Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Rafał Nowak"

Wyznaczanie dopuszczalnego obszaru pracy trakcyjnego napędu asynchronicznego

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono zagadnienie wyznaczania dopuszczalnego obszaru pracy trakcyjnego napędu asynchronicznego przy zmianach napięcia sieci trakcyjnej. Uwzględniono ograniczenia wynikające z zasady działania klatkowego silnika indukcyjnego i z obecności klasycznego falownika napięciowego. Rozważania przeprowadzono dla algorytmu pośredniego sterowania wektorowego z orientacją wektora prądu stojana, z sygnałami sterującymi w postaci pulsacji poślizgu i amplitudy prądu stojana. Dopuszczalne wartości momentu na wale silnika i zadane wartości modułu wektora strumienia wirnika wyznaczano w funkcji prędkości kątowej wału przy użyciu własnej procedury optymalizacyjnej opracowanej dla programu Excel. Przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń dla typowego silnika trakcyjnego o mocy znamionowej 50 kW. Abstract. The article discusses the problem of determining the permissible operating area of an asynchronous traction drive for voltage changes of the supply network. Constraints taken into account are resulting from the principles of operation of squirrel-cage induction motor, and the presence of classical voltage inverter. The considerations are made for an indirect vector control algorithm with the stator-current-vector orientation, with slip frequency and modulus of stator-current-vector as control variables. Permissible torque values on the motor shaft and the reference values of rotorflux vector modulus were determined as functions of the motor shaft angular-velocity using an own optimization procedure designed in Excel. Sample results of calculations for a typical traction motor with rated power of 50 kW are demonstrated. (Determination of permissible working area of the asynchronous traction drive) Słowa kluczowe: trakcyjny napęd asynchroniczny, wektorowe sterowanie pulsacją poślizgu, osłabianie pola magnetycznego. Keywords: asynchronous traction drive, slip frequency vector-control, magnetic field weakening. Wprowadzenie W ciągu ostatnich kilkunas[...]

Metodyka i wyniki badań doświadczalnych ceglanych nadproży łukowych


  Wistniejących budynkach murowych dość często występują uszkodzenia ceglanych nadproży łukowych w postaci spękań lub wypadania cegieł. Spękania są skutkiem przeciążenia, nierównomiernego osiadania podłoża, oddziaływań dynamicznych itp. Wypadanie cegieł z łuków może być skutkiem powstania nadmiernych naprężeń rozciągających, zwietrzenia zaprawy lub oddziaływań dynamicznych, np. ruchu pojazdów. W efekcie, łuk ceglany praktycznie jest wyłączony z pracy, a rolę nadproża spełnia mur nad łukiem (fotografia 1). Mechanizmy uszkodzeń, zwłaszcza morfologia spękań nadproży łukowych, zostały szczegółowo omówione w pracach [1, 2, 3]. Badania W celu rozpoznania mechanizmu zniszczenia nadproży łukowych przeprowadzono badania namodelach wykonanych z cegły pełnej ceramicznej o średniej wytrzymałości na ściskanie 107,6 MPa na zaprawie o średniej wytrzymałości na ściskanie 8,0 MPa (rysunek 1). Wytrzymałość muru na ściskanie określona na standardowych próbkach o wymiarach 50 x 50 x 12 cm wynosiła 26,8 MPa. Nadproża łukowe obciążono siłą skupioną jak na rysunku 1. Siła P symulowała reakcje belek stropowych, które w rzeczywistości mogą być oparte w środku rozpiętości łuku albo w dowolnej [...]

Wzmocnienie sklepień ceglanych osłabionych otworami DOI:10.15199/33.2017.11.31


  Bardzo często remontując stare budynki, należy zastosować takie nowoczesne materiały, aby spełnione zostały aktualne wymagania techniczne. W wielu przypadkach adaptacja takich obiektów obejmuje też wykonanie nowych otworów okiennych i drzwiowych lub do umiejscowienia instalacji. Może więc nastąpić niekorzystna zmiana stanu naprężeń konstrukcji. Wszczególności dotyczy to sklepień w budynkach wzniesionych z kamienia lub cegły. Analiza wytrzymałościowa sklepień ceglanych jest złożonym zagadnieniem. Niewiele prac naukowych zostało poświęconych tej tematyce, szczególnie badaniom określającym przyczyny uszkodzeń [2, 3].Wartykule omówiono wzmacnianie zabytkowych sklepień ceglanych osłabionych otworami, które wykonano podczas renowacji na potrzeby użytkownika (fotografia). Badania Przedmiotem badań były sklepienia jednego z budynków w zabytkowymkompleksieNewHollandwPetersburgu. Budynek murowy o rzucie łukowym został wzniesiony na początku XIX w. jako obiekt gospodarczy, a po modernizacji zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w [1] powinien pe[...]

