Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Mateusz Turkowski"

Komputerowa akwizycja i analiza pulsacji generowanych przez tłocznie gazu pod kątem ich wpływu na układy pomiarowe

Czytaj za darmo! »

W niniejszej pracy przedstawiono pośrednią metodę pomiaru parametrów pulsacji przy wykorzystaniu komputerowej akwizycji i analizy sygnału z szybkiego czujnika ciśnienia. Przedstawiono wyniki pomiarów pulsacji na jednej z tłoczni gazu dla dwóch typów sprężarek i w kilku punktach systemu. Przedstawiono wady i zalety metody oraz przedstawiono funkcje i możliwości oprogramowania ułatwiającego poznan[...]

Komputeryzacja i automatyzacja stanowiska wodnego do badań przepływomierzy

Czytaj za darmo! »

Tematem artykułu jest automatyzacja stanowiska do wzorcowania przepływomierzy cieczy za pomocą wody. W trakcie realizacji prac główny nacisk położono na wdrożenie hydrostatycznej metody pomiaru ilości wody zebranej w zbiorniku pomiarowym, automatycznemu ustaleniu wartości strumienia objętości oraz zabezpieczeniu stanowiska przed stanami awawyjnymi przy zastosowaniu skomputeryzowanego, rozproszonego systemu pomiarowo-kontrolnego.[...]

Wzorcowanie gazomierzy na wysokim ciśnieniu w Europie

Czytaj za darmo! »

Ważnym problemem dla operatorów gazociągów przesyłowych jest zapewnienie możliwie dokładnego pomiaru ilości gazu na wejściach i wyjściach systemu. Nabrało to szczególnego znaczenia w chwili wprowadzenia zasady TPA i świadczenia przez operatora gazociągów usług przesyłowych. Naturalne jest też, aby tych pomiarów dokonywać na ciśnieniu wysokim, przy którym funkcjonuje system. Ważnym argumente[...]

Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów do projektowania stanowiska do wzorcowania gazomierzy


  Przedstawiono wyniki badań nad optymalizacją stanowiska do wzorcowania gazomierzy przy zastosowaniu numerycznej mechaniki płynów (CFD). Wynikiem optymalizacji było m.in. ustalenie warunków, jakie muszą być spełnione, aby przepływ był niezakłócony, stanowisko generowało najmniejszy spadek ciśnienia a objętość geometryczna orurowania była możliwie mała. Badano również wpływ temperatury otoczenia na temperaturę gazu w stanowisku. Wyniki można również wykorzystać do projektowania typowych przemysłowych układów do pomiaru przepływu.W instalacjach przemysłowych wykorzystywanych m.in. do pomiaru objętości przepływającego medium mamy zwykle do czynienia z zaburzeniami przepływu, których przyczyny powstawania oraz parametry w zależności od warunków pracy, nie zostały do tej pory szczegółowo zbadane. Tego typu zaburzenia mogą również wystąpić w stanowisku do wzorcowania gazomierzy w warunkach roboczych (ciśnienie, temperatura, medium robocze odpowiadają warunkom pracy gazomierzy), którego projekt obecnie powstaje w spółce GAZ-SYSTEM SA. Będzie to pierwsze w Polsce tego typu stanowisko. Stanowisko takie musi charakteryzować się ponadstandardowymi wymaganiami jakościowymi, zwłaszcza pod względem minimalizacji zaburzeń profilu prędkości, które wpływają na dokładność pomiaru m.in. strumienia objętości i objętości gazu podczas wzorcowania. Jak dotąd w Polsce wzorcowania takie nie były wykonywane, w razie konieczności badania zlecano za granicę (zwykle Holandia lub Niemcy [1]). Z kolei norma PN-EN 12261 zaleca, aby gazomierz przeznaczony do pracy przy ciśnieniach powyżej 4 bar był wzorcowany przy ciśnieniu zbliżonym do roboczego, w granicach (0.5-2)-krotnej wartości ciśnienia roboczego. Pojawiła się więc konieczność zbudowania w Polsce stanowiska do wzorcowania gazomierzy gazem ziemnym w warunkach roboczych. Stanowisko jest obecnie w trakcie projektowania (przewidywany termin uruchomienia to 2014 rok), co umożliwi poprawę dokładności rozlic[...]

 Strona 1