Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Trojanowski"

Odporność korozyjna spiekanej stali austenitycznej 316L po procesach niskotemperaturowego azotowania jarzeniowego w obszarze plazmy


  W artykule przedstawiono porównawcze wyniki badań warstw azotowanych na spieku stali 316L wytworzonych metodami niskotemperaturowego azotowania jarzeniowego na potencjale katody i w obszarze plazmy. Wykazano, że zmiana warunków polaryzacji obrabianego materiału w procesach azotowania jarzeniowego spieku stali 316L wpływa istotnie na grubość, topografię powierzchni, skład chemiczny i fazowy wytworzonych warstw azotowanych, a tym samym na ich właściwości mechaniczne (twardość, odporność na zużycie przez tarcie) oraz właściwości korozyjne. Procesy niskotemperaturowego azotowania jarzeniowego zarówno na potencjale katody, jak i w obszarze plazmy wpłynęły znacząco na wzrost odporności na zużycie przez tarcie spieków stali 316L i ich odporności korozyjnej. Słowa kluczowe: stal austenityczna, spiekana stal austenityczna, azotowanie jarzeniowe, faza S, odporność na zużycie przez tarcie, odporność korozyjna Corrosion resistance of sintered austenitic stainless steel aisi 316L after active screen glow-discharge nitriding The paper presents comparative results of examinations of microstructure and properties of the nitrided layers produced on sintered 316L austenitic stainless steel by low-temperature glow-discharge assisted nitriding with the samples placed on the cathode or in the plasma region (active screen glow-discharge nitriding). It has been shown that in this process a change of the polarization parameters affects essentially the thickness, surface topography, chemical composition, and phase composition of the nitrided layers produced on the sintered 316L steel samples, thereby affecting their wear resistance and corrosion resistance. The low-temperature glow-discharge nitriding of sintered 316L steel samples, irrespective of whether placed on the cathode or in the plasma region, appeared to increase signifi cantly the wear resistance and the corrosion resistance. Keywords: austenitic stainless steel, sintered austenitic stainless s[...]

Analiza mikrostruktury i właściwości stali narzędziowej HS6-5-2 (SW7M) po procesie azotowania w niskotemperaturowej plazmie DOI:10.15199/28.2015.2.7


  Stal gat. HS6-5-2 (SW7M) jest stalą narzędziową stosowaną do produkcji narzędzi skrawających (frezy, wiertła, gwintowniki). W produkcji masowej tych narzędzi perspektywicznym kierunkiem - jak wykazały badania autorów - zwiększenia ich trwałości i niezawodności są procesy azotowania w niskotemperaturowej plazmie zarówno na potencjale katody, jak i w obszarze plazmy. Procesy te pozwalają na pełną kontrolę mikrostruktury, składu fazowego i chemicznego wytwarzanych dyfuzyjnych warstw, ich stanu naprężeń własnych, topografii powierzchni, twardości oraz wytrzymałości zmęczeniowej. Azotowanie w niskotemperaturowej plazmie w temperaturze 420÷500°C umożliwia wytwarzanie dyfuzyjnych warstw z wydzieleniami azotków chromu o dobrej odporności na zużycie przez tarcie, małym współczynniku tarcia i o lepszej odporności korozyjnej. W artykule omówiono wpływ mikrostruktury, topografii powierzchni i składu fazowego na odporność na zużycie przez tarcie i odporność korozyjną. Słowa kluczowe: stal narzędziowa, niskotemperaturowa plazma, odporność na zużycie przez tarcie, odporność korozyjna, produkcja wielkoseryjna.1. WPROWADZENIE Obróbka skrawaniem i cięcie należą do powszechnie stosowanych technologii w obróbce drewna i materiałów drewnopodobnych. W celu obniżenia kosztów produkcji prowadzi się prace związane z obróbkami powierzchniowymi mające na celu zwiększenie trwałości, niezawodności i jakości narzędzi. Narzędzia ze stali szybkotnącej w obróbce drewna i materiałów drewnopodobnych mają znaczący udział. Koszty narzędzi stosowanych w produkcji tych wyrobów stanowią ok. 4÷5 % kosztów wytwarzania [1]. Wynika to z właściwości tych stali, takich jak: dobra obrabialność, duża ciągliwość i niska cena. Charakteryzują się jednak względnie małą odpornością na zużycie ścierne oraz pogorszeniem właściwości skrawających w podwyższonej temperaturze. W celu poprawy tych właściwości poddaje się je takim obróbkom cieplnochemicznym jak regulowane azotowanie gazowe, nisk[...]