Wpływ stanu technicznego muru na nośność zabytkowego łuku w Sankt Petersburgu DOI:10.15199/33.2019.05.05


  Łukowe konstrukcje murowe znane są z czasów starożytnych jako konstrukcje nośne mostów, wiaduktów, bram wjazdowych, portali. W budownictwie mieszkaniowymi użyteczności publicznej najczęściej wykorzystywane były jako nadproża otworów okiennych i drzwiowych, dźwigające usytuowane nad nimi partie muru i stropy [1, 3]. Po wieloletniej eksploatacji niektóre z wymienionych konstrukcji uległy degradacji, uszkodzeniu lub zniszczeniu, co budzi wątpliwości dotyczące ich dalszej bezpiecznej eksploatacji. Jak wynika z doświadczenia, najczęściej występującymi objawami uszkodzeń konstrukcji łukowych są: destrukcja zaprawy murarskiej w spoinach; zniszczenie i wypadanie cegieł; zarysowania i spękania. Istotne jest to, że często wraz z łukami uszkodzeniu ulegają usytuowane nad nimi partie muru, co świadczy o ich współpracy. Fakt ten został udowodniony w badaniach przeprowadzonych na przykładzie nadproży ceglanych [4]. Ustalono, że nośność nadproży zależy od ich kształtu określającego położenie linii ciśnień w rdzeniu przekrojów. Po zniszczeniu nadproży ich pracę przejmuje powstający wtórny łuk w warstwachmuru powyżej nadproża.Wpływ wtórnego łuku zwiększa się wraz ze zwiększeniem wysokości usytuowania obciążenia nad nadprożem łukowym, np. od oddziaływania stropu.Współpraca łuku wtórnego z nadprożem łukowym powoduje wielokrotne zwiększanie jego nośno[...]

Badania wypełnienia ceglanego stropów odcinkowych DOI:10.15199/33.2018.04.09


  2b). 1) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2) Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Budownictwa *) Adres do korespondencji: rnowak@zut.edu.pl Streszczenie. Uszkodzenia stropów odcinkowych wiążą się zazwyczaj z uszkodzeniami stalowych belek nośnych. Przyczyny uszkodzeń i sposoby naprawy tych elementów są dość dobrze opisane w literaturze technicznej. Znacznie mniej informacji można natomiast znaleźć na temat uszkodzeń ceramicznych sklepieńwstropach odcinkowych.Wartykule opisano pilotażowe badania murowanych sklepień z podłużnym i poprzecznym układem elementów murowych. Część sklepień dodatkowo wzmocniono powierzchniowo siatką z włókien szklanych, zatopionych w matrycy polimerowo-cementowej. Słowa kluczowe: stropy odcinkowe; ceramiczne sklepienia; wzmocnienie powierzchniowe. Abstract. Damage of the sectional ceilings are usually associated with damage to the supporting steel beams. The reasons for the damage and the ways to repair these elements are quite well described in the technical literature. Much less information can be found on the subject of damage to the ceramic vaults. The work describes a pilot study of brick vaults. The study covered the vaults with longitudinal and transverse layout of masonry units. Apart of the vaultswas additionally reinforcedwith a grid of glass fibers embedded in a polymer-cement matrix. Keywords: sectional ceilings; ceramic vaults; surface reinforcement. DOI: 10.15199/33.2018.04.09 Badania wypełnienia ceglanego stropów odcinkowych Test of t[...]

Wpływ reaktywnych dodatków stopowych na zwilżalność w układzie Ag/C

Czytaj za darmo! »

