Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ELLINA ŁUNARSKA"

Wydzielanie wodoru w betonie modyfi kowanym pyłem krzemionkowym

Czytaj za darmo! »

Wykazano, że przemysłowy pył krzemionkowy, zawierający mniej niż 0,4% Si, stosowany do modyfi kacji betonu, reaguje z cieczą porową z wydzieleniem wodoru. Emisję wodoru stwierdzono również w przypadku stałego zaczynu betonowego. Po ustaniu emisji wodoru w temperaturze pokojowej, podgrzewanie zaczynu powoduje dalszą emisję. Czas emisji i ilość wydzielonego wodoru zwiększają się ze wzrostem zawartości krzemu pierwiastkowego, temperatury oraz wielkości ziaren pyłu. Wnikanie wydzielonego wodoru do metalu może pogarszać właściwości mechaniczne zbrojenia betonu. Słowa kluczowe: beton, pył krzemionkowy, krzem, emisja wodoru, nawodorowanie metalu Hydrogen evolution in concrete modifi ed by silica fume It has been known that the industrial silica fume containing less than 0.4% Si, used for [...]

Modyfikacja powierzchni tytanu metodą elektrochemiczno plazmową

Czytaj za darmo! »

Anodowo-plazmowa (anodowo-łukowa) obróbka polega na wysokoprądowej (do 10÷40 A [1, 2]), wysokonapięciowej (do 600 V [1÷3]), anodowej polaryzacji metalu w specjalnie dobranych elektrolitach. Zgodnie z badaniami utleniania metalu w wysokoenergetycznym polu [1], wyodrębnia się następujące procesy tworzenia się warstw tlenkowych: w początkowej fazie, gdy jeszcze nie następuje wyładowanie, - tworzy się film tlenkowy, zgodnie z anodowym mechanizmem elektrochemicznym, przy dalszym wzroście napięcia następuje przebicie warstwy - tlenkowej i powstawanie kłębków plazmy w tunelach wyładowań, w utworzonej fazie gazowej zachodzą reakcje przy współdziała- - niu składników metalu i elektrolitu, następuje kondensacja produktów reakcji i przemiany fazowe - w tlenkach. Wysokie międzyelektrodo[...]

Wodorowe elektrochemiczne uplastycznianie α-Ti

Czytaj za darmo! »

Najważniejszymi charakterystykami materiałów na implanty kostne, narażone na działanie korozyjne płynów ustrojowych i na złożone oddziaływania mechaniczne są: dobra biozgodność żywej tkanki kostnej z powierzchnią implantu oraz mechaniczne właściwości warstwy wierzchniej implantu (elastyczne i plastyczne) zbliżone do właściwości kości, co gwarantuje zachowanie implantów w sposób podobny do kości w warunkach obciążenia. Tytan i jego stopy są coraz szerzej stosowane w ortopedii, traumatologii i stomatologii [1÷3]. Ich biozgodność jest osiągana przez odpowiednie obróbki powierzchniowe, w tym przez tworzenie warstw tlenkowych [4]. Ponieważ jednak moduł sprężystości warstw ceramicznych jest wyższy od modułu sprężystości metalu [5], obróbki te nie spełniają wymagania dostosowania modu[...]

 Strona 1