Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"TATIANA BRZOZOWSKA"

Foaming polyethylene by microwave heating. Preliminary studies Otrzymywanie polietylenu spienionego w warunkach ogrzewania mikrofalowego. Badania rozpoznawcze DOI:10.15199/62.2016.1.6


  Low-d. polyethylene was foamed in a microwave reactor by using chem. agents. The addn. of blowing agents and the filler resulted in an increase in the affinity of polymeric material to absorb the microwave radiation. Przedstawiono sposób otrzymywania polietylenu o strukturze porowatej w warunkach mikrofalowych pod wpływem chemicznych czynników spieniających. Zastosowano w tym celu dodatki wybranych poroforów oraz napełniacz zwiększający powinowactwo polimeru do pochłaniania promieniowania mikrofalowego. Stwierdzono, że rodzaj środka spieniającego w obecności napełniacza odgrywa istotną rolę w procesie spieniania w obecności mikrofal. Ostatnio wzrosło zainteresowanie porowatymi materiałami polimerowymi. Ze względu na zmniejszenie masy wyrobu dzięki zastosowaniu porowatych materiałów polimerowych wzrasta ich udział w pojazdach samochodowych. Z kolei, dzięki dobrym właściwościom termoizolacyjnym znajdują one zastosowanie w budownictwie (do izolacji budynków, rur, zbiorników) oraz w chłodnictwie. Ze względu na korzystne właściwości wygłuszające oraz amortyzujące stosuje się je w izolacjach rurociągów parowych i dźwiękochłonnych. Ponadto materiały te umożliwiają wytwarzanie lekkich i wytrzymałych konstrukcji nośnych1-3).Proces spieniania, czyli wytwarzanie struktury porowatej, może być stosowany dla większości materiałów polimerowych (termoplastów, elastomerów, a także dla polimerów termo- i chemoutwardzalnych). W procesie tym [...]

Sorbenty węglowe z karbonizowanych polimerów syntetycznych

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu literatury dotyczącej termicznych i katalitycznych procesów wytwarzania sorbentów węglowych przez karbonizację polimerów syntetycznych, w tym także na nośnikach nieorganicznych oraz w mieszankach pakowo-polimerowych. A review, with. 71 refs., of thermal and catalytic processes for manufg. C sorbents by carbonization of synthetic polymers, esp. on inorg. substrates and in coal tar pitch-polymer blends. Sorbenty węglowe, zwłaszcza takie jak węgiel aktywny, są znane i stosowane od wielu lat. Ze względu na swoją fizjologiczną i ekologiczną obojętność, dobrą wytrzymałość mechaniczną, dobrze rozwiniętą powierzchnię właściwą, możliwość regeneracji i wielokrotnego użycia oraz dobre zdolności sorpcyjne zarówno z fazy gazowej, jak i z fazy ciekłej, sorbenty te znala[...]

Utylizacja odpadów tworzyw sztucznych w asfaltach naftowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono stan wiedzy na temat wytwarzania i struktury mieszanek polimerowo-asfaltowych ze szczególnym uwzględnieniem mieszanek modyfikowanych odpadami gumowymi oraz odpadami polimerów termoplastycznych. A review, with 51 refs., of processes for manufg. the polymer- bitumen mixts. and their structures. In particular, mixts. modified with rubber and thermoplastics wastes were taken into consideration. Materiałowy recykling odpadów z tworzyw sztucznych1) nie wiąże się wprawdzie z dodatkowym zużyciem energii na degradację polimerów, zawartych w tych tworzywach, ale może być praktycznie stosowany jedynie w przypadku "czystych" odpadów tworzyw termoplastycznych (odpady poprodukcyjne, opakowania po wodzie itp.). W przypadku odpadów mieszanych, zawierających różne typy polimeró[...]

