Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"Jaromir SOBIECH"

Pomiary prądów indukowanych jako element oceny ekspozycji obsługi przenośnych radiostacji plecakowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań rozkładu natężenia pola elektrycznego w strefie bliskiej, pochodzących od telefonów komórkowych oraz przenośnych radiostacji plecakowych. Przedstawiono wyniki symulacji komputerowych oraz pomiarów bezpośrednich prądów indukowanych w ciele człowieka. Oceniono przydatność stosowanych technik symulacji komputerowych wyznaczania współczynnika SAR i prądu indukowanego stosowanych dla telefonii komórkowej przy badaniach przenośnych radiostacji plecakowych. Abstract. In this paper the results of measurements of electric field strength distribution in the near field region of cell phones and manpack radio antennas has been presented. Also the results of measurements of currents inducted in the body manpack radio operators and results of computations of these curren[...]

Czy broń elektromagnetyczna zagraża zdrowiu człowieka?

Czytaj za darmo! »

Artykuł porusza zagadnienie ryzyka zdrowotnego, jakie zdaniem autorów niesie stosowana na współczesnym polu walki broń elektromagnetyczna. Przedstawiono wybrane systemy ukierunkowane na obezwładnienie urządzeń technicznych oraz siły żywej oraz przeanalizowano potencjalne konsekwencje zdrowotne związane z ekspozycją na pole elektromagnetyczne wytwarzane przez te systemy. Abstract. This paper is devoted to the question of health risk, that is related, in authors’ opinion, to electromagnetic weapons applicable on modern battlefield. The paper presents chosen systems that are aimed at overpowering electronic devices and personnel and analyzes potential health risk related with exposition to electromagnetic fields produced by these systems. (Are Electromagnetic Non-Lethal Weapons Har[...]

Validation of calculation method of the microwave energy absorbed by organisms

Czytaj za darmo! »

In the paper investigation of validation of proposed method of calculations of the level of energy absorbed by living organisms - SAR has been presented. Calculations of the SAR using the FDTD method have been derived to ellipsoidal phantom models having electrical parameters equivalent to the averaged permittivity and conductivity over whole body. As a validation of this method the measurements[...]

Odwzorowanie otoczenia operatora radiostacji plecakowej w numerycznej ocenie narażenia na pole elektromagnetyczne

Czytaj za darmo! »

W pracy skupiono się na wyznaczaniu prądu indukowanego w numerycznym modelu ciała pracownika obsługującego radiostację plecakową w różnych warunkach otoczenia. Dobór otoczenia, w którym umieszczono model operatora został podyktowany typowymi warunkami eksploatacji radiostacji plecakowych, tj. pracą w otwartym terenie oraz pracą w warunkach zabudowy miejskiej. Wyniki analizy wskazują na znaczący związek otoczenia operatora z wielkością jego ekspozycji na pole elektromagnetyczne. Abstract. This paper presents the results of computations of currents induced the in the numerical model of the body of the manpack radio operator. The model had been placed in the typical for manpack radio work environment. The results of the analysis indicate a significant relationship between the type of work environment of the manpack radio operator and his exposure to electromagnetic fields. (Model of work environment in numerical evaluation of exposure of manpack radio operators to electromagnetic fields). Słowa kluczowe: ryzyko zdrowotne pola elektromagnetycznego, elektromagnetyzm obliczeniowy. Keywords: radio and microwave health hazard, computational electromagnetics. Wstęp Obowiązujące w Polsce regulacje prawne dotyczące ochrony pracowników przed wpływem pola elektromagnetycznego [1] nie rozróżniają ekspozycji całego ciała i ekspozycji miejscowej. Wyjątek dotyczy pracowników obsługujących źródła niskiej impedancji w zakresie częstotliwości do 800 kHz. Regulacja ta mocno ogranicza warunki użytkowania licznej grupy urządzeń łączności bezprzewodowej pracujących w zakresie VHF, takich jak radiotelefony, czy radiostacje plecakowe. Przyczyną tej sytuacji jest znacząca (jak na przepisy bhp) wartość natężenia pola elektromagnetycznego w bezpośrednim są[...]

Pomiary prądów indukowanych jako element oceny ekspozycji zawodowej na pole elektromagnetyczne

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań rozkładu natężenia pola elektrycznego w strefie bliskiej, pochodzących od przenośnych radiostacji plecakowych oraz urządzeń fizykoterapii. Przedstawiono wyniki symulacji komputerowych oraz pomiarów bezpośrednich prądów indukowanych w ciele człowieka. Oceniono przydatność stosowanych technik symulacji komputerowych wyznaczania współczynnika SAR i prądu indukowanego stosowanych przy badaniach przenośnych radiostacji plecakowych i urządzeń fizykoterapii. Abstract. In this paper the results of measurements of electric field strength distribution in the near field region of medical devices and manpack radio antennas has been presented. Also the results of measurements of currents inducted in the body operators and results of computations of these currents has been compared. The applicability for health risk assessment of computations of SAR and inducted in human body currents has been discussed. (Measurements of induced currents as the part of assessment of professional exposition on electromagnetic field) Słowa kluczowe: prąd indukowany, ocena ekspozycji. Keywords: induced current, assessment of exposure. Wstęp Przepływ prądu elektrycznego przez tkanki i narządy, powodowany wnikaniem pola elektromagnetycznego do organizmu, jest jednym z mechanizmów oddziaływania pola elektromagnetycznego na ludzi. Przepływ prