Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Adrian MOŚCICKI"

Peculiarities of LaNi5-powder/PVDF bonded composite - alkaline electrolyte interaction at repeating charge/discharge cycles


  A method of rinsing of KOH solution soaked by composite, hydrogen storage electrode has been applied to evaluate its porosity. The LaNi5 powdered (20÷50 μm) material was mixed with 5% of conducting C-graphite powder. The powders have been bonded with 10% PVDF and pressed isostatically (50 bar) to obtain 0.4 mm thick pellets. After 10 electrochemical charge/discharge cycles (-0.5C/+0.5C) in 6M KOH solution, the distribution of potassium across the pellets have been defi ned using SEM/EDS method. The EDS linear analysis on potassium inside of the soaked and dried pellet confi rmed satisfactory uniformity of its distribution and, thus, effi cient soaking of the composite by alkaline electrolyte. The electrodes conditioned ca 36 hours in 6M KOH have been rinsed in distilled water and time dependent pH changes have been used as a simple method to determine the fraction of electrode volume penetrated by the alkaline solution. The porosity of the tested electrode after tenth cycle has been evaluated to be 7.3%. Keywords: hydride electrode, composite porosity, pH changes, charge/discharge Osobliwości oddziaływania kompozytu proszkowego LaNi5/PVDF z alkalicznym elektrolitem podczas powtarzających się cykli ładowania/rozładowania Dla oceny porowatości kompozytowej elektrody wodorkowej zastosowano metodę wymywania roztworu KOH z elektrody nasączonej za pomocą 6 M KOH w wyniku cyklowania. Frakcję proszku LaNi5 (20÷50 μm) mieszano z 5% proszku przewodzącego na bazie sadzy grafi towej, cząstki wiązano za pomocą 10% PVDF, a następnie prasowano izostatycznie pod naciskiem 50 bar, celem uzyskania pastylek o grubości 0,4 mm. Po 10 elektrochemicznych cyklach ładowania/rozładowania (-0.5C/+0.5C) w 6M roztworze KOH, analizowano rozkład potasu na przekroju poprzecznym pastylek za pomocą metody SEM/ EDS. Liniowa analiza potasu wewnątrz nasączonej KOH i wysuszonej pastylki potwierdziła zadowalającą jednorodność rozkładu potasu w jej wnętrzu, potwierdza[...]

Electroless encapsulation of LaNi5 powder particles with Ni-P protective layers


  The procedure of obtaining uniform, ca 1 μm thick, electroless nickel layers on 20÷50 μm fraction of LaNi5 powder is described. The deposit thickness results of microscopy observations are in good agreement with calculations based on powder mass gain measurements. The modifi cation solution content and deposition conditions (25 g/L of NiSO4·7H2O, 25 g/L NaH2PO2 and ca 10 g/L CH3COONa, pH = 5.9 and temperature of 80oC) are acknowledged to be optimal for the effi cient LaNi5 powder encapsulation. Keywords: hydride electrodes, LaNi5 corrosion, Ni-P protective layers, EDX analysis Bezprądowa enkapsulacja cząstek proszku LaNi5 za pomocą ochronnych warstw Ni-P Opisano bezprądową procedurę uzyskiwania jednolitych warstw niklowych, o grubościach ok. 1 μm, na proszku LaNi5 (frakcja 20÷50 μm). Wyniki grubości osadzonych warstw uzyskane na bazie obserwacji mikroskopowych są w dobrej zgodności z obliczeniami na podstawie przyrostów masy proszku po enkapsulacji. Skład roztworu modyfi kującego i warunki osadzania (25 g/L of NiSO4·7H2O, 25 g/L NaH2PO2, ca 10 g/L CH3COONa, pH = 5,9 i temperatura roztworu 80oC) uznano za optymalne dla uzyskania efektywnych powłok Ni-P na badanych proszkach Słowa kluczowe: elektrody wodorkowe, korozja LaNi5, warstwy ochronne Ni-P, mikroanaliza EDX 506 Ochrona przed Korozją, ISSN 0473-7733, vol. 56, nr 11/2013 1. Introduction The alloys based on LaNi5 intermetallic compound belong to the group of most effi cient hydrogen storage materials [1-5]. Their particularly spectacular application is in negative electrodes for rechargeable, NiMH type battery systems. The NiMH batteries have high energy densities and are friendly for the environment unlike the conventional batteries containing Cd or Hg. One of the most important disadvantages of LaNi5 based materials is their af[...]

