Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Jagoda"

Farmaceutyki jako zanieczyszczenia środowiska

Czytaj za darmo! »

Na świecie jak i w Polsce obserwowany jest ciągły wzrost konsumpcji leków (rys. 1 i 2). O tym jak wielkie znaczenie dla gospodarki kraju może mieć produkcja medyczna i farmaceutyczna świadczy np. fakt, że w Wielkiej Brytanii od 1998 r. nie zajęła ona niższego miejsca niż trzecie w rankingu sektorów przemysłowych, a w 2004 i 2007 była nawet numerem jeden [5]. Leki stają się też coraz bardziej dostępne. Obserwowany trend samoleczenia wśród Polaków ułatwia prosty dostęp do leków OTC (ang. over-the-counter - lek wydawany w aptece bez recepty). Rośnie również liczba możliwych miejsc kupna leków. Można je kupić obecnie na stacjach benzynowych, hipermarketach, w sklepach osiedlowych, kioskach czy w internecie. Ponieważ możliwości zakupu leku jest tak wiele, trudno jest oszacować rzec[...]

Separation of capsaicin from fruits of Capsicum chinense sp. peppers by using a fluidized bed techniques. Wydzielanie kapsaicyny z owoców papryki Capsicum chinense z wykorzystaniem technik fluidyzacyjnych


  Yellow and red varieties of Capsicum chinense sp. peppers fruits were dried in a drying oven or in a fluidized bed apparatus, fragmented and extd. with EtOH. The exts. were analyzed by gas chromatog. coupled to mass spectrometry. The anal. confirmed the presence of capsaicinoids in the exts. The yield of capsaicin from the yellow variety was 26.9-33.7 mg/g and from the red variety 5.0-16.4 mg/g of dry matter. Owoce żółtej i czerwonej odmiany papryki Capsicum chinense suszono dwiema metodami, w suszarce komorowej i w aparacie ze złożem fluidalnym. Wysuszony materiał rozdrobniono i poddano procesowi trójfazowej ekstrakcji. Otrzymane ekstrakty analizowano metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas. Analizy potwierdziły obecność kapsaicynoidów w ekstraktach. Z żółtej odmiany papryki otrzymano 26,9-33,7 mg kapsaicyny, a z odmiany czerwonej 5,0-16,4 mg na gram suchej masy produktu. Produkty pochodzenia roślinnego stanowią ważną grupę związków ze względu na ich szerokie spektrum zastosowań i wielu odbiorców na rynku. Wykorzystywane są m.in. jako substancje aktywne w lekach, składniki suplementów diety, dodatki do żywności w postaci przypraw i barwników oraz składniki kosmetyków. Znajdują zastosowanie w rolnictwie, a nawet w przemyśle obronnym. Sposób pozyskiwania substancji z roślin zależy od ich charakteru chemicznego, w tym m.in. od ich rozpuszczalności w wodzie. Wiele związków aktywnych jest rozpuszczalnych w wodzie, więc ich pozyskiwanie jest proste. Część rozpuszcza się tylko w tłuszczach, dlatego ich otrzymanie jest trudniejsze, często wieloetapowe, czasochłonne, a przez to droższe. Optymalizacja takich procesów jest ważnym zadaniem badawczym. Surowiec roślinny musi być dobrze wysuszony, by czynnik ekstrahujący mógł mieć bezpośredni kontakt z matrycą zawierającą ekstrahowaną substancję. Jest to warunek konieczny do uzyskania wysokiej efektywności ekstrakcji. Owoce papryki są bogatym źródłem wielu ważnych [...]

