Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Artur Lasoń"

WSPÓŁPRACA MGŁY I CHMURY OBLICZENIOWEJ Z MINIMALIZACJ ˛ A OPÓ´ ZNIE´N OBSŁUGI DOI:10.15199/59.2016.8-9.78


  Artykuł po´swi˛econy jest problemom przydziału zasobów sieci optycznych sterowanych programowo (SDN) w sposób wspieraja˛cy współprace˛ pomie˛dzy mgła˛ i chmura˛ obliczeniowa˛. Rozwia˛zania analizowane sa˛ pod wzgl˛edem emisji CO2, wpływu na wydajno´s´c sieci oraz opó´znien ´ ruchu wymagaja˛cego szybkiej obsługi. Główny wkład niniejszego artykułu to dodatkowa analiza i propozycje usprawnie´n polityki latencyAware wykorzystywanej do obsługi z˙a˛dan´ zwia˛zanych z mgła˛ obliczeniowa˛. Abstract: The paper focuses on dynamic resource provisioning in an all optical Wide Area Software Defined Network supporting energy-aware interplay between fog and cloud. Considered approaches were compared with reference solutions with respect to latency of fog related requests, CO2 emission and impact on network performance. The main contribution of this paper are additional analysis and improvements proposal for latencyAware policy utilized to handle fog related traffic. Słowa kluczowe: chmura, energia, mgła obliczeniowa, SDN Keywords: cloud, energy, fog, SDN 1. WSTE˛P Przetwarzanie zada´n we mgle obliczeniowej (fog computing) jest stosunkowo nowym pomysłem, zdefiniowanym przez firm˛e Cisco w pracy [1], który ma na celu efektywna˛ wirtualizacje˛ i wykorzystanie zasobów obliczeniowych urza˛dzen´ ulokowanych na brzegu sieci teleinformatycznej. Pomysł ten posiada wiele zalet - usługi realizowane we mgle uz˙ywaja˛ zasobów urza˛dzen´ ulokowanych w tym samym obszarze geograficznym co u˙zytkownik ko´ncowy, do ich obsługi mo˙zna u˙zy´c zasobów aktualnie nieobcia˛z˙onych, lokalnych urza˛dzen´ sieci, zadania wykonane moga˛ byc´ z niewielkim opóz´nieniem. Wirtualizacja i udost˛epnienie zasobów obliczeniowych lokalnych we˛złów sieciowych (przeła˛czniki, rutery, stacje bazowe), urza˛dzen´ kon´cowych sieci niesie ze soba˛ obietnice˛ znacznych oszcz˛edno´sci i poprawy wykorzystania zasobów. Koncepcja mgły obliczeniowej cz˛esto jest wprost wia˛zana z konc[...]

Analiza możliwości budowy elastycznych sieci agregacyjnych opartych na technice Ethernet


  W literaturze omawiającej zmiany zachodzące w architekturze współczesnych sieci transmisji danych coraz częściej pojawia się termin sieć agregacyjna (aggregation network) lub sieć agregująca ruch telekomunikacyjny (traffic aggregation network). Z historycznego punktu widzenia oba terminy były używane dla określenia infrastruktury, łączącej przewodowe sieci dostępu abonenckiego z siecią regionalną lub szkieletową. Jednakże wraz z rozwojem technik sieciowych wymaganie agregacji ruchu pojawia się również w odniesieniu do innych segmentów sieci, na przykład sieci bazowych, budowanych na potrzeby sieci komórkowych (mobile backhaul, RAN backhaul) [1]. W każdym z tych przypadków dyskutuje się sieć mieszczącą się między domenami sieci dostępu abonenckiego a siecią regionalną bądź szkieletową. Z punktu widzenia ogólnej architektury sieci telekomunikacyjnej zajmuje ona miejsce bardzo podobne do miejsca klasycznych sieci miejskich, przy czym istotną różnicą między nimi jest na pewno funkcja oraz zakres oferowanych usług. Wskazane trzy terminy: sieć agregacyjna, sieć bazowa oraz sieć miejska bywają używane wymiennie. W innych przypadkach można zaobserwować lokowanie sieci miejskich, bazowych i agregacyjnych obok siebie, jako trzech różnych sieci. Ten brak precyzji czy też ogólnie przyjętej definicji sieci agregacyjnych utrudnia dyskusję na temat kierunków rozwoju i wskazanie, jaka funkcjonalność powinna być wdrożona w poszczególnych elementach składowych nowoczesnych sieci transportu danych. Zapewnienie usług dostępnych w nowoczesnych sieciach miejskich, budowa infrastruktury transmisji danych na potrzeby sieci komórkowych (sieć bazowa) oraz zapewnienie łączności między coraz szybszymi sieciami przewodowego dostępu abonenckiego mogą zostać zrealizowane przy użyciu wspólnej infrastruktury. Taką sieć przyjęto nazywać agregacyjną. TELE-RADIO-ELEKTRONIKA-INFORMATYKA ROK ZAŁOŻENIA 1928  ROCZNIK LXXXV  ISSN 1230-3496 7/2012 [...]

