Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Sobala"

Kompozyty gipsowo-włóknowe z dodatkiem odpadów celulozowych

Czytaj za darmo! »

Kompozyty lub materiały kompo- zytowe to tworzywa składające się z co najmniej dwóch che- micznie różnych składników, występujących w postaci wyodrębnio- nych fizycznie faz, trwale połączonych w wyniku zaistniałych reakcji i przemian fizykochemicznych zapewniających mo- nolityczność [E. Osiecka Wybrane za- gadnienia z technologii mineralnych kompozytów budowlanych, OFPW, War- szawa, 1996]. Jedną z tych faz jest ma- teriał wiążący, a drugą równomiernie w niej rozprowadzony wypełniacz, np. materiał ziarnisty, włóknisty (mikrozbro- jenie) lub także pory powietrzne. W przypadku materiałów budowla- nych stwardniały materiał wiążący, któ- rym jest np. spoiwo mineralne (cement, wapno, gips), składniki ilaste, lepisz- cze bitumiczne, żywica syntetyczna, stanowi fazę ciągłą tworzywa, czyli ma- trycę, natomiast cząstki wypełniacza fazę rozproszoną. Kompozyt jest mate- riałem zewnętrznie monolitycznym, z widocznymi na ogół makroskopowo granicami rozdziału faz. W celu prawi- dłowej pracy kompozytu zawierającego wypełniacz ziarnisty lub włóknisty nie- zmiernie ważne jest dobre połączenie ze sobą obu faz, tj. matrycy z fazą roz- proszoną. Strefa połączenia wykazuje bowiem na ogół obniżoną wytrzyma- łość. Materiał kompozytowy powinien wykazywać lepsze właściwości w po- równaniu z właściwościami poszcze- gólnych składników lub średnią właści- wości tych składników. Właściwości mechaniczne tworzyw kompozytowych i sposoby ich wzmacniania Tworzywa kruche, mimo dużej wy- trzymałości, mają małe odkształcenia zniszczenia, czyli ilość energii potrzeb- nej do zniszczenia materiału nie jest duża, dlatego też wytrzymałość tych tworzyw na zmęczenie, uderzenia i wstrząsy cieplne jest niewielka. Dążąc do poprawy właściwości tworzyw kru- chych, takich jak gips, konieczne jest więc dodawanie włókien, które po pęk- nięciu kruchej matrycy mogą jeszcze przenosić pewne obciążenia. Ze względu na większy st[...]

Wymagania dotyczące materiałów do spoinowania płyt g-k w świetle PN-EN 13963:2008

Czytaj za darmo! »

Dynamiczny wzrost zainteresowania systemami suchej zabudowy wnętrz spowodował pojawienie się na rynku krajowymwielumateriałów do spoinowania i wykańczania płyt gipsowo-kartonowych. Szczególną popularnością cieszą się masy szpachlowe, produkowane zarówno w postaci masy gotowej do użycia, jak i suchej mieszanki do wykorzystania po zarobieniu wodą. Zastosowanie odpowiedniej masy oraz właściwe [...]

Klasyfikacja wyrobów gipsowych ze względu na reakcję na ogień

Czytaj za darmo! »

Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych jest przedmiotem wymagań dotyczących projektowania budynków oraz zachowania konstrukcji, wyrobów budowlanych, urządzeń i wyposażenia, a także instalacji pożarowych w warunkach pożaru. Wprzypadku wyrobów budowlanych i elementów budynków przedmiotem klasyfikacji i wymagań norm europejskich są dwa podstawowe parametry charakteryzujące zachowanie się wyrobu w warunkach pożaru: reakcja na ogień i odporność ogniowa. Reakcja na ogień ZgodnieznormąPN-EN13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynku. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień klasy podstawowe obejmują 7 euroklas: A1, A2, B, C, D, E, F. Klasy A1 i A2 obejmują najbezpieczniejsze niepalne wyroby, np. z wełny mineralnej, klasa[...]

Rynek materiałów gipsowych dla budownictwa w Polsce

Czytaj za darmo! »

Wostatnich latach zapotrzebowanie na surowce gipsowe w Polsce utrzymuje się na wysokim poziomie. Produkty gipsowe są doskonałym materiałem do prac wykończeniowych ze względu na walory estetyczne, dobrą izolacyjność cieplną i dźwiękochłonność, odporność na działanie ognia, pozytywne oddziaływanie zdrowotne (stwarzają przyjaznymikroklimat w pomieszczeniach), szybkość wykonywania prac remontowych i wykończeniowych w budownictwie. Krajową bazę surowców siarczanowych do produkcji spoiw i wyrobów budowlanych stanowią surowce pochodzące z dwóch głównych źródeł: ● ze złóż surowców naturalnych; ● z procesu odsiarczania spalin. Z danych szacunkowych wynika, że w 2008 r. produkcja surowców siarczanowych wynosiła ogółem ok. 2,8 mln t, z czego zużycie w przemyśle gips[...]

Niepalność materiałów gipsowych

Czytaj za darmo! »

A ktualne normy, takie jak PN-EN 13279-1 obejmująca tynki gipsowe, PN-EN 13454-1 - podkłady podłogowe na bazie siarczanu wapnia, PN-EN 13963 - szpachle, PN-EN 12860 i PN-EN 14496 - kleje gipsowe stano- wią m.in., że wyroby, których dotyczą, podlegają badaniom re- akcji na ogień i nakładają na ich producentów obowiązek ozna- czania euroklasy odporności na ogień. Normy europejskie dotyczące spoiw i wyrobów gi[...]

 Strona 1