Three phase fluidized-bed extraction of capsaicin from fruits of Capsicum chinense sp. peppers Trójfazowa fluidalna ekstrakcja kapsaicyny z owoców papryki Capsicum chinense DOI:10.12916/przemchem.2014.570


  Fruits of yellow and red varieties of Capsicum chinense sp. peppers were dried, fragmented and extd. with n-hexane, cyclohexane, AcOEt, COMe2, EtOH and MeOH. The exts. were analyzed by gas chromatog. coupled to mass spectrometry. The anal. confirmed the presence of capsaicinoids in the exts. The recovery of capsaicin and dihydrocapsaicin was highest when MeOH and EtOH were used as extn. solvents. Przeprowadzono trójfazowe fluidalne ekstrakcje wysuszonych i rozdrobnionych owoców żółtej i czerwonej odmiany papryki Capsicum chinense z wykorzystaniem n-heksanu, cykloheksanu, octanu etylu, acetonu, etanolu i metanolu jako ekstrahentów. Otrzymane ekstrakty analizowano metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas. Uzyskane wartości odzysków kapsaicyny i dihydrokapsaicyny potwierdzają celowość wykorzystywania do ekstrakcji rozpuszczalników o budowie polarnej. Owoce papryki są bogatym źródłem kapsaicynoidów, substancji odpowiedzialnych za ich pikantny smak. Do kapsaicynoidów zalicza się: kapsaicynę, dihydrokapsaicynę, homokapsaicynę, homodihydrokapsaicynę i nordihydrokapsaicynę. Ich ilość w owocu zależy od odmiany papryki. W tabeli 1 przedstawiono zawartość dwóch najważniejszych kapsaicynoidów, kapsaicyny i dihydrokapsaicyny, w odniesieniu do całkowitej ilości kapsaicynoidów w owocach sześciu odmian papryki1). Duże wahania w stwierdzonych ilościach potwierdzają informacje, że warunki klimatyczne, wilgotność i ilość opadów, mogą mieć znaczny wpływ na zawartości kapsaicynoidów w owocach2). Kapsaicyna i dihydrokapsaicyna o ostrości w skali Scoville’a równoważnej 16,1·106 SHU należą do najbardziej ostrych kapsaicynoidów3). Mają one wiele zastosowań w różnych dziedzinach życia. Przejawiają działanie farmakologiczne i fizjologiczne, są wykorzystywane w preparatach przeciwbólowych, przeciwnowotworowych, przeciwzapalnych, przeciwutleniających i zwalczających nadwagę. Ponadto kapsaicynoidy mogą również korzys[...]

Caffeine removal during the water treatment. Usuwanie kofeiny podczas procesu uzdatniania wody


  Caffeine concns. in H2O samples collected from 2 drinking water treatment plants in Kraków were detd. by solid phase extn. and gas chromatog. with mass spectrometry. The av. degrees of caffeine removal were 80–100%. Filtration through sand filters was found the most effective stage of the caffeine removal. Kofeina jest powszechnie spożywanym farmaceutykiem. Pomimo dobrego metabolizowania w organizmie człowieka jest składnikiem ścieków powstałych w gospodarstwach domowych. Nieoczyszczone ścieki odprowadzane do wód powierzchniowych są przyczyną zanieczyszczeń ujęć wody surowej dla zakładów uzdatniania wody. Przeprowadzono analizy zawartości kofeiny w próbkach wody pobranych podczas procesów jej uzdatniania w Zakładzie Uzdatniania Wody Bielany i Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa, w Krakowie. Analizy przeprowadzono z wykorzystaniem techniki ekstrakcji do fazy stałej i chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas. Efektywność procesu usuwania kofeiny w ZUW Bielany to prawie 100%, a w ZUW Rudawa ok. 80% mas. Najskuteczniejszym procesem usuwania kofeiny w obu zakładach jest filtracja na filtrach piaskowych. Kofeina to substancja o działaniu psychoaktywnym która pobudza, zmniejsza uczucie znużenia, zmęczenia i senności. Jest skład- Politechnika Krakowska AgnieszkA JAgodA*, Witold ŻukoWski, BArBArA dąBroWskA Caffeine removal during the water treatment Usuwanie kofeiny podczas procesu uzdatniania wody Please cite as: Przem. Chem. 2013, 92, 5, 843. Prof. dr hab. inż. Witold ŻUKOWSKI - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 781. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel.: (12) 628-27-67, fax: (12) 628-20-35, e-mail: ajagoda@chemia.pk.edu.pl Mgr inż. Agnieszka JAGODA w roku 2006 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, [...]

 Strona 1