Usługi w chmurze korzystające z sieci optycznych o minimalnym zużyciu energii


  Przenoszenie obliczeń i danych do sieci (nazywanej w tym kontekście chmurą) stało się w ostatnich latach usługą chętnie świadczoną i szeroko reklamowaną przez dostawców. Z drugiej strony użytkownicy coraz częściej korzystają ze wspomnianych usług, doceniając zapewniane przez nie ułatwienia i nowe możliwości. W niniejszym artykule odniesiono się do idei obliczeń i przechowywania danych w chmurze (cloud computing) w kontekście dostarczania tych usług przez automatycznie przełączane sieci optyczne, zorientowane na minimalizację zużycia energii. Założono przybliżenie Czytelnikom koncepcji chmury, jak również prezentację problemów i zagadnień dotyczących wykorzystania optycznych technik transmisji danych do przenoszenia ruchu związanego z tą ideą. Całość rozważań jest prowadzona przez pryzmat minimalizacji zużycia energii w infrastrukturze chmury, z traktowaniem tego problemu jako równie istotnego, jak dostarczanie usług wysokiej jakości. WPROWADZENIE, MOTYWACJA I POTENCJALNE OBSZARY BADAŃ Wymagania, jakie usługi związane z chmurą nakładają na infrastrukturę sieciową i przetwarzającą dane (np. moc obliczeniowa i pamięć) wymuszają zmiany dotyczące wielu elementów tej infrastruktury. Na przykład usprawnienia powinny dotyczyć technik wykorzystania przepustowości łączy transmisyjnych, wydajności energetycznej elementów elektronicznych, mechanizmów podejmowania decyzji o trasach pokonywanych przez dane związane z chmurą czy też metod zarządzania centrami danych i obliczeń (data center). Zawarty tu opis idei, założeń oraz przykłady usług i wdrożeń umożliwią przede wszystkim zapoznanie się z koncepcją obliczeń w chmurze, dodatkowo stanowiąc uzasadnienie TELE-RADIO-ELEKTRONIKA-INFORMATYKA ROK ZAŁOŻENIA 1928 􀁺 ROCZNIK LXXXVI 􀁺 ISSN 1230-3496 10/2013 1324 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY 􀁺 ROCZNIK LXXXVI 􀁺 nr 10/2013 Mnogość usług oferowanych zarówno przez publiczne, jak i prywatne chmury, jest bardzo duża. [...]

Assessment of green anycast strategies in hybrid power networks having regular topologies Weryfikacja i ocena zielonych strategii rutingu typu anycast w sieciach optycznych o hybrydowym zasilaniu i regularnych topologiach


