Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"Marek CIEŚLA"

Procesy pękania i trwałość stopu niklu ŻS6U z warstwami aluminidkowymi w warunkach przyspieszonego pełzania w temperaturze 950°C

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono ocenę wpływu warstw aluminidkowych ukształtowanych w procesach chromoaluminiowania i krzemoaluminiowania metodą kontaktowo- gazową na stopie niklu ŻS6U na jego trwałość w warunkach przyspieszonego pełzania. Próby pełzania prowadzono na maszynie MTS. Próbki w piecu oporowym nagrzewano do temperatury 950°C, a następnie obciążano stałą silą osiową wywołującą w ich przekrojach popr[...]

Analiza procesów pękania elementów złącznych stosowanych w komorach zaworowych turbiny

Czytaj za darmo! »

Na dyspozycyjność i trwałość bloku energetycznego wpływ mają warunki eksploatacji, które decydują o wytężeniu i mechanizmach niszczenia jego podzespołów. Niektóre elementy bloku mogą ulec uszkodzeniu wcześniej niż inne - są to elementy krytyczne. Zaliczamy do nich: komory przegrzewaczy pary i kolektory zbiorcze, wysokoprężne rurociągi parowe, korpusy wewnętrzne turbin. W przypadku wymienione[...]

Konstrukcyjne i eksploatacyjne uwarunkowania procesów pękania komór przegrzewaczy pary

Czytaj za darmo! »

W eksploatacji kotłów energetycznych niektóre ich elementy narażone są na uszkodzenia będące wynikiem użytkowania w podwyższonej, w wielu przypadkach zmiennej, temperaturze. W obiektach tego typu czynnikiem decydującym o wytężeniu materiału są obciążenia pochodzące od sił zewnętrznych, ciśnienia wewnętrznego, a także oddziaływań spowodowanych nierównomiernym rozkładem pól temperatury i jej g[...]

Żaroodporność warstw aluminidkowych typu Si-Al i Cr-Al na stopie ŻS6U w atmosferze powietrza z 1% obj. SO2

Czytaj za darmo! »

Badano żaroodporność warstw ochronnych typu Si-Al i Cr-Al wytworzonych na superstopie niklu ŻS6U w atmosferze powietrza z 1% obj. SO2. Pomiary żaroodporności przeprowadzono metodą cyklicznego utleniania (1 cykl ≈ 1 godz.), w temperaturze 900°C. Stwierdzono, że nieco lepsze właściwości żaroodporne posiadają warstwy otrzymane w procesie chromoaluminiowania. Zewnętrzna powierzchnia zgorzel[...]

Wpływ obciążeń stopniowanych na trwałość niskocyklową stosowanych w energetyce stali P91 i P92

Czytaj za darmo! »

Zjawisko niszczenia obiektów przemysłowych po wieloletniej eksploatacji w warunkach oddziaływań zmiennych obciążeń zarówno mechanicznych, jak i cieplnych jest problemem nurtującym zakłady przemysłowe i ośrodki naukowe. Problem ten jest szczególnie istotny w przemyśle energetycznym, gdzie wymiana elementu pociąga za sobą znaczne koszty [1÷3]. Prognozowanie trwałości obiektów przemysłowych próbowano już wielokrotnie opisywać. Pomimo to zagadnienie trwałości zmęczeniowej ze względu na jego złożoność w dalszym ciągu pozostaje nierozwiązane. Celowy wydaje się więc taki opis zjawiska zmęczenia, który na podstawie konkretnych wyliczeń pokazuje konieczność wymiany elementu [4÷7]. W tym przypadku niezbędne jest opracowanie charakterystyk zmęczeniowych materiałów przy parametrach symulujących warunki pracy analizowanego obiektu [8÷10]. Funkcjonujące obecnie na świecie normy oraz procedury postępowania odnośnie do oceny trwałości obiektów przemysłowych ujmują to zjawisko na wiele różnych sposobów. Wymienić należy tu normy niemieckie (TRD) oraz brytyjskie (BS 7910). Procedury te podejmują problem zarodkowania pęknięć oraz etapy jego późniejszego rozwoju. W pracy przedstawiono charakterystyki trwałości niskocyklowej nowych stali dla energetyki P91 i P92 w warunkach prób realizowanych dla stałych zakresów odkształcenia Δεc oraz przy obciążeniach stopniowanych. Próby prowadzono w warunkach rozciągania-ściskania przy współczynniku asymetrii cyklu R = -1. Uzyskane wyniki mogą być wykorzystane w procedurach prognozowania trwałości obiektów energetycznych wykonanych z tych materiałów. Materiał do bada ń Badania przeprowadzono na próbkach wykonanych ze stali P91 oraz P92 stosowanych na rurociągi i elementy urządzeń energetycznych konwencjonalnych kotłów ze względu na wysokie własności wytrzymałościowe tych stali w podwyższonej temperaturze. Mikrostrukturę stali przedstawiono na rysunku 1, natomiast ich skład chemiczny oraz podstawowe [...]