Znaczenie zjawisk międzyfazowych w układach metal/metal i metal/ ceramika jest niezwykle istotne w różnych dziedzinach inżynierii materiałowej, takich jak na przykład wytwarzanie materiałów kompozytowych, czy szeroko pojęte spajanie materiałów. Z praktycznego punktu widzenia szczególnie ważnym problemem jest uzyskanie wysokiej adhezji pomiędzy dwiema fazami w stanie stałym. Powszechnie uważa się [1, 2] , że jest ona ściśle związana z adhezją ciało stałe-ciecz w tym samym układzie. Projektując proces technologiczny spajania materiałów, warto określić energię adhezji w układzie ciecz-ciało stałe, nawet jeśli nie przewiduje się spajania z fazą ciekłą [3]. Jednym z często badanych układów, o dużym znaczeniu w dziedzinie materiałów kompozytowych, jest układ srebro/węgiel. Ciekłe srebro nie zwilża węgla, ponieważ w układzie Ag/C składniki nie reagują ze sobą i nie rozpuszczają się wzajemnie - wartość kąta zwilżania > 90°. Praca adhezji (WA) w tym układzie może być zatem opisana przez równanie Younga-Dupré: WA = σlv(1 + cosθ) (1) gdzie: σlv - energia powierzchniowa na granicy faz ciecz/gaz, θ - kąt zwilżania. W układach niereaktywnych, do jakich należy układ Ag/C, na powierzchni międzyfazowej ciecz/ciało stałe dominują oddziaływania wynikające z sił van der Waalsa. Wartość tych sił jest wprost proporcjonalna do gęstości atomów na powierzchniach kontaktu i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu ich odległości [4, 5]. Powoduje to, że adhezja i zwilżalność zależy od gęstości atomów na powierzchni kontaktu i związanej z nią orientacji krystalograficznej podłoża, co potwierdzają wyniki badań prezentowane między innymi w pracach [4, 5]. Autorzy pracy [5] badali wpływ orientacji krystalograficznej na zwilżalność w układach niereaktywnych typu metal/C (diament). W przypadku diamentu gęstość atomów na płaszczyznach krystalograficznych maleje w kolejności (111) > (110) > (100). Dla badanych w pracy metali (Bi, Pb, Sn, Ag, [...]

Przyczepność zbrojenia z siatek kompozytowych w murach z betonu komórkowego DOI:10.15199/33.2015.04.05


  W artykule opisano wyniki badań przyczepności siatek kompozytowych do muru z betonu komórkowego. Przeanalizowano przyczepność siatek w zaprawie spoin wspornych oraz jako zbrojenia powierzchniowego.Wobu przypadkach uzyskano wysokie wartości siły wyrywającej. Słowa kluczowe: zbrojenie muru, przyczepność zbrojenia, badania przyczepności.wy- 1) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,Wydział Budownictwa i Architektury 2) Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Budownictwa *) Autor do korespondencji; e-mail: rnowak@zut.edu.pl Przyczepność zbrojenia z siatek kompozytowych w murach z betonu komórkowego Adhesion of composite nets reinforcement in AAC masonry walls prof. dr hab. inż. Romuald Orłowicz1) mgr inż. Rafał Jaworski1) dr inż. Rafał Nowak1)*) dr hab. inż. Łukasz Drobiec2) DOI: 10.15199/33.2015.04.05 Rys. 1.Wzmocnienie powierzchniowe: a) za pomocą tynku lub betonu zbrojonego; b) laminatami FRP; c) materiałami FRCM; 1 - siatka stalowa; 2 - beton lub tynk; 3 - laminat FRP; 4 - siatka z włókien; 5 - matryca cementowa Fig. 1. Surface reinforcement: a) with plaster or the reinforced concrete; b) FRP laminates; c) with FRCM materials; 1 - steel net; 2 - concrete or plaster; 3 - FRP laminate; 4 - fibre net; 5 - cement matrix Streszczenie. W artykule opisano wyniki badań przyczepności siatek kompozytowych do muru z betonu komórkowego. Przeanalizowano przyczepność siatek w zaprawie spoin wspornych oraz jako zbrojenia powierzchniowego.Wobu przypadkach uzyskano wysokie wartości siły wyrywającej. Słowa kluczowe: zbrojenie muru, przyczepność zbrojenia, badania przyczepności. Abstract. In the article r[...]

Badania zbrojonych murów z betonu komórkowego obciążonych siłami skupionymi DOI:10.15199/33.2015.08.13


  W artykule zaprezentowano wyniki badań doświadczalnychmurów z betonu komórkowego zbrojonych i bez zbrojenia, poddanych obciążeniomskupionym. Przeanalizowano dwa przypadki położenia siły: w środku i na krawędzi modelu. Jako zbrojenie zastosowano siatki zwłókien szklanych układanewspoinachwspornych i mocowane do powierzchni bocznych muru.Wykorzystując analizy numeryczne,wykazano, że zastosowanie zbrojenia niewpływa na nośność modeli, lecz ma istotny wpływ na propagację zarysowań. Słowa kluczowe: mury z betonu komórkowego, obciążenie skupione, zbrojenie spoin wspornych, zbrojenie powierzchniowe. Abstract. The article presents the results of experimental studies of AAC masonry with and without reinforcement subjected to concentrated load. Two cases of loading force positions was tested: in the middle and on the edge of the model. As reinforcement the grid of glass fibers laid in the bad joints and fixed to the side surfaces of the masonry was used. It has been shown that the use of reinforcement does not affect the load capacity of the models, but has a significant impact on the propa[...]

