Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Adam Flizikowski"

Ontology-based approach to scada systems vulnerabilities representation for CIP

Czytaj za darmo! »

Critical Infrastructures are the organizations delivering goods and services in an economy that are fundamental to the functioning of society and the economy [1]. As for types of critical infrastructures, there are some domains within an economy that are considered crucial and most important. The loss of or disaster within a CI will affect a part or all society. Some of critical sectors described in [2] are agriculture and food, water, public health and defence. The INSPIRE Project focuses on telecommunication, energy and transportation sectors. CI are now identified and protected by national and international law and regulations (nationally in e.g. Poland by Ministry of Infrastructure in Crisis Management regulations [3]; internationally e.g. by NATO and by EU) [4-6]. Most of[...]

NOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE SYSTEMÓW DO STRUMIENIOWANIA OBRAZU RUCHOMEGO W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH DOI:10.15199/59.2016.6.100


  NOVEL SOLUTION IN VIDEO TRANSMISSION SYSTEMS FOR WIRELESS NETWORKS Streszczenie: Projekt MITSU (next generation MultImedia efficienT, Scalable and robUst Delivery) ma na celu stworzenie nowych rozwiązań w zakresie systemów strumieniowania wideo w sieciach bezprzewodowych. Ich implementacja poprawi obecny poziom interoperacyjności, zminimalizuje złożoność obliczeniową i wymagania energetyczne. Rozwiązania są poddawane ewaluacji w dwóch scenariuszach: dostarczania treści multimedialnych do użytkownika końcowego oraz monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Abstract: The aim of the MITSU project (next generation MultImedia efficienT, Scalable and robUst Delivery) is a research toward a novel solution for streaming of video in mobile networks. Its implementation will increase interoperability, decrease computational complexity and power consumption. The results are evaluated in two usage scenarios, one is generic multimedia content delivery, the other one is security content delivery. Słowa kluczowe: transmisja wideo, interoperacyjność, sieci bezprzewodowe, jakość wideo Keywords: video streaming, interoperability, wireless networks, QoE 1. WSTĘP Systemy dystrybucji treści wizyjnych wyewoluowały od rozwiązań prostych (analogowych systemów wizyjnych) do rozwiązań złożonych, nacechowanych wielością technik przetwarzania danych. Złożoność ta wynika z popytu na treści wizyjne w scenariuszach dotychczas niemożliwych do zrealizowania, jakim jest na przykład dystrybucja treści wizyjnych do urządzeń przenośnych. Presja rynku wymusza coraz szybsze wprowadzanie nowych systemów dystrybucji wideo o coraz wyższym stopniu złożoności. Powoduje to, że systemy te są coraz mniej interoperacyjne, a przy tym coraz bardziej nieefektywne, jeśli chodzi o pobór mocy. Dodatkowo, pojawiły się lub stają się powszechne nowe protokoły strumieniowania treści wizyjnych, a także nowe kodeki multimedialne (takie jak np.: VP8, VP9, H.265/HEV[...]

TACTICS - ARCHITEKTURA USŁUGOWA DLA SYSTEMÓW TAKTYCZNYCH - WYNIKI PROJEKTU DOI:10.15199/59.2017.8-9.21


  Architektura systemu C4I (ang. Command, Control, Communications, Computers and Intelligence) dla działań sieciocentrycznych różni się w znaczący sposób od architektur dotychczas stosowanych. Bazuje ona na rozwiązaniach umożliwiających łączenie |współpracujących domen systemowych oraz współdzielenie informacji i wiedzy o polu walki. Efektywność procesu dowodzenia często zależy od jakości i wiarygodności informacji, na bazie których dowódca podejmuje decyzję oraz od czasu, w jakim jest w stanie te informacje otrzymać. Niezwykle istotne jest więc zastosowanie mechanizmów pozwalających na tworzenie świadomości sytuacyjnej na wszystkich szczeblach dowodzenia oraz zapewniających synchronizację współpracujących jednostek. Architektura tego typu powinna być architekturą otwartą, pozwalającą na interoperacyjność, skalowalną, umożliwiającą efektywną pracę w różnego typu konfiguracjach systemu, zapewniać pełną dostępność źródeł danych, a także rozproszone ich działanie i utrzymanie. Odpowiedzią na te potrzeby oraz wymagania jest zastosowanie architektury zorientowanej usługowo SOA (ang. Service Oriented Architecture). Jest ona architekturą rekomendowaną przez NATO w Studium Wykonalności NEC (NNEC FS [1]), bazującą na modelu Internetu oraz podstawą budowy infrastruktury teleinformatycznej NATO, w tym sieci FMN (ang. Federated Mission Network). Podstawową cechą systemów zbudowanych na bazie SOA jest orientacja usługowa. Wszystkie funkcje systemu, nawet te, które wcześniej były postrzegane, jako część infrastruktury (np. bezpieczeństwo, zapewnienie jakości usług) oraz te, które zazwyczaj należą do dedykowanych aplikacji systemu informatycznego (np. podawanie czasu, kalkulacje, itp.), a także standardowe usługi telekomunikacyjne (np. wideo, głos), widziane są w SOA, jako usługi i udostępniane użytkownikom jako funkcje rozproszone. Podejście to umożliwia tworzenie modułowych systemów, dostosowanych do aktualnych wymagań, wykorzystywa[...]

Current experiences and lessons learned towards defining pan-European mobile network operator for research - based on EU project EuWireless1 DOI:10.15199/59.2019.6.5


  1. Intr oducti on Recent years have seen number of interesting developments in the area of spectrum sharing in both commercial [1][2] and research[3-6] domains, which enable new business models in the Mobile Network Operator (MNO) market. On the other hand, recent 5G developments are building on slicing across mobile networks [7][8][9] and research projects are working on improving slicing scalability and management structure. In the current research work on 5G techniques such as massive Multiple Input Multiple Output (mMIMO) and millimetre wave (mmWave), and with the most recent 5G-Public Private Partnership (5G-PPP) projects which are addressing the need for different verticals to provide real life capabilities of 5G testbeds [10][11][12], the research results and developments in the field are very ambitious. Multitude of papers appear on slicing, novel Radio Resource Management (RRM) techniques for 5G and beyond, etc., often largely backed by the support of data analytics and machine learning [13]. Still, the same challenge remains actual for many recent years - “Are the most recent algorithms and research results implementable?", “Are they developed with the idea of truly deploying inside an eNB?". Even if the answer to these questions would be positive, it is not easy to validate such concepts in a real-life setup. In the last years European Commission has invested large funds to support creation of remotely available Information and Communication Technologies (ICT) experimentation facilities [14] [15] which have provided an unprecedented contribution to the research community. Many high-end devices such as specialized monitoring tools, base stations, data centres, etc., have been made available to researchers, Small and Medium Enterprises (SME) and research institutions all over Europe and US [16][17] [18]. They were was earlier almost impossible to access without an internship or a European project funding. [...]

 Strona 1