Ocena wytrzymałości warstwy aluminidkowej wytworzonej na stopie ŻS6U w warunkach obciążeń cieplno-mechanicznych

Czytaj za darmo! »

Wprowadzenie nowych technik obliczeniowych oraz zastosowanie osiągnięć mechaniki pękania dla oceny wytrzymałości obiektów poddanych złożonym oddziaływaniom mechanicznym i cieplnym powoduje, że klasyczne metody projektowania ulegają modyfikacji. Coraz częściej w obliczeniach konstrukcyjnych uwzględnia się metody prognozowania trwałości. Zagadnienie to wymaga rozwiązania problemu doboru sposobów oceny właściwości materiałów oraz umiejętności modelowania złożonych układów mechanicznych i ich elementów z wykorzystaniem zasad mechaniki ośrodków ciągłych [1÷3]. Niezbędne są w tym przypadku odpowiednie kryteria, opierające się na analizie mechanizmów powstawania i rozwoju pęknięć [4÷7]. O ile w odniesieniu do materiałów makroskopowo jednorodnych istnieje szereg opracowań ujmujących problem kryteriów w różnych warunkach obciążeń mechanicznych i cieplnych, to w dalszym ciągu niewiele jest prac poświęconych problematyce trwałości materiałów z celowo ukonstytuowaną warstwą wierzchnią [8, 9]. Jest to zagadnienie złożone, bowiem trwałość tego typu materiałów jest zdeterminowana zarówno właściwościami komponentów tworzących złożony układ mechaniczny, jak i ich wzajemnymi oddziaływaniami, uwarunkowanymi czynnikami zewnętrznymi. Zatem kryteria trwałości należałoby rozpatrywać w powiązaniu z warunkami eksploatacji. Dla odmiennych warunków użytkowania różna jest rola poszczególnych właściwości fizycznych i mechanicznych warstw powierzchniowych i podłoża. Problem ten jest szczególnie istotny w odniesieniu do nadstopów niklu z żaroodpornymi warstwami ochronnymi stosowanych w przemyśle lotniczym. Obciążenie mechaniczne stopów żarowytrzymałych z pokryciami żaroodpornymi jest połączone z oddziaływaniem zmiennej w czasie temperatury. Wówczas w analizie procesów powstawania i wzrostu pęknięć niezbędne wydaje się uwzględnienie oddziaływań o dystorsyjnym charakterze w samej warstwie, które determinują trwałość układu stop żarowytrzymały-pokrycie ochron[...]

