Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Filip Idzikowski"

PORÓWNANIE EFEKTYWNO´SCI ENERGETYCZNEJ MGŁY I CHMURY OBLICZENIOWEJ - PRZEGLA˛D DOI:10.15199/59.2019.6.39


  1. WSTE˛P Liczba urza˛dzen´ podła˛czonych do Internetu nieustannie ro´snie. Trend ten utrzymuje si˛e na poziomie rocznego wzorstu 10-11% [2,4]. Najszybciej (o 17-30% rocznie [2, 4]) rozwija sie˛ sektor urza˛dzen´ tworza˛cych tzw. Internet Rzeczy (ang. Internet of Things (IoT)). "Rzeczy" potrafia˛ generowac´ duz˙e ilos´ci danych, jednak zwykle charakteryzuja˛ sie˛ niska˛moca˛ obliczeniowa˛ i doste˛pna ˛ pamie˛cia˛. Ponadto, cze˛sto ich działania sa˛ ograniczone pojemnos´cia˛baterii. Urza˛dzenia nie nadaja˛ sie˛ przez to do przetwarzania zebranych przez nie danych. "Mobilna" chmura obliczeniowa (ang. Mobile Cloud Computing (MCC) [11,16]) oferuje wsparcie dla urza˛dzen´ IoT. Moga˛ one przesyłac´ do chmury dane do przetwarzania i/lub przechowywania. Wielu autorów zwraca jednak uwage˛ na koszty zwia˛zane z duz˙a˛ odległos´cia˛ dziela˛- 1Praca powstała w wyniku realizacji projektu FAUST nr PLTW/ V/3/2018 finansowanego przez Narodowe Centrum Bada´n i Rozwoju. Rys. 1. Architektura sieci typu MCC ca˛ centra danych chmury od urza˛dzen´ kon´cowych (opóz´- nienia, wzmo˙zony ruch w sieci szkieletowej). Zaproponowano wykorzystywanie mniejszych, g˛e´sciej rozmieszczonych chmur (ang. Cloudlets [14]). Sie´c obliczeniowa typu mgła (ang. Fog Computing) rozwija ide˛e zdecentralizowania sposobu działania chmury. Opiera si˛e ona na przeniesieniu obliczeniowych, sieciowych i pami˛eciowych zasobów bli˙zej u˙zytkowników ko´ncowych [1]. Mgła ma w zało˙zeniu rozbudowa´c (nie zasta ˛pic´) chmure˛, usprawnic´ jej działanie [15]. Dzie˛ki skróceniu drogi jaka˛musza˛ pokonac´ przenoszone dane, mgła jest cze˛sto wia˛zana z zastosowaniami wymagaja˛cymi niskich opó´znie´n, takimi jak monitorowanie zdrowia [7]. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie przegla˛- du literatury porównuja˛cej sieci typu mgła i sieci typu chmura pod wzgl˛edem efektywno´sci energetycznej, jak i zapewniania krótkich opóz´nien´. Praca ma naste˛puja˛- ca˛ strukture˛. Architektura[...]

Mgła - nowa architektura sieci dla zrównoważonego rozwoju Internetu rzeczy DOI:10.15199/59.2019.7.2


  Według prognoz przedstawionych w [1], ruch telekomunikacyjny w sieciach teleinformatycznych rośnie wykładniczo, a ilość danych, których źródłem są urządzenia mobilne i bezprzewodowe, osiągnie w 2024 r. wartość 130 eksabajtów na miesiąc. Ponadto, przewiduje się masową komunikację miliardów urządzeń, stanowiących Internet rzeczy (Internet of Things - IoT), na niespotykaną dotychczas skalę, tj. 22,3 mld urządzeń w 2024 r. Przypadki użycia i zastosowania IoT są bardzo różnorodne, począwszy od telemetrii z wykorzystaniem energooszczędnych sensorów i transmisji raczej o niewielkiej szybkości, przez gry wideo i udostępnianie treści multimedialnych, wymagających dużych przepływności, po komunikację między pojazdami czy też zdalne sterowanie robotami z koniecznością zapewnienia wysokiej niezawodności i niskiego opóźnienia. Dlatego też wyznacznikiem przyszłych systemów radiokomunikacji ruchomej 5. i 6. generacji (5G/6G) mają być: ultrawysoka pojemność (coraz częściej wyrażana w bitach na sekundę na jednostkę objętości zamiast w bitach na sekundę czy też Erlangach na jednostkę powierzchni), ultraniskie opóźnienie, masowa łączność, ultrawysoka przepływność, ultraniskie zużycie energii [2][3]. Według [4], zapewnienie założonych wskaźników jakości przyszłej masowej komunikacji IoT stanie się siłą napędową rozwoju przemysłu i biznesu oraz wzrostu ekonomicznego opartego na zaawansowanych technologiach informacyjnych i telekomunikacyjnych (Information and Communication Technologies - ICT). Wyzwania dotyczące powszechnej dostępności usług teleinformatycznych oraz efektywnej energetycznie, niezawodnej, masowej komunikacji z gwarantowaną jakością (Quality of Service - QoS) wymagają nowego podejścia zarówno do architektury, jak i algorytmów transmisji w sieci. Do niedawna uważano, że dobrym rozwiązaniem, zapewniającym wspomnianą powszechność i jakość, jest dostęp do tzw. chmury (cloud) [5]. Chmura rozumiana jest zarówno jako serwer zapewniający [...]

 Strona 1