Degradacja wodorowa stali o wysokiej wytrzymałości DOI:10.15199/62.2018.7.24


  W praktyce przemysłowej degradacja konstrukcji stalowych pod wpływem zaabsorbowanego wodoru zachodzi z różną intensywnością i generuje ogromne straty finansowe w różnych gałęziach przemysłu (wydobywczy, stoczniowy, chemiczny). Liczne przykłady niszczenia wodorowego urządzeń odnotowuje się nie tylko podczas ich eksploatacji (ochrona katodowa, korozja), a także podczas ich wytwarzania (spawanie, trawienie, lutowanie). Do oceny stopnia zniszczenia wodorowego obok podstawowego kryterium związanego z pogorszeniem właściwości mechanicznych, stosowane są również kryteria strukturalne, obejmujące zmiany w mikrostrukturze i na powierzchni przełomów. Krzywe naprężenie-odkształcenie (statyczna próba rozciągania)1, 2) w połączeniu z analizą przełomów metodami fraktografii ilościowej prowadzą do pełniejszej charakterystyki zjawiska degradacji metali i stopów w środowiskach korozyjnych3). Zróżnicowanie koncentracji wodoru ma nie tylko odzwierciedlenie na powierzchni przełomów po statycznej próbie rozciągania (zmiana charakteru przełomów)4, 5) ale również w pogorszeniu właściwości korozyjnych6-9). Jednym z najczęściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych jest stal niestopowa S355. Wykorzystywana jest do budowy statków, mostów, przybrzeżnych konstrukcji, spawanych zbiorników i rur ciśnieniowych oraz do elementów pracujących w obniżonych temperaturach. Badania niszczenia wodorowego stali S355 oraz jej złączy spawanych opisano w pracach10-12). Autorzy prac analizowali wpływ mikrostruktury stali (różne stany obróbki cieplnej) na przenikanie wodoru oraz zmianę właściwości mechanicznych pod wpływem zaabsorbowanego wodoru. Ze względu na brak informacji dotyczących oceny degradacji wodorowej stali S355J0 wg kryterium właściwości mechanicznych uzupełnionej o odporność korozyjną, zagadnienia te stały się tematem podjętych badań. Część doświadczalna Materia[...]

Wpływ stanu powierzchni na proces utleniania powłok typu NiCrAlY na stopie Inconel 625

