Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Kleban"

STABILNOŚĆ TRZYSEKCYJNEGO POLA CLOSA TYPU MSM Z ALGORYTMEM MMLM DOI:10.15199/59.2015.8-9.12


  W artykule zaproponowano algorytm planowania przepływu pakietów MMLM (Maximal Module Level Matching) dla trzysekcyjnego pola Closa typu MSM (Memory-Space-Memory). Z wykorzystaniem modelu płynnego (ang. fluid-flow model) oraz funkcji Lapunowa wykazano stabilność tego algorytmu. Przedstawiono również wyniki eksperymentów symulacyjnych dla ruchu równomiernego i nierównomiernego w zakresie opóźnienia komórek i wielkości kolejek wejściowych oraz wyjściowych. 1. WSTĘP Pola komutacyjne pozwalają na łączenie wejść z wyjściami, co umożliwia przesyłanie sygnałów między dołączonymi do nich urządzeniami/użytkownikami. Pierwsze pola komutacyjne o dużych pojemnościach zostały zbudowane dla central telefonicznych. Obecnie wykorzystuje się je w urządzeniach sieciowych takich jak przełączniki czy routery. Zastępują one również zbyt wolne magistrale do przesyłania sygnałów między modułami wewnętrznymi urządzeń. W przełącznikach/ routerach średniej wielkości, przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystuje się jednosekcyjne pola crossbar, natomiast w przełącznikach klasy operatorskiej stosuje się pola wielosekcyjne, zazwyczaj są to pola Closa, np. routery CRS-3 firmy Cisco, T1600 firmy Juniper Networks, lub TX Matrix. W celu łatwiejszej rozbudowy pojemności komutacyjnej stosuje się również pola wielopłaszczyznowe, gdzie każda płaszczyzna ma strukturę pola Closa. Obecnie trwają prace nad polami komutacyjnymi dla węzłów sieciowych Internetu Przyszłości, pracujących z szybkościami na poziomie setek Tb/s lub nawet Pb/s. Pola komutacyjne o dużej pojemności projektowane dla routerów klasy operatorskiej pracują w sposób synchroniczny, przesyłając w szczelinach czasowych pakiety o stałej długości zwane komórkami. Pakiety o zmiennej długości np. IP, napływające do węzła sieciowego są dzielone, w kartach liniowych, na segmenty o stałej długości, które następnie są pakowane do komórek i przesyłane przez pole komutacyjne do portów [...]

ANALIZA WPŁYWU USZKODZEŃ PUNKTÓW KOMUTACYJNYCH NA WŁASNOŚCI POLA CLOSA TYPU SMM DOI:10.15199/59.2016.8-9.44


  W artykule przedstawiono algorytm FT-DSRR (Fault-Tolerant Desynchronized Static Round Robin-Robin Dispatching) pozwalający na planowanie przepływu komórek w polu Closa typu SMM (Space- Memory-Memory) z uszkodzeniami w punktach komutacyjnych. Uszkodzenia punktów komutacyjnych mogą pojawiać się na skutek promieniowania kosmicznego w polach komutacyjnych wykorzystywanych w systemach satelitarnych. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dotyczących wpływu liczby uszkodzeń, ich umiejscowienia oraz liczby komutatorów w drugiej sekcji pola na opóźnienie transmisji komórek i przepustowość pola SMM. Abstract: In this paper a fault-tolerant desynchronized static round-robin (FT-DSRR) cell dispatching algorithm is presented. This algorithm was proposed for onboard SMM (Space-Memory-Memory) Clos-network switches with serious crosspoint faults caused by the harsh space radiation environment. The influence of the crosspoint faults on the average cell delay and throughput of the SMM Closnetwork switch depending on the total number of faults, their location within the SMM network, and the number of switches in the second stage was evaluated using computer simulation. Selected results are presented in the paper. Słowa kluczowe: pakietowe pole komutacyjne, planowanie przepływu pakietów, pole Closa, komutacja pakietów. Keywords: packet switching fabric, packet scheduling, Clos-network switch, packet switching. 1. WSTĘP Jednym z bardzo istotnych modułów każdego przełącznika i routera jest pole komutacyjne mające istotny wpływ na wydajność węzła komutacyjnego. W urządzeniach o małej i średniej pojemności wykorzystuje się pola crossbar, natomiast w urządzeniach o dużej pojemności stosuje się najczęściej pola Closa [1] ze względu na ich własności kombinatoryczne oraz możliwość modułowej rozbudowy. Pola tego typu pracują w sposób synchroniczny, przesyłając w szczelinach czasowych pakiety o stałej długości zwane komórkami [2]. Ozna[...]

