Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Alicja ŁUKASZCZYK"

Miedź historyczna w świetle badań korozyjnych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania własności korozyjnych miedzi historycznej w 3% roztworze NaCl przy temperaturze 8oC (warunki zbliżone do panujących w wodzie morskiej). Badania SEM przy pomocy fl uorescencyjnej analizy rentgenowskiej w mikroobszarze wskazały na obecność tlenu oraz chloru. Występowanie tych pierwiastków jest związane z powstawaniem tlenków miedzi, jak również kompleksów jonów Cu+ z jonami Cl-. Porównanie badań elektrochemicznych dla miedzi współczesnej i miedzi historycznej wykazały nieznacznie mniejszą odporność korozyjną miedzi historycznej. Słowa kluczowe: miedź, badania elektrochemiczne, korozja, archeologia The historical copper in the light of corrosion research Corrosion behavior of historical copper has been investigated in 3% NaCl solution at temperature 8oC (conditi[...]

Mechanizm i kinetyka korozji żelaza i jego stopów w układzie H2O – NaCl – CO2 – H2S. Badania w warunkach laboratoryjnych i w polskich instalacjach geotermalnych

Czytaj za darmo! »

Artykuł jest przeglądem naszych badań w zakresie mechanizmu korozji i pasywacji żelaza, stali konstrukcyjnych oraz stali stopowych w systemie H2O - NaCl - CO2 - H2S, w podwyższonej temperaturze i podwyższonym ciśnieniu. Praca ma duże znaczenie dla doboru stali odpornych na korozję, przeznaczonych do budowy instalacji geotermalnych. Zaproponowany został mechanizm korozji stali konstrukcyjnych, wyjaśniony wpływ zawartości chromu oraz obróbki cieplnej na odporność korozyjną stali niskostopowych. Praca przedstawia również właściwości elektrochemiczne (pasywację) stali stopowych w wodzie o silnej mineralizacji (solance). Artukuł omawia zarówno badania laboratoryjne (w autoklawie) jak i w instalacji przemysłowej. Te ostatnie pozwoliły na uzyskanie charakterystyki elektrochemicznej stop[...]

Spektroskopowe badania powierzchniowych warstw anodowych otrzymanych na niskochromowych stopach Fe-Cr w 0,1M roztworze Na2SO4

Czytaj za darmo! »

Stale niskochromowe stosowane w instalacjach geotermalnych wykazują odporność korozyjną przy zawartości Cr ≥ 5%. Warstwy tlenkowe na powierzchni niskochromowych stopów Fe3%Cr oraz Fe5%Cr wytworzone potencjostatycznie w 0,1M Na2SO4 analizowano przy pomocy spektroskopii fotoelektronów oraz Augera. Przeprowadzone w ramach niniejszej pracy badania strukturalne miały na celu stwierdzenie, jakie zmiany zachodzą na powierzchni stopów Fe-Cr przy niskich zawartościach chromu podczas polaryzacji w środowisku obojętnym. W obydwu przypadkach zarejestrowano widma cząstkowe dla Fe, Cr, C i O w wąskim zakresie energii wiązań celem identyfi kacji stanu chemicznego poszczególnych pierwiastków. Można przyjąć, iż grubość warstw tlenkowych w obu przypadkach jest zbliżony i są one rzędu kilku nano[...]

Korozja stali konstrukcyjnej P5 w wodzie termalnej


  Przeprowadzono badania właściwości elektrochemicznych stopów Fe-5%Cr w 0,1 M Na2SO4 oraz w wodzie termalnej pochodzącej z odwiertu Bańska IG-1 (Geotermia Podhalańska S.A.). Celem tych badań było poznanie mechanizmu tworzenia warstewki produktów korozji odpowiedzialnych za stosunkowo dobrą odporność korozyjną stali/staliwa P5 w wodach termalnych o średniej mineralizacji i o temperaturze do 100oC. Przedstawiono mechanizm i kinetykę tworzenia anodowej warstewki produktów korozji na powierzchni stopu Fe-5%Cr oraz staliwa P5. Słowa kluczowe: stal P5, stop Fe-5%Cr, właściwości anodowe, korozja, woda termalna, obróbka cieplna Corrosion of P5 constructional steel in thermal water Electrochemical behavior of Fe-5%Cr alloys has been investigated in aqueous solution of 0.1 M Na2SO4 and in thermal water from Bańska IG-1 well (Geotermia Podhalańska S.A.). The aim of the investigations was to explain the formation mechanism of surface corrosion product. The layer formed on the metal surface determines relative good corrosion resistance of P5 steel in thermal waters with medium salinity in temperature range up to 100oC. The mechanism and kinetics of the formation of the anodic surface fi lm, on the Fe-5%Cr alloy and on the cast steel P5 has been presented. Keywords: P5 steel, Fe-5%Cr alloy, anodic behavior, corrosion, thermal water, heat treatment ochrona przed korozja 3/2012 1.Wstęp Stale niskochromowe charakteryzują się większą odpornością korozyjną w wodzie o podwyższonej temperaturze niż zwykłe stale konstrukcyjne [1-4]. Nasze badania odporności korozyjnej stali komercyjnych wykazały, że zawartość chromu około 5% wag. jest wystarczająca do uzyskania odporności rzędu 0,05 mm/rok w średniozmineralizowanej wodzie termalnej o temperaturze do 100oC [3, 4]. Ze względu na stosunkowo dużą odporność korozyjną oraz niską cenę stal o zawartości około 5% wag Cr (stal typu P5 wg normy ASTM A335) znalazła szerokie zastosowanie w energetyce. Odp[...]

