Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta Kamińska-Tarnawska"

Nowe Wydawnictwa

Czytaj za darmo! »

FILLERS FOR PAINTS Detlef Gysau Wydawnictwo Vincentz Network, 2006, ISBN 3-87870-176-4 stron 199 Cena: 99,00 - Książka "Fillers for Paints" jest drugą monografi ą zajmującą się wypełniaczami, która ukazała się na rynku księgarskim. Podczas gdy pierwsza z nich - "Handbook of Fillers" (Chemtec Publishing, Toronto, 1999) traktuje temat bardziej ogólnie i ukierunkowana jest raczej n[...]

Wpływ domieszek mineralnych i charakterystyki granulometrycznej naturalnych wypełniaczy węglanowych na właściwości reologiczne i optyczne wodnych układów lakierowych

Czytaj za darmo! »

Przebadano wypełniacze mineralne, pochodzące z różnych złóż kredy osadowej, kamienia wapiennego i marmuru. Wyniki badań granulometrycznych, fazowej analizy rentgenowskiej i reologii wodnych zawiesin wypełniaczy wskazują na znaczący wpływ wielkości cząstek jak również krystaliczności i rodzaju domieszek w złożu na lepkość i granicę płynięcia zawiesin wypełniaczy. Zastosowanie planowania eks[...]

Powłoki odbijające promieniowanie słoneczne

Czytaj za darmo! »

Nadmierne nagrzewanie się pomalowanych powierzchni na skutek promieniowania słonecznego i spowodowany tym wzrost temperatury wnętrz jest niepożądany, a nawet niebezpieczny, w przypadku pokryć dachowych, elewacji i innych elementów konstrukcyjnych, jak też zbiorników paliwowych, obudów chłodni i magazynów. Jednym ze sposobów obniżenia temperatury nagrzewania się powierzchni jest nakładanie odpowiednich powłok, które charakteryzują się wysokim współczynnikiem odbicia promieniowania słonecznego. Na podstawie charakterystyk widmowych wytypowanych pigmentów o różnej gamie kolorystycznej opracowano farby o wysokim współczynniku odbijalności promieniowania. Stwierdzono, że powłoki odznaczają się bardzo dobrą odpornością w warunkach atmosferycznych i nie zmieniają właściwości optycznych[...]

Znaczenie "zimnych powłok" w dobie zmieniającego się klimatu


  Powłoki stosuje na różne powierzchnie w celach dekoracyjnych i ochronnych. Najnowsze osiągnięcia w technologii pigmentów odbijających promieniowanie podczerwone umożliwiają nadanie powłokom dodatkowej funkcjonalności: zdolności do obniżania temperatury podłoża przy zachowaniu żądanej barwy. Większy współczynnik odbicia promieniowania słonecznego powierzchni przyczynia się do oszczędności energii wydatkowanej na chłodzenie, co zmniejsza emisję CO2 - głównego składnika gazów cieplarnianych - do atmosfery. Zmniejszenie nagrzewania się powierzchni wpływa również korzystnie na poprawę zdrowia ludzi i jakości powietrza dzięki zmniejszeniu możliwości powstawania smogu, zwiększa trwałość materiałów dzięki zmniejszeniu szybkości chemicznych reakcji rozkładu, a także poprawia komfort ludzi w bezpośrednim kontakcie z powierzchnią. Słowa kluczowe: globalne ocieplenie, pigmenty odbijające IR, zimne dachy, emisja CO2, współczynnik RF. The importance of "cool coatings" at the time of changing climate Coatings are utilized for their ability to visually beautify and functionally protect many types of surfaces. Recent advances in infrared refl ective pigmentation technologies allow to impart an additional functionality to the coatings: the ability to reduce the substrate temperature while achieving a desired colour. The higher solar refl ectivity of the substrate contributes to energy saving for air-conditioning, therefore to reducing CO2 emission - the main component of greenhouse gases. The lower substrate temperature results in other benefi ts such as improved health of people and air quality due to the smaller possibility of smog formation, increased material durability due the reduced chemical degradation, improved comfort of people in direct contact with the substrate. Keywords: global warming, IR refl ective pigments, cool roofs, CO2 emission, radiative forcing.Słońce jest podstawowym źródłem energii wysyłanej w kierunku atmosfery. W sposób[...]

Powłoki lakierowe o dużym współczynniku odbicia promieniowania słonecznego - nagrzewanie się powierzchni, właściwości ochronne i trwałość


  Nadmierne nagrzewanie się pomalowanych powierzchni na skutek promieniowania słonecznego i spowodowany tym wzrost temperatury wnętrz jest niepożądane, a nawet niebezpieczne w przypadku pokryć dachowych, elewacji i innych elementów konstrukcyjnych, jak też zbiorników paliwowych, obudów chłodni i magazynów. Jednym ze sposobów obniżenia temperatury nagrzewania się powierzchni jest stosowanie specjalnych powłok zawierających pigmenty o dużym współczynniku odbicia promieniowania w zakresie podczerwieni (IR). Omówiono właściwości powłok o ciemnych barwach, otrzymanych z udziałem tego typu pigmentów, w porównaniu z właściwościami powłok farb handlowych stosowanych do malowania metalowych dachów. Powłoki z pigmentami odbijającymi IR nagrzewają się mniej niż konwencjonalne, chronią podłoże stalowe, cynkowe i aluminiowe przed wpływem czynników korozyjnych i nie tracą swoich właściwości ochronnych w czasie starzenia. Słowa kluczowe: nagrzewanie się pomalowanych powierzchni, powłoki odbijające promieniowanie słoneczne, pigmenty odbijające IR Coatings with high solar refl ectivity - heat build-up of surface, protective properties and durability Heat build-up of coated surfaces due to solar radiation and the resulting temperature increase of interiors is highly undesirable and even dangerous. To decrease the heat build-up of surfaces, coatings with special pigments with high IR refl ectivity are used. Properties of coatings formulated using IR-refl ective dark-coloured pigments are presented in comparison with some commercial coatings used for metal roofs. Coatings containing IR-refl ective pigments undergo unconventional heat build-up, protect the steel, zinc and aluminium substrate against corrosion and do not lose their protective and refl ective properties as they age. Keywords: heat build-up of coated surfaces, solar refl ecting coatings, IR-refl ective pigments 1. Wprowadzenie Nadmierne nagrzewanie się pomalowanych powierzchni na skute[...]

Powłoki organiczne odbijające promieniowanie słoneczne


  Nadmierne nagrzewanie się powierzchni, takich jak dachy, fasady i inne elementy konstrukcyjne budynków, jak również zbiorników paliwowych, obudów i magazynów, pod wpływem promieniowania słonecznego jest niepożądane i często niebezpieczne. Jedną z metod zmniejszenia nagrzewania się powierzchni jest stosowanie organicznych powłok zawierających pigmenty o wysokim współczynniku odbicia promieniowania IR. Pigmenty te nadają powłokom zdolność do obniżania temperatury podłoża przy zachowaniu żądanej barwy. "Zimne powłoki" przyczyniają się do oszczędności energii wydatkowanej na chłodzenie, co zmniejsza emisję CO2 do atmosfery, wpływa korzystnie na poprawę jakości powietrza i zdrowia ludzi dzięki zmniejszeniu możliwości powstawania smogu, a także zwiększa trwałość materiałów dzięki zmniejszeniu szybkości chemicznych reakcji rozkładu. Omówiono wpływ nagrzewania się powierzchni na globalne ocieplenie, mechanizm działania "zimnych powłok", stosowane pigmenty i metody badań skuteczności ich działania oraz programy i politykę legislacyjną w zakresie stosowania tego typu powłok. A review, with 50 refs., of pigments and coatings reftecting the solar radn. as well as of methods for studying the reflectance efficiency. Fundamentals of the absorption and reflectance of the solar radn. from a variety of surfaces were also outlined. Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw, Gliwice Małgorzata Zubielewicz*, Elżbieta Kamińska-Tarnawska Powłoki organiczne odbijające promieniowanie słoneczne Solar reflective organic coatings Dr Elżbieta KAMIŃSKA-TARNAWSKA w roku 1966 ukończyła studia na Wydziale Matematyczno- Fizyczno-Chemicznym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na Wydziale Mat-Fiz- Chem. w roku 1975 r. Pracuje w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach. Specjalność[...]

