Wyniki 1-10 spośród 27 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Sikora"

Diagnostyka struktur półprzewodnikowych z wykorzystaniem zaawansowanych technik bliskiego pola

Czytaj za darmo! »

Rozwój technik mikroelektronicznych owocuje pojawianiem się na rynku nowych wersji analogowych i cyfrowych układów scalonych. Postęp w tej dziedzinie związany jest z zastosowaniem nowego rodzaju architektur, zmniejszaniem rozmiaru pojedynczych struktur, zwiększaniem częstotliwości granicznej pracy układów, czy też zastosowaniem nowych materiałów i technologii. Każdy nowy produkt wymaga przeprowadzenia odpowiednich testów potwierdzających jego niezawodność i odporność na warunki pracy podane w specyfikacji. W przypadku pojawiania się defektów czy uszkodzeń w układzie, niezwykle ważna jest identyfikacja źródła problemu i jego eliminacja. Ze względu na małe gabaryty struktur półprzewodnikowych, których wymiary obecnie mierzone są w dziesiątkach nanometrów, konieczne jest zastosowanie technik pozwalających na przeprowadzenie pomiarów z odpowiednią rozdzielczością. Narzędziem, które pozwala na obserwację różnych właściwości fizycznych w powierzchni z nanometrową rozdzielczością, jest rodzina technik pomiarowych ogólnie określana jako mikroskopia bliskiego pola (ang. Near Field Microscopy) często określana także jako mikroskopia sił atomowych (ang. Atomic Force Microscopy). W diagnostyce struktur półprzewodnikowych szczególne znaczenie mogą Ocena pracy układu na podstawie pomiaru rozkładu potencjałów elektrostatycznych Mikroskopia sił elektrostatycznych (ang. Electrostatic Force Microscopy) jest trybem pozwalającym na obrazowanie oddziaływań elektrostatycznych nad powierzchnią próbki [1-4], polegającym na obserwacji sił działających pomiędzy powierzchnią a przewodzącym, spolaryzowanym ostrzem skanującym, znajdującym się kilkadziesiąt nanometrów nad próbką. Technika ta umożliwia stworzenie skorelowanych ze sobą[...]

Programy Uwalniania Gazu Ziemnego jedną z metod na wzrost konkurencyjności


  Rada Europejska w lutym 2011 r. - zobowiązała Kraje Członkowskie UE do zakończenia procesu integracji rynku gazu do 2014 r. Po wdrożeniu III pakietu liberalizacyjnego, zarówno Komisja Europejska, jak i krajowe organy regulacyjne, kontrolne i antymonopolowe, dysponują całą gamą rozwiązań, które mogą istotnie wesprzeć proces liberalizacji rynku gazu ziemnego, w tym także w Polsce, a także mocno wpłynąć na pozycję rynkową oraz uzyskiwane wyniki sprzedażowe i finansowe firm zasiedziałych (incumbents). Konkurencyjny rynek gazu. Teoretyczne modele liberalizacji rynków gazowych w Europie W oparciu o doświadczenia rynkowe sąsiednich krajów UE, do najważniejszych i najbardziej brzemiennych w skutki dla polskiego rynku gazowego i PGNiG SA, należy zaliczyć następujące instrumenty regulacyjne:  Możliwą interwencję w relacje kontraktowe pomiędzy sprzedawcą (PGNiG) a - w pierwszej fazie - kupującym znaczne wolumeny gazu klientem (firmą dystrybucyjną, odbiorcą przemysłowym, producentem energii, itp.), natomiast w drugim etapie - wszystkich klientów, odnoszącą się do takich kwestii jak: ● Rozdzielenie przesyłu i dystrybucji od obrotu - zakaz umów kompleksowych, który pozwoli np. wprowadzić zasadę "moce przesyłowe podążają za kupującym" (capacity goes with customer). ● Długości trwania kontraktów na dostawy gazu - poprzez wprowadzenie ograniczenia czasu trwania dla dotychczasowych umów długoterminowych dla dużych klientów, np. - dla dostaw powyżej 50% całości zapotrzebowania danego podmiotu, a kontrakt nie może być dłuższy niż dwa lata, dla 80% nie dłuższy niż rok, itd. - lub w wersji bardziej drastycznej - ustawowe ograniczenie czasu obowiązywania wszystkich umów na dostawy gazu do 6, 12 lub 24 miesięcy (wariant duński)dla wszystkich klientów. W bardziej negatywnym scenariuszu limity czasu trwania, dla umów długoterminowych, mogą obowiązywać tylko firmę dominującą na rynku, w tym przypadku PGNiG. ● Ograniczeń w [...]