  The impact of the Information and Communication Technologies (ICT) sector on the natural environment becomes more and more pronounced. On the one hand, the effect might be positive, as development of modern services may, for example, reduce the number of travels due to people working remotely and communicating via teleconferences. On the other hand, the ICT sector itself consumes huge amounts of energy to power the whole equipment. According to [1] the ICT sector consumed 8% of the global energy in 2008, and this share is expected to grow up to 20% in 2020. Additionally, the sector produces about 2-4% of global CO2 [2]. This is a strong motivation to implement the idea of greening of the Internet introduced in [3]. Data centers (DCs) are important contributors to the ICT sector energy consumption. Providing modern services and performing computationally intensive tasks in DCs results in enormous power demands. Therefore, greening of DCs may provide noticeable decrease to the negative impact ICT has on the natural environment. One of the approaches is based on the fact that powering DCs with renewable energy significantly reduces CO2 emission. The case when selected DCs are powered from renewable energy sources while the rest uses energy obtained from conventional sources is denoted in the literature as hybrid power networks. This is a realistic situation as the renewable energy sources are not available at each site and it is more efficient to transmit data than energy [4]. Additionally, one of the paradigms of cloud computing is to offer services in different DCs simultaneously. Thus, it is possible to choose one of many possible locations to provide the requested service, and this decision may take into account the type of energy source. A corresponding routing scheme is called anycast [5]. Another important paradigm of cloud computing is to offer numerous different services in an on-demand fashion. That is why incoming req[...]

Optymalizacja użycia energii elektrycznej w sieciach chmury obliczeniowej Ruting jeden do jednego z wielu DOI:10.15199/59.2015.11.1


  Sektor ICT (Information and Communication Technologies) ma coraz większy wpływ na organizację życia prywatnego i zawodowego, a zatem na interakcję człowieka ze środowiskiem naturalnym. Z jednej strony wpływ ten może być pozytywny, ponieważ więcej czynności może odbywać się za pośrednictwem sieci (np. zdalna praca czy też zdalne pomiary bądź wideokonferencje), przez co ogranicza się liczbę podróży, zmniejsza więc zużycie paliw i emisję dwutlenku węgla, z drugiej jednak strony ilość ruchu przenoszonego przez sieci komputerowe ciągle rośnie, podobnie jak rośnie zapotrzebowanie na przepustowość sieci oraz moc obliczeniową urządzeń. Wynika to z coraz większej liczby dostępnych usług oraz z faktu, że usługi te wymagają więcej zasobów sieciowych oraz obliczeniowych. Wszystko to generuje wzrost popytu na energię elektryczną i może prowadzić do zwiększenia negatywnego wpływu sektora ICT na środowisko naturalne. Według [1] sektor ICT w 2008 roku w skali globalnej zużywał 8% energii elektrycznej, a udział ten wzrośnie w 2020 roku do 20%. Dodatkowo od 2% do 4% emitowanego dwutlenku węgla pochodzi z sektora ICT [2]. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez ten sektor może doprowadzić nie tylko do zredukowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne, lecz również do zmniejszenia kosztów operacyjnych ponoszonych przez operatorów infrastruktury teleinformatycznej. Zagadnienia związane z optymalizacją użycia energii elektrycznej w sektorze ICT wydają się zatem istotnym tematem badawczym, który może przynieść wymierne korzyści dla gospodarki oraz dla operatorów infrastruktury sieciowej. Problem budowy energooszczędnych sieci transmisji danych jest złożony ze względu na styczność z wieloma dziedzinami nauki i gospodarki. Przykładowo, w kontekście telekomunikacji poza tradycyjnie rozpatrywanymi elementami, takimi jak liczba użytkowników, rodzaj przesyłanych danych czy parametry jakościowe transmisji, niezbędne jest uwzględnienie wielu[...]

Optymalizacja użycia energii elektrycznej w sieciach chmury obliczeniowej Agregacja ruchu w sieciach wielowarstwowych DOI:10.15199/59.2016.1.1


