Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Marek Maj"

Awarie silosów żelbetowych w świetle modeli niezawodności DOI:10.15199/33.2016.09.28


  Wartykule przedstawiono niektóre problemy związane z przyczynami awarii silosów żelbetowych. Wymieniono przyczyny utraty trwałości, takie jak braki w stali zbrojeniowej, zły stan betonu, liczne zarysowania powierzchni ścian, imperfekcje ścian, nadmierne obciążenia itp. Wskazano na mechanizmy powstania awarii związane z przyjętym modelem niezawodnościowym i wytrzymałościowym. Słowa kluczowe: trwałość, silos, beton, niezawodność.Wostatnich latach wiele obiektów inżynierskich, w tym silosy żelbetowe, podlega renowacji w wyniku utraty projektowanej trwałości. Przyczyną uszkodzeń są błędy projektowe, wykonawcze i eksploatacyjne [7]. Na skutek zmniejszenia wytrzymałości niektóre obiekty są w stanie awarii. Do najczęstszych przyczyn awarii silosów żelbetowych można zaliczyć [2]: zaniżone wartości obciążenia; obciążenia skupione; drgania samowzbudne; eksplozje; niecentryczny pobór materiału z silosu; zmienne obciążenia termiczne; wieloletnie obciążenia dynamiczne; pomijanie w obliczeniach sił ścinających; zmiany sztywności; w tym grubości ścian; imperfekcje ścian; zbyt małą ilość i złą jakość zbrojenia oraz błędy w jego rozmieszczeniu; korozję zbrojenia; braki zbrojenia przeciwskurczowego; źle ukształtowane zakłady zbrojenia; nieodpowiednią lokalizację zbrojenia sprężającego. Do innych ważnych czynników należą: daleko posunięta karbonatyzacja betonu; zbyt duża lub za mała otulina betonowa; zła pielęgnacja betonu; duży skurcz; zbyt długa przerwa między kolejnymi fazami betonowania; nieodpowiednie wibrowanie betonu[...]

Metody pomiarowe stosowane w określeniu naporu i temperatury w silosie na materiały sypkie


  O d prawie 50 lat w Instytucie Budownictwa Politechniki Wrocławskiej działa Zespół Badawczy zajmujący się problematyką związaną z silosami. Zainteresowania członków Zespołu koncentrowały się m.in. na doświadczalnym wyznaczeniu obciążeń stałych i zmiennych oddziałujących na ściany, dno i konstrukcje.Wszczególności badano kinematykę przepływu materiału sypkiego przez silos, wyznaczano napór poziomy i pionowy powłoki silosów, pole temperatury składowanych materiałów. Badania był prowadzone na silosach w skali technicznej, półtechnicznej imodelowej. Badania te rozwijaliA.Mitzel, A. Borcz,M. Kamiński, S. Kobielak, A. Zubrzycki, J. Kmita, J. Suleja, R. Banach, J. Kozłowski, S. Jasman, A. Dziendziel, M. Maj, Z. Marcinkowski, A. Trochanowski, R.Antonowicz i wielu innych badaczy, a w szczególności liczne grono doktorantów [1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 16]. Określano wiele cech związanych z parametrami wytrzymałości ścian silosów [6, 12]. Badano wpływy sztywności ścian silosów, zmianę kąta dna stożkowego, sezonowych zmian termicznych, wspomagania wypływu przez napowietrzanie oraz stosowanie urządzeń odciążających do zmniejszenia wartości naporu oraz wpływu dynamiki przepływającego przez silosmateriału sypkiego na zmianę wartości naporu i na[...]