Structure and properties of composite layers of nitrided layers with surface zone of manganese phosphate type produced on 32CDV13 steel DOI:10.15199/28.2017.5.5


  Due to its high mechanical properties the 32CDV13 steel (1.8522) is widely used in the industry for the production of highly loaded parts of machines and equipment. The increase in the durability and the reliability of elements is currently achieved by using conventional methods of surface treatments: carburizing processes, burnishing and surface hardening. Hybrid processes constitute an alternative to these solutions, leading to creation of composite layers. They combine two or more techniques during surface treatments, enabling the formation of surface layers with the unique and complementary properties [1÷3]; meaning: high friction wear resistance, high mechanical stress resistance, high fatigue limit, corrosion resistance and also low friction coefficient in designed friction couples. Especially promising are composite layers, which include layers prepared by thermochemical treatments leading to the diffusion surface layers, featuring not only hardness and durability to sustain friction wear, but also by their advantageous residual stress factor, which leads to higher resistance to fatigue cracking [4]. The glow discharge nitriding technology is widely used in the industry as an efficient, ecological and economical method of shaping the characteristics of performance for the part of tools and machines. Economic competitiveness in regards to classic technologies of cementation comes, among other things, from low intake of electric energy, reaction gases, and also from the lower costs of labour-intensive finishing after process; meaning keeping the dimension tolerance of the processed details and controlling the surface roughness levels [5]. The processes of chemical phosphating are used as cheap method of creating layers for temporal protection against corrosion of steel sheets, as adhesion layers for paints and lacquers, and also as separation for friction surfaces; limiting creation of adhesion fastenings and lowering the[...]

Odporność korozyjna warstw wytworzonych na stali 316L w procesach niskotemperaturowego azotowania jarzeniowego

Czytaj za darmo! »

Stal austenityczną 316L poddano procesom niskotemperaturowego azotowania jarzeniowego, w wyniku którego wytworzono warstwy zbudowane z austenitu azotowego, tzw. fazy S. Wykazano wpływ ciśnienia procesu azotowania jarzeniowego na strukturę, skład chemiczny i fazowy oraz grubość wytworzonej warstwy austenitu azotowego. Warstwy wytworzone przy wyższym ciśnieniu w komorze roboczej rzędu 4 mbar charakteryzują się mniejszą grubością, większą chropowatością powierzchni oraz mniejszą zawartością azotu w warstwie. Zapewniają jednak zwiększenie twardości stali austenitycznej przy zachowanej wysokiej odporności na korozję wżerową w 0,5 M roztworze wodnym NaCl. Obniżenie ciśnienia azotowania jarzeniowego do 2 mbar w znaczącym stopniu poprawia zarówno twardość jak i odporność korozyjną stali[...]

