Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Młynarczak "

Sposoby hartowania wyrobów stalowych z węglikowymi warstwami dyfuzyjnymi

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono możliwości hartowania wyrobów stalowych z wytworzonymi dyfuzyjnymi warstwami węglików chromu, wanadu i tytanu. Warstwy te wytwarzane metodą proszkową na stalach narzędziowych mają twardość od 2000 do 5000 HV 0,05, a twardość podłoża stalowego od 250 do 350 HV 0,05. Dlatego narzędzia i części maszyn z warstwami węglikowymi pracujące w warunkach obciążeń dynamicznych muszą[...]

Struktura i właściwości dyfuzyjnych warstw Ni-Al-Cr

Czytaj za darmo! »

Przez aluminiowanie i chromoaluminiowanie dyfuzyjne uzyskuje się warstwy powierzchniowe o właściwościach żaroodpornych [1]. Chromowanie dyfuzyjne stosowane jest dla wyrobów ze stali wyso- kowęglowych w celu wytworzenia warstw o wysokiej odporności na zużycie przez tarcie [2], a dla wyrobów ze stali niskowęglowych w celu wytworzenia warstw odpornych na korozję o strukturze roz- tworu [3]. Wiele publikacji dotyczy aluminiowania bądź chromoalumi- niowania stopów żaroodpornych [4÷6]. Dodatkowe nasycenie warstwy wierzchniej Al czy Al i Cr ma za zadanie zwiększenie żaroodporności tych stopów. Powstająca w wysokiej temperaturze zgorzelina zbudowana z Al 2 O 3 , Cr 2 O 3 lub spineli zawierających te tlenki ogranicza dyfuzję składników z podłoża. Tlenki te mają ni- skie stężenie defektów, w związku z tym transport reagentów prze- biega w nich wolno, a szybkość degradacji warstwy i podłoża jest również mała. Stopy żaroodporne zawierają obok niklu aluminium i chrom. W celu wytwarzania warstw żaroodpornych Ni-Al-Cr na niesto- powych stalach konstrukcyjnych, pokryto je powłoką galwaniczną niklu. Aluminium i chrom wprowadzono na drodze nasycania dyfu- zyjnego w mieszaninach proszkowych [7÷9]. Autorzy prac [10÷12] stwierdzili, że warstwy dyfuzyjne wytwo- rzone przez niklowanie galwaniczne, a następnie nasycanie dyfu- zyjne aluminium, charakteryzują się większą żaroodpornością niż warstwy aluminiowane. CEL, ZAKRES I METODYKA bADAń Celem pracy, będącej kontynuacją wcześniejszych badań [7÷9], było określenie właściwości potencjalnych i eksploatacy[...]

Aluminiowanie dyfuzyjne tytanu

Czytaj za darmo! »

Tytan i stopy tytanu znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Ze względu na właściwości fizyczne są stosowane w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym, a ze względu na właściwości fizykochemiczne i stąd wyjątkową biotolerancję w kontakcie z ludzkim organizmem są materiałem na różnego rodzaju wyroby dla medycyny. Zastosowanie tych stopów ogranicza jednak dość niska twardość, odporność na utlenianie i na zużycie przez tarcie oraz szkodliwe zjawisko metalozy, czyli przechodzenia składników stopu do żywego organizmu [1÷3]. Panuje zgodna opinia, że dalsze udoskonalanie tytanu i stopów tytanu, w tym szczególnie w zastosowaniach medycznych, jest możliwe głównie przez kształtowanie właściwości warstwy wierzchniej wyrobów na drodze metod i technik inżynierii powierzchni. Umożliwiają one wytworzenie warstw powierzchniowych o wysokiej twardości, biotolerancji, żaroodporności i odporności na zużycie przez tarcie [3, 4]. W kształtowaniu właściwości materiałów tytanowych ważną rolę odgrywają takie procesy obróbki powierzchniowej, jak polerowanie elektrolityczne, trawienie, azotowanie nawęglanie, utlenianie, węgloazotowanie i tlenoazotowanie. Metody wytwarzania warstw to: natryskiwanie cieplne [2], metoda zol-żel [5], metody PVD i CVD [6], wyładowanie jarzeniowe [7, 8], implantacja jonowa [7] i inne . W tym kontekście wydaje się celowe sprawdzenie efektów dyfuzyjnego nasycania warstwy wierzchniej tytanu jednym lub jednocześnie kilkoma metalami, które ze względu na swoje właściwości wchodzą zwykle w skład stopów tytanu. Do realizacji pomysłu proponuje się tradycyjną metodę obróbki cieplno-chemicznej z tzw. otwartą retortą [9÷11], w której przez dobór temperatury i czasu procesu oraz składu mieszaniny nasycającej można w pewnym st[...]

