Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Michał Karpowicz"

Wykorzystanie informacji z rejestrów procesora do identyfikacji modelu poboru mocy przez serwer DOI:10.15199/48.2016.03.08

Czytaj za darmo! »

Model poboru mocy jest istotnym elementem rozwia˛zan´ zwie˛kszaja˛cych efektywnos´c´ energetyczna˛ serwerów sieciowych. Nalez˙y spodziewa´c si˛e, ˙ze profile poboru mocy zale˙z ˛ a od zastosowania danej maszyny. Przeprowadzenie szczegółowych eksperymentów pomiarowych wymaga odpowiedniego sprze˛ tu - przede wszystkim miernika mocy. Tematem przedstawionej pracy jest próba znalezienia zalez˙nos´ci mie˛dzy całkowita˛ moca˛ pobierana˛ przez serwer a moca˛ odczytana˛ z rejestrów msr procesora, Wyznaczenie takiej zalez˙nos´ci pozwoli na stosunkowo szybkie dostrajanie generycznego modelu poboru mocy do konkretnego zastosowania i konfiguracji sprz˛etowej. Abstract. Precise model of power consumption is crucial for improving energy effectiveness of network servers. Model construction requires numerous measurement experiments employing appropriate equipment - power meter and data collection system. The subject of paper is assessment if power statistics available via msr registers of some Intel processors may be correlated to total power consumed by the server. Finding such relation will allow to construct generic total power consumption model which may be easily tuned to suit specific application.(Model of server power consumption based on msr registers data) Słowa kluczowe: Energooszcz˛edne systemy komputerowe, modelowanie, identyfikacja Keywords: Power saving in computer systems, modeling, identification Wst˛ep Problematyka ograniczenia zu˙zycia energii przez serwery i urza˛dzenia wykorzystywane w teleinformatyce staje sie˛ ostatnio coraz bardziej istotna [1, 2]. Dzieje si ˛e tak ze wzgl˛ edów ekonomicznych i technicznych, nie bez znaczenia jest takz˙e wzrost s´wiadomos´ci ekologicznej. W zwia˛zku z cia˛- gle niewielkim wykorzystaniem ´zródeł odnawialnych, redukcja poboru mocy jest jedna˛ z podstawowych metod pozwalaja ˛cych na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Nale- z˙y przy tym pamie˛ tac´, z˙e oprócz dostarczenia urza˛dzeniom energi[...]

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA WYBRANYCH TRIAD W SIECI POŁĄCZEŃ MIĘDZY SYSTEMAMI AUTONOMICZNYMI JAKO WSKAZ´NIK NIEKTÓRYCH TYPÓW ANOMALII RUCHU DOI:10.15199/59.2016.8-9.82


  W pracy przedstawiono prób˛e stworzenia grafu systemów autonomicznych na podstawie danych ruchowych zarejestrowanych na pojedynczym w˛e´zle sieci. Tak uzyskany graf, przypominaja˛cy sieci ego znane z zastosowan ´ zwia˛zanych z serwisami społecznos´ciowymi poddano analizie triad. Uzyskane wyniki s´wiadcza˛ o podobien´ stwach grafów wyste˛puja˛cych w obu przypadkach, pokazuja˛ takz˙e moz˙liwos´c´ obserwacji własnos´ci topologicznych be˛da˛cych odzwierciedleniem niektórych anomalii ruchu. Pozwala to zastosowa´c techniki analizy sieci społecznych do badania zagro ˙ze ´n informatycznych. Abstract: The work presents an attempt to construct and analyze autonomus system network basing on traffic information gathered on the single network node. So constructed graph reseambles in many aspects ego networks known from social media analysis. Analysis of basic graph properties confirms these similarities and suggests that some local topological features may be used to investigate traffic anomalies allowing to apply social network analysis tools to network security problems. Słowa kluczowe: Sieci społeczne, analiza triad, systemy autonomiczne, anomalie ruchu. Keywords: Social networks, triad census, autonomous system, traffic anomalies. 1. WSTE˛P Analiza sieci społecznych [1, 2] stała si˛e w ostatnich latach istotna˛ gałe˛zia˛wiedzy. Główna˛ przyczyna˛ jest przede wszystkim wzrastaja˛ca popularnos´c´ róz˙norodnych serwisów społeczno´sciowych, takich jak Facebook czy Twitter. Wykorzystanie mo˙zliwo´sci nowoczesnej technologii informatycznej daje dost˛ep do wielkiej ilo´sci danych, których analiza jest zarówno ciekawa pod wzgl˛edem badawczym, jak równie˙z mo˙ze by´c ´zródłem konkretnych korzy´sci. Nale˙zy przy tym pami˛eta´c, ˙ze teoria sieci społecznych ma swe podstawy w innych dziedzinach, takich jak teoria grafów, psychologia czy te˙z do pewnego stopnia fizyka i nauki techniczne. Sta˛d tez˙ próby zastosowania opracowanych metod do si[...]

