Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Piotr PAPLIŃSKI"

Pole magnetyczne niskiej częstotliwości w lokalach mieszkalnych pochodzące od wnętrzowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono rozkłady natężenia pola magnetycznego niskiej częstotliwości występujące w lokalach mieszkalnych usytuowanych w sąsiedztwie wnętrzowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV. Zwrócono uwagę na możliwość przekroczenia wartości dopuszczalnej tego natężenia pola w środowisku ogólnie dostępnym w wyniku niewłaściwego usytuowania kabli niskiego napięcia wewnątrz stacji transformatorowej. Zaproponowano rozwiązania pozwalające w istotny sposób zmniejszyć jego wartości. Abstract. Distributions of magnetic field intensity of low frequency for dwellings located in vicinity of 15/0,4 kV indoor transformer sub stations are presented in this paper. It is shown that improper installation of low voltage cables can result in crossing the boundary values of the magnetic field intensity in surrounding are a open to the public. Solutions to limit the values of the magnetic field strength are proposed in the paper. (Calculation of magnetic field intensity of low frequency for dwellings located in vicinity of 15/0.4 kV indoor transformer sub stations into adjacent dwellings) Słowa kluczowe: wnętrzowa stacja transformatorowa, natężenie pola magnetycznego. Keywords: indoor substation, magnetic field strength. Wstęp Lokalizacja stacji transformatorowej 15/0,4 kV wewnątrz budynku mieszkalnego jest źródłem obaw mieszkańców, których mieszkania znajdują się w bliskim jej sąsiedztwie. Dotyczy to, przede wszystkim tych lokali mieszkalnych, których pokoje sąsiadują przez ścianę lub znajdują się bezpośrednio nad stacją transformatorową. Przyczyną tych obaw jest pole magnetyczne niskiej częstotliwości, którego źródłem jest wnętrzowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV. Typowa stacja wnętrzowa (usytuowana najczęściej na parterze budynku) wyposażona jest w transformator 15/0,4 kV, rozdzielnię średniego napięcia (S.n.), rozdzielnię niskiego napięcia (n.n.) oraz łączące te rozdzielnie z transformatorem połączenia kablowe lub szynowe. Źródłem pola [...]

Badania powierzchni elementów wewnętrznych ograniczników przepięć

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań powierzchni nieuszkodzonych i uszkodzonych podczas eksploatacji elementów wewnętrznych ograniczników przepięć. Elementy te wytypowano na podstawie uprzednio wykonanych charakterystyk prądowych pod napięciem sieciowym. Stwierdzono, że analiza kształtu prądu płynącego przez ogranicznik może być pomocna w ocenie jego stopnia zdegradowania oraz może stanowić podstawę dopuszczenia go do dalszej eksploatacji. Abstract. The paper presents results of surface investigations of internal elements of surge arresters being in good working order or defected. The elements were selected on the basis of wave-form of current characteristics and their parameters, obtained at line voltages. It was found that analysis of the wave-form of current which flows through an surge arrester can be useful for evaluation of its current degradation level. It allows also to take up the decision concerning further operation of the surge arrester. (Investigation on surfaces of internal elements of surge arresters). Słowa kluczowe: ogranicznik przepięć, charakterystyka prądowa, warystor, włókno szklane. Keywords: surge arrester, current characteristic, varistor, glass fibre composite. Wstęp W Instytucie Energetyki od wielu lat prowadzone są badania diagnostyczne ograniczników przepięć (iskiernikowych i beziskiernikowych) własną, opatentowaną metodą "on-line", w trakcie ich eksploatacji [1-5]. Podczas tych badań analizowany jest między innymi kształt prądu przepływającego przez ogranicznik. W artykule wskazano na istnienie zależności pomiędzy rejestrowanymi podczas eksploatacji ogranicznika odkształconymi przebiegami prądów, a uszkodzeniami struktury jego elementów wewnętrznych. Przedstawiono wyniki badań optycznych powierzchni warystorów oraz elementu tekstolitowego. Stopień odkształcenia charakterystyki prądowej YT, gdzie Y jest osią prądu a T osią czasu, która określona jest współczynnikami opisanymi w patencie [6], może być wy[...]

