Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz MARCEWICZ"

Rozwój elektrowni fotowoltaicznych w Polsce - nowoprojektowana elektrownia Dęblin DOI:10.15199/48.2017.05.04

Czytaj za darmo! »

Fotowoltaika jest dynamicznie rozwijającą się technologią wytwarzania energii elektrycznej. Ogniwa jako przetworniki energii słonecznej mogą w przyszłości stanowić znaczącą część krajowej sieci dystrybucyjnej. W artykule przedstawiono fizyczne aspekty działania i budowy ogniw fotowoltaicznych oraz założenia koncepcyjne budowy jednej z największych w Polsce elektrowni fotowoltaicznej. Abstract. Photovoltaics is a rapidly developing technology of production of electric energy. PV cells as converters of solar energy may in future become a significant part of distribution network of the country. The following article presents physical aspects of operation and structure of photovoltaic cells and conceptual assumptions of construction of one of the biggest photovoltaic power plants in Poland. Physical aspects of operation and structure of photovoltaic power plants in Poland Słowa kluczowe: fotowoltaika, energia słoneczna, elektrownia fotowoltaiczna, odnawialne źródła energii Keywords: photovoltaics, solar energy, photovoltaic power plant, renewable energy source Wstęp Obserwowany na rynku energetycznym wzrost zapotrzebowania na energię wymaga rozwoju technologii umożliwiających sprawne, a zarazem spełniające wymogi środowiska naturalnego wytwarzanie energii elektrycznej. Najbardziej pożądane są odnawialne źródła energii, w których tkwią największe potencjalne możliwości. Od 5 lat w Europie obserwuje się obniżenie kosztów instalacji elektrowni fotowoltaicznych o ok. 50%. Prognozy finansowe wskazują na utrzymanie się tendencji spadkowej w kolejnych 10 latach, która może wynosić od 36 do 51%. Szacowane na rok 2020 koszty produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych będą niższe od obecnych o ok. 50%, tym samym mogą osiągnąć poziom 0,08-0,18 euro/kWh. Branża fotowoltaiczna stawia sobie za cel osiągnięcie parytetu sieciowego, który oznacza równy lub niższy poziom cenowy produkcji energii w stosunku do cen w sieci [1]. Odnawialne źró[...]

Wpływ temperatury na sprawność baterii słonecznych DOI:10.15199/48.2016.08.30

Czytaj za darmo! »

Dzięki coraz powszechniejszemu stosowaniu baterii PV do zasilania obiektów mieszkalnych istotnym czynnikiem, który często jest pomijany przy projektowaniu układów fotowoltaicznych jest wpływ zróżnicowanych temperatur zewnętrznych na funkcjonowanie paneli PV . Często zauważamy jak wyświetlacz LCD kalkulatora lub ekranu telefonu komórkowego zmienia szybkość wyświetlania po wystawieniu na działanie skrajnych temperatur. Temperatura wpływa na prąd płynący w obwodzie elektrycznym, zmieniając szybkość przemieszczania elektronów. Zjawisko to zachodzi przez wzrost oporności obwodu powstałego w wyniku wzrostu temperatury. Odwrotne zjawisko dzieje się gdy odporność jest obniżona przez malejącą temperaturę. W artykule opiszemy wpływ temperatury otoczenia oraz pracy generatora PV mający istotny wpływ na sprawność fotoogniw, która szczególnie w naszych warunkach klimatycznych jest bardzo zróżnicowana. Oczywiście temperatury otoczenia fotoogniw uzależnione będą od charakterystyki meteorologicznej danego terenu oraz jej zmienności w czasie. W artykule opieramy się na badaniach które prowadzimy na terenie województwa lubelskiego w budynku mieszkalnym wolnostojącym. Abstract. Photovoltaic cells are becoming more and more popular in the field of power supply systems for residential buildings. However very important factor which is often neglected in the process of photovoltaic systems designing is the influence of ambient temperature changes on the operating parameters of PV panels. It is easy to notice that calculator or mobile phone LCD display changes its response time after exposure to extreme operating temperatures. The reason of such situation is the fact, that temperature affects the current in the electric circuit, changing the mobility of electric charge carriers. This phenomenon is the result of progressive increase in the value of electric circuit resistance along with ambient temperature rise. Inverted dependence is noticeable when temperature decr[...]