Struktura i własności stopów dentystycznych na bazie kobaltu stosowanych do wykonywania protez szkieletowych

Czytaj za darmo! »

Większość przemysłowych stopów kobaltu wywodzi się z potrójnych stopów Co-Cr-W i Co-Cr-Mo. Dodatek wolframu i molibdenu decyduje o ich własnościach mechanicznych oraz odporności korozyjnej, a struktura jest uzależniona od technologii i warunków wytwarzania [1, 2]. Powszechnie stosowane w stomatologii i protetyce dentystycznej grupy stopów Co-Cr-Mo o różnych nazwach handlowych są modyfikacją klasycznego stopu Vitallium. Stopy te są najbardziej przydatne do wykonywania ruchomych elementów protetycznych ze względu na właściwości mechaniczne, odporność korozyjną, gładkość powierzchni i mały moduł sprężystości [3]. Drugą grupą odlewniczych stopów kobaltu o zastosowaniu stomatologicznym są stopy Co-Cr-W-Mo. Wolfram w tych stopach nie wpływa na ich lejność, natomiast zwiększa energię błędu ułożenia. Stopy te cechują się w porównaniu ze stopami Co-Cr-Mo mniejszą grubością warstwy utlenionej, co ułatwia ich łączenie z ceramiką. Z tego względu są przeznaczone do wypalania ceramiki bezpośrednio na powierzchni metalu lub do pokrywania akrylem. Wykonuje się na nich konstrukcje szkieletowe, korony i mosty. Większy udział W niż Mo lub całkowite jego zastąpienie przez Mo, łącznie z wyeliminowaniem węgla, powoduje poprawę ciągliwości w stopach na osnowie kobaltu, wyrażoną większymi wartościami wydłużenia A oraz przewężenia Z [3÷5]. Stopy kobaltu są zaliczone do grupy materiałów nietoksycznych. Biotolerancja w środowisku tkanek i płynów ustrojowych oraz duża odporność na korozję wżerową i szczelinową to podstawowe cechy jakimi powinny charakteryzować się materiały stosowane na protezy szkieletowe w stomatologii. Ważna jest również stabilność zespołu określonych własności fizyczno-mechanicznych (duża wytrzymałość, odpowiednia ciągliwość, twardość i odporność na ścieranie) oraz jednorodność składu chemicznego [4÷6]. Stopy na osnowie kobaltu stosowane w stomatologii są stopami niskowęglowymi. Dodatek węgla, choć ilościowo niewielki, ma bardzo i[...]

Polimerowe, ceramiczne i kompozytowe powłoki osadzane elektroforetycznie poprawiające wybrane właściwości materiałów metalowych DOI:10.15199/24.2016.4.7


  W pracy przedstawiono przykłady wytwarzania różnych powłok polimerowych, ceramicznych i kompozytowych na modelowych materiałach metalowych metodą osadzania elektroforetycznego. W celu uzyskania dobrej jakości powłok dobrano optymalny skład chemiczny roztworów koloidalnych i zawiesin stosowanych do osadzania, wyznaczono ich pH i potencjał elektrokinetyczny dzeta. W oparciu o badania makroskopowe osadzonych powłok dobrano napięcie prądu i czas osadzania elektroforetycznego. Wykonano badania mikrostruktury powłok i ich wybranych właściwości, takich jak odporność na korozję, odporność na zużycie ścierne i wyznaczono współczynnik tarcia. Wykazano, że osadzanie elektroforetyczne jest perspektywiczną metodą wytwarzania powłok: polimerowych (chitozanu i polieteroeteroketonu (PEEK)), ceramicznych (SiO2), kompozytowych (szkło żelowe/chitozan, TiO2/chitozan, SiO2/HA i Ni/SiO2) oraz porowatych (szkło żelowe/PEEK). This work presents the examples of electrophoretic deposition of various polymer, ceramic and composite coatings on model metallic materials. To obtain good quality coatings, chemical composition of colloidal solutions and suspensions as well as their pH and Zeta potential were optimized. The voltage and deposition time were experimentally selected by macroscopic examination of as-deposited coatings. Investigation of the coatings comprised microstructural analysis as well as determination of their corrosion resistance, wear resistance and friction coefficient. It was demonstrated that electrophoretic deposition is a prospective method for obtaining various coatings: polymer chitosan and polyetheroetheroketone (PEEK), ceramic SiO2, composite gel glass/chitosan, TiO2/chitosan, SiO2/HA and Ni/SiO2 as well as porous sol-gel glass/PEEK coatings. Słowa kluczowe: osadzanie elektroforetyczne, powłoki polimerowe, powłoki kompozytowe, mikrostruktura, odporność korozyjna, odporność na zużycie ścierne Key words: electrophoretic deposition, polymer coatin[...]

 Strona 1