Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"ROMAN KOŁACZ"

Selekcja drobnoustrojów zdolnych do usuwania związków odorowych z pomiotu kurzego

Czytaj za darmo! »

Zbadano zdolność mikroorganizmów do usuwania wybranych związków odorotwórczych (siarczki, amoniak, lotne kwasy tłuszczowe) z pomiotu kurzego. Drobnoustroje (21 szczepów) wyizolowane ze środowisk naturalnych były identyfikowane pod kątem ich właściwości morfologicznych i biologicznych przy wykorzystaniu testów API. W badaniach oceniano aktywność izolatów w usuwaniu odorantów, a także zdolność hamowania wzrostu mikroorganizmów przez środowisko pomiotu kurzego oraz możliwość wzajemnego bytowania tych drobnoustrojów na podstawie badań oddziaływań antagonistycznych. Wytypowano szczepy B. licheniformis, B. megaterium, Pseudomonas sp., P. fluorescens, Corynebacterium glutamicum, Leuconostoc mesenteroides, Candida inconspicua (w mniejszym stopniu B. subtilis, Flavobacterium sp. o[...]

Zastosowanie wybranych glinokrzemianów jako adsorbentów amoniaku

Czytaj za darmo! »

Zbadano możliwość zastosowania surowego haloizytu (HS), surowego bentonitu (BS), prażonego haloizytu (HP), aktywowanego haloizytu (HA) oraz ekspandowanego wermikulitu (EV) do filtracji powietrza zanieczyszczonego amoniakiem. Stwierdzono, że zdolność glinokrzemianów do adsorpcji amoniaku zmniejsza się w kolejności HA>HS>HP>BS>EV. Raw halloysite (HS), raw bentonite (BS), roasted halloysite (HP), activated halloysite (HA) and expanded vermiculite (EV) were used for adsorption of NH3 from air. The potential of NH3 removal on the examined sorbents decreased in the series: HA>HS>HP>BS>EV. Amoniak jest gazem toksycznym dla ludzi i zwierząt, odpowiedzialnym za zanieczyszczenie wody i gleby, powodującym niszczenie lasów, a także przyczyniającym się do eutrofizacji ekosystemów lądowyc[...]

Wykorzystanie pofiltracyjnych sorbentów glinokrzemianowych w procesie produkcji klinkieru

Czytaj za darmo! »

Dokonano oceny użytych do aerofiltracji haloizytu aktywowanego (HA) oraz bentonitu prażonego (BP), pod względem ich przydatności jako dodatku do granulowanego koncentratu żelaza, wykorzystywanego w zestawie surowcowym do wytwarzania klinkieru w piecu cementowym. Na podstawie analizy zawartości wybranych pierwiastków (Al, Ca, K, Mg, Na, Si, Fe, Cu, Mn, Zn, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Ti, Tl) stwierdzono, że badane pofiltraty glinokrzemianowe mogą być wykorzystane jako substytut dotychczas stosowanego bentonitu sodowego. Activated halloysite and roasted bentonite used for aerofiltration were added to granulated Fe concentrates for clinker prodn. in cement kilns. The contents of Al, Ca, K, Mg, Na, Si, Fe, Cu, Mn, Zn, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Ti and Tl in the spent sorbents and in the Fe concs. were detd. The contents did not exceed allowable values. Dzia􀃡alno􀄞􀃼 gospodarcza cz􀃡owieka, b􀄊d􀄅ca 􀄨ród􀃡em emisji zwi􀄅zków odorotwórczych, wywieraj􀄅cych negatywny wp􀃡yw na ekosystemy, spowodowa􀃡a potrzeb􀄊 poszukiwania nowych rozwi􀄅za􀄔 ograniczaj􀄅cych przedostawanie si􀄊 chemicznych zanieczyszcze􀄔 powietrza do 􀄞rodowiska naturalnego. W 􀄞wietle przygotowywanych uregulowa􀄔 prawnych, takich jak np. "ustawa antyodorowa" (ustawa o przeciwdzia􀃡aniu uci􀄅􀄪liwo􀄞ci zapachowej), opracowywana przez Ministerstwo 􀄝rodowiska, problem wydaje si􀄊 by􀃼 bardzo istotny1, 2). W􀄞ród wielu metod ograniczaj􀄅cych emisj􀄊 substancji z􀃡owonnych do 􀄞rodowiska du􀄪e zainteresowanie budz􀄅 te, w których wykorzystywane s􀄅 materia􀃡y mineralne z grupy glinokrzemianów. Wykazuj􀄅 one wysok􀄅 zdolno􀄞􀃼 sorpcyjn􀄅 w stosunku do[...]

