Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH KAZIMIERZ"

Aktywność metalicznych (Co, Ni, Ru, Pd) katalizatorów w reakcji metanizacji CO2

Czytaj za darmo! »

Proces metanizacji CO2 wodorem na nośnikowych układach katalitycznych (Co, Ni, Ru, Pd) oraz na różnorodnych nośnikach (SiO2, Al2O3, Fe2O3) badano metodą przepływową w szerokim zakresie temperatur (25-800oC). Stwierdzono, że do tworzenia się metanu niezbędna jest aktywna faza metaliczna, natomiast tlenek węgla powstaje również na samych nośnikach. Określono wpływ składu gazów reakcyjnych i [...]

Wpływ preparatyki na właściwości fizyko-chemiczne i katalityczne nośnikowych katalizatorów rodowych (Rh/nośniki: SiO2, TiO2, MgO)

Czytaj za darmo! »

Określono wpływ preparatyki oraz rodzaju nośnika na właściwości fizykochemiczne i katalityczne katalizatorów rodowych, które przygotowano dwiema metodami: metodą impregnacji nośnika wodnym roztworem RhCl3 oraz metodą zol-żel (Rh3+ wprowadzono w masę nośnika). W celu określenia natury centrów aktywnych zastosowano następujące techniki badawcze: TGDTA- MS, BET, TPO, TPR i XRD. Katalizatory t[...]

Badania aktywności katalizatorów rodowych i rodowo-srebrowych w reakcji metanizacji dwutlenku węgla DOI:

Czytaj za darmo! »

Badano aktywność katalizatorów rodowych i rodowo-srebrowych w reakcji metanizacji dwutlenku węgla. Katalizatory rodowe wykazywały wysoką aktywność i selektywność. Katalizatory rodowo- srebrowe o zawartości rodu mniejszej od 30% nie były aktywne w reakcji metanizacji, a w wypadku większej zawartości rodu w bimetalu ich aktywność ogólnie była niższa niż czystego rodu. W związku z ciągle wzrastającym znaczeniem węgla w światowej energetyce istnieje duże zainteresowanie jego gazyfikacją i chemicznym przerobem na wysokokaloryczne paliwa oraz surowce dla przemysłu chemicznego. Dlatego też zwiększa się liczba prac poświęconych syntezie Fischera-Tropscha, a zwłaszcza doborowi odpowiednich katalizatorów o wysokiej aktywności i selektywności. Z punktu widzenia katalizy stosowanej istnieją następujące powody do rozważań nad reakcją metanizacji: otrzymywanie paliw bogatych Tabela 1. Rezultaty badań reakcji metanizacji dwutlenku węgla Katalizator H2:C02 ^CH4 [%] W co [%] tmaxiCHi) [°C] 1P(CHA) [°C] l p(CO) [°C] a 100 5 300 150 500 0,5% Rh/Al20 3 b 62 8 350 150 350 с 85 14 350 150 300 a 100 - 300 100 1% Rh/Al20 3 b 68 3 350 150 400 с 97 10 300 150 350 a 100 5 250 150 500 2% Rh/Al20 3 b 75 11 250 150 400 с 100 15 300 150 350 a 100 11 250 100 500 5% Rh/Al20 3 b 68 27 250 100 350 с 100 28 250 100 300 a 100 8 400 250 450 Czerń Rh b 21 17 500 300 400 с 33 15 400 300 350 a 92 7 350 170 470 30% Rh-70% Ag/Al20 3 b 19 18 450 270 370 [...]

Usuwanie śladowych ilości tlenu z gazów obojętnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano właściwości odtleniające układu MnO/nośnik dla różnych nośników (A120 3, sita molekularne 5A, 10X, 13X, wypełnienie do chromatografii Gas-Chrom Q). Na podstawie badań chemisorpcji tlenu i badań TPR stwierdzono, że pojemność chemisorpcyjna układu MnO/nośnik odpowiada powstaniu MnOt 5. Wysoki stopień odtleniania (1 część tlenu na 109 części gazu), wielkość pojemności sorpcyjnej oraz wyraźna zmiana zabarwienia z jasnozielonego na brązowe świadczą o przydatności układów MnO/nośnik do efektywnego usuwania tlenu z gazów obojętnych (hel, argon , azot). Tlen stanowi najbardziej powszechne zanieczyszczenie gazów obojętnych, takich jak hel, argon, azot. Wiele reakcji chemicznych jest bardzo czułych na minimalne ilości tlenu. Należą do nich np. reakcje katalityczne zachodzące na powierzchni metali lub związków metaloorganicznych. Zatem zrozumiałe wydaje się zainteresowanie problematyką związaną z usuwaniem śladowych ilości tlenu z gazów obojętnych, stanowiących środowisko reakcji chemicznych wyjątkowo czułych na tlen1^ 9). Do odtleniania wykorzystywano wiele suchych układów: miedź, srebro, tlenki wanadu, chromu, kobaltu i manganu po uprzedniej redukcji za pomocą wodoru w podwyższonej temperaturze. Układy mokre, jak np. roztwór chromu II lub alkaliczny roztwór pirogallolu są mniej przydatne do usuwania tlenu, gdyż powodują wilgotnienie oczyszczanych gazów. Ponadto roztwór chromu II zanieczyszcza te gazy wodorem, a alkaliczny roztwór pirogallolu - tlenkiem węgla8). Jak wynika z literatury, stosunkowo często do odtleniania gazów jest stosowana aktywna miedź o[...]

Bimetaliczne katalizatory Ni-Rh naniesione na Al2O3 w reakcji reformingu metanu ditlenkiem węgla

Czytaj za darmo! »

Celem badań było porównanie aktywności katalizatorów Ni-Rh naniesionych na Al2O3 oraz określenie korelacji między właściwościami fizykochemicznymi tych katalizatorów a ich właściwościami katalitycznymi. Właściwości fizykochemiczne katalizatorów Ni-Rh/Al2O3 zbadano w oparciu o następujące techniki eksperymentalne: temperaturowo programowaną redukcję (TPR), dyfrakcję promieni rentgenowskich [...]

Chemiczne uwarunkowania nawęglania próżniowego stali w atmosferze etylenu i wodoru

Czytaj za darmo! »

Zidentyfikowano gazowe produkty i określono zakres temperaturowy reakcji chemicznych zachodzących podczas nawęglania próżniowego stali (950°C) na powierzchni międzyfazowej żelaza i atmosfery gazowej etylenu i wodoru. Nawęglanie prowadzono w warunkach temperaturowo programowanych 25-1000°C w strumieniu etylenu-wodoru pod ciśnieniem atmosferycznym oraz w warunkach próżniowych (kilka hPa). Zi[...]

Badanie właściwości sorpcyjnych i stopnia dyspersji katalizatorów palladowych otrzymanych metodą zol-żel

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań chemisorpcji wodoru na katalizatorach Pd/SiO2 otrzymanych metodą zol-żel i metodą impregnacyjną oraz wyniki badań rentgenograticznych tych katalizatorów. W porównaniu z katalizatorem (0,5% Pd) uzyskanym metodą impregnacyjną, katalizator (0,5% Pd) wytworzony metodą zol-żel charakteryzuje się mniejszą zdolnością chemisorpcji wodoru spowodowaną wnikaniem części pallad[...]

 Strona 1