STABILNOŚĆ BUFOROWANYCH PÓL KOMUTACYJNYCH CLOSA STABILITY OF BUFFERED CLOS-NETWORK SWITCHES DOI:10.15199/59.2016.8-9.45


  Praca dotyczy zagadnienia analizy stabilności pakietowych pól komutacyjnych Closa. Pola takie pracują pod kontrolą algorytmów, których działanie powinno gwarantować ich stabilność, co ma bezpośredni związek z przepustowością i opóźnieniem przesyłanych pakietów. Formalnie, stabilność ta może być różnie rozumiana. W ramach pracy przeanalizowano definicje stabilności pola i podano ich współzależność ustalając hierarchię wymagań, które definicje te za sobą pociągają. Przedstawiono również sposoby badania stabilności w odniesieniu do tych definicji. Abstract: The paper addresses stability analysis of Closnetwork packet switches. Such networks work under control of algorithms which should ensure their stability which is directly in concern with the network throughput and packets delay. Formally, the notion of stability could be understood differently. In the paper different stability definitions for Clos-network switches has been studied and their interdependence, by specifying hierarchy of requirements the definitions entail, has been shown. Moreover, the ways of stability investigation with correspondence to the specified definitions has been suggested. Słowa kluczowe: Pole komutacyjne Closa, stabilność przepływu, stabilność według prawdopodobieństwa, stabilność asymptotyczna według prawdopodobieństwa. Keywords: Clos-network packet switch, rate stability, weak stability, strong stability. 1. WSTĘP Gwałtowny rozwój różnego rodzaju usług sieciowych, a co za tym idzie wzrost liczby pakietów transmitowanych w sieci Internet powoduje konieczność poszukiwania nowych rozwiązań, które umożliwią sprawne funkcjonowanie Internetu w przyszłości. O ile systemy transmisyjne, głównie dzięki światłowodom nowej generacji oraz różnym rodzajom zwielokrotnienia falowego WDM (Wavelength Division Multiplexing), mogą zapewnić wystarczającą szybkość transmisji, o tyle pakietowe węzły sieciowe ciągle stanowią wąskie gardło. W związku z tym, że w ni[...]

STABILNOŚĆ POLA CLOSA TYPU SMM Z ALGORYTMEM DSRR DOI:10.15199/59.2017.8-9.64


  Sposób łączenia jednosekcyjnych pól (komutatorów matrycowych) w większe struktury, n zywane polami Closa, został zaproponowany przez C. Closa w 1953 roku [1]. W tamtym czasie pola kom tacyjne znajdowały zastosowanie w centralach telef nicznych, gdzie umożliwiały zestawianie połączeń gł sowych między abonentami. Obecnie pola komutacyjne są stosowane w urządzeniach sieciowych przełączniki i routery, gdzie zastąpiły one zbyt wolne magistrale. Pola komutacyjne pozwalają na jednoczesne zestawienie dróg połączeniowych i przesyłanie pakietów między portami wejściowymi i żądanymi portami wy ściowymi. Dzięki możliwości jednoczesnego zestawi nia dróg połączeniowych nawet między wszystkimi portami wejściowymi i wyjściowymi nie następuje sp wolnienie szybkości transmisji pakietów, co było ni uniknione w przypadku stosowania magistral. cyjne pola typu crossbar są stosowane w urządzeniach o średniej pojemności, natomiast w sprzęcie klasy oper torskiej stosuje się pola wielosekcyjne, a nawet wiel . Warszawa, 13- CLOS-NETWORK SWITCH UNDER THE DSRR ALGORITHM ) planowania Round- ). przepola wykorzystaniu erymentów Memory-Memory) of this ) This work ion investigations of planowanie ole algorithms, crossbar ) nami . komudowały telefoliwiały głopola dzeniach sieciowych, takich jak ry, cyjne ściowymi wyj- zestawieniowych mi spowolnienie nieuniknione Jednoseksą operatorskiej wielopłaszczyznowe, gdzie każda płaszczyzna jest polem wielosekcyjnym. W związku z poszukiwaniem nowych rozwiązań dla przełączników/routerów o wielkiej p jemności, pola Closa cieszą się niesłabnącym zainter sowaniem, głównie ze względu na modułową struktu i możliwość łatwego zwiększania pojemności cyjnej pola. Przykładowo, wielopłaszczyznowe pole komut cyjne jest wykorzystywane przez firmę CISCO w rach klasy operatorskiej. Początkowo była to seria GSR (Gigabit Switch Router) 12000, a potem seria CRS ( rier Routing System). Najnowsze routery z tej serii [...]