Aspekty energooszcze˛dnego sterowania wydajnośćią pracy procesora systemu komputerowego zgodnego z ACPI w systemie Linux∗ DOI:10.15199/48.2018.04.32

Czytaj za darmo! »

Doskonale znane prawo Moore’a stanowi, ˙ze liczba tranzystorów w układzie scalonym mikroprocesora podwaja sie˛ co około 24 miesia˛ce. ´ Wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej, zwia˛zanej z liczba˛ tranzystorów układu scalonego, wzrasta pobór energii elektrycznej. W przypadku du˙zych centrów danych z ekonomicznego punktu widzenia wskazane jest wobec tego, aby rozbudowie infrastruktury zwie˛kszaja˛cej zakres s´wiadczonych usług towarzyszyły inwestycje w rozwia˛zania pozwalaja˛ce na zwie˛kszenie wydajnosci energetycznej systemu. ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ Energooszcz˛ednosc układów elektronicznych ma równie˙z wielkie znaczenie w segmencie konsumenckim. Zasilane przez baterie urza˛dzenia przenosne, np. laptopy, telefony lub tablety, sa˛ nieodła˛czna˛ cze˛scia˛ codziennego ˙zycia. Zmniejszanie ilosci energii elektrycznej zu˙zywanej przez tego typu urza˛dzenia pozwala wydłuz˙ac czas ich pracy pomie˛dzy cyklami ładowania. Towarzysza˛ce temu ograniczenie poziomu wydzielania ciepła pozwala natomiast na zmniejszenie gabarytów układów chłodza˛cych i miniaturyzacje˛ urza˛dzen. Producenci komponentów systemów komputerowych odpowiadaja˛ na zapotrzebowanie rynku proponuja˛c urza˛dzenia zawieraja˛ce mechanizmy zarza˛dzania zuz˙yciem energii umoz˙liwiaja˛ce układom mikroprocesorowym najnowszych generacji prac˛e na ró˙znych poziomach wydajnosci. W celu zwi˛ekszenia wydajnosci energetycznej układów mikroprocesorowych wydajnosc pracy procesorów jest uzale˙zniania od chwilowego zapotrzebowania na moc obliczeniowa˛ niezbe˛dna˛ dla zapewnienia oczekiwanej funkcjonalnosci systemu. Zazwyczaj problem energooszcze˛dnego sterowania praca˛ procesora polega na maksymalizacji wskaznika postaci: wydajno´s´c energetyczna = liczba zada´n obliczeniowych wykorzystana energia , (1) ´ przy ograniczeniach podyktowanych wymaganiami dotycza˛- cymi jakosci usług dostarczanych przez system komputerowy [1, 2, 3, 4]. ∗Badania finansowane ze[...]

Cyberbezpieczeństwo systemów zarządzania siecią elektroenergetyczną


  Systemy zarządzania procesem wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej wymagają szczególnych zabezpieczeń i kompleksowej ochrony przed zagrożeniami komputerowymi. Systemy te są przedmiotem intensywnej inwigilacji prowadzonej nie tylko przez środowiska hakerów, ale także przez zespoły zajmujące się profesjonalnie walką cybernetyczną. Do niedawna bezpieczeństwo infrastruktury przemysłowych systemów sterowania było osiągane przede wszystkim przez stosowanie proceduralnych i technicznych środków ochrony fizycznej obiektów sterowania, a także ich separację od innych sieci, w tym publicznych. Postęp technologiczny, wymagania efektywności ekonomicznej i reguły wolnorynkowe, a także rozwój technik internetowych stymulują rozwój rozproszonych, inteligentnych systemów elektroenergetycznych, które zwiększają efektywność procesów sterowania i zmniejszają koszty wytwarzania oraz dystrybucji energii elektrycznej. Oznacza to konieczność stosowania i ciągłego doskonalenia rozwiązań, zapewniających ochronę cybernetyczną takich systemów. Jednakże różnice między typowymi sieciami teleinformatycznymi a sieciami sterowania, dotyczące zarówno ich architektury, jak i zadań systemów ochrony, powodują konieczność opracowania nowych zabezpieczeń, dostosowanych do specyficznych właściwości i uwarunkowań funkcjonowania sieci przemysłowych. Tworząc mechanizmy bezpieczeństwa dla systemów zarządzania siecią elektroenergetyczną należy brać pod uwagę wiele uwarunkowań, m.in. wymienionych poniżej. - Przemysłowe sieci sterowania projektowano przyjmując m.in. jako główny priorytet zapewnienie ciągłości ich działania, bez uwzględniania wymagań w zakresie ochrony przez zagrożeniami cybernetycznymi. - Mechanizmy bezpieczeństwa muszą być w pełni zintegrowane z istniejącymi rozwiązaniami, nie powodując degradacji charakterystyk jakościowych procesów sterowania. - W trakcie projektowania sieci i rozwiązań sterowania nie przewidywano ich zdalnego s[...]

Econet - energooszczędne techniki dla przewodowych sieci komputerowych


  Obecnie operatorzy telekomunikacyjni są jednymi z największych odbiorców energii elektrycznej, a wzrost ich zapotrzebowania na energię idzie w parze ze wzrostem wolumenu danych przekazywanych w sieci [3]. Większość energii jest pochłaniana przez urządzenia dostępowe (rys. 1), dlatego staje się konieczne wdrożenie nowatorskich technologii i technik jej oszczędzania, głównie w warstwie dostępowej, ale również w pozostałych częściach sieci. Zadaniem projektu Econet jest opracowanie takich technik zarówno w odniesieniu do sprzętu, jak też do algorytmów sterowania ruchem. W projekcie wyróżniono zatem grupy zadań odpowiadające opracowaniu energooszczędnego sprzętu sieciowego (WP3) oraz algorytmów uwzględniających możliwości sprzętowe (WP5). Zasadniczą innowacją projektu jest postulat, aby sprzętowo realizowane możliwości oszczędzania energii były udostępniane algorytmom sterowania ruchem w sposób zunifikowany, w warstwie abstrakcji GAL (Green Abstraction Layer) - WP4. Interakcja produktów projektu została przedstawiona na rys. 2. [...]

 Strona 1