Komputery w badaniach doświadczalnych


  Wbadaniachmamy do czynienia z trzema wzajemnie na siebie oddziałującymi czynnikami: eksperymentatorem, czyli podmiotem stymulującym eksperyment i interpretującymjego wyniki, badanym obiektem, czyli przedmiotem badań oraz z systemem automatyzacji badań [1]. Współcześnie podsystem systemu automatyzacji badań zazwyczaj stanowi komputerowe wspomaganie. Jest to "ogół metod i środków służących usprawnieniu, zgodnie z ogólnymi założeniami eksperymentu (naukowego, technicznego, medycznego itp.), procesów pobierania informacji o badanymobiekcie i jej przetwarzania za pomocą środków techniki komputerowej" [1]. We współczesnych układach eksperymentalnych wspomaganych komputerowomożna wyróżnić kilka elementów sprzętowych stanowiących jedną funkcjonalną całość (rysunek). Informacje z obiektu badań pobiera się za pomocą urządzeń pomiarowych (czujników). Następnie ta analogowa informacja ulega wstępnemu przetwarzaniu przy użyciu przetworników analogowo- cyfrowych. Zdigitalizowane dane przesyła się za pomocą interfejsów do komputera. Taminformacja, w wyniku działania różnorodnego oprogramowania,może być przetwarzana, przechowywana i udostępniana (np. w postaci wizualizacji). Komputer wraz ze stosownym oprogramowaniem może sterować przebiegiem eksperymentu (przez interfejsy, przetworniki cyfrowo-analogowe i urządzenia wykonawcze). W wyniku zjawisk fizycznych (mechanicznych, termicznych itp.) w urządzeniach pomiarowych powstają sygnały elektryczne odpowiadające wielkościomtakim, jak: temperatura, ciśnienie, przemieszczenie, natężenie promieniowania, potencjał elektrochemiczny itp. Te analogowe sygnały nie mogą być przekazane bezpośrednio do komputera i wymagają przetworzenia w przetwornikach analogowo-cyfrowych. Taki cyfrowy sygnał przekazywany jest do komputera przez interfejs. Również za pośrednictwem interfejsów oraz przetworników c/a komputer steruje urządzeniami wykonawczymi (np. zaworami dozującymi, silnikami, grzejnikami, regulatora[...]

Procesy egzotermiczne w wielkogabarytowych elementach betonowych


  Wwielkogabarytowych elementach żelbetowych rozkład temperatury wynikającej z ciepła hydratacji w fazie wiązania betonu odgrywa istotną rolę w minimalizowaniu negatywnych skutków naprężeń termicznych w betonie. W artykule przedstawiono wybrane metody obniżania temperatury betonu przez dobór jego recepty i monitorowane schładzanie cieczą w rurach stalowych rozmieszczonych w masywie betonowym. Słowa kluczowe: fundamenty wielkogabarytowe, chłodzenie betonu. Abstract. In the reinforced concrete elements with large dimensions the distribution of temperature during the setting and harding of concrete has important role in minimizing the effect of shrinkage self-stresses. The most important factors reducing the temperature during the hydration process, include: choosing the appropriate formula of the concrete mix and the exit of heat to the outside of the structure. Keywords: large-size foundations, cooling of concrete.Istotną sprawą przy projektowaniu receptur mieszanek betonowych, przeznaczonych do wykonania konstrukcji masywnych, jest dobór cementu o niskim cieple hydratacji, a po ułożeniu betonu znajomość rozkładu temperatury w betonowanym elemencie i wynikających z tego rozkładu naprężeń w poszczególnych częściach masywnych. Konstrukcje masywne wymagają nie tylko sterowania szybkością procesu hydratacji przez odpowiedni dobór składników mieszanki betonowej (kruszywo z dużą zawartością frakcji grubych w celu maksymalnego obniżenia zawartości cementu w 1 m3 betonu), ale również zaprojektowania sposobu odprowad[...]