WPŁYW PRZYSPIESZONEGO ROZŁADOWYWANIA KOLEJEK VOMQ NA STABILNOŚĆ ZMODYFIKOWANEGO POLA CLOSA TYPU MSM DOI:10.15199/59.2018.8-9.19


  1. WSTĘP Nieustanny wzrost uzależnienia funkcjonowania ludzi od różnego rodzaju usług sieciowych, zarówno w sferze biznesowej, społecznościowej, jak i rozrywkowej, powoduje konieczność ciągłego udoskonalania infrastruktury sieciowej. Problem ten odnosi się do wszystkich aspektów funkcjonowania Internetu, łącznie z centrami danych, od których zależy szybkość reakcji na żądania użytkowników. Coraz wyższe wymagania jakościowe i pojemnościowe dotyczą przede wszystkim systemów transmisyjnych, a także pakietowych węzłów komutacyjnych. Zwiększanie szybkości transmisji jest obecnie możliwe dzięki systemom optycznym i technice WDM (Wavelength Division Multiplexing). W celu zwiększenia pojemności węzłów komutacyjnych stosuje się obecnie łączenie routerów w klastry. Dla przykładu najnowsze routery klasy operatorskiej firmy CISCO - CRS-X (Carrier Routing System) mogą być łączone w klastry, zawierające maksymalnie 72 chassis, oferując przepustowość 922 Tb/s [15]. Rozwiązanie takie nie jest idealne, ponieważ część zasobów każdego routera jest zaangażowana w realizowanie wymiany danych między routerami w ramach klastra. Poszukuje się zatem nowych rozwiązań, które mogą zwiększyć przepustowość routerów do poziomu Pb/s. Jednym z ważnych modułów każdego routera/ przełącznika są pola komutacyjne, które pozwalają na jednoczesne zestawienie dróg połączeniowych i przesyłanie pakietów między portami wejściowymi i żądanymi portami wyjściowymi. W urządzeniach klasy operatorskiej stosuje się pola wielosekcyjne, a nawet wielopłaszczyznowe, gdzie każda płaszczyzna jest polem wielosekcyjnym. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się pola komutacyjne budowane zgodnie z zasadami sformułowanymi przez C. Closa [2], dzięki ich modułowej konstrukcji i możliwości łatwej rozbudowy. W zależności od lokalizacji buforów pakietowe pola komutacyjne możemy sklasyfikować następująco [1]: MMM (Memory-Memory-Memory), MSM (Memory- Space-Memory), SMM (Space-Memory-Mem[...]

Rozwój optycznych sieci dostępowych

Czytaj za darmo! »

Gwałtowny rozwój Internetu oraz usług szerokopasmowych prowadzi do wzrostu zapotrzebowania na dużą szybkość transmisji zarówno w sieciach szkieletowych, jak i w sieciach doprowadzających sygnał do użytkowników końcowych, nazywanych sieciami dostępowymi. W niniejszym artykule przedstawiono rozwiązania stosowane w optycznych sieciach dostępowych. Szczególną uwagę zwrócono na budowę i działanie sieci PON oraz na możliwość realizacji systemów FTTx. Przedstawiono również rozwiązania przyszłościowe takie jak SPON oraz ROADM. Abstract. Rapid development of the Internet and broadband services imply a demand for high-speed transmission within core networks as well as within networks delivering services to end-users, called access networks. The paper presents the current developments in optical[...]

Sieci sterowane programowo SDN oraz środowisko OpenFlow


  Sieci sterowane programowo SDN (Software Defined Networks) zostały wprowadzone przez naukowców jako wynik ich niezadowolenia, wynikającego z braku możliwości testowania nowych rozwiązań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Wynikało to z wielkości sieci dostępnych czy też możliwych do zbudowania dla celów testowych (koszty). Typowe sieci akademickie nie były wystarczająco duże i wystarczająco rozbudowane - niewystarczające pasmo, drogi sprzęt (przełączniki, rutery) uniemożliwiały testowanie nowych pomysłów na odpowiednio dużą skalę. Z drugiej strony przełączniki i rutery w sieci szkieletowej Internetu są zamknięte - ich oprogramowanie stanowi własność intelektualną takich firm, jak Cisco czy Hewlett-Packard. Z tego względu w niektórych przypadkach było niemożliwe programowanie sieci, nawet jeżeli był do nich dostęp. Ponadto operatorzy nie dopuszczają możliwości wprowadzania ruchu testowego do rzeczywistych sieci ze względów bezpieczeństwa. Odpowiedzią naukowców (z uniwersytetów w Stanford, Princeton, Kalifornii, Waszyngtonu oraz z MIT) na taki stan rzeczy było zaproponowanie w marcu 2008 roku standardu OpenFlow. Otworzył on Internet dla środowiska akademickiego [1, 2]. OpenFlow jest standardem otwartym, umożliwiającym scentralizowanie programowania tabel przepływów w przełącznikach i ruterach [3, 4]. Tabele te zawierają informacje o przepływach, które stanowią instrukcje dla rutingu i przetwarzania pakietów. Innymi słowy - decydują one np. o tym, jaki pakiet powinien być wysłany jakim portem. Podejście to umożliwia zarządzanie tabelami przepływów (dodawanie, usuwanie albo modyfikowanie wpisów w tabeli przełącznika lub rutera) przez centralny kontroler SDN (SDN Controller). Mocną stroną tego rozwiązania jest to, iż naukowcy mogą eksperymentować z zupełnie nowymi typami przepływów nieoddziałującymi na już istniejące [5]. Proponowane podejście dość znacznie ułatwia testowanie protokołów rutingu i przełączania. Pomysły tego ty[...]

 Strona 1