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące charakterystyki odporności na utleniania natryskanej plazmowo powłoki NiCrAlY o różnym sposobie przygotowania powierzchni natryskanej plazmowo na stopie Inconel 625. Analizie poddano powłoki w stanie po natryskiwaniu cieplnym oraz po procesie szlifowania. Ocenie poddano odporność na utlenianie obu typu warstw w warunkach testu w temperaturze 1000°C przez czas 1000 godzin. Zakres badań obejmował analizę stanu warstwy wierzchniej powłok przy użyciu badań dyfrakcyjnych składu fazowego oraz badań mikroskopowych pozwalających na ocenę budowy warstwy. Słowa kluczowe: warstwy NiCrAlY, odporność na utlenianie Infl uence of top-surface condition on oxidation resistance of NiCrAlY coating on Inconel 625 alloy The article presents the results of the examination related to characterization of oxidation resistance of NiCrAlY coatings with different types of top-surface conditions, deposited on substrate alloy of Inconel 625 type. Coated specimens with conditions as sprayed and after grinding process were analyzed. Evaluation of oxidation resistance of both types of coatings was made during test of oxidation at temperature 1000°C by 1000 hours of exposure. The range of investigations included analysis of top surface of coatings by XRD characterization of formed oxides types and microscopic investigations of coatings morphology. Keywords: NiCrAlY coating, oxidation resistance 1. Wprowadzenie Trwałość powłokowych barier cieplnych (TBC - thermal barrier coatings) jest związana z wieloma czynnikami, ale większość prac badawczych w tym obszarze wskazuje jednoznacznie, że obserwowane procesy niszczenia powłok TBC są związane głównie ze zjawiskami w strefi e tlenków narastających na powierzchni warstwy podkładowej (TGO - thermally grown oxide) [1]. Nie ma zasadniczych wątpliwości, że główną odpowiedzialność za niszczenie powłok typu ponosi strefa TGA, trwają natomiast dyskusje, co do samego mechanizmu obser[...]

Analiza stężenia wodoru w wyrobach wykonanych ze stali gat. 41Cr4 Analysis of the hydrogen concentration in the products made of steel grade 41Cr4 DOI:10.15199/40.2017.4.5


  W pracy przedstawiono wyniki badań stężenia wodoru w wyrobach ocynkowanych ogniowo, wykonanych ze stali gat. 41Cr4. Oznaczenie wykonano przy użyciu analizatora elementarnego LECO ONH836. Badania podzielono na dwa etapy. W pierwszym etapie dokonano pomiaru w próbkach pobranych z elementów z gwintem, cynkowanych w 2012r. W drugim etapie stężenie wodoru oznaczono w próbkach po różnych zabiegach produkcyjnych. Analizowano materiał w stanie dostawy, po walcowaniu, po śrutowaniu, po śrutowaniu i trawieniu oraz po cynowaniu. Zastosowano różne rozwiązania w zakresie przygotowania powierzchni do cynkowania ogniowego. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że stężenie wodoru uzależnione jest ściśle od miejsca pobrania próbki. Obecność powłoki Zn w próbce wpływa na dokładność pomiaru zawartości wodoru. Próbki zawierające powłokę Zn charakteryzują się większym stężeniem wodoru niż stalowe próbki bez powłoki Zn. Stężenie wodoru w stali każdorazowo nie przekraczało 1 ppm. Stężenie wodoru w próbkach pobranych z obszaru z gwintem było wyższe niż z części walcowej. Pomiar tylko stężenia wodoru nie jest miarodajnym testem do formułowania twierdzeń o kruchości wodorowej materiału czy jego nawodorowaniu. Słowa kluczowe: pomiar stężenia wodoru, powłoka cynkowa, cynkowanie ogniowe.1. Wprowadzenie Stężenie wodoru w metalach i stopach wpływa niekorzystnie na ich właściwości fizyczne, mechaniczne i elektrochemiczne. Zaledwie na poziomie kilku ppm w stalach może powodować zmniejszenie plastyczności i kruche pękanie. Miejscami inicjacji pęknięć najczęściej są wtrącenia The results of the hydrogen concentration measurements in the hot-dip galvanized products, made of steel grade 41Cr4 have been presented in the paper. The analysis was performed using an elemental analyser LECO ONH836. The research was divided into two stages. In the first stage the hydrogen concentration was measured in samples taken from the threaded products, galvanized in 2012. [...]