Modelowanie uszkodzeń beziskiernikowych ograniczników przepięć wysokiego napięcia

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zastępcze schematy elektryczne stanowiące odwzorowanie ograniczników przepięć w różnym stadium ich uszkodzenia. Stwierdzono, że zaproponowana procedura SIMULA 2009 do programu SwCAD III Wersja 2.00z jest wystarczająca do wystarczająco dokładnego symulowania uszkodzeń w wysokonapięciowych ogranicznikach przepięć. Abstract. The paper presents equivalent electrical circuit diagrams for surge arresters in various stages of their damage. It was found that the proposed SIMULA 2009 procedure of program SwCAD III type 2.00z is sufficient to simulate faults of gapless HV surge arresters. (Fault simulation for gapless high voltage surge arresters). Słowa kluczowe: ogranicznik przepięć, model matematyczny, charakterystyki U(t) i I(t). Keywords: surge arrester, mathematical model, voltage and current characteristics U(t) and I(t). Wstęp Analizę stanu warystorów tlenkowych ZnO w warunkach eksploatacyjnych można przeprowadzać metodami numerycznymi poprzez ich modelowanie schematami zastępczymi. W literaturze można znaleźć wiele elektrycznych schematów zastępczych modelujących odpowiedzi warystorów ZnO na sinusoidalne wymuszenia napięciowoprądowe [1-8]. Schematy te, różnią się stopniem skomplikowania wynikającym ze sposobu doboru elementów i ich różnorodności, zastosowanym - dla danego schematu elektrycznego ogranicznika - rodzajem napięcia zasilającego, czy też ograniczeniami zakresu charakterystyki napięciowo-prądowej. Zamodelowany ogranicznik, zasilany napięciem przemiennym Uc w zakresie trwałej pracy, składa się najczęściej z połączonych szeregowo-równolegle elementów RC charakteryzujących się zwykle właściwościami liniowymi. Natomiast nieliniowość warystorów ZnO ogranicznika jest odwzorowywana zazwyczaj opornikami nieliniowymi, które tylko w przybliżeniu charakteryzują nieliniowość stosu warystorów, z którego składa się rzeczywisty ograniczni[...]

Niestandardowe metody badań ograniczników przepięć w eksploatacji DOI:10.12915/pe.2014.10.30

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano dwie niestandardowe metody badania stanu ograniczników przepięć w warunkach eksploatacyjnych. Jedna z tych metod została opracowana w Instytucie Energetyki (IEn), podczas gdy druga z nich jest metodą termowizyjną. Zasadność stosowania obu tych metod do diagnostyki ograniczników przepięć w warunkach eksploatacyjnych, jest dyskutowana w tym artykule. Abstract. The paper presents two non-standard methods for testing surge arresters under operating conditions. One of these methods has been developed at the Institute of Power Engineering while the second one is so called thermographic method. Applicability of theses both methods to surge arrester diagnostics under field conditions, has been discussed in the paper. (Non-standard methods fore testing surge arresters under operating conditions). Słowa kluczowe: wysokonapięciowe ograniczniki przepięć, badania diagnostyczne, termografia. Keywords: high voltage surge arresters, diagnostics tests, termography. doi:10.12915/pe.2014.10.30 Wstęp Istotne znaczenie dla ciągłości utrzymania w ruchu systemu elektroenergetycznego ma między innymi właściwie realizowana diagnostyka (odgromników) ograniczników przepięć 110, 220, 400 i 750 kV w miejscu ich zainstalowania, podczas pracy pod napięciem sieciowym. Stosowanie metod "on-line" w energetyce spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem przede wszystkim ze strony służb technicznych, którym zależy na bardzo szybkim wykrywaniu wszelkich nieprawidłowości oraz dbaniu o to, aby każdy przeprowadzany proces diagnostyczny mógł odbywać się w miejscu zainstalowania ogranicznika. Aktualnie ocenę stanu (odgromnika) ogranicznika przepięć metodą "on-line" tzn. w trakcie ich eksploatacji wykonuje się dwoma metodami: - niestandardową opracowaną i wdrożoną przez Instytut Energetyki (IEn), - termowizyjną preferowaną przez PSE S.A.. Metody te charakteryzują się różnymi właściwościami oceny stanu diagnozowanego ogranicznika, które z[...]

Mikrostruktura i stopień degradacji warystorów ZnO z eksploatacji w badaniach mikroskopowych DOI:10.15199/48.2016.10.29

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań mikrostruktury warystorów ZnO, wchodzących w skład beziskiernikowych ograniczników przepięć wysokiego napięcia. Badania obejmowały warystory wykonane w różnych okresach i przez różnych producentów. Inspiracją do podjęcia badań były różniące się charakterystyki prądów płynących przez ograniczniki w funkcji napięcia systemu w rozdzielni 400 kV oraz temperatury, w cyklu rocznym. Ponadto badane były efekty degradacji mikrostruktury warystorów po awarii rozszczelnionego ogranicznika przepięć. Uzyskane wyniki dały podstawę do oceny parametrów mikrostruktury warystorów ZnO z punktu widzenia ich trwałości i odporności na procesy degradacji. Abstract. The article presents the results of investigation of microstructure and degradation of ZnO varistors of the high voltage surge arresters. The research included varistors made at different times and by different manufacturers. The inspiration to undertake the study were differing characteristics of currents flowing through the limiter as a function of surge voltage system of 400 kV and temperature on an annual basis. In addition, there were studied the effects of the microstructure degradation of the varistors from the surge arrester after the breakdown. The results gave the basis for the evaluation of the microstructure parameters of the ZnO varistors from the point of view of their durability and resistance to degradation processes. (Microscopic investigations of microstructure and degradation effects in operated MO varistors). Słowa kluczowe: ogranicznik przepięć, warystor ZnO, mikrostruktura ceramiki, degradacja ceramiki. Keywords: surge arrester, MO varistor, microstructure of ceramics, ceramic material degradation. Wstęp Warystory ZnO dobrze tłumią przepięcia, przewodząc prądy wywołane przez napięcia przewyższające wartość napięcia progowego - charakterystycznego dla odpowiedniego warystora, który wykorzystywany jest do ochrony danego obiektu lub układu. Dzi[...]

