Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Maciej PAWLIK"

Kluczowe elementy rozwoju elektrowni w Unii Europejskiej i w Polsce

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia rozwój elektrowni w UE i w Polsce w horyzoncie czasowym poza rok 2030. Omówiono priorytetowe problemy: rozwoju technologii gazowych i węglowych, renesansu energetyki jądrowej, źródeł odnawialnych oraz efektywności użytkowania energii. Abstract. The paper presents the long-term tendencies of the development of power stations beyond year 2030. The main attention has been focus[...]

Klasyczne technologie wytwarzania energii elektrycznej w świetle pakietu klimatycznego UE

Czytaj za darmo! »

Referat przedstawia kierunki rozwoju konwencjonalnych elektrowni cieplnych w warunkach polityki ograniczania emisji CO2. Omówiono problemy rozwoju zaawansowanych technologii węglowych, kierunki rozwoju technologii "zeroemisyjnych" (technologii CCS) oraz technologii gazowych i gazowo-parowych. Abstract. The paper presents the tendencies of the conventional power station development in a view of the limitation CO2 emission. The main attention has been focused on the problems: advanced coal technologies, “near-zero" technologies (CCS-technologies) and gas technologies (Conventional technologies of power generation in a view of the UE climate package). Słowa kluczowe: zaawansowane technologie węglowe, technologie "zeroemisyjne" (CCS), układy gazowe i gazowo-parowe Keywords: advanc[...]

"Energymix" krajowej elektroenergetyki w 2020 roku

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono stan aktualny i rozwój krajowego sektora wytwarzania energii elektrycznej w swietle pakietu klimatycznego UE. Na tle przewidywanego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną do 2020 roku wskazano oczekiwaną strukturę paliwową krajowej elektroenergetyki dla ograniczenia emisji CO2 o 20 %. Wymaga to zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii i wdrożenia energetyki jądrowej. Abstract. The paper presents the actual state and development of electricity generation in Poland in a view of the UE climate change package. Along with the long-term forecast of electricity demand, the possible energymix of power sector in Poland up to year 2020 is presented. It is based on increase of share ofrenewable energy sources and start-up of nuclear power stations for 20 % reducing of CO2 emission. (Energymix of polish electricity generation sector in year 2020) Słowa kluczowe:zaawansowane technologie węglowe, pakiet klimatyczny, odnawialane źródła energii. Keywords: advanced coal technologies, climate change package, renewable energy sources Wstęp Obserwowany od dwóch lat kryzys finansów i gospodarki światowej, mający także wpływ na spowolnienie rozwoju naszego kraju zweryfikował w istotnym stopniu poglądy i oceny specjalistów odnośnie do prognozowanego rozwoju sektora wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Świat i Polska po kryzysie będą zapewne wyglądać inaczej. Ujawniony zostanie zapewne znaczny potencjał redukcji rynków końcowych energii, w tym rynku energii elektrycznej. Rok 2009 był w Polsce trzecim z rzędu rokiem spadku produkcji energii elektrycznej (ze 161,96 TWh w 2006 roku do 150,9 TWh w 2009 roku -patrz rys. 1). Jednak mimo tych okoliczności, wynikających z kryzysowej sytuacji, problem niedoboru mocy i energii w krajowym systemie elektroenergetycznym nie znika, jedynie nieco się łagodzi i przesuwa na lata późniejsze. Można dziś przypuszczać, ze w latach 2015-2016 może wystąpić trwała przewaga popytu nad podażą, o[...]

Krajowy park elektrowni w warunkach regulacji unijnych

Czytaj za darmo! »

Przeanalizowano dalszy rozwój krajowego sektora wytwarzania energii elektrycznej w świetle najnowszego raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej, wskazującego potencjalne trendy i perspektywy w światowej energetyce. Na tle przewidywanego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną do 2020 roku oraz planów inwestycyjnych sektora oceniono możliwości ograniczenia emisji CO2 o 20 %. Wymaga to zrównoważonej struktury paliwowej z uwzględnieniem zarówno zaawansowanej technologii węglowej jak i technologii gazowej a także istotnego zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii. Abstract. The paper analyzed the further development of the national electricity generation sector including the latest report the International Energy Agency, indicating the potential trends and prospects in the global energy sector. On the background of the anticipated increase in electricity demand by 2020, and sector investment plans rated the possibility of reducing CO2 emissions by 20%. This requires a balanced fuel mix, taking into account both the advanced technology of coal and gas technology as well as a substantial increase in the share of renewable energy sources. (The national power stations in terms of European Union policy). Słowa kluczowe: zaawansowane technologie węglowe, pakiet klimatyczny, odnawialne źródła energii, elektrownie gazowe. Keywords: advanced coal technologies, climate change package, renewable energy sources, gas power stations. Wstęp Międzynarodowa Agencja Energetyczna opublikowała w listopadzie 2011 roku raport World Energy Outlook 2011 [1], w którym przeanalizowano możliwości i zagrożenia przed którymi stoi światowa energetyka oraz potencjalne scenariusze rozwoju, opierając się na analizach trendów energetycznych i klimatycznych w horyzoncie do 2035 roku. W Scenariuszu Nowych Polityk WEO-2011, pomimo niepewności co do krótkoterminowych perspektyw wzrostu gospodarczego, popyt na energię wzrasta o jedną trzecią w latach 2010-20[...]

