Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MAGDALENA BOROWIEC"

Badanie procesu neutralizacji kwasu fosforowego w technologii wytwarzania fosforanów paszowych

Czytaj za darmo! »

Przetestowano sposób otrzymywania paszowego fosforanu wapniowego przy zastosowaniu tlenku i węglanu wapnia oraz kwasu fosforowego o różnych stężeniach. W produktach oznaczono fosfor całkowity, wapń, tzw. rozpuszczalne formy fosforu, to znaczy takie, które są rozpuszczalne w 0,4 % mas. roztworze HCl i w wodzie. Przedstawione wyniki analiz dotyczą wapniowych fosforanów paszowych otrzymanych w warunkach laboratoryjnych. Aq. solns. of H3PO4 were neutralized with CaO optionally in presence of CaCO3 to produce feed phosphates (yield 78- 86%). The products were analyzed for total P, Ca and F, for hydrochloric acid and water-sol. P as well as for H2O contents. They met the std. requirements for the feed phosphates (Ca/P ratio below 2, P2O5/F ratio above 350, available P/total P rat[...]

Ocena właściwości kompleksujących chelatów nawozowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań stopnia skompleksowania jonów Cu, Fe, Mn i Zn związkami kompleksującymi z grupy związków aminopolikarboksylowych zastosowanymi w formie kwasów lub ich soli sodowych. Trzy z tej grupy związków: kwas S,S-etylenodiaminodibursztynowy (S,SEDDS), kwas metyloglicynodioctowy (MGDA) i glutaminian N,N-dioctowy (GLDA) traktowane są jako potencjalne zamienniki substancji obecnie stosowanych w przemyśle nawozowym, czyli kwasu etylenodiaminotetraoctowego (EDTA), kwasu dietylenotriaminopentaoctowego (DTPA), kwasu 2-hy dro ksyetlenodiaminotrioctowego (HEEDTA) i kwasu nitrylotrioctowego (NTA). Wyznaczono stopnie skompleksowania mikroelementów nawozowych (Cu, Fe, Mn, Zn) z badanymi związkami chelatującymi w środowisku wodnym i w środowiskach nawozowych (N, NP, NPK) przy różnych wartościach pH i w zależności od stosunku molowego chelatora do mikroelementu. Seven chelating agents were used for complexation of Cu, Fe, Mn and Zn microelement ions in N, N-P and N-P-K fertilizing media at pH 3-7 and varying chelating agent-tomicroelement molar ratio. The complexation degree was detd. by differential pulse voltammetry. It increased with increasing pH of the medium. The highest complexation degrees (mostly 80-100% except for Cu) were obsd. for EDTA, diethylenetriaminopentaacetic acid and 2-hydroxyethylenediaminotetraacetic acid. Jednym z zada􀄔 nowoczesnych nawozów mikroelementowych jest dostarczanie ro􀄞linom pe􀃡nego zestawu mikroelementów wyst􀄊- puj􀄅cych w 􀃡atwoprzyswajalnej i stabilnej formie. Jednak przy niesprzyjaj􀄅cych warunkach 􀄞rodowiska oraz obecno􀄞ci niektórych sk􀃡adników nawozowych cz􀄊􀄞􀃼 mikroelementów mo􀄪e tworzy􀃼 trudnorozpuszczalne osady, nieefektywne w dzia􀃡aniu lub utrudniaj 􀄅ce stosowanie. Aby tego unikn􀄅􀃼 wytwarza si􀄊 ciekИ[...]

 Strona 1