Porównanie submikrometrowych efektów degradacji powierzchni wybranych tworzyw transparentnych stosowanych w elektrotechnice DOI:10.15199/13.2016.10.9


  The comparison of the submicrometer degradation effects of the selected transparent plasctic’s surfaces utilized in the electrotechnical applications Streszczenie W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki porównania zmian parametrów morfologicznych powierzchni wybranych transparentnych tworzyw sztucznych stosowanych powszechnie m.in. w przemyśle elektrotechnicznym, jako obudowy urządzeń pomiarowo-sterujących. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem mikroskopii sił atomowych (ang. atomic force microscopy AFM), która umożliwia ilościowe odwzorowanie topografii powierzchni z nanometrową rozdzielczością. Analizę procesu zmian chropowatości próbek, następujących wskutek działania promieniowania świetlnego, odniesiono do wyników pomiarów kolorymetrycznych. Degradację powierzchni obserwowano w funkcji czasu, poddając je działaniu symulowanego promieniowania słonecznego oraz promieniowania UV. Uzyskane wyniki umożliwiły stwierdzenie zróżnicowanej dynamiki procesów degradacyjnych tworzyw zamiennie stosowanych w wielu aplikacjach, co pozwoliło na wskazanie materiału o większej odporności na działanie czynników zewnętrznych. Słowa kluczowe: mikroskopia sił atomowych, degradacja materiałów, inżynieria materiałowa, badania klimatyczne Abstract In this work the results of the comparison of the morhological changes of selected transparent plastics commonly utilized in the electrotechnical applications for the housings of the control-measurement devices is presented. The investigation was performed using atomic force microscopy (AFM), providing quantitaive reconstruction of the surface with nanometer resolution. The analysis of the roughness changes of the samples, caused by the light radiation was compared with the colorimetry outcome. The degradation of the surface was observed in the taim domain, while the the samples were exposed to the r[...]

ZARZĄDZANIE RUCHEM URZĄDZEŃ W MOBILNEJ SIECI AD HOC DOI:10.15199/59.2016.8-9.70


  Praca dotyczy zagadnien´ zwia˛zanych z symulacja ˛ mobilnych sieci ad-hoc (MANET). Sieci tego typy odgrywaja ˛ coraz wie˛ksza˛ role˛ w zastosowaniach cywilnych i wojskowych, w tym w monitorowaniu ´srodowiska i wspieraniu akcji ratunkowych. Zakładaja˛c moz˙liwos´c´ sterowania ruchem urza˛dzen´ tworza˛cych siec´, autor zaproponował algorytm i przedstawił wyniki symulacji formowania mobilnej sieci ad-hoc z wykorzystaniem modelu ruchu w˛ezłów PFM. Abstract: This article addresses issues associated with simulation and application of wireless, mobile, and ad-hoc networks (MANETs). Mobile self-organizing ad hoc networks can enhance the capability to coordinate the emergency actions as well as monitor contaminated areas, explore unmanned space, inspect and control working environments. Modeling and simulation are widely used in the design and development of wireless ad hoc networks. The focus is on wireless transmission and mobility models. A novel algorithm for wireless sensor network deployment is introduced. Słowa kluczowe: formowanie sieci sensorów, modele ruchu, mobilne sieci ad hoc, symulacja Keywords: wireless sensor deployment, mobility models, MANET, simulation 1. WPROWADZENIE W ostatnich latach w literaturze opisano wiele mo˙zliwych scenariuszy wykorzystania mobilnych sieci ad-hoc, w tym sieci tworzonych przez urza˛dzenia wyposa- ˙zone w czujniki [1]. Oprócz rozwa˙za´n teoretycznych, bada ´n symulacyjnych i testów w laboratoriach pojawiły si˛e pierwsze zastosowania [4, 3]. Mo˙zliwo´s´c zmiany poło˙zenia przez czujniki i inne urza˛dzenia działaja˛ce w ramach sieci rozszerzyła obszar zastosowa´n klasycznych sieci sensorowych. Nalez˙a˛ do nich m.in.: wspomaganie zbierania danych w sieciach z tolerancja˛ opóz´nien´ (ang. DTN - delay-tolerant networks, opportunistic networks) [1, 10], optymalizacja obszaru obj˛etego monitoringiem (ang. optimal coverage) [5, 2], rozło˙zenie czujników (ang. sensor deployment), rekonfiguracja [...]