Dyfuzyjne manganowanie żelaza

Czytaj za darmo! »

Klasyczne austenityczne stale nierdzewne, zawierające austenitotwórczy nikiel należą do drogich stali ze względu na wysoką cenę tego pierwiastka. Produkcja niklu jest coraz mniejsza z uwagi na zmniejszającą się dostępność rud. Wysoka cena i mała dostępność nie są jednak jedynymi ograniczeniami zastosowania niklu w metalurgii żelaza i stopów metali [1]. Tym ograniczeniem jest stwierdzona kancerogenność niklu. Jony niklu uznawane są za bardzo istotny czynnik prowadzący do powstania alergii i raka. Według dermatologów uczulonych na nikiel jest około 4% mężczyzn oraz aż 20% kobiet [2, 3]. Wchłanianie substancji toksycznych może zachodzić w drogach oddechowych, przez skórę oraz przez układ pokarmowy, jednak najbardziej istotnym sposobem wchłania, jeśli chodzi o warunki przemysłowe, jest przede wszystkim układ oddechowy. Nieprawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego zaobserwowano u spawaczy, galwanizerów i pracowników, którzy mają styczność z tlenkiem niklu, czyli z głównym składnikiem dymów towarzyszących spawaniu stali wysokostopowych [4]. Według klasyfikacji opracowanej przez IARC (Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem) w Lyonie chrom oraz związki niklu zalicza się do grupy czynników rakotwórczych u ludzi [5]. Do pierwiastków austenitotwórczych obok niklu należą mangan, kobalt i azot. Zasoby manganu w postaci konkrecji znajdujących się na dnie oceanów wydają się być nieograniczone. Podobnie jest również na kontynentach. Złoża manganu są znaczne. Z tego właśnie powodu coraz częściej zastępuje się stale chromowo-niklowe chromowo-manganowymi. Trwają również prace dotyczące wprowadzania azotu do stali w celu wytworzenia struktury martenzyty[...]

Badania przydatności stali na elementy instalacji eksploatowanych w ekstremalnych warunkach

Czytaj za darmo! »

Dążenie do maksymalnej wydajności procesów technologicznych powoduje, że projektuje się i buduje instalacje wytwórcze pracujące na coraz wyższych parametrach. Wywołuje to zapotrzebowanie na coraz doskonalsze materiały, które zapewnią wymaganą wytrzymałość i trwałość urządzeń w niemal ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych. Dotyczy to w szczególności instalacji dla przemysłu chemicznego, gdzie materiały konstrukcyjne są eksploatowane w wysokiej temperaturze i ciśnieniu mediów korozyjnych. Prezentowana praca dotyczy określenia wpływu warunków eksploatacyjnych na zagrożenia korozyjne oraz doboru materiału na element instalacji chemicznej, mający wpływ na ochronę środowiska, który w procesie eksploatacji uległ przedwczesnemu zużyciu. Należy podkreślić, że trafny dobór materiałów, zgodnie z aktualną wiedzą w zakresie nauki o materiałach i ich technologii, w kosztownych konstrukcjach ma ogromne znaczenie, ponieważ popełnione błędy pociągają znaczne straty ekonomiczne. Przedmiotem badań jest określenie przyczyn przedwczesnego zużycia rury komory osadczej służącej do wstępnego odpylenia i ochłodzenia gazów oraz dobór materiałów na nową rurę w celu zwiększenia jej trwałości w warunkach eksploatacyjnych. Komora osadcza to stalowy zbiornik w kształcie walca o średnicy 6000 mm i wysokości 15 000 mm, od góry zakończony stożkowym sklepieniem, a od dołu lejkową podstawą. Do góry komory jest doprowadzany zapylony gaz o temperaturze około 1200°C, sprowadzany stalową rurą o średnicy 2400 mm i długości 9500 mm do dolnej części komory. Rura przymocowana od góry do konstrukcji komory składa się z trzech segmentów z kołnierzami połączonych śrubami. W trakcie przepływu w rurze i w komorze gazy ulegają odpyleniu, zmieszaniu z powietrzem i ochłodzeniu. W trakcie eksploatacji dwa dolne segmenty rury lub ich fragmenty oderwały się, spadły na dno komory, skąd zostały usunięte i złomowane. Należy podkreślić, że z powodu braku zużytych fragmentów rury [...]