Effectiveness of humic-aluminosilicate preparation in limitation of mercury accumulation in laying hens Efektywność preparatu huminowo-glinokrzemianowego w ograniczaniu kumulacji rtęci u drobiu nieśnego DOI:10.15199/62.2015.11.29


  Std. feed mixt. and its 2 Hg-contg. modifications optionally with the test formulation were used sep. to feed 3 group of hens kept in cages. The concn. of Hg introduced into the feed as MeHgCl was 5 mg/kg of the mixt. The formulation was added in amt. of 3%. After 8 weeks of the test, concn. of Hg and Se in eggs, liver, kidneys and muscles in each group of hens were detd. by at. absorption spectrometry. Consuming the poisoned food by hens resulted in an increase in the Hg concn. in eggs, muscle, liver and kidneys by 1010, 650, 222 and 60 times, resp., in relation to the control group of hens. In both group of hens (poisoned and detoxified), a decrease in the concn. of Hg in eggs, muscle, liver and kidney by 2, 10, 33 and 35%, resp. (relative to group of hens poisoned) was obsd. At the same time, an increase in Se content was 30-100% in relation to the control group. Addnl., a 6 month test with the examd. formulation as 10% additive to the ground grain used as food for breeding hens in farms was carried out. The Hg content in eggs before and after the test showed a redn. by 22.5%. The Se content increased by approx. 59%. Przedstawiono efektywność działania preparatu mineralno-organicznego (Pp-d), sporządzonego na bazie surowców huminowych i glinokrzemianowych (z dodatkiem drożdży selenowych) w ograniczaniu bioakumulacji rtęci całkowitej u drobiu nieśnego. Zastosowano go w dawkach 3% do standardowej mieszanki paszowej, do której wprowadzono wcześniej rtęć w postaci CH3HgCl w ilości 5 mg Hg/kg mieszanki. Nioski utrzymywano w klatkach bateryjnych (etap I - badania eksperymentalne). W etapie II (badania terenowe) dodano Pp-d w ilościach ok. 10% do paszy kur w chowie przyzagrodowym. Po 8 tygodniach nastąpił spadek biologicznej akumulacji Hg (jaja, wątroba, nerki, mięśnie) w granicach 2,0-34,6% (etap I). W II etapie stwierdzono zmniejszenie stężenia Hg w treści jaj kur średnio o 22,5%, przy korzystnym wzroście zawartości sele[...]

Xenobiotics, toxic compounds, mutagens and carcinogens substances. Classification and regulatory challenges Ksenobiotyki, substancje toksyczne, mutagenne i kancerogenne. Klasyfikacja i aspekty prawne DOI:10.15199/62.2017.1.5


  A review, with. 54 refs., of legal aspects of using chem. substances in the environment and foods. Dokonano przeglądu literatury naukowej i omówiono akty prawne dotyczące ksenobiotyków, substancji toksycznych, mutagennych i kancerogennych. Podano klasyfikacje tych substancji wg ECHA (UE), IARC (WHO) oraz ATSDR i OSHA (USA). Przytoczono liczne akty prawne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia) dotyczące rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, w sprawie wprowadzania klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP). Omówiono problematykę substancji chemicznych, ich mieszanin oraz czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy w Polsce i USA. Podano informacje na temat substancji niepożądanych w paszach dla zwierząt gospodarskich oraz zanieczyszczeń chemicznych w środkach spożywczych (żywności) z uwzględnieniem prawnych wymogów unijnych (UE). Przedstawiono rolę instytucji kontrolnych w ocenie jakości żywności i środowiska w Polsce oraz w USA (FDA, EPA). Problematyką ksenobiotyków zajmuje się toksykologia, interdyscyplinarna nauka wyodrębniona z takich dziedzin, jak biologia, chemia, medycyna, medycyna weterynaryjna i farmakologia1-4). Już w średniowieczu ojciec medycyny nowożytnej Paracelsus zwrócił uwagę na znaczenie dawki i negatywny wpływ substancji obcych dla organizmów żywych. Substancje te mogą wywierać u człowieka i zwierząt negatywne skutki zdrowotne (także śmiertelne) po wchłonięciu ich drogą pokarmową (doustną), oddechową (inhalacyjną) lub po absorpcji i dyfuzji przez skórę (droga dermalna)2, 4), co przedstawiono na rys. 1. Terminem "ksenobiotyk" określany jest związek chemiczny występujący w organizmie, którego jednak sam organizm nie produkuje ani też w normalnych warunkach nie przyjmuje z pożywieniem (paszą). Inaczej mówiąc, jest [...]