Optymalizacja energooszczędnej sieci teleinformatycznej DOI:10.15199/48.2017.04.40

Czytaj za darmo! »

Możliwość zarządzania zużyciem energii jest ważnym elementem nowoczesnych sieci i systemów teleinformatycznych. Wymaganie energooszczędności jest szczególnie istotne w przypadku wydajnych sieci szkieletowych i systemów przetwarzających dane w sposób rozproszony np. klastrów. W artykule zostanie zaprezentowany projekt dwuwarstwowego systemu sterowania energooszczędną siecią teleinformatyczną. Użyteczność proponowanego systemu została poddana weryfikacji na drodze obliczeń numerycznych. Abstract. The energy awareness is an important aspect of modern networks and computing systems design and management, especially in the case of internet-scale networks and data intensive large scale distributed computing systems. In this paper, we have designed and developed a twolevel control framework for reducing power consumption in computer networks. Utility of our framework have been verified by numerical experiments (Optimization of energy-aware computer network). Słowa kluczowe: teleinformatyczna sieć energooszczędna, ruting energooszczędny, inżynieria ruchu, optymalizacja sieci. Keywords: energy-aware network, energy-aware routing, traffic engineering, network optimization. Wstęp Rola operatorów telekomunikacyjnych jako istotnych odbiorców energii elektrycznej systematycznie wzrasta wraz z wzrostem wolumenu danych przekazywanych w sieci. Wobec powyższego przewiduje się, że koszty związane z zapotrzebowaniem sieci teleinformatycznych na energię mogą wywrzeć istotny wpływ na rozwój usług teleinformatycznych. Koszty te wymienia się obecnie wśród przyczyn obserwowanego na świecie spadku tempa instalowania szybszych interfejsów sieciowych w punktach wymiany ruchu. Istotne znaczenie maja także aspekty ekologiczne, które związane są z redukcją emisji gazów cieplarnianych. Przeważająca część energii elektrycznej pochłaniana jest w sieci teleinformatycznej przez urządzenia dostępowe. Prezentowane w literaturze [1] wyniki analiz dotyczących statystycz[...]

System zaawansowanej analizy sygnałów do pomiaru właściwości mechanicznych powierzchni w mikroskopii sił atomowych

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule zaprezentowano opracowany moduł diagnostyczny, który pozwolił na rozszerzenie możliwości pomiarowych komercyjnego mikroskopu sił atomowych. Zaimplementowane rozwiązanie sprzętowo-programowe pozwala na detekcję skrętnych wychyleń belki skanującej. W efekcie możliwe jest zrekonstruowanie krzywej spektroskopii sił, co umożliwia szybkie, wysokorozdzielcze mapowanie właściwości powierzchni takich jak sztywność, adhezja czy rozpraszanie energii.. Abstract. In this paper, the development of diagnostic upgrade for commercial atomic force microscope is presented. By designing and implementing electronic and software solution, the torsional oscillations of the cantilever detection was possible. As the consequence, the force spectroscopy curve could be reconstructed allowing to perform fast, high-resolution mapping of mechanical properties of the sample such stiffness, adhesion or energy dissipation. (System for advanced signal analysis in measurements of surface’s mechanical properties in atomic force microscopy). Słowa kluczowe: mikroskopia sił atomowych, techniki pomiarowe, przetwarzanie sygnałów. Keywords: atomic force microscopy, measurement techniques, signal processing, harmonic analysis. Wstęp Mikroskopia sił atomowych w ostatnich latach stała się niezwykle popularnym narzędziem badawczym. Różnorodność trybów pomiarowych, pozwalających uzyskać szereg informacji na temat budowy i właściwości powierzchni (mechanicznych, elektrycznych, magnetycznych, termicznych), stanowi olbrzymi potencjał badawczy materiałów i struktur w mikro- i nanoskali. Rozwój technik pomiarowych pozwala na otrzymanie bardziej miarodajnych wyników oraz na zwiększanie rozdzielczości przestrzennej. Idea działania mikroskopii sił atomowych polega na obserwacji oddziaływań pomiędzy wykonanym z krzemu ostrzem skanującym a powierzchnią próbki. Ze względu na mały promień krzywizny ostrza skanującego (pojedyncze nanometry lub dziesiątki nanometr[...]

