Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Rafał Szydłowski"

Przetworniki z drgającą struną w badaniach konstrukcji żelbetowych i sprężonych


  T echnologia pomiarów wykorzystująca zasadę drgającej struny jest powszechnie stosowana w krajach wysokorozwiniętych od wielu lat. W Polsce stosowana była głównie do pomiarów ruchów górotworów [1], a w ostatnich latach znalazła zastosowanie w badaniach konstrukcji budowlanych.Wielkości określające deformację konstrukcji do niedawna w warunkach naturalnych budowli mierzono w sposóbmechaniczny bądź geodezyjny. Dyskretny w czasie sposób pomiaru nie pozwalał jednak na stały monitoring konstrukcji, a pomiary zwykorzystaniemtensometrów i czujników indukcyjnych w warunkach budowy i rzeczywistego środowiska naturalnego nie zdawały egzaminu. System przetworników z drgającą struną redukuje część niedogodności i znacznie lepiej wpisuje się w warunki rzeczywistych konstrukcji. Teoretyczne podstawy pomiaru Podstawą kontroliwszelkichwielkości fizycznych jest pomiar częstotliwości drgającej struny. Sformułowanie drugiej zasady dynamiki Newtona dla dowolnego punktu drgającej struny, po odpowiednich przekształceniach i podstawieniach, prowadzi do równania: (1) gdzie: ε - odkształcenie struny; f - częstotliwość drgań; Lw - długość; ρ i E - gęstość i moduł sprężystości materiału struny; g - przyspieszenie ziemskie. Jeśli założymy, że 4Lwρ/(E - g) jest stałą przetwornika k, to odkształcenie struny jest wprost proporcjonalne do kwadratu jej częstotliwości drgań, a przedstawione równanie można sprowadzić do postaci: ε = f 2 - k (2) Budowę strunowego przetwornika odkształceń zatapianego w betonie przedstawiono na rysunku 1. Zasadniczym element[...]

Analiza stanu technicznego estakad z betonu sprężonego


  Budowane w Polsce w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia estakady z betonu sprężonego znajdowały zastosowanie przede wszystkim w dużych zakładach chemicznych. Po 60 latach eksploatacji w środowisku o dużej agresji chemicznej wystąpiła znaczna ich degradacja techniczna. Estakady te są nadal użytkowane i ze względów ekonomicznych nie przewiduje się ich wymiany. Awaria przęsła estakady, opisana w publikacjach [1] i [2], wymusiła konieczność wykonania kompleksowych badań całego ciągu estakad sprężonych. W pobliżu badanych przęseł w ciągu godziny z kominów wydmuchiwane jest ok. 3 kg azotanu amonowego. Celem publikacji jest przedstawienie zakresu i metody badań, oceny stanów granicznych estakad i propozycja wzmocnień. Opis konstrukcji Konstrukcję nośną badanych estakad stanowią prefabrykowane kratownice żelbetowe z dolnym pasem sprężonym( rysunek 1). Kratownice tworzono z 5 typów żelbetowych prefabrykatów omodułowej długości ok. 4m, uzyskując w zależności od konfiguracji elementów rozpiętości w osiach podpór 24, 20 i 16 m. Sprężenie pasa dolnego stanowią kable typu Freyssineta 12 - 5 kotwione w zakotwieniach stalowych. W zależności od rozpiętości może być ich 7, 6 i 5. Każde przęsło estakady stanowią dwie bliźniacze, sprężone kratownice w rozstawie 2,45 m, połączone dodatkowo w górnych i dolnych węzłach żelbetowymi poprzecznicami. Stanowią one poprzeczne stężenie kratownic oraz są elementami nośnymi dla rurociągów, które na nich spoczywają lub są do nich podwieszone. Kablobetonowe dźwigary kratowe opierają się na słupowych podporach pośrednich lub oporowych. Wszystkie słupy oparte są na żelbetowych blokach fundamentowy[...]

Koncepcja dwustumetrowej wieży z fibrobetonu sprężonego pod turbinę wiatrową DOI:10.15199/33.2015.09.37