Osłabianie strumienia magnetycznego w trakcyjnych napędach z silnikami asynchronicznymi DOI:

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono zagadnienie osłabiania strumienia magnetycznego w trakcyjnych silnikach asynchronicznych. Dokonano analizy stanów dynamicznych napędu z silnikiem asynchronicznym pracującego z osłabionym strumieniem wzbudzenia. Zaprezentowano problematykę odwzbudzania silnika związaną z ograniczeniami źródła zasilającego układ napędowy. Omówiono możliwość poprawy sprawności napędu poprzez pracę z niższą wartością strumienia magnetycznego. W ramach podsumowania przedstawiono wnioski, płynące z przeprowadzonych analiz, użyteczne podczas konstruowania napędów trakcyjnych wyposażonych w silniki asynchroniczne. Abstract. The aim of this paper is to present the problem of weakening the magnetic flux in traction asynchronous motors. An analysis of the dynamic states of a drive with asynchronous motor with magnetic field weakening is presented. Problems associated with the limits of the supply source of the drive system are described. Possible improvement of efficiency by working with a lower value of the magnetic flux is discussed. Finally, the conclusions from the performed analyses are presented. (Field weakening in asynchronous motors traction drives). Słowa kluczowe: trakcyjne napędy z silnikami asynchronicznymi, sterowanie napędu, osłabianie pola magnetycznego. Keywords: asynchronous motors traction drives, control of drive, magnetic field weakening. Wstęp Osłabianie strumienia magnetycznego w trakcyjnych silnikach indukcyjnych było niejednokrotnie poruszane przez autorów publikacji naukowych, jako niezwykle ważne z praktycznego punktu widzenia zagadnienie. Omawiano je zazwyczaj w kontekście optymalizacji parametrów napędu pracującego w szerokim zakresie zmian prędkości przy jednoczesnych dużych zmianach wartości napięcia zasilającego [1,2], bądź też energooszczędności układu napędowego [5, 6]. Niniejszy artykuł stanowi próbę całościowego spojrzenia na tę problematykę. Napędy elektryczne stosowane w pojazdach trakcyjnych powinna c[...]

Wpływ obciążenia skupionego pod kątem do spoin wspornych na wytrzymałość muru na ściskanie DOI:10.15199/33.2019.02.10


  Większość konstrukcjimurowych (ściany, filary, sklepienia) pracuje na ściskanie w poprzek spoin spornych. Wytrzymałość muru w tym kierunku określa się wytrzymałością na ściskanie elementów murowych i wytrzymałością zaprawy, co zostało ujętew[6]. Ściany usztywniające lub ściany poddane nierównomiernym deformacjom podłoża pracują na ściskanie pod kątem do spoin wspornych.Wtakich ścianach powstaje złożony stan naprężeń, gdy oś naprężeń głównych jest nachylona pod kątemzbliżonymdo 45° do płaszczyzny spoin wspornych. W tym przypadku o nośności i rysoodporności ścian decydują nie naprężenia ściskające, lecz główne naprężenia rozciągające [2, 3]. Są również przypadki gdy o nośności muru decydują wyłącznie naprężenia ściskające nachylone do płaszczyzn spoin wspornych. Dotyczy to np. stref podporowych nadproży i sklepień murowych (rysunki 1 i 2, fotografia). Kąt nachylenia linii ciśnienia w tych strefach zależy od kształtu konstrukcji, stosunku jej rozpiętości do wyniosłości i waha się w granicach 10° - 40°.Wzwiązku z tym, że wytrzymałość muru na ściskanie prostopadłe do spoinwspornych jestwiększa niż pod kątem [1, 3, 4, 5], to w strefach oparcia konstrukcji łukowych niekiedy stosowano elementy kamienne o większej wytrzymałości niż wytrzymałość muru (fotografia).Wprzypadku ich braku, w budynkach historycznych, z uwagi na zużycie techniczne muru lub zwiększenie obciążenia podczas ichmodernizacji, nośność stref podporowych konstrukcji łukowych może być niewystarczająca. Konsekwencją tego są uszkodzenia konstrukcji łukowych lub ich stref podporowych. W[4] podano wyniki badań trzech rodzajów murów wykonanych: z bloczków betonowych (pionowo drążonych - 20% i 40%); bloczków silikatowych (drążonych - 20%) oraz ceramicznych elementów drążonych (pionowo drążonych 20% i 40%) na typowych zaprawach cementowo-wapiennych. Uzyska- PRAKTYKA BUDOWLANA www.materialybudowlane.inf[...]

 Strona 1  Następna strona »