Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Beata Narowska"

Esters of short-chain alcohols and rapeseed oil produced under microwave irradiation Estry oleju rzepakowego i małocząsteczkowych alkoholi otrzymane pod działaniem promieniowania mikrofalowego DOI:10.15199/62.2015.7.16


  Rapeseed oil was transesterified with MeOH and EtOH in presence of KOH to an appropriate biodiesel oil under microwave heating. The fuels were sepd., dried over anhydrous Na2SO4 and studied for d., kinematic viscosity, cold filter plugging point and flash point. The Et esters met the std. requirements and the process for its prodn. was recommended for practical use. Przedmiotem badań był olej rzepakowy, który poddano reakcji transestryfikacji metanolem oraz etanolem przy użyciu homogenicznego KOH jako katalizatora. Proces prowadzono w układzie reaktora przepływowego z grzaniem mikrofalowym. Uzyskane estry poddano analizie, określając ich podstawowe właściwości fizyczne. Wyniki przeprowadzonych badań zostały odniesione do wymogów stawianych biopaliwom estrowym (PN EN 14214). Zarówno estry metylowe, jak i etylowe wykazały zadowalające właściwości fizyczne. Zmniejszanie zasobów paliw kopalnianych powoduje poszukiwanie nowych źródeł energii1-3). Biodiesel jest nietoksycznym i biodegradowalnym paliwem, które w przeciwieństwie do oleju napędowego jest uważane za proekologiczne4-6). Biodiesel stanowi alternatywę dla paliwa silników wysokoprężnych, jako odnawialne źródło energii. W jego skład wchodzą estry alkilowe wyższych kwasów tłuszczowych. Otrzymywanie biodiesla zachodzi zgodnie ze schematem reakcji transestryfikacji przedstawionym na rys. 1. Surowcem do otrzymywania estrów wyższych kwasów tłuszczowych są oleje roślinne i posmażalnicze, oleje z alg oraz tłuszcze zwierzęce7). Obecnie najczęściej stosowaną metodą uzyskiwania tych biopaliw w przemyśle jest reakcja transestryfikacji triglicerydów metanolem w obecności homogenicznych zasadowych katalizatorów, takich jak KOH, NaOH lub CH3ONa. Alkohol metylowy jest najczęściej wybieranym alkoholem do tego procesu ze względu na niską cenę. Reakcja transestryfikacji może być również przeprowadzana z zastosowaniem innych krótkołańcuchowych alkoholi. Etanol stanowi alternatywę dla met[...]

Microwave-assisted transesterification of sunflower oil Transestryfikacja enzymatyczna oleju słonecznikowego z wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego DOI:10.15199/62.2015.8.36


  Sunflower oil was transesterified with MeOH to biodiesel on homogenous KOH catalyst or on an enzymatic catalyst (lipase B from Candida antarctica immobilized on Immobead 150) in microwave and conventionally heated reactors. The microwave irradiation resulted in an acceleration of the reaction and increasing the product yield. Olej słonecznikowy poddano reakcji transestryfikacji z udziałem metanolu oraz biokatalizatora enzymatycznego (Lipaza B z Candida antarctica immobilizowana na Immobead 150) lub homogenicznego katalizatora zasadowego (KOH). W reakcji transestryfikacji stosunek molowy metanolu do oleju wynosił odpowiednio 4:1 i 6:1. Proces prowadzono w układzie tradycyjnego ogrzewania oraz w układzie reaktora przepływowego z ogrzewaniem mikrofalowym. Ogrzewanie energią mikrofalową znacząco skraca czas reakcji przy jednoczesnym wzroście jej wydajności. Wzrost zużycia paliw kopalnianych w ostatnich latach prowadzi do zmniejszenia ich naturalnego zasobu oraz do wzrostu zanieczyszczenia środowiska. Motywuje to do poszukiwania nowych źródeł energii. Alternatywą do dotychczas stosowanych są paliwa odnawialne, do których zaliczany jest m.in. biodiesel. Ten substytut oleju napędowego jest przyjazny dla środowiska naturalnego, nietoksyczny oraz biodegradowalny. Podczas jego spalania wydziela się mniej tlenku węgla(II), związków siarki, węglowodorów aromatycznych i cząstek stałych1). Biodiesel jest paliwem, w skład którego wchodzą estry monoalkilowe wyższych kwasów tłuszczowych. Otrzymuje się go w reakcji transestryfikacji alkoholem olejów roślinnych, tłuszczy zwierzęcych i posmażalniczych, w obecności katalizatora. W ostatnich latach duże zainteresowanie zdobyły również algi2). Reakcja transestryfikacji została przedstawiona na rys. 1. W wyniku reakcji transestryfikacjioprócz produktu właściwego otrzymywany jest produkt uboczny, glicerol, który wykorzystywany jest w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i tworzyw sztucznych3). E[...]

 Strona 1