  W artykule poświęconym optymalizacji metod doboru trasy typu jeden do jednego z wielu (anycast) [1] przedstawiono wyniki dostosowania tego typu rutingu do wymagań sieci budowanych na potrzeby infrastruktury chmury obliczeniowej. Wyniki przeprowadzonych badań jednoznacznie pokazują celowość użycia informacji o aktualnie panujących warunkach zasilania centrów przetwarzania danych DC (Data Center) chmury obliczeniowej w procesie kierowania ruchu do centrów zasilanych energią odnawialną lub energią o niskim koszcie. Szczególnie interesujące są rezultaty użycia mechanizmów dopasowujących ruting anycast do klasy usług oferowanych w chmurze obliczeniowej. Szczegóły rozpatrywanych mechanizmów i otrzymane wyniki można znaleźć w artykule [1]. Również w pracy [1] przedstawiono szczegółowe uzasadnienie celowości podjętych prac wraz z krótką analizą rynku energii w wybranych państwach i wpływu zmian tego rynku na rozwój sektora masowego przetwarzania danych w infrastrukturze chmury obliczeniowej. Niniejszy artykuł jest kontynuacją, prezentacją i analizą otrzymanych wyników, ze skoncentrowaniem się na mechanizmach, umożliwiających oszczędzanie energii w wielowarstwowych sieciach telekomunikacyjnych łączących centra przetwarzania danych DC. Proponowane rozwiązanie umożliwia w szczególności zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (lub kosztu użytej energii elektrycznej) w sieci transportowej z dynamicznie zestawianymi połączeniami i agregacją ruchu w warstwie elektrycznej [2]. Wielowa rstwowe sieci transportowe z ag regacją ruchu Sieci wielowarstwowe są powszechnie używane do transportu danych, a możliwość efektywnego użycia dostępnych zasobów sieciowych do przesyłania danych o przepływnościach niższych niż przepustowość ścieżki optycznej jest ich niewątpliwą zaletą. Siecią wielowarstwową nazywa się sieć złożoną z co najmniej dwóch komplementarnych warstw: optycznej i elektrycznej. Podobnie jak w sieci jednowarstwowej, przyjmuje się, że wa[...]

ANALIZA PORÓWNAWCZA METOD PROWADZENIA POMIARÓW W SIECIACH STEROWANYCH PROGRAMOWO (SDN) DOI:10.15199/59.2018.8-9.43


  1. WSTĘP Wraz z rosnącą liczbą urządzeń połączonych w sieć komputerową, bardzo ważnym aspektem organizacji, administracji i zarządzania siecią teleinformatyczną stało się monitorowanie ruchu, a także zbieranie oraz analiza informacji powiązanych z jej różnymi parametrami. Monitorowanie znacznie ułatwia zarządzanie infrastrukturą oraz daje możliwość wykonania odpowiednich akcji w odpowiedzi na zaobserwowane zdarzenia. Inne przykładowe zastosowania takich narzędzi to: obserwacja stopnia użycia infrastruktury, rozliczanie użytkowników, wykrywanie anomalii, zapobieganie włamaniom, dynamiczna rekonfiguracja. Aby decyzje mogły zostać podjęte natychmiastowo, pomiary oraz analiza ruchu muszą być prowadzone w czasie rzeczywistym. Zwiększenie granularności obserwacji skutkuje jednak większym zapotrzebowaniem na zasoby obliczeniowe i sieciowe, z kolei ograniczenie tych zasobów przy zachowaniu częstotliwości zbierania metryk może mieć negatywny wpływ na dokładność obserwowanych wartości. Wdrażając takie metody, należy zachować odpowiednią równowagę pomiędzy tymi trzema czynnikami. Rozwijająca się koncepcja sieci sterowanych programowo (SDN, ang. Software Defined Networking) przyczyniła się do powstania nowych sposobów prowadzenia pomiarów, które nie mogłyby być realizowane w sieciach tradycyjnych [4]. Koncepcja SDN zakłada rozdzielenie warstwy sterującej siecią od warstwy przełączającej dane a sterownik jest przy tym instancją programistyczną. W efekcie czynności związane ze sterowaniem i zarządzaniem siecią generują mniejsze koszty operacyjne. Wynikiem pracy sterownika są wpisy umieszczane w tablicach przepływów w sterowanych przez niego węzłach sieci. Tablica przepływów to podstawowa struktura danych w urządzeniach SDN. Na podstawie wpisów w niej umieszczonych przełączniki obsługują pakiety. Rekordy w tablicy składają się z dwóch komponentów: pól związanych z przepływem oraz akcji. Pola w postaci klucz-wartość pozwalają na por[...]

 Strona 1