  W przypadku pozyskiwania energii wiatrowej duży wpływ na wydajność turbinyma jej wysokość ponad terenem. Wświecie stosowane są wieże o przekroju rurowym do wysokości 120 m.Większą wysokość (max. 160 m) osiągnięto, stosując stalowe konstrukcje kratowe.WPolitechnice Krakowskiej opracowano koncepcję wieży z fibrobetonu sprężonego pod turbinę zainstalowaną na wysokości 200 m. W artykule przedstawiono podstawowe założenia konstrukcyjno-materiałowe i technologiczne, wyniki obliczeń modelowych oraz wnioski. Słowa kluczowe: fibrobeton, kabel sprężający, turbina wiatrowa.Wzrost zapotrzebowania na wysokowydajne źródła energii odnawialnej wymaga poszukiwania coraz doskonalszych rozwiązań technicznych. W przypadku elektrowni wiatrowych zdolności wytwórcze turbiny zwiększają się wraz ze wzrostem wysokości ponad powierzchnię terenu lub morza. Wświecie konstruowane są coraz większe łopaty i coraz wyższe wieże pod turbiny. Średnica wirnika osiągnęła już 154 m, natomiast wysokość całego zespołu 210 m. Wieże o zamkniętych przekrojach rurowych (ze względu na trudny transport prefabrykatów) konstruuje się do wysokości 120 m (zasadnicza część wieży jest z betonowych prefabrykatów sprężonych, najwyższe 20 ÷ 30% z rury stalowej). W Politechnice Krakowskiej opracowano koncepcję wieży o wysokości 200 m, przewidzianej do wykonania w całości z betonu na mokro. [...]

Analiza wzmocnień i napraw szczelności okrągłych zbiorników żelbetowych na ciecze techniką sprężania DOI:10.15199/33.2015.09.34


  Szczelność żelbetowych zbiorników na ciecze jest najważniejszym warunkiem w ich projektowaniu. Pomimo wielu lat krajowych doświadczeń w tej dziedzinie ciągle zdarzają się przypadki niepowodzeń przy wznoszeniu nowych i naprawie uszkodzonych zbiorników. W artykule przedstawiono najczęstsze przyczyny uszkodzeń, stosowane techniki wzmacniania oraz technologie naprawy przez sprężenie cięgnami zewnętrznymi. Słowa kluczowe: cięgno bez przyczepności, szczelność, wzmocnienie, zbiornik.Szczelność żelbetowych zbiorników na ciecze jest podstawowym warunkiem ich prawidłowego funkcjonowania. Polska norma [4] jako warunek szczelności przyjmowała ograniczenie szerokości rys do 0,1 mm, natomiast norma [5] wprowadziła ich podział na 4 klasy szczelności w zależności od stawianych wymagań. Warunki przyporządkowane poszczególnym klasom omówiono szczegółowo w pracy [3]. Niestety, wiele zbudowanych w Polsce w latach wcześniejszych, a także budowanych współcześnie cylindrycznych zbiorników wykazuje znaczne uszkodzenia w postaci rys i przecieków.Wwyniku braku szczelności zbiorniki te wymagają natychmiastowego wzmocnienia. Często jednak wykonujący ekspertyzy i projektujący naprawy stosują błędne rozwiązania, wynikające z błędnego rozpoznania przyczyn uszkodzeń. W artykule przedstawione zostaną podstawowe przyczyny uszkodzeń zbiorników, krytyczne podsumowanie stosowanych metod wzmacniania oraz nowe rozwiązania sprężania zewnętrznymi kablami niskotarciowymi. Przyczyny nieszczelności zbiorników Główne przyczyny nieszczelności zbiorników tkwią w błędach projektowych i wykonawczych oraz w przyjęci[...]

O sprężaniu betonowych zapór wodnych DOI:10.15199/33.2015.09.36


  Wznoszenie masywnych zapór wodnych zapoczątkowano w starożytnej Mezopotamii i na Bliskim Wschodzie. Pierwszym zaporom stabilność zapewniała ich ogromna masa. Obecnie zapory są kotwione do podłoża kotwami dużej mocy. Rozwiązanie takie zapewnia stabilność zapór przy zmniejszonej ich masywności.Wartykule, na przykładzie wzmocnienia zapory Eder w Niemczech, przedstawiono system sprężania zapór wodnych oraz wynikające z tego korzyści. Słowa kluczowe: kotwa gruntowa, sprężenie, zapora wodna.Wznoszenie zapórwodnych jest mocno zakorzenione w dziejach historii budownictwa. Pierwsze zapory powstały w starożytnej Mezopotamii i na Bliskim Wschodzie. Najstarsza zapora wodna znajdowała się w mieście Jawa w Jordanii (datę jej powstania szacuje się na 3500 lat p.n.e.). Obecnie w świecie istnieje ok. 45 tys. dużych zapór wodnych. Dążenie do zmniejszenia zużycia ogromnej ilości betonu niezbędnej do zapewnienia równowagi zapór półciężkich stały się bodźcem do szukania nowych rozwiązań już kilka dekad temu. Wartykule przedstawiono przykład zastosowania kotew sprężającychmocowanych w gruncie do przywrócenia stabilności zapory Catagunya oraz korzyści wynikające z ewentualnej realizacji podobnej konstrukcji jako sprężonej. O potrzebie sprężania zapór Jednym ze sposobów zmniejszenia masywności zapór grawitacyjnych stała się koncepcja zapór wstępnie sprężonych, kotwionych do podłoża. Przełomem [...]

 Strona 1