Dwa warianty zasilania silnika BLDC


  Zasilanie silnika prądu stałego z magnesami trwałymi zabudowanymi na wirniku wymaga sekwencyjnego przełączania napięcia na poszczególne uzwojenia silnika. Silniki te charakteryzują się najwyższą sprawnością. Konstrukcja silnika z magnesami trwałymi na wirniku nie wymaga doprowadzania energii elektrycznej do wirnika, co pozwala na wyeliminowanie układu szczotek i klasycznego komutatora. Zasilanie silnika odbywa się poprzez komutator elektroniczny. Regulacja prędkości obrotowej jest realizowana poprzez zmianę wartości średniej napięcia zasilającego silnik. W artykule przedstawiono dwa warianty układu zasilania i regulacji prędkości obrotowej silnika bezszczotkowego. Układy sterowania Praca silnika bezszczotkowego odbywa się w zadanej sekwencji napięć zasilających poszczególne uzwojenia. Sekwencja ta dla danego kierunku wirowania jednoznacznie zależy od pozycji kątowej wirnika. W obydwu przedstawionych wariantach układu sterowania zasilanie uzwojeń trójfazowego silnika BLDC następuje poprzez układ sześciu tranzystorów pracujących w układzie trójfazowego mostka. Tranzystory pracujące jako klu[...]

Features of economical traction 12-phase rectifier transformer

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono układ połączeń 12-fazowego transformatora o zintegrowanych uzwojeniach wtórnych, przeznaczonego do zasilania trakcji tramwajowej. Układ ten z założenia jest materiałooszczędny. Wykazano, że przy współpracy z układem prostowników niesterowanych napięcie wyjściowe wyprostowane zawsze zawiera największą składową 6- lub 12-pulsową, nie zaś 24-pulsową. Abstract. The paper presents winding arrangement of 12-[hase transformer with integrated secondary windings. Transformer is to used in tram traction substations. It has been shown that this transformer operating with 4 diode rectifier bridges generates dc rectified voltage with major 6th or 12th harmonic instead of 24th harmonic. ( Właściwości oszczędnego trakcyjnego 12-fazowego transformatora prostownikowego) Słowa kluczowe: transformator wielofazowy, prostownik niesterowany, trakcja elektryczna, komutacja Keywords: polyphase transformer, diode rectifier, electric traction, commutation Introduction Electric tram traction in Poland uses 600 V dc voltage. To obtain this, it is necessary to transform and rectify ac grid voltage (15 or 20 kV). Commonly transformers and diode rectifier bridges are used. Most traction substations are equipped with 3 or 6 phase transformers, with windings arrangements Yd and Yyd. One of transformer’s windings is delta-connected in order to eliminate higher harmonics of order  = 3n [1]. In traction substations we may meet with e.g. transformers manufactured by Areva Mikołów (now Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. Zakład Transformatorów) TZM3T-1200/15 (1200 kVA, Yd11y0, 15,75/0,525/0,525 kV or TZE3T 1200/20 (1200 kVA, 21/2x0,525 kV) manufactured by EMIT Żychlin. When transformer’s secondary voltages are rectified, dc voltage with some ac components is obtained. Standard 3-, 6-, 12-phase transformers Typical 3- and 6-phase transformer winding arrangements are shown in Fig. 1. A B C a1 b1c1 A B C a1 b1c1 a[...]