Dezodoryzacja nawozu organicznego metodą biologiczną

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania dezodoryzacji pomiotu z produkcji drobiarskiej z wykorzystaniem aktywnych mikroorganizmów, w warunkach laboratoryjnych. Użyte do badań konsorcjum mikroorganizmów zawierało szczepy bakterii i grzybów: Bacillus subtilis, B. licheniformis, B. megaterium, B. brevis, Pseudomonas fluorescens, Micrococcus sp. oraz Leuconostoc mesenteroides; zostało zastosowane w formie zawiesiny wodnej, w dawce 2,35 × 109 jtk/kg dezodoryzowanego materiału. Stwierdzono dużą skuteczność działania przygotowanego preparatu, który po 4 dobach dezodoryzacji powodował ponad 90-proc. zmniejszenie stężenia odorantów w powietrzu znad pomiotu. Działanie konsorcjum mikroorganizmów na pomiot kurzy z chowu bezściołowego polegało głównie na usuwaniu związków siarki (tiole, siarkowodór) oraz związków azotu (di- i trimetyloamina). W przypadku dezodoryzacji pomiotu kurcząt oraz gęsi z chowu ściołowego odnotowano duże zmniejszenie emisji formaldehydu i kwasu izomasłowego, a także węglowodorów i trimetyloaminy. Poultry manure from 3 poultry farms was deodorized by active microorganisms under lab. conditions. The consortium of active organisms contained strains of Bacillus subtilis, B. licheniformis, B. megaterium, B. brevis, Pseudomonas fluorescens, Micrococcus sp. and Leuconostoc mesenteroides. The consortium was applied as aq. suspension including 2,35 × 109 cfu/kg of deodorized manure. More than 90% of odorous compds. were removed after 4 days of the deodorization. Removal of H2S, thiols and methylamines, as well as of CH2O, Me2CHCOOH and hydrocarbons was obsd. Ubocznym efektem produkcji zwierz􀄊cej jest emisja do 􀄞rodowiska zwi􀄅zków zapachowych (odorów). Szczególnie uci􀄅􀄪liwe dla otoczenia s􀄅 du􀄪e hodowle trzody chlewnej, byd􀃡a lub drobiu, które wytwarzaj􀄅 znaczne ilo􀄞ci nawozów naturalnych (obornik, gnojowica, pomiot). Ju􀄪 samo wytwarza[...]

Use of halloysite and vermiculite for deodorization of poultry fertilizer. Zastosowanie haloizytu i wermikulitu do dezodoryzacji nawozu drobiowego


  Raw halloysite and expanded vermiculite were added to litter (1 and 0.15 kg/m3, resp.) for breeding turkeys to decrease the emission of NH3 and volatile org. compds. from the poultry fertilizer. Eighteen org. compds. were identified by gas chromatog. in air on the poultry during 3 weeks of monitoring. PhCl was the major pollutant. The addn. of sorbents resulted in a decrease of emission of org. compds. by 73–83% and of NH3 by 15%. Zbadano możliwość zastosowania surowego haloizytu (HS) oraz ekspandowanego wermikulitu (EV) do dezodoryzacji nawozu drobiowego, powstającego podczas chowu indyków. Stwierdzono, że oba sorbenty mogą być stosowane do usuwania lotnych związków odorotwórczych (VOC) powstających w oborniku indyczym. Skuteczność obu sorbentów była podobna i wyniosła odpowiednio 73,4 i 83,1%. Stwierdzono również dość niską skuteczność badanych sorbentów względem adsorpcji amoniaku emitowanego podczas procesu tuczu brojlerów indyczych (ok. 15%). Przemysł rolno-spożywczy zaliczany jest do głównych emiterów substancji złowonnych do atmosfery1, 2). W tej dziedzinie gospodarki coraz częściej zwraca się uwagę na wielkotowarowe fermy chowu zwierząt gospodarskich jako źródło zanieczyszczeń powietrza i uciąż-liwo.ci zapachowej. Wskutek ukszta.towanych w kraju przez lata struktur zak.adow rolniczych i s.siaduj.cych z nimi zabudowa. mieszkalnych, cz.sto minimalne odleg.o.ci ochronne nie s. zachowane, a ludno.. mieszkaj.ca w okolicy ferm coraz cz..ciej sk.ada skargi na ich uci..liwo.. zapachow.. Ju. w 2002 r. 17% wszystkich skarg ludno.ci na uci..liwo.. zapachow. dotyczy.a hodowli zwierz.t. Z danych tych wynika, .e 32% emisji odorow w Polsce pochodzi z produkcji zwierz.cej3). [...]