Politechnika Łódzka dla energetyki


  Instytut Maszyn Przepływowych na Wydziale Mechanicznym oraz Instytut Elektroenergetyki na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej są przykładem efektywnego wykorzystania stosunkowo niewielkich zasobów ludzkich i postawienia na jakość badań z jednoczesnym włączeniem się w główny nurt rozwoju nowoczesnej energetyki.Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej współpracuje obecnie z Urzędem Miasta Uniejów, Spółką "Geotermia Uniejów" oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w realizacji projektu "Regionalne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii". W związku z planowaną budową siłowni hybrydowej dla Uniejowa zrealizował projekt "Hybrydowe elektrociepłownie geotermalne z wykorzystaniem biomasy i źródeł geotermicznych o niskiej entalpii" (projekt KBN zakończony w 2009 r.), a obecnie jest w trakcie realizacji projektu "Prace teoretyczne i budowa stoiska doświadczalnego mikrosiłowni przeznaczonej do badań hybrydowych obiegów Rankine’a dla potrzeb energetyki rozproszonej". RADA PARTNERÓW Pracownicy Instytutu Maszyn Przepływowych biorą udział w Rad[...]

Polityka i porządek prawny w polskiej energetyce na tle polityki Unii Europejskiej DOI:10.15199/48.2016.09.68

Czytaj za darmo! »

W artykule przeanalizowano rozwój wspólnotowego rynku energii elektrycznej, politykę energetyczną Polski i UE, sytuację i działania Polski na wspólnotowym rynku energii elektrycznej, a następnie przeanalizowano nowe regulacje prawne dla współpracy rozproszonych źródeł energii elektrycznej i sieci inteligentnych z systemem krajowym, dla zwrotu energii odzyskiwanej z systemów elektromechanicznych do zasilającej sieci elektroenergetycznej lub innych odbiorców, a nadto wymagania specjalne dla energetyki jądrowej i ochrony radiologicznej. Abstract. The article analyzes the development of the EU electricity market, energy policy in Poland and the EU, and also Polish situation and activities on the EU electricity market. Then the new legal regulations for cooperation of dispersed electricity sources and smart grids with the national electricity system for reimbursement of the energy recovered from electromechanical systems to the power network or other recipients, and also special requirements for nuclear power and radiological protection, are discussed. Policy and legal order in the Polish energy sector against the background of EU policy Słowa kluczowe: rynek energii elektrycznej, polityka energetyczna, nowe regulacje prawne, energetyka jądrowa, ochrona radiologiczna. Keywords: electricity market, energy policy, new legal regulations, nuclear power, radiological protection. Artykuł jest drugim z planowanej serii sześciu publikacji będących poprawioną i zmodyfikowaną wersją Raportu "Energia Elektryczna Dla Pokoleń" (REEDP), przyjętego 11 kwietnia 2016 r. przez II Kongres Elektryki Polskiej i wspartego wspólną uchwałą XXV Kongresu Techniki Polskiej oraz III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich z 17 czerwca 2016 r. Prace nad REEDP podjęto w grudniu 2014 r. Jest to studium wielopokoleniowej strategii rozwojowej obejmującej problematykę zapewnienia podstaw bezpieczeństwa energetycznego Polski w realiach XXI w.1 Raport ma charakter ekspercki, a [...]

Wytwarzanie energii elektrycznej - diagnoza i terapia DOI:10.15199/48.2016.10.63

Czytaj za darmo! »

W artykule przeanalizowano stan i dalszy rozwój krajowego sektora wytwarzania energii elektrycznej w świetle najnowszych raportów Międzynarodowej Agencji Energetycznej, wskazujących potencjalne trendy i perspektywy w światowej energetyce. Na tle przewidywanego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną wskazano na możliwość istotnego ograniczenia emisji CO2 drogą zastąpienia przestarzałych, nieefektywnych elektrowni węglowych, nowymi wysokosprawnymi blokami w zaawansowanej technologii węglowej oraz blokami gazowo-parowymi. Oceniono możliwości rozwoju energetyki jądrowej oraz odnawialnych źródeł energii. Wskazano na wagę problematyki efektywności użytkowania energii oraz zarządzania nergią po stronie popytowej. Abstract. The paper analyzed the further development of the national electricity generation sector including the latest reports of the International Energy Agency, indicating the potential trends and prospects in the global energy sector. On the background of the anticipated increase in electricity demand, indicated the possibility of a significant reduction in CO2 emissions through the replacement of obsolete, inefficient coal-fired power plants, with high efficiency advanced coal power units and combined gas-steam units. Rated opportunities for development of nuclear power and renewable energy sources. Pointed to the importance of the efficiency of energy use and the demand side management. Generation of electricity - diagnosis and therapy Słowa kluczowe: krajowy system elektroenergetyczny, stuktura paliwowa elektrowni, odnawialne źródła energii, efektywność użytkowania energii. Keywords: national electricity system, fuel structure of energy sources, renewable energy sources, the efficiency of energy use. Artykuł jest trzecim z planowanej serii sześciu publikacji prezentujących Raport "Energia Elektryczna Dla Pokoleń" (REEDP), przyjęty 16 marca 2016 r. przez ZG SEP i 11 kwietnia 2016 r. przez II Kongres Elektryki Polskiej, a [...]

 Strona 1  Następna strona »