Analiza zastosowania hybrydowego systemu zasilania odnawialnej energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej w budynkach mieszkalnych DOI:10.15199/48.2016.08.31

Czytaj za darmo! »

W związku z ciągle rosnącym zapotrzebowaniem gospodarstw domowych na energię elektryczną i jednocześnie przy rosnących cenach energii, pojawiły się alternatywne możliwości wytwarzania energii w sposób mogący zapewnić autonomiczność energetyczną budynku lub w znacznym stopniu uniezależnić obiekt od sieci zawodowej. Dzięki prowadzeniu intensywnych badań dotyczących zwiększeniu sprawności generatorów fotowoltaicznych i wiatrowych, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów materiałowych i dynamicznemu wzrostowi produkcji, systemy energetyki słonecznej i wiatrowej stały się alternatywnym sposobem wytwarzania energii dla budynków jednorodzinnych, w sposób autonomiczny jak i w układzie zasilania wyspowego z podłączeniem do sieci zawodowej. Abstract. Due to the ever increasing demand of households for electricity and the rising energy prices, alternative ways of energy production have appeared, able to ensure the building's energy autonomy or make it largely independent from the professional network. Thanks to intensive research on increasing the efficiency of photovoltaic and wind power generators, while reducing material costs and dynamically increasing production, solar and wind energy systems have become an alternative way of producing energy for single-family houses, both in an autonomous power supply system and as islands connecting to the professional network. (Analysis of the use of a hybrid power system of renewable wind and photovoltaic energy in residential buildings). Słowa kluczowe: bateria PV, ogniwa fotowoltaiczne, inwerter, energia słoneczna. Keywords: PV cell, photovoltaic cells, inverter, solar energy. Wstęp Projekt systemu zakłada wykorzystanie energii słonecznej oraz wiatrowej do zasilania budynku jednorodzinnego za pomocą generatorów wiatrowych, fotowoltaicznych oraz magazynowaniu wygenerowanej nadwyżki energii w magazynach akumulacyjnych. Zadaniem systemu będzie zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej optymalnie wy[...]

Elektrownie fotowoltaiczne w Polsce - rozwiązania techniczne na przykładzie istniejących obiektów DOI:10.15199/48.2016.08.41

Czytaj za darmo! »

Energetyka zawodowa w Polsce wymaga gruntownej modernizacji, gdyż prawie 45% urządzeń wytwarzających energię elektryczną ma więcej niż 30 lat. W strategii bezpieczeństwa państwa bezpieczeństwo energetyczne powinno zajmować miejsce priorytetowe, ponieważ na energii elektrycznej opierają się wszystkie dziedziny krajowej gospodarki. Olbrzymi postęp w dziedzinie fotowoltaiki skutkujący spadkiem cen instalacji może radykalnie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski. W artykule opisano rozwiązania techniczne zastosowane w dużych elektrowniach fotowoltaicznych w Polsce. Przedstawiono również analizę wyników wytwarzania energii. Abstract. Power industry in Poland requires thorough modernization because almost 45% of power generation plants is more than 30 years old. Energy security occupy a priority place in strategy of national security because all areas of national economy rely on electricity power. Tremendous progress in photovoltaic technology resulting in drop of power plants prices can radically improve Poland’s power security. This article describes technical solutions applied in Poland's large photovoltaic power plants. It also presents analysis of the results of energy. (Photovoltaic power plants in Poland - technical solution, analysis of energy production based on existing facilities). Słowa kluczowe: fotowoltaika, energia słoneczna, elektrownia fotowoltaiczna, odnawialne źródła energii. Keywords: photovoltaics, solar energy, photovoltaic power plant, renewable energy source. Wstęp Inwestycje w OZE stają się coraz popularniejsze w naszym kraju. Jednak doświadczenia z przygotowania inwestycji PV oraz przegląd instalacji już uruchomionych pozwalają stwierdzić, że wiedza zarówno inwestorów, jak i wykonawców na temat technicznych aspektów wykonywania instalacji jest często niewystarczająca. Skutki tego niejednokrotnie przekładają się na awaryjność systemu, wzrost kosztów inwestycji w stosunku do zaplanowanych, wydł[...]

 Strona 1