Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"M. Stępień"

Desorpcja polowa wodoru z powierzchni metali d-przejściowych

Czytaj za darmo! »

Molekuły wodoru zbliżając się do powierzchni metalu przejściowego oddziałują z jego potencjałem powierzchniowym i w większości przypadków ulegają chemisorpcji dysocjacyjnej [1]. Chemisorbowany wodór można odzyskać w procesie desorpcji termicznej, polowej itp. Proces adsorpcji i desorpcji był badany w polowym mikroskopie jonowym (FIM), co wiązało się z występowaniem podczas tych eksperymentów pól elektrycznych o natężeniu kilkudziesięciu V/nm. Prowadzi to do przegrupowania atomowych i molekularnych orbitali elektronowych na powierzchni i - co za tym idzie - do występowania nowych zjawisk, które określa się jako polowo indukowaną chemisorpcję [2]. Eksperyment Eksperyment desorpcji polowej wodoru z metali, takich jak: Ti, V, Fe, Co, Ni, Mo, Rh, Pd, Ag, Ta, W, Ir, Pt i Au, wykona[...]

Polowe źródło jonów wodoru DOI:10.15199/ELE-2014-168


  W 1928 roku Oppenheimer [1] obliczył, na gruncie mechaniki kwantowej, że przy natężeniu pola elektrycznego 20 V/nm elektron w atomie wodoru może tunelować na zewnątrz do próżni. Pierwsze obserwacje polowej jonizacji gazu były obserwowane przez Müllera [2], w skonstruowanym przez niego polowym mikroskopie jonowym (Field Ion Microscope, FIM). Polowy mikroskop jonowy jest mikroskopem projekcyjnym i nie wymaga żadnych układów soczewek. Katoda, jako próbka i anoda, jako ekran stanowią aktywną część układu optycznego. Otrzymany na ekranie obraz jest projekcją, z rozdzielczością atomową, powierzchni emitera. W obecności gazu pod ciśnieniem rzędu 10-3Pa, którym może być He, Ar, Ne, Xe lub H2, oraz po przyłożeniu pola elektrycznego o natężeniu kilkudziesięciu V/nm (minus na ekranie), w pierwszej fazie, na najbardziej eksponowanych atomach powierzchni emitera, atomy gazu ulegają adsorpcji polowej. W drugiej fazie, nad tymi zaadsorbowanymi atomami ulegają jonizacji polowej zbliżające się atomy gazu. Po jonizacji zac[...]

Przenikalność wodoru przez amorficzną membranę Pd33Ni52Si15


  W dobie wzrastającego zagrożenia zanieczyszczenia środowiska, obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania koncepcją wykorzystania gazowego wodoru, jako nośnika energii. Obiecującą technologią otrzymywania wodoru jest selektywne rozdzielenie mieszaniny preakcyjnej w reaktorze membranowym, w którym materiał membrany, jako katalizator reakcji przejmuje jednocześnie na siebie proces selektywnego rozdziału produktów. Membrany palladowe jak i stopy zawierające pallad są wysoce przenikliwe i selektywne dla dyfuzji wodoru [1-3]. Jednak czysty pallad ze względu na jego wysoki koszt oraz deformację, jakiej ulega tworząc wodorki, znacznie ogranicza jego zastosowanie na skalę przemysłową. Stąd, aktualne badania skupiają się na poszukiwaniu jego stopów z innymi pierwiastkami oraz nad taką modyfikacją ich struktury, aby uzyskać co najmniej podobny efekt przenikalności wodoru jak przez czysty pallad. Celem naszych badań było znalezieniu takiego stopu, który spełniając podobne warunki jak pallad, nie ulegałby jednocześnie odkształceniu. Opis eksperymentu i wyniki Badaniom poddano memb[...]

 Strona 1