Laserowe modyfikowanie warstwy wierzchniej stali narzędziowych z powłokami galwanicznymi chromu i niklu

Czytaj za darmo! »

Wykorzystanie energii lasera do modyfikacji warstwy wierzchniej materiałów metalowych jest wnikliwie badane i coraz bardziej rozpowszechniane [1÷10]. Obróbka laserowa stali podwyższa odporność na korozję, erozję, utlenianie wysokotemperaturowe i zużycie przez tarcie [2, 4]. Laserowe stopowanie stali twardymi proszkami, np. węglików, powoduje niekonwencjonalne zmiany składu chemicznego i fazowego warstwy wierzchniej, a w konsekwencji wzrost właściwości wytrzymałościowych, twardości, odporności na zużycie przez tarcie i korozję [5, 7, 10]. Obróbka laserowa umożliwia otrzymanie struktury bardziej drobnoziarnistej w warstwie wierzchniej od tej otrzymanej drogą konwencjonalnej obróbki cieplnej, głównie ze względu na duże szybkości grzania i chłodzenia - rzędu 105 K/s, a dzięki temu [...]

Plasma surfacing of B4C and Fe on 18G2A steel

Czytaj za darmo! »

The technology of surfacing allows to produce surface layers practically of any material with objects of any chemical and phase composition and any shape. The materials surfaced in the form of powder or wire can be both ceramic, metal, metal-ceramics and plastic. This method is applied for coating surface layers of particular characteristics., especially resistant to abrasion, corrosion, heat and creep [1÷6]. Plasma surfacing consists in melting in plasma arc of the temperature of approximately 15 000÷20 000°C an additional material in the form of powder, wire or bar, which together with the partially melted metal makes the padding weld. The contribution of the substrate in the padding weld may amount to a few dozens per cent. The obtained padding welds are homogenous, they lack porosity, their face being smooth due to which mechanical finishing is redundant. [3,7]. The basic advantage of carbides is considerable hardness (B4C - 2800 HV), resist[...]

Microstructure and hardness of Co-based alloy/tungsten carbide padding welds produced by TIG method

Czytaj za darmo! »

The technology of surfacing allows to produce surface layers practically of any material with objects of any chemical and phase composition and any shape. The materials surfaced in the form of powder or wire can be both ceramic, metal, metal-ceramics and plastic. This method is applied for coating surface layers of particular characteristics, especially resistant to abrasion, corrosion, heat and creep [1÷4]. Surfacing by TIG (tungsten inert gas welding) also called GTAW method (gas tungsten arc welding) belongs to the welding methods for surface layers production. The advantages of this method, in comparison with other welding methods, are as follows: high deposition rate, manoeuverability, large-scale availability, low cost and compatibility with a wide range of materials [1, 3, 4]. Cobalt base alloys consist of complex mixed carbides in a CoCr based solid solution strengthened alloyed matrix. These alloys are resistant to corrosion, erosion, abrasion and sliding wear and retain these properties at high temperatures, where they also resist oxidation [4, 6]. The basic advantages of tungsten carbide WC are high hardness 2400 HV, a certain amount of plasticity and good wettability by molten metals [3÷5]. In spite of widely used cobalt alloys as a groundmass in which carbides are distributed, including WC, it is difficult to find information regarding the influence of TIG surfacing method parameters upon the microstructure of padding welds. EXPERIMENT OBJECTIVE, RANGE AND PROCEDURE The aim of the following study was to define the microstructure, hardness, chemical and phase composition of surface layers produced by surfacing of structu[...]

 Strona 1  Następna strona »