Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej MALINOWSKI"

Hybrid low-voltage networks as the element of the lifting of the efficiency and the independence in the distribution of electricity DOI:10.15199/48.2019.04.03

Czytaj za darmo! »

For sales companies with the principal purpose it should be the elaboration of the coherent programme of the lifting of the efficiency, both in the organizational dimension and technical; in this range with the determinant should be the general rule: " to make more at smaller (the energy commitment - J.S.) - DOING MORE WITH LESS [8]. This is probably the most accurate and picturesque definition of the energy efficiency, describing in the complete way this issue. Poland in this area is found in the mainstream of actions, what a proof is adopted law about the energy efficiency, from the day 15 April of the year 2011, being an implementation to Polish conditions of Union [7] directives. Currently (2018) was accepted by government following with the amendment whose main objective is thrifty and effective using of the energy, the reduction of her consumption, the reduction of losses during her transmission and the reduction of the power requirement electrical. Currently Poland is characterized with the higher energy consumption of the industry than most developed countries of Europe (EU-15) [9,13]. According to data with 2017 of European Commission the indicator intensity almost twice exceeds European values. Indispensable becomes so the elaboration of the effective strategy resolvent in the way the complex above-problem, being a direct cancellation both to the European directive of as well as Polish legislations. Proposed concept "POLAND EFFICIENCY" [20,21,23] is directed to this part of the power engineering sector which deals with the chapter of the electrical energy and to customers - power consumers. Proposals include technical actions and organizational, because only such look on the problem, guarantees the effective action. A most important segment of the discussed strategy (Energy Saving) is directed to power consumers and founding the control a behaviour of customers (DSM) at under the look of degree of the energy comm[...]

ANALIZA STRUKTURY GEOMETRYCZNEJ SYSTEMU HAP-LTE DOI:10.15199/59.2015.4.18


  W artykule przedstawione zostały zależności geometryczne sieci LTE stosującej platformę stratosferyczną. Geometria systemu jest punktem wyjścia do badań umożliwiających określenie parametrów działania rozważanego systemu. W artykule zaprezentowano zagadnienia związane ze strukturami komórkowymi oraz geometrią wiązek. 1. WSTĘP Popularyzacja usług bazujących na szerokopasmowej transmisji danych powoduje, że użytkownicy końcowi oczekują dostępu do szerokopasmowego Internetu nie tylko w miejscu zamieszkania, w pracy czy w centrach miast, ale również na terenach wiejskich, w czasie podróży. System LTE stosujący platformę stratosferyczną [1] umożliwia dostęp szerokopasmowy na obszarach, na których budowa naziemnej infrastruktury jest nieopłacalna lub niemożliwa. System ten może być z powodzeniem użyty na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi oraz na obszarach objętych działaniami wojennymi. Zaprezentowana w niniejszym artykule analiza struktury geometrycznej systemu HAP-LTE została opracowana w ramach badań sieci LTE stosującej platformę stratosferyczną. Znajomość zależności geometrycznych systemu stosującego platformę stratosferyczną jest niezbędna przy opracowywaniu metodyki badań tego systemu. Rys. 1. Zakłócenia w łączu w górę Przeniesienie systemu naziemnego, jakim jest system LTE, na platformę stratosferyczną zmienia sposób analizy tego systemu. W przypadku rozwiązań naziemnych największy negatywny wpływ na stosunek C/(N+I) mają komórki pracujące w tym samym paśmie, które są w najbliższym sąsiedztwie analizowanej komórki, oddalone o odległość koordynacyjną, natomiast wpływ pozostałych komórek, chociaż pracują one w tym samym paśmie, jest pomijalnie mały [2]. Analiza sieci komórkowej stosującej platformę stratosferyczną wymaga uwzględnienia zakłóceń pochodzących od nadajników wszystkich stacji bazowych oraz od nadajników wszystkich terminali abonenckich systemu umieszczonych w punktach testowych (Rys. 1). 2. STRUKT[...]

BADANIA SYMULACYJNE SYSTEMU LTE STOSUJĄCEGO PLATFORMĘ STRATOSFERYCZNĄ DOI:10.15199/59.2016.6.36


  SIMULATION RESULTS OF A HIGH ALTITUDE PLATFORM-BASED LTE SYSTEM Streszczenie: W artykule przedstawione zostały wyniki badań symulacyjnych systemu LTE stosującego platformę stratosferyczną. Wykazano, że możliwe jest działanie systemu z terminalami abonenckimi stosowanymi w sieciach naziemnych. Abstract: The article presents simulation results of a High Altitude Platform-based LTE system. It has been proven that it is possible to utilize current user equipment used in any LTE network. Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, platforma stratosferyczna, LTE. Keywords: Electromagnetic Compatibility, High Altitude Platform, LTE. 1. WSTĘP Nieustanna ewolucja technologii telekomunikacyjnych i informatycznych zmieniła nawyki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń przenośnych. Zmieniły się również oczekiwania względem operatorów sieci komórkowych. Użytkownicy końcowi chcą korzystać z usług bazujących na szerokopasmowej transmisji danych w każdym miejscu, również na obszarach na których budowa naziemnej infrastruktury jest nieopłacalna lub niemożliwa. Usługi na tych obszarach mogą być więc świadczone za pomocą systemu LTE [1] stosującego platformę stratosferyczną [2]. Dodatkowo, system ten może być bardzo szybko uruchomiony, co ma istotne znaczenie w przypadku klęsk żywiołowych oraz działań wojennych. Przeniesienie części systemu naziemnego, jakim jest system LTE, na platformę stratosferyczną zmienia sposób analizy tego systemu. Struktury komórkowe oraz zależności geometryczne systemu HAP-LTE zostały przedstawione w [3]. 2. PARAMETRY SYMULACJI Za pomocą opracowanego symulatora przeanalizowane zostały wybrane konfigur[...]

Stanowisko diagnozowania wzmacniaczy ze zdalnym dostępem poprzez sieć Ethernet

Czytaj za darmo! »

Referat prezentuje system diagnostyczny z możliwością uzyskania zdalnego dostępu spoza pracowni do stanowiska diagnostycznego realizującego badania i pomiary szerokiej gamy wzmacniaczy, amplifiltrów oraz układów czwórnikowych. W referacie przedstawiono architekturę "wirtualnego" laboratorium, opis funkcjonalny poszczególnych elementów systemu, sposób rozwiązania zdalnego dostępu a także zaprezentowano korzyści i problemy jakie wynikają z pracy takiego sytemu. Abstract. The paper presents diagnostic system with the possibility of remote access from the outside of laboratory. This diagnostic system makes it possible the measurements of wide range of small signal amplifiers and electronic circuits. The paper presents architecture of virtual laboratory, description of its elements, expla[...]

 Strona 1