Wpływ warunków procesu niskotemperaturowego azotowania jarzeniowego na właściwości stali austenitycznej 316L

Czytaj za darmo! »

Stale austenityczne s. szeroko stosowane w przemy.le motoryzacyjnym oraz w medycynie [1€3]. W celu poprawy w.a.ciwo.ci u.ytkowych materia.y te poddaje si. obrobkom powierzchniowym, m.in. procesowi azotowania jarzeniowego. Zalet. azotowania jarzeniowego jest pe.na kontrola struktury, sk.adu fazowego i chemicznego, a wi.c w.a.ciwo.ci wytwarzanych warstw [2]. W temperaturze procesu w zakresie 400€450‹C za wzrost w.a.ciwo.ci u.ytkowych obrabianej stali odpowiada faza S, tzw. austenit azotowy [4, 5]. Konwencjonalny proces azotowania jarzeniowego realizowany jest na potencjale katody (obrabiany element stanowi katod.) [6]. W tym przypadku istotne znaczenie podczas tworzenia si. dyfuzyjnej warstwy azotowanej ma proces rozpylania katodowego [7]. Problemy stwarza jednak wytwarzanie jednorodnych warstw na elementach o skomplikowanych kszta.tach, maj.cych ostre kraw.dzie czy otwory o .rednicy . 1 mm. W tych miejscach pojawia si. tzw. efekt kraw.dziowy . tworz.ca si. warstwa austenitu azotowego charakteryzuje si. innym sk.adem chemicznym i topografi. powierzchni w porownaniu z warstwami wytworzonymi na p.askich powierzchniach obrabianych detali. St.d te. w procesie azotowania jarzeniowego stosowane jest wy.adowanie impulsowe czy te. obrobka w obszarze plazmy [2, 6, 8], pozwalaj.ce wyeliminowa. efekt kraw.dziowy i umo.liwiaj.ce wytworzenie jednolitej warstwy na ca.ej powierzchni obrabianego detalu. W artykule przedstawiono porownawcze wyniki bada. mikrostruktury, sk.adu chemicznego i fazowego, odporno.. na zu.ycie przez tarcie oraz odporno.. korozyjn. warstw azotowanych wytworzonych na stali 316L w procesach niskotemperaturowego azotowania jarzeniowego na potencjale katody i w obszarze plazmy. Materia.y i metod yka bada. Probki do bada. wykonano ze stali 316L (0,01% C; 0,03% P; 0,03% S; 0,38% Si; 1,43% Mn; 16,87% Cr; 10,66% Ni; 2,13% Mo; 0,01% Ti; 0,05% N; 0,41% Cu i 0,25% Co mas.; reszta . Fe). Obrabia[...]

Modelling of the structure and mechanical properties of 32CDV13 steel under glow-discharge nitriding for the industrial technology application DOI:10.15199/28.2017.1.7


  The manufacturing of surface layers are increasingly used in industry, as the effective method of improving the useful properties of the machine parts. The specific properties of the nitrided layers such as low temperature of process may be an alternative to the commonly used technology like high-temperature carburizing or carbonitriding in the aerospace industry. The article presents the results obtained after nitriding of complex samples made with 32CDV13 steel. As our research improves the properties of surfaces can be controlled by the process parameters as temperature, duration time, composition of the reactive atmosphere, the pressure (vacuum) and the activation of the surface by cathode sputtering process in the initial stage of the treatment. Key words: glow-discharge nitriding, surface layer, structure, phase composition, residual stresses, corrosion and wear resistance, fatigue strength.1. INTRODUCTION The manufacturing technology of diffusion surface layers under glow-discharge conditions on the cathode potential and their modification in the plasma region are increasingly used in industrial technology as an effective method of improving the production of machine parts at a lower cost of manufacturing. Some specific properties of nitrided layers such as: low temperature of process, high value of hardness, wear resistance and fatigue strength can be an alternative to the commonly used high-temperature carburizing or carbonitriding in the aerospace industry. The paper presents the characteristic of structure and mechanical properties of the layers produced under glow-discharge nitriding on cathode potential related to the basic process parameters. Furthermore the results show that the all presented properties of the 32CDV13 steel can be controlled by the process parameters as temperature, duration time, composition of the reactive atmosphere, the pressure (vacuum) and the activation of the surface by cathode sputtering proces[...]

 Strona 1