Badania nad zastosowaniem odpadów tworzyw sztucznych do modyfikacji asfaltów naftowych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono modyfikację asfaltów naftowych przedmieszkami sporządzonymi z odpadów EPS lub miału gumowego z wtórnymi bitumami naftowymi. Uzyskane wyniki badań wskazują na możliwość wykorzystania otrzymanych kompozycji jako lepiszcz do budowy nawierzchni drogowych. Three com. petroleum road or industrial bitumens were modified by addn. of blends of rubber fines or expanded polystyrene waste with com. secondary petroleum bitumens at 250°C for 90-120 min or at 250°C for 360-480 min, resp., to improve bitumen properties (softening temp., ductility, penetration, dispersion stability) and utilize the plastics waste. The best properties showed the mixt. of the soft road bitumen (80%), rubber fine (7%) and clarified catalytic cracking oil or furfurol ext. (13%) and the mixt. of th[...]

Badania nad wykorzystaniem odpadów termoplastów do modyfikacji wtórnych bitumów naftowych

Czytaj za darmo! »

Określono warunki (temperatura, czas mieszania, składy) sporządzania jednorodnych i stabilnych kompozycji dwuskładnikowych, zawierających odpady tworzyw sztucznych i wtórne bitumy naftowe. Oznaczono ich wybrane właściwości fizykochemiczne. Przewiduje się wykorzystanie tych kompozycji do modyfikacji asfaltów naftowych i otrzymywania lepiszcz oraz materiałów izolacyjno-uszczelniających. Polyethylene, polypropylene, polystyrene, polycarbonate and polyethylene terephthalate wastes were compounded (5-70% by mass) with 5 secondary petroleum-derived bitumens at 140-220°C for 60-120 min. The blends were studied for softening point (96-144°C), hardness (1-171 N/mm2), max. tensile stress (4-20 MPa) and elongation at break (10-110%). The highest compatibility was evidenced for polysty[...]

The study on properties of bitumen-wax blends Badania właściwości asfaltów z dodatkiem wosku DOI:10.15199/62.2017.4.3


  Two com. petroleum bitumens were modified by addn. of polyethylene wax (up to 5% by mass) at 150-170°C for 60 min. The addn. resulted in increasing the softening and breaking temps., dynamic viscosity at 60°C and penetration index. The wax addn. did not effect the operational conditions of the paving. Przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku wosku Sasobit na właściwości fizykochemiczne i reologiczne asfaltu. Przedstawiono sposób otrzymywania kompozycji asfalt-wosk oraz metodykę badań ich właściwości (temperatura mięknienia i łamliwości asfaltu, penetracja w 15 i 25°C, lepkość dynamiczna w 60, 90, 135 i 150°C, temperatury technologiczne kompozycji). Stwierdzono korzystny wpływ wosku na badane asfalty. Asfalty są bardzo ważnym lepiszczem stosowanym do wytwarzania nawierzchni drogowych. Modyfikacja asfaltów poprawia ich właściwości. Niemodyfikowane asfalty mają mniejszą odporność na pękanie w niskiej temperaturze, mniejszą trwałość zmęczeniową, mniejszą odporność na zniszczenia powierzchniowe pod wpływem działania środków odladzających i większą podatność na powstawanie trwałych odkształceń1-4). Od wielu lat do asfaltów są dodawane różne związki mające na celu polepszenie ich właściwości. Ponieważ stosowanie polimerów do modyfikacji jest kosztowne i wymaga specjalnej aparatury, zaczęto dodawać tańsze substancje, które dają podobny efekt do wielkoczą-steczkowych modyfikatorów5, 6), np. miał gumowy powstały ze zużytych opon samochodowych, siarkę, sole kwasów organicznych, żywice syntetyczne, asfalty naturalne. Każdy z tych dodatków nadaje asfaltowi pewne specyficzne i lepsze właściwości4). Właściwości asfaltu ulegają istotnym zmianom w funkcji temperatury i czasu działania obciążenia. Pożądane jest, by zakres lepkosprężystości lepiszcza był szeroki, aby nie zmieniało ono swego stanu reologicznego w ekstremalnych temperaturach. Celem modyfikacji asfaltów jest poprawa właściwości użytkowych dróg oraz wydłużenie czasu ich eksploa[...]

 Strona 1