Diagnostyka ograniczników przepięć - doświadczenia z badań eksploatacyjnych

Czytaj za darmo! »

Nowa metoda diagnostyki ograniczników przepięć opiera się na pomiarze i analizie prądu upływu płynącego stale przez ogranicznik pod napięciem sieciowym. Skuteczność tej metody zilustrowano wynikami oględzin elementów wewnętrznych ograniczników typu iskiernikowego i beziskiernikowego. Kryterium oceny kształtu krzywej może być pomocne do stwierdzenia charakteru uszkodzeń występujących w ograniczni[...]

Diagnostyka ogranicznika przepięć w warunkach terenowych przy zastosowaniu zewnętrznych źródeł zasilania

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano metodykę badań ograniczników przepięć w warunkach terenowych przy zastosowaniu zewnętrznych źródeł zasilania. Przedstawiono zasadność stosowania tej metodyki. Całość zilustrowano układami pomiarowymi i wykresami z opisanej metodyki. Abstract. A method of diagnostics of surge arresters under service conditions using external power sources has been described in the paper. Discussion of usefulness of the method for in situ diagnostics of the arresters has been supported with diagrams of measuring circuits and results of tests obtained with application of the method. (Application of external power sources to diagnostics of surge arrester subjected to in situ operation conditions). Słowa kluczowe: ogranicznik przepięć, analizator prądu upływu, charakterystyka prądowa. Keywords: surge arrester, leakage current analyzer, current characteristic. Wstęp Stosowana dotychczas metoda diagnostyki ograniczników przepięć (odgromników) metodą "on-line" opisana w literaturze [1], [2], [3] wykonywana była pod napięciem sieciowym. W nowej metodzie badań ogranicznik przepięć zasilany jest z zewnętrznego źródła zasilania. Metoda ta oprócz swoich niewątpliwych zalet ma jednak pewne ograniczenia. Wynikają one najczęściej z niewłaściwego montażu ogranicznika przepięć polegającego na posadowieniu ogranicznika bezpośrednio na konstrukcji nośnej bez podstawy izolacyjnej, braku licznika pomiarowego umożliwiającego przeprowadzenie diagnostyki metodą opisaną powyżej, włączeniu ogranicznika do eksploatacji (dotyczy ograniczników nowych i ponownie instalowanych po pewnym okresie eksploatacji bez weryfikacji pomiarowej). Ograniczniki, które znajdują się na konstrukcji nośnej bez podstawy izolacyjnej na czas diagnostyki muszą być zdemontowane w celu zapewnienia przerwy izolacyjnej pomiędzy dolnym okuciem ogranicznika a konstrukcją nośną. W przypadku, gdy ogranicznik zainstalowany jest na podstawie izolacyjnej, lecz nie jest wyposażony w liczn[...]

Wpływ warunków środowiskowych na działanie ogranicznika przepięć w warunkach terenowych

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano wpływ warunków środowiskowych na działanie warystorów i elementów wewnętrznych zastosowanych w ogranicznikach przepięć. Przedstawiono przyjętą do oceny metodykę badań. Całość zilustrowano wykresami i zdjęciami uszkodzonych struktur warystorów i elementów zewnętrznych ogranicznika przepięć. Abstract. Influence of environmental service conditions on operation performance of surge arresters and their internal elements has been described and discussed in the paper. Diagnostic method applied to evaluate a current state of the arresters is presented too. Selected photographs of defected varistors and other internal elements of the arresters are included in to the paper as evidence for the service condition effects. (Influence of service conditions on on-site operation of surge arrester). Słowa kluczowe: ogranicznik przepięć, charakterystyka prądowa. Keywords: surge arrester, current characteristic. Wstęp Znajdujące się w eksploatacji ograniczniki przepięć narażone są na wpływ warunków atmosferycznych. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć temperaturę i wilgotność. Warunki te, powiązane są z czasem, który w istotny sposób wpływa na zmiany strukturalne elementów wewnętrznych ogranicznika przepięć. Intensywność tych zmian zależy także od innych czynników, które nie są bezpośrednio związane z czynnikami środowiskowymi. Zalicza się do nich jakość wykonania polegająca na zapewnieniu właściwej szczelności wnętrza ogranicznika, sposób montażu oraz właściwego jego doboru do warunków eksploatacyjnych. Intensywność tych zmian można śledzić przy stosowaniu diagnostyki ograniczników przepięć (odgromników) metodą "on-line" opisanej w[...]