Absorpcyjno-rozpraszające właściwości pigmentów stosowanych do powłok o dużym współczynniku odbicia promieniowania słonecznego


  Oznaczone spektrofotometrycznie współczynniki odbicia pigmentów w zakresie promieniowania o długości fali 250-2500 nm wykorzystano do obliczenia współczynników absorpcji K i rozpraszania S, stosując własną procedurę opracowaną na podstawie teorii Kubelki i Munka (K-M). Stwierdzono, że na podstawie obliczonych współczynników K i S można dobierać pigmenty do otrzymywania powłok o dużym współczynniku odbicia promieniowania słonecznego, tzw. zimnych powłok. Twelve com. pigments were studied at wavelengths 250- 2500 nm for absorption and scattering coeffs. The calcn. was carried out by using authors’ own procedure developed on the basis of Kubelka-Munk theory. The calcd. coeffs. allowed for selecting pigments for coatings with high solar reflectivity. Spectrometric characteristics of the pigmented coating were presented graphically. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, np. energii słonecznej, oraz zmniejszenie zużycia energii, np. dzięki zminimalizowaniu nagrzewania się powierzchni, zwiększa efektywność energetyczną budynków, obniżając nakłady na chłodzenie i pośrednio wpływa na zmniejszenie strat energii wynikających z przeciążenia sieci energetycznych. Likwidacja tzw. miejskich wysp ciepła (urban heat-island) poprawia czystość powietrza i obniża zawartość ozonu troposferycznego, główne- Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw, Gliwice Małgorzata Zubielewicz*, Elżbieta Kamińska-Tarnawska Absorpcyjno-rozpraszające właściwości pigmentów stosowanych do powłok o dużym współczynniku odbicia promieniowania słonecznego Absorptive-diffusive properties of pigments used for coatings with high solar reflectance Dr Elżbieta KAMIŃSKA-TARNAWSKA - notkę biograficzną i fotografię Autorki drukujemy w bieżącym numerze na str. 1543. Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. Chorzowska 50A, 44-100 Gliwice, tel.: (32) 231-90-41,[...]

Wpływ kształtu i rozkładu wielkości cząstek wypełniaczy pochodzenia naturalnego na właściwości barierowe powłok organicznych


  Przeprowadzono badania mające na celu weryfi kację kryterium formułowania receptur farb w oparciu o wartość krytycznego stężenia objętościowego (KSOP) obliczoną ze współczynnika upakowania mieszaniny pigmentów i wypełniaczy. Na podstawie wyznaczonego metodą sedymentacyjną rozkładu wielkości cząstek pigmentów i wypełniaczy obliczono wg własnej procedury rozkład wielkości cząstek mieszanin, współczynniki upakowania i wartości KSOP. Wykorzystując otrzymane dane oraz przyjmując wartość zredukowanego stężenia objętościowego (Λ) dla farb antykorozyjnych, opracowano receptury farb i przebadano właściwości mechaniczne i ochronne powłok. Stwierdzono, że przyjęcie obliczonej wartości KSOP jako kryterium formułowania receptur farb o założonym Λ, a tym samym założonych właściwościach, umożliwia otrzymanie farb antykorozyjnych bez udziału pigmentu aktywnego o właściwościach porównywalnych z właściwościami farb zawierających tego typu pigment. Słowa kluczowe: wypełniacze mineralne, właściwości barierowe, powłoki lakierowe Infl uence of shape and particle size distribution of natural fi llers on the barrier properties of organic coatings Studies have been carried out in order to verify the criteria for elaborating paint formulations based on the value of critical pigment volume concentration (CPVC), determined on the basis of the packing factor of the mixture of pigments and fi llers. The particle size distribution of mixtures, packing factor values and the CPVC values were established based on the authors’ own procedure by taking into account the pigment and fi ller particle size distribution determined by means of the sedimentation method. Based on the data obtained and on the reduced volume concentration value (Λ) for anticorrosive paints, different paint formulations were developed and the mechanical and protective properties of the obtained coatings were tested. It was found that using the CPVC value as a criterion for the elabo[...]

 Strona 1  Następna strona »