Mercury content in the area of the "Żelazny Most" tailings pond. Zawartość rtęci w środowisku, w rejonie oddziaływania obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych "Żelazny Most"


  Solid and liq. samples of tailings, as well as pasture and backyard soil, hay, wheat corn, milk and egg samples collected in 13 villages in the neighbourhood of copper mine tailing pond were analyzed for Hg content. The contamination with Hg did not exceed the acceptable limits. Metodą spektrometryczną oceniono zawartość rtęci całkowitej w rejonie oddziaływania obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (OUOW) "Żelazny Most" w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym (LGOM). Analizom poddano odpady (frakcja płynna i stała) oraz gleby z 13 wsi zlokalizowanych wokół obiektu (orna, pastwiska, podwórza wiejskie). Ponadto, określono zawartość Hg w trawach (siano), ziarnie zbóż (pszenica), a także w surowcach pochodzenia zwierzęcego, jak mleko krowie i jaja kurze. Nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych stężeń Hg w próbach środowiskowych i biologicznych.Rtęć przejawia silną aktywność chemiczną i biologiczną oraz zmienność postaci (ciekła i gazowa). Nie jest wykorzystywana w procesach życiowych roślin, zwierząt i człowieka, należy do silnych trucizn środowiskowych, szczególnie jej formy organiczne (głównie metylortęć)1, 2). W Unii Europejskiej jest przedmiotem szczególnego zainteresowania, m.in. działającego przy EFSA (European Food Safety Authority) specjalnego panelu (Contam) zajmującego się zanieczyszczeniami żywności3). Dlatego też, rtęć jest monitorowana w całej UE, zarówno w środowisku, jak też w żywności i organizmie człowieka4-7). Źródłem emisji rtęci do środowiska jest spalanie produktów ropy naftowej i węgla, hutnictwo metali żelaznych i nieżelaznych, procesy przemysłowe stosujące rtęć i jej związki, produkcja cementu oraz spalanie odpadów. Różne gatunki węgla zawierają rtęć w ilości 0,01-1,8 mg/kg, ścieki komunalne 8,8-9,5 mg/kg, a popiół z odpadów komunalnych nawet 31,4 mg/kg8, 9). Szacuje się, że łączna roczna emisja rtęci, zarówno ze źródeł naturalnych, [...]

Copper and zinc contents in the area of the "Żelazny Most" tailing pond Zawartość miedzi i cynku w środowisku, w rejonie oddziaływania obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych "Żelazny Most" DOI:10.12916/przemchem.2014.1451


  Samples of pasture and backyard soils, hay, wheat grain, milk and hen egg collected from 13 villages in the neighborhood of Cu mine tailings pond were studied for Cu and Zn contents. The contents were lower than the allowed values. Oceniono zawartość miedzi i cynku w rejonie oddziaływania obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (OUOW) "Żelazny Most". Analizom poddano próbki gleby (orna i pastwiskowa), trawy (siano), ziarna zbóż (pszenica), a także surowców pochodzenia zwierzęcego (mleko krowie i jaja kurze). Materiał do badań pochodził z 13 wsi zlokalizowanych wokół OUOW. Nie stwierdzono podwyższonych stężeń analizowanych metali w próbkach środowiskowych i materiale biologicznym. Miedź występuje w przyrodzie w postaci metalicznej (miedź rodzima) oraz w licznych rudach miedzi (chalkozyn, chalkopiryt, kupryt, malachit, azuryt). Rudy Cu eksploatowane w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A., wykazują istotne zróżnicowanie pod względem ilościowego udziału poszczególnych odmian litologicznych, charakteru mineralizacji kruszcowej oraz zawartości Cu i pierwiastków współwystępujących. W złożu rud miedzi i w skałach otaczających złoże, stwierdzono dotychczas ponad 110 minerałów kruszcowych, z których najważniejsze to chalkozyn, bornit i chalkopiryt. Ponadto, wśród licznych pierwiastków towarzyszących, są srebro, nikiel, złoto, a także ołów i arsen1). Miedź stanowi najlepszy po srebrze przewodnik ciepła i elektryczności. Jest masowo wykorzystywana jako surowiec do produkcji przewodów elektrycznych i w elektronice, a także w budownictwie (pokrycia dachów, elementy instalacji) oraz m.in. jako barwnik szkła lub katalizator. Ponadto, Cu jest składnikiem wielu stopów i stali. Dodawana do srebra i złota znacznie poprawia ich właściwości mechaniczne2). Miedź jest niezbędnym mikroelementem w żywieniu zwierząt i człowieka, a jednocześnie w nadmiarze może być toksyczna, gdyż łatwo wiąże się z białkami, zwłaszcza małocząsteczkowymi zawierający[...]

 Strona 1