Wpływ długotrwałej eksploatacji na charakterystyki mechaniczne stali X20CrMoV12.1 stosowanej na komory przegrzewacza pary

Czytaj za darmo! »

Poprawa wskaźników techniczno-ekonomicznych bloku energetycznego jest związana z uzyskaniem większej sprawności oraz niezawodności poszczególnych jego urządzeń. Nieprzewidziane postoje elektrowni wiążą się ze stratami finansowymi, dlatego aby ograniczyć ryzyko występowania awarii oraz zapewnić ciągłość pracy, powinno się między innymi zapewnić kontrolę stanu materiału krytycznych elementów systemu energetycznego, szczególnie tych, które przekroczyły tzw. "obliczeniowy czas pracy". Obecnie pomimo wielu opracowań dotyczących oceny trwałości instalacji energetycznych w dalszym ciągu nie przyjęto w kraju jednoznacznej metodyki oceny stanu technicznego urządzeń oraz procedur prognozowania dalszej bezpiecznej ich eksploatacji. Brak jest również odpowiedniej dla tego typu zagadnień bazy danych materiałowych, obejmującej charakterystyki zmęczeniowe oraz odporność na pękanie materiałów. Z tych względów w dalszym ciągu istnieje potrzeba gromadzenia wyników badań materiałowych w celu opracowania ogólnych podstaw i powszechnie akceptowanych procedur prognozowania trwałości komór, jak również grup obiektów o podobnych warunkach użytkowania. Jest to szczególnie istotne, ponieważ warunki te decydują o mechanizmach niszczenia w tym pękania, a więc od nich zależą kryteria, które powinny być stosowane do oceny stanu technicznego danego elementu lub urządzenia. Elementy krytyczne kotła ze względu na pracę w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia są narażone na wcześniejsze zużycie niż pozostałe. Ze względu na temperaturę pracy dzieli się je na pracujące powyżej oraz poniżej temperatury granicznej. W grupie urządzeń pracujących powyżej temperatury granicznej, oprócz rurociągów parowych oraz korpusów turbin, znajdują się również komory przegrzewacza pary. Podczas rozruchu i odstawiania bloku energetycznego w urządzeniach energetycznych może dochodzić do przeciążeń, w wyniku których ich elementy są narażone na powstawanie odkształceń plastycz[...]

Odporność na pękanie stali R260 stosowanej na rozjazdy kolejowe


  Rozjazdy kolejowe wykonane z kształtowników szynowych ze stali gatunku R260 muszą wykazywać wysoką odporność na zużycie ścierne i zmęczeniowo-kontaktowe w warunkach obciążeń eksploatacyjnych. W pracy przedstawiono badania dotyczące właściwości i odporności na kruche pękanie materiału kształtowników klockowych walcowanych na gorąco. Scharakteryzowano mikrostrukturę i podstawowe właściwości mechaniczne stali R260. Wyznaczono wpływ temperatury na pracę łamania (KU) i określono odporność materiału na kruche pękanie (KIc). Railway turnouts made of rail profiles manufactured from steel grade R260 must show high resistance to abrasive wear and contact fatigue wear under operational load conditions. The paper presents preliminary studies concerning the properties and resistance to brittle cracking of the material of hot-rolled block profiles. The microstructure and basic mechanical properties of the R260 steel are characterised. The influence of temperature on impact strength (KU) and the resistance of the material to brittle cracking (KIc) have been determined. Słowa kluczowe: stal, mikrostruktura, właściwości mechaniczne, udarność, kruche pękanie, Key words: steel, microstructure, mechanical properties, impact strength, brittle cracking,Wprowadzenie. W warunkach eksploatacyj- nych drogi kolejowe wykonane z kształtowników szynowych podlegają zużyciu ściernemu i zmęcze- niowemu. Ich okres trwałości zależny jest od wła- ściwości materiałów kształtowników szynowych, charakterystyki i wartości obciążenia, rozkładu na- prężeń stykowych i odkształceń w miejscach kon- taktu kół z elementami toru i rozjazdów [1÷7]. Miej- scem szczególnie narażonym na działanie wy[...]

 Strona 1  Następna strona »