite station post insulators are applied to electrical power grid where high surge currents can be periodically expected. Standard tests for these insulators base on application of static mechanical loads only while the composite station post insulators are subjected to variable cantilever forces of symmetrical cyclic character and high values being a result of impact of surge currents flow in to the grid. This type of variable loads has been applied to research works on mechanical strength of the insulators at the Institute of Power Engineering (IEn). Preliminary tests have been carried out for the insulators applied to 110 kV electrical power network. The fatigue characteristics are determined for these insulators to evaluate their mechanical strength at the variable loads. (Mechanical strength of composite station post insulators under the cyclic loads). Słowa kluczowe: izolatory kompozytowe, wsporcze izolatory stacyjne, próby mechaniczne, zmęczenie materiałów, prąd zwarcia. Keywords: composite insulators, station post insulators, mechanical tests, fatigue of materials, short-circuit current. Wprowadzenie W 2006 r. Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna opublikowała normę IEC 62231 [1]. W tym samym roku normę tę uznał Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotech[...]

Nieznormalizowane wymagania i kryteria oceny kompozytowych wsporczych izolatorów stacyjnych do sieci 110 kV i 220 kV DOI:10.12915/pe.2014.10.27

Czytaj za darmo! »

Znormalizowane metody prób kompozytowych wsporczych izolatorów stacyjnych sprowadzają się wyłącznie do obciążeń statycznych. W eksploatacji występują jednak zarówno obciążenia statyczne, jak i zmienne. Są to głównie obciążenia zginające. Obciążenia zginające powodują ugięcie izolatorów kompozytowych znacznie większe, niż izolatorów ceramicznych. Stąd konieczność wprowadzenia nieznormalizowanych wymagań w zakresie ich dopuszczalnego ugięcia i odporności na obciążenia zmienne. Abstract. Standard methods for testing composite station post insulators combine static loads only. However under operation conditions these insulators are subjected to static and variable loads. These are mainly cantilever loads. Bending of composite station post insulator can be much biger than for ceramic ones. Introduction of non standard tests and requirements for evaluation of permissible bending limits and resistance to variable loads for these insulators is necessary. (Non standard requirements and criteria for evaluation of composite station post insulators applied to 110 kV and 220 kV electrical power grids). Słowa kluczowe: izolatory kompozytowe, wsporcze izolatory stacyjne, zmęczeniowe próby mechaniczne, prąd zwarcia. Keywords: composite insulators, station post insulators, fatigue mechanical tests, short-circuit current. doi:10.12915/pe.2014.10.27 Wprowadzenie Izolatory kompozytowe należą do grupy izolatorów polimerowych, które są jednym z czterech rodzajów stosowanych obecnie izolatorów elektroenergetycznych, co schematycznie pokazano na rysunku 1. Rys.1. Podział izolatorów elektroenergetycznych ze względu na rodzaj materiału, z którego wykonano ich część izolacyjną Do podgrupy izolatorów kompozytowych należą również kompozytowe wsporcze izolatory stacyjne. Izolatory te obejmuje norma PN-EN 62231 [1], opracowana jako polska wersja normy IEC 62231 i EN 62231. Zakres tej normy ogranicza się do izolatorów stosowanych w sieciach o najwyższym dopuszczal[...]

Wpływ obciążeń cyklicznych na integralność konstrukcji kompozytowych izolatorów liniowych - wstępne prace doświadczalne

Czytaj za darmo! »

Na podstawie dotychczas wykonanych badań stwierdzono, że obciążenia cykliczne mają istotny wpływ na długotrwałą wytrzymałość mechaniczną izolatorów kompozytowych. W celu pełniejszej oceny wpływu takich obciążeń na wytrzymałość izolatora, jako elektromechanicznego układu izolacyjnego, za uzasadnione uznano sprawdzenie ich wytrzymałości elektrycznej po długotrwałej próbie obciążeniem cyklicznym. [...]

Badania izolatorów kompozytowych stromo narastającymi udarami napięciowymi

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań nad metodą i parametrami prób izolatorów kompozytowych stromo narastającymi udarami napięciowymi, zgodnie z normą PN-IEC 61109. Słuszność doboru parametrów udaru potwierdzono w badaniach izolatorów kompozytowych po długotrwałych próbach zmęczeniowych mechanicznym obciążeniem cyklicznym. Abstract. The results of investigations on the method and parameters of the tests of composite insulators subjected to steep-front impulse voltage according to the standard PN-IEC 61109 were introduced in the article. Rightness of the selection of impulse voltage parameters was confirmed during investigations of insulators after long-lasting mechanical cyclic loads. (Steep-front impulse voltage test of composite insulators). Słowa kluczowe: izolator kompozytowy, udar napięciowy, wytrzymałość elektryczna, wytrzymałość zmęczeniowa Keywords: composite insulator, impulse voltage, electrical strength, fatigue strength Wstęp Izolatory elektroenergetyczne mają podstawowe znaczenie dla niezawodności przesyłu i rozdziału energii powietrznymi liniami elektroenergetycznymi. Dlatego istotnym jest wyeliminowanie wadliwych konstrukcji izolatorów, złych materiałów i niewłaściwych technologii. Nieceramiczne izolatory (polimerowe izolatory kompozytowe) składają się przynajmniej z dwóch części izolacyjnych, a mianowicie z rdzenia i osłony. Rdzeń jest wewnętrzną częścią izolacyjną i przeznaczony jest do zapewnienia odpowiednich charakterystyk mechanicznych izolatora. Jest on zawsze wytwarzany ze specjalnie przygotowanych włókien szklanych ECR (odpornych na korozję elektrochemiczną). Rdzeń musi być odporny na możliwą penetrację wilgoci, ponieważ woda może doprowadzić do powstania kruchych pęknięć włókien szklanych, a w konsekwencji ich zerwania, zmniejszenia wytrzymałości mechanicznej rdzenia i w ostateczności - do opadu przewodu fazowego linii i awaryjnego wyłączenia napięcia. Osłona jest zewnętrzną częścią izolacyjną izolatora[...]