Wybrane aspekty oddziaływania farm wiatrowych na środowisko DOI:10.12915/pe.2014.10.12

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono typowe warianty tras kablowych linii średniego napięcia farm wiatrowych. Stwierdzono, że konfiguracja i sposób ułożenia tych kabli w ziemi ma istotny wpływ na rozkład natężenia pola magnetycznego w miejscach ogólnie dostępnych dla ludności. Spostrzeżenia te odniesiono do dopuszczalnych wartości pól elektromagnetycznych w środowisku oraz do praktycznych zagadnień związanych z projektowaniem farm wiatrowych. Abstract. The paper presents the typical variants of cable medium voltage lines of wind farms. It was found that the configuration and layout of the cables in the ground has a significant impact on the distribution of magnetic field strength in areas generally available to the public. These observations were referred to the limit values of electromagnetic fields in the environment and the practical issues related to the design of wind farms. (Selected aspects of the impact of wind farms on the environment). Słowa kluczowe: farma wiatrowa, siłownia wiatrowa, pole magnetyczne, linia kablowa. Keywords: wind farm, wind power plant, magnetic field, cable line. doi:10.12915/pe.2014.10.12 Wstęp Międzynarodowe porozumienia nakładają na Polskę konieczność pozyskiwania coraz większej części energii ze źródeł odnawialnych. Niestety położenie geograficzne i warunki naturalne w naszym kraju czynią wiele inwestycji w odnawialne źródła energii bardzo trudnymi do realizacji lub nieopłacalnymi. Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem wydaje się pozyskiwanie energii z siły wiatru, czego konsekwencją jest rosnąca ilość inwestycji w postaci farm wiatrowych. W artykule zwrócono uwagę na niedoceniany problem powstający przy projektowaniu i budowie farm wiatrowych, a mianowicie na generowanie pól magnetycznych o znacznych wartościach oraz przedstawiono proste sposoby na ich ograniczenie. Uwarunkowania prawne Oddziaływanie pól elektromagnetycznych jest tematem licznych prac naukowych. Prace te są prowadzone od bar[...]

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego w pobliżu słupów kablowych na środowisko ogólnie dostępne DOI:10.15199/48.2018.03.16

Czytaj za darmo! »

Od kilku lat w Polsce obserwuje się tendencję do zastępowania odcinków linii napowietrznych liniami kablowymi. Ten trend nie jest nowy a w niektórych zamożnych krajach zachodnich, na przykład w Holandii i Danii, jest to trend, od szeregu lat, dominujący. Niewątpliwe zaletą takiego rozwiązania, polegającego na zastąpieniu słupa linii napowietrznej słupem kablowym, jest ograniczenie emisji składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego linii energetycznej kablowej oraz ewentualne ograniczenie obszaru związanego z ograniczonym użytkowaniem terenu w jej sąsiedztwie. Do wad należy jednak zaliczyć wysoki koszt budowy lub modernizacji linii wysokiego napięcia do standardu podziemnej linii kablowej oraz bardzo istotny wzrost wartości składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego. Dotyczy to zwłaszcza miejsca gdzie linia napowietrzna staje się linią kablową, czyli na słupach kablowych oraz na odcinku między dwoma słupami kablowymi. Należy zaznaczyć, że większość wykonanych dotychczas opracowań studialnych [1,2] dotyczących analizy pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości koncentruje się na liniach napowietrznych wyposażonych w słupy typu kratowego lub rurowego, pomijając zagadnienie rozkładów tych pól, jakie występują w sąsiedztwie słupów kablowych. Jednak problematyka istniejących i nowo projektowanych linii energetycznych wyposażonych w słupy kablowe jest ściśle związana z polem elektromagnetycznym generowanym przez te linie do środowiska i dlatego zagadnienie wartości składowej magnetycznej pola nie może być tutaj pominięte. Zwłaszcza, że różnorodność rozwiązań technicznych słupów kablowych i dostosowanego do nich osprzętu wpływa na ich szeroką stosowalność w budowie sieci elektroenergetycznych. Na podstawie wykonanych, w Instytucie Energetyki opracowań [1,2,3 i 5], stwierdzono, że składowa magnetyczna pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości występującego w bliskim sąsiedztwie słupa kablowego, przy obc[...]

 Strona 1  Następna strona »