Czynniki wpływające na trwałość kominów żelbetowych


  Coraz częściej w projektowaniu, wznoszeniu i eksploatacji żelbetowych kominów ważnymczynnikiemstaje się zapewnienie ich trwałości. Staje się ona ważnym elementem w opracowaniu budowlanych norm europejskich. W artykule przedstawiono wiele czynników powodujących obniżenie trwałości ścian żelbetowych kominów. Zaproponowano sposoby odtworzenia projektowanej trwałości konstrukcji kominów. Słowa kluczowe: trwałość kominów, czynniki destrukcyjne, betonowe kominy, budowa kominów.Trwałość kominów żelbetowych jest ściśle związana z projektowanym okresem użytkowalności, w którym konstrukcja powinna spełniać swoją funkcję w sposób bezpieczny. Na trwałość konstrukcji komina składają się fazy: projektowa; wykonawstwa oraz użytkowania, w tym także sposób przeprowadzenia wstępnego rozruchu komina.Wzwiązku z tym trwałość pozostaje zmienną losową, użytkownicy nie są zwolnieni od stałej dbałości i troski o konstrukcję komina, a wykonawca od sumiennego jego wykonania. Oddziaływania a trwałość budowli Równanie obszaru niezawodności konstrukcji A ≤ R (rysunek 1) oznacza, że konstrukcja poddana oddziaływaniom (A) pracuje niezawodnie, kiedy oddziaływania nie przekraczają odporności (R) konstrukcji. Jeśli materiały konstrukcyjne zostały właściwie wbudowane, to odporność konstrukcji ściśle związana jest z ich jakością. Materiały te ulegają z czasem starzeniu (korozji), co oznacza pogorszenie się ich właściwości użytkowych i wytrzymałościowych. Kominy poddane [...]

Wzmacnianie zarysowanych kominów żelbetowych użytkowanych w agresywnym środowisku chemicznym DOI:10.15199/33.2015.06.36


  W artykule przedstawiono przyczyny i skutki powstawania rys na całej powierzchni kominów żelbetowych eksploatowanych w agresywnym środowisku chemicznym. Podano sposoby odtworzenia pierwotnego poziomu niezawodności kominów i przedstawiono niektóre rodzaje prac remontowych. Słowa kluczowe: komin, trwałość, wzmocnienie.Poziom bezpiecznego użytkowania kominówobniża sięwraz z czasem ich eksploatacji (fotografia 1). Równanie niezawodnościowe (1) dotyczące SGN i SGU konstrukcji kominów żelbetowych podane w [1] ma postać: Ac [...]

Rekonstrukcja wzmocnienia opaskami stalowymi silosu żelbetowego po wielu latach użytkowania DOI:10.15199/33.2015.09.24


  W artykule przedstawiono stan techniczny silosu na rzepak po ponad 40 latach eksploatacji. Utrata projektowanej trwałości spowodowała powzięcie decyzji o jego naprawie. Przedstawiono przyczyny oraz sposób wymiany istniejących dodatkowych opasek stalowych wzmacniających ścianę silosu. Zaprezentowano obliczenia siły sprężającej w opaskach i pomiary doświadczalne tej siły podczas sprężania. Słowa kluczowe: silos, trwałość, wzmocnienie.Poziombezpiecznego użytkowania silosów obniża się wraz z upływającym czasem ich użytkowania. Równanie niezawodnościowe [1] dla SGN i SGU w przypadku konstrukcji silosów żelbetowych ma postać Ac <= Re (1) gdzie: Ac - oddziaływania, np. napór składowanegomateriału, termika, wymuszane odkształcenia itp.; Re - odporność konstrukcji, np. wytrzymałość, sztywność itp. Zgodnie z równaniem (1), konstrukcje żelbetowych silosów można wzmacniać przez zmniejszenie wartości lewej strony tego równania lub zwiększenie wartości prawej strony [1]. Interpretacja graficzna została pokazana na rysunku 1. Obszar [...]