Wymiary fraktalne przełamów części ceramicznych izolatorów elektroenergetycznych

Czytaj za darmo! »

Podczas niszczenia próbki materiału część dostarczonej energii zostaje zużyta na utworzenie powierzchni przełamu. Sprawdzono hipotezę, czy kształt powierzchni przełamu materiału ceramicznego zawiera informację o materiale i sposobie jego zniszczenia. W tym celu wyznaczano wymiar fraktalny powierzchni przełamu. Do badań przeznaczono specjalnie przygotowane kształtki z różnych tworzyw ceramicznych. Charakterystyki fraktalne przełamów elementów ceramicznych wyznaczano metodą stosowaną w badaniach metali. Otrzymane rezultaty nie potwierdziły hipotezy, że wymiar fraktalny przełamu charakteryzuje warunki obciążania badanych próbek. Abstract. Under process of failure of material sample a part of energy delivered to the sample is used to shape a surface of fracture. A hypothesis is assumed that from a shape of ceramic material fracture same information regarding the material an a method of its failure can be obtained. To this purpose fractal dimensions for investigated fracture surfaces were determined. The investigations were conducted using samples made of different ceramic materials. Methods applied to metals were used for calculation of fractals of the ceramic samples fractures. On the basis of the obtained results one can conclude that the hypothesis was not confirmed. (Surface fractal dimensions of electric power ceramic insulators). Słowa kluczowe: wymiar fraktalny, porcelana elektrotechniczna, izolatory ceramiczne, próby mechaniczne. Keywords: fractal dimension, electrotechnical porcelain, ceramic insulators, mechanical tests. Wprowadzenie Do wytwarzania izolatorów ceramicznych stosuje się od lat niemal wyłącznie porcelanę elektrotechniczną (choć spotyka się również izolatory do specjalnych zastosowań wykonane z innych materiałów ceramicznych). Należy jednak zaznaczyć, że współczesna porcelana elektrotechniczna zasadniczo różni się od porcelany stosowanej początkowo w produkcji izolatorów. Porcelana elektrotechniczna ma wiele cech niez[...]

Koncepcja badań mechanicznej wytrzymałości kompozytowych wsporczych izolatorów stacyjnych przy obciążeniu zmiennym

Czytaj za darmo! »

Wsporcze izolatory stacyjne są narażone głównie na obciążenia zginające. Przy dużych prądach zwarcia zmienne siły zginające izolator mogą osiągać wartości przekraczające znamionową wytrzymałość izolatorów. Rozpoczęte w Instytucie Energetyki prace nad wytrzymałością izolatorów wsporczych przy cyklicznym obciążeniu zginającym powinny pozwolić na sformułowanie kryterium doboru kompozytowych izolatorów wsporczych do pracy w warunkach narażenia na obciążenia zmienne, a także na przyjęcie odpowiednich wymagań dla tego rodzaju izolatorów. Abstract. Station post insulators are mainly subjected to cantilever loads. At high values of short-circuit currents the dynamic cantilever loads can reach values higher than specified cantilever loads. At the Institute of Power Engineering (IEn) has been recently taken up research works on mechanical strength of composite station post insulators subjected to cyclic cantilever loads. (Conception of mechanical strength research of composite station post insulators under the cyclic loads). Słowa kluczowe: izolator kompozytowy, prąd zwarcia, wytrzymałość mechaniczna, obciążenie cykliczne. Keywords: composite insulator, short-circuit current, mechanical strength, cyclic load. Wstęp Kompozytowe wsporcze izolatory stacyjne zaczęto stosować na szerszą skalę pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Początkowo w sieciach średnich napięć, potem stopniowo na coraz wyższe napięcia. Za podstawę ich doboru przyjmowano przede wszystkim deklarowane przez producentów właściwości, gdyż pierwsza międzynarodowa norma z zakresu tego typu izolatorów - IEC 62231 [1] - ukazała się dopiero w 2006 r. (polski odpowiednik PN-EN 62231:2008). Kompozytowe izolatory wsporcze w zasadzie nie ulegają awariom, polegającym na gwałtownym pęknięciu (złamaniu) ich części izolacyjnej, jak w przypadku izolatorów ceramicznych. Pod wpływem występujących w eksploatacji obciążeń (głównie zginających) szkłoepoksydowy rdzeń może się przede wsz[...]

 Strona 1