Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF WŁOCH"

ANALIZA WPŁYWU PARAMETRÓW DWUSTOPNIOWEJ OBRÓBKI CIEPLNEJ NA STRUKTURĘ I WŁASNOŚCI PRĘTÓW ZE STALI C45 DO ZASTOSOWAŃ W KONSTRUKCJI PÓŁOSI SAMOCHODOWYCH


  Aktualnie dąży się do tego, by materiały konstrukcyjne wykorzystywane w motoryzacji charakteryzowały się mniejszym ciężarem właściwym przy zachowaniu odpowiednio wysokich własności wytrzymałościowych, co wpływa na polepszenie ich własności użytkowych. Zastosowanie w konstrukcji pojazdu stali wielofazowych (np. stali typu TRIP), powinno przyczynić się do obniżenia jego masy, zwiększenia trwałości użytych elementów i wydłużenia czasu ich eksploatacji. W pracy przedstawiono analizę wpływu parametrów dwustopniowej obróbki cieplnej na strukturę i własności prętów do zastosowań w konstrukcji półosi samochodowych. Przedstawione badania stanowią jeden z pierwszych etapów badawczych dotyczących próby zastąpienia konwencjonalnych stali w gatunku C45, o strukturze ferryt-perlit, w konstrukcji półosi samochodowych, stalą z efektem TRIP o tym samym składzie chemicznym. Słowa kluczowe: stal TRIP, półosie, obróbka cieplna Dr hab. inż. Sylwia Wiewiórowska, prof. dr hab. inż. Zbigniew Muskalski — Politechnika Częstochowska, IPPiIB, Częstochowa, mgr inż. Krzysztof Włoch - Neapco Europe Sp. z o.o. e-mail: wiewior@wip.pcz.pl Rudy Metale R58 2013 nr 11 s. 610-614 611 THE ANALYSIS OF INFLUENCE THE TWO-STAGE HEAT TREATMENT PROCESS PARAMETERS ON STRUCTURE AND PROPERTIES WIRE ROD MADE FROM C45 STEEL FOR USE IN CONSTRUCTION OF AUTOMOTIVE DRIVE HALF-SHAFTS Currently, the aim is to ensure that the construction materials used in the automotive industry was characterized by a lower specific gravity while maintaining sufficiently high mechanical properties, what influences to enhance the quality of their functional properties. The use of the vehicle design the multiphase steels (eg TRIP steels), should help to reduce the weight, increase the stability of the components used and prolong their life. The analysis of influence the two-stage heat treatment process parameters on structure and properties wire rod made from C45 steel for use in construction of [...]

Optymalizacja obróbki cieplnej typu TRIP rur ze stali 34MnB5 przeznaczonych do zastosowań w konstrukcji półosi samochodowych


  Obecne wymagania stawiane materiałom konstrukcyjnym stosowanym w motoryzacji są ściśle związane z ich własnościami i dąży się, by stale stosowane do produkcji elementów konstrukcyjnych posiadały odpowiednio wysokie własności wytrzymałościowe powiązane z wysokimi własnościami plastycznymi. Warunek ten spełniają stale typu TRIP. W pracy przedstawiono wyniki optymalizacji procesu dwuetapowej obróbki cieplnej dla rur stosowanych w konstrukcji półosi samochodowych, prowadzonej w celu uzyskania struktury typu TRIP. W badaniach stosowano stal gatunku 34MnB5. The current requirements for construction materials used in the automotive industry are closely related to their properties, the objective is to steel use for production of structural elements have high strength properties related with high plastic properties. The TRIP steel meet this condition. The optimization two-stage heat treatment process for tubes use in construction of automotive drive half-shafts has been shown in the work. The 34MnB5 grade steel was used for research. Słowa kluczowe: stal TRIP, rury, półosie, obróbka cieplna Key words: TRIP steel, tubes, half-shafts, heat treatment.Wprowadzenie. W ostatnich latach obserwujemy silny rozwój przemysłu motoryzacyjnego poprzez tworzenie nowych konstrukcji silników, aż do stosowania nowych materiałów konstrukcyjnych do budowy samochodów. Nowoczesne gatunki stali stosowane w przemyślę samochodowym muszą charakteryzować się wysokimi własnościami wytrzymałościowymi, co przyczynia się do zwiększenia trwałości pojazdów i wydłużenia okresów międzynaprawczych. Powinny posiadać także wysokie własności plastyczne, które bezpośrednio wpływają na poprawę parametrów tłocznych, co decyduje o ciężarze elementów z nich wykonanych. W obecnym czasie obserwujemy rosnący udział w konstrukcji samochodów kompozytów, stopów lekkich na osnowie aluminium i magnezu oraz polimerów, jednak stal, dalej pozostaje podstawowym materiałem stosowanym w motoryzacyjnym [1]. Wały[...]

Ewolucja struktury typu TRIP w tulejach grubościennych po procesie obciskania obrotowego DOI:10.15199/24.2015.1.30


  W pracy przedstawiono próbę odkształcenia metodą obciskania obrotowego tulei grubościennych ze stali w gatunku 34MnB5 o strukturze ferrytyczno-perlitycznej i o strukturze typu TRIP, otrzymanej po uprzednio przeprowadzonej dwustopniowej obróbce cieplnej. Badania te miały na celu określenie podatności na odkształcenia i twardości na przekroju tulei grubościennych stosowanych w konstrukcji półosi samo- chodowych. This paper presents the experiment concerned with deformation on rotary compression process way the thick-walled blanks for 34MnB5 steel with ferrite-pearlite structure and with TRIP structure obtained in previous conducted two-stage heat treatment process. The determination of deformability and hardness of tube blanks use in construction of automotive drive half-shafts was the main aim of the work. Słowa kluczowe: stal TRIP, tuleje grubościenne, obciskanie obrotowe Key words: TRIP steel, thick-walled tube blanks, rotary compression process.Wstęp. Przemysł motoryzacyjny jest jedną z gałęzi przemysłu, która w ostatnich latach podlega bardzo dy- namicznemu rozwojowi. Rozwój ten związany jest między innymi z nowy- mi konstrukcjami silników i ich lepszymi wskaźnikami pracy, ale główną jego cechą jest nacisk jaki kładzie się na wprowadzanie nowoczesnych materiałów konstruk- cyjnych. Obserwujemy ciągłą tendencję w dążeniu do zmniejszenia masy pojazdów poprzez stosowanie no- wych materiałów charakteryzujących się lepszymi wła- snościami wytrzymałościowymi przy zachowaniu od- powiednio wysokich własności plastycznych [1]. Elementy wykonane z tego rodzaju materiałów są podatne na odkształcenia plastyczne w procesach ich wytwarzania, posiadają np. wysokie własności tłoczne, przez co mają odpowiednio niższą masę w stosunku do elementów wykonanych ze stali konwencjonalnych, co bezpośrednio rzutuje na spadek zużycia paliwa pojazdu [2]. Jednym z elementów stosowanych w konstruk- cji samochodów są tul[...]

 Strona 1