Odporność na utlenianie warstw krzemkowych na molibdenie i stopie TZM DOI:10.15199/40.2016.2.3


  W artykule przedstawiono wyniki badań charakteryzujące odporność na utlenianie krzemowanego metodą proszkową czystego molibdenu oraz stopu TZM, zawierającego dodatkowo tytan, cyrkon oraz węgiel. Badania odporności na utlenianie przeprowadzono w powietrzu w temperaturze 1200°C w warunkach quasi izotermicznych. Próbki do badań pobierano po 25, 50 i 100 godzinach testu. Wykazano, że o trwałości powłoki krzemkowej na molibdenie i jego stopach decyduje jej jakość, a szczególnie obecność pęknięć i ich zdolność do samozaleczania. W powłokach typu MoSi2 obecność pęknięć penetrujących do materiału podłoża gwałtownie przyspiesza proces niszczenia stopu podłoża, a efekt samozaleczania nie jest obserwowany. W obszarach powłoki wolnych od pęknięć jej trwałość w warunkach utleniania była bardzo dobra. Słowa kluczowe: warstwy krzemkowe, molibden, TZM, odporność na utlenianie. Oxidation resistance of silicide coatings on Mo and TZM alloy Results of investigations characterizing oxidation resistance of pure Mo and TZM alloy (with addition of Ti and Zr) after siliconizing process in activated pack were showed in this article. The oxidation test was made in laboratory air at temperature 1200°C in quasi isothermal conditions. The specimens to microstructural investigations were taken after 25, 50 and 100 hours of exposure. The durability of silicide’s coatings on Mo and TZM alloy is related strongly to their quality and especially to: presents of microracks as well as ability to self-healing process. In the case of MoSi2 type of coatings the presents of deeply penetrating microcracks suddenly increased the failure process of substrate materials, and the self-healing effect was not observed. In the areas of coatings free from discontinuities the durability of silicide layer was very good in oxidation test condition. Keywords: silicide coatings, molybdenum, TZM alloy, oxidation resistance 1. Wprowadzenie Podstawową przyczyną ograniczającą zastosowanie mo[...]

Charakterystyka powłok krzemkowych na molibdenie i stopie TZM


  W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące charakterystyki powłok dyfuzyjnych otrzymanych w wyniku procesu dyfuzyjnego nasycania krzemem w proszkach aktywowanych blach molibdenowych i ze stopu TZM. Scharakteryzowano morfologię powierzchni zewnętrznej uzyskanych powłok oraz ich skład fazowy i chemiczny. Określono również grubość i budowę wewnętrzną warstw krzemkowych. Stwierdzono, że grubość warstw krzemkowych ok. 40 μm w po 18 godzinach procesu krzemowania. W przypadku stopu TZM jest ona minimalnie mniejsza niż dla czystego Mo. Skład fazowy warstw we wszystkich przypadkach to krzemek typu MoSi2. Słowa kluczowe: warstwy krzemkowe, molibden, TZM, mikrostruktura Characterization of silicide coatings on Mo and TZM alloy The article presents the results of the examination related to characterization of diffusion coatings obtained in pack cementation process on Mo and TZN alloy sheet. Top surface of coatings, their chemical compositions were characterized. The thickness of coatings and their internal structure was evaluated as well. It was revealed that the thickness of silicide coatings was ca. 40 μm, after 18 hours of exposure during diffusion process of siliconizing. In the case of TZM alloy the thickness is little lower than in pure Mo. Keywords: silicide coatings, molybdenum, TZM alloy, microstructure 1. Wprowadzenie Molibden i jego stopy, w tym na przykład stop TZM (Mo-0.5Ti-0.1Zr -0.02C) stosowane są jako materiały do zastosowań wysokotemperaturowych. Wynika to z ich niezwykle korzystnych właściwości użytkowych w wysokiej temperaturze. Do grupy tych właściwości zaliczyć można przede wszystkim wysoką temperaturę topnienia, wysoką wytrzymałość na pełzanie w podwyższonej temperaturze oraz odporność na korozję w środowisku ciekłych metali i ich stopów [1]. Główną słabością molibdenu i jego stopów, jest jego niska odporność na utlenianie w wysokiej temperaturze. Brak odporności na utlenianie spowodowany jest tworzeniem si[...]

 Strona 1