Wpływ zmniejszenia skuteczności izolacji termicznej na obniżenie trwałości kominów żelbetowych DOI:10.15199/33.2016.05.20


  Utrata trwałości kominów żelbetowych pracujących w agresywnym chemicznie środowisku jest spowodowana w dużej mierze postępującą korozją betonu i stali zbrojeniowej. Zarysowania wewnętrznej wykładziny komina oraz zewnętrznej ściany trzonu żelbetowego sprzyjają penetracji kondensatu (skroplin) do warstwy izolacji termicznej z wełny mineralnej, powodując jej zawilgocenie i osiadanie.Wwyniku obniżenia izolacyjności termicznej zwiększa się wykraplanie kondensatu ze spalin kominowych w przestrzeni komina. Słowa kluczowe: komin, żelbet, trwałość.Przy projektowaniu kominów przemysłowych zlokalizowanych w środowisku chemicznie agresywnymzwraca się szczególną uwagą na ich trwałość [1]. Konstrukcja ściany komina składa się z trzech warstw: trzonu żelbetowego, ceramicznej ściany wewnętrznej (np. szamotowej) będącej wewnętrzną wymurówką komina oraz warstwy wełny mineralnej pełniącej rolę izolacji termicznej, umieszczonej pomiędzy tymi dwoma elementami. Odporność izolacji na oddziaływania chemiczne i termiczne w znacznym stopniu decyduje o trwałości komina. Jest to szczególnie istotne w przypadku braku możliwości wyłączenia komina z cyklu technologicznego celem dokonania bieżących remontów. Przyczyny i skutki obniżenia skuteczności izolacji t[...]

Beton jako materiał konstrukcyjny w wysokiej temperaturze


  W budownictwie przemysłowym Technologia pracy oraz możliwość wystąpienia technologicznych stanów awaryjnych w konstrukcjach wsporczych pod piece hutnicze wymagają od projektanta zastosowania materiałów odpornych na podwyższoną temperaturę. W celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów eksploatacyjnych możliwe są dwa rozwiązania: ● zastosowanie materiałów tradycyjnych, które wymagają osłony termoizolacyjnej, chroniącej przed przegrzaniem zasadniczy materiał konstrukcji nośnej; ● zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji z materiałów niepodlegających degradacji pod wpływempodwyższonej temperatury. W pierwszym przypadku stosuje się beton specjalny, którego cechy wytrzymałościowe i użytkowe są mało wrażliwe na krótko- lub długotrwałe oddziaływanie podwyższonej temperatury (oczywiście w ściśle określonym zakresie, np. do 300 °C). W drugim przypadku stosuje się beton zwykły, dobierając odpowiedni jego skład i technologię betonowania w celu ograniczenia negatywnego wpływu skurczu i pełzania betonu na stan naprężeń w konstrukcji. Jednak i tak konieczne jest stosowanie materiałów izolacyjnych, które wydłużają cykl wykonawczy i zwiększają koszty inwestycji. Celem artykułu jest pokazanie problemów konstrukcyjnych i technologicznych, któr[...]

Badania stref przypodporowych żelbetowych belek wspornikowych


  Wżelbetowych belkach ze wspornikami, o przekroju odwróconej litery T, zaobserwowano wpływ obciążenia wsporników bocznych na rozkład naprężeń w strefie przypodporowej. Wyniki badań potwierdzają rozbieżności uzyskane z analizy porównawczej normowych modeli kratownicowych. Brak jest natomiast modelu kratownicowego uwzględniającego wpływ obciążenia bocznych wsporników. Słowa kluczowe: belki wspornikowe, strefa przypodporowa.Belki żelbetowe z podciętymi strefami przypodporowymi są powszechnie stosowane w budownictwie. Ze względu na korzystne walory użytkowe, stosuje się je jako podciągi w stropach kanałowych z płyt strunobetonowych SP i HC. Do wymiarowania tych elementów stosowana jestmetoda kratownicowa, która w przypadku klasycznych przekrojów prostokątnych daje zadowalające efekty, natomiastwprzypadku odwróconych przekrojów teowychmoże być obarczona błędem wynikającym z nietypowej lokalizacji przyłożonego obciążenia na wspornikach bocznych. Przeprowadzono analizę trzech belek o o[...]

 Strona 1  Następna strona »