Development of the photostimulated Kelvin Probe Force Microscopy setup. The tool for nanoscale diagnostic of optoelectrical properties of the surface. DOI:10.15199/48.2015.09.43

Czytaj za darmo! »

In this paper we describe the development of the photostimulated Kelvin Probe Force Microscopy (ps-KPFM) measurement technique allowing to perform mapping of the electrical response of the material to optical excitation. The general information concerning the principles of the measurement setup and the data acquisition procedures as well as the examples of collected data is shown. In particular, the solution allowing to perform a number of measurements according to specific protocol is here sescribed. The developed system is capable of delivering the information about the electrical properties changes due to the specific light wawelength illumination of LED's in range from 390 nm to 940 nm as well as for the xenon lamp. Streszczenie. W niniejszej pracy zaprezentowano konstrukcję systemu pomiarowego fotostymulowanej mikroskopii sił z sondą Kelvina (ps-KPFM), umożliwiającą mapowanie odpowiedzi elektrycznej powierzchni na pobudzenie optyczne. Przedstawiono kluczowe informacje dotyczące konstrukcji, procedur pomiarowych, jak również zaprezentowano przykłady wyników pomiarowych. Do szczególnych cech opisanego układu należy możliwość wykonywania pomiarów z wykorzystaniem wcześniej opracowanych protokołów. Zbudowany układ pomiarowy umożliwia uzyskanie informacji o optoelektrycznych właściwościach powierzchni dla pobudzenia źródłami światła LED w przedziale od 390 nm do 940 nm oraz lampą ksenonową. (Opracowanie systemu pomiarowego fotostymulowanej mikroskopii sił z sondą Kelvina. Narzędzie do diagnostyki optoelektrycznych właściwości powierzchni w nanoskali). Keywords: atomic force microscopy, Kelvin Probe Force Microscopy, optical stimulation, optoelectrical properties. Słowa kluczowe: mikroskopia sił atomowych, mikroskopia sił z sondą Kelvina, pobudzenie optyczne, właściwości optoelektryczne. Introduction The development of scanning probe microscopy techniques provided insight into submicron properties of the materials and nanostructures [...]

MOBILNA SIEĆ AD HOC PODZIELONA NA KLASTRY DO MONITOROWANIA OBSZARU POKRYTEGO PRZEZ GAZ CIĘŻKI DOI:10.15199/59.2017.6.30


  Na całym świecie znaczna ilość substancji toksycznych jest transportowana i przechowywana. Pomimo rosnących standardów bezpieczeństwa nadal dochodzi do wypadków, w których do atmosfery wydostają się niebezpieczne substancje. Niektóre z nich tworzą chmury gazów cięższych od powietrza [4]. Przykładem niebezpiecznego gazu ciężkiego jest chlor, który może być używany również jako broń w czasie operacji militarnych bądź ataków terrorystycznych [1]. W momencie pojawienia się niebezpieczeństwa w postaci chmury gazu ciężkiego ekipa ratunkowa ma dwa główne cele: ewakuację zagrożonego obszaru oraz neutralizację chmury. Do zrealizowania obu celów istotna jest wiedza o pozycji, granicy i kierunku przemieszczania chmur. Pozwala ona na otoczenie chmury przez odpowiednie służby oraz wyznaczanie nie tylko obszarów, które powinny zostać ewakuowane w pierwszej kolejności, ale także bezpiecznych dróg ewakuacyjnych. W niniejszej pracy zaproponowane zostało użycie mobilnej sieci ad hoc (MANET) w celu wsparcia działań ekipy ratunkowej. Sieć MANET składa się z bezprzewodowych platform mobilnych (węzłów), które dynamicznie i autonomicznie samoorganizują się, tworząc sieć o tymczasowej topologii. Platforma ta może być wyposażona w punktowy czujnik gazu, odbiornik GPS oraz kartę radiową do komunikacji bezprzewodowej z innymi urządzeniami. Sieć adaptuje się do aktualnych warunków tworząc odpowiednią topologie. Istniejące w literaturze metody, które mogłyby zostać wykorzystane do wykrywania granicy obszaru pokrytego gazem ciężkim z użyciem sieci MANET posiadają liczne ograniczenia [3]. Węzły sieci wymieniają się wiedzą o środowisku oraz swoim położeniu przy pomocy komunikacji radiowej. Dany węzeł może komunikować się bezpośrednio z węzłami znajdującymi się w jego zasięgu lub z pozostałymi węzłami za pośrednictwem innych węzłów (komunikacja typu multi-hop). Z uwagi na ograniczony zasięg nadajników radiowych w celu utrzymania łączności w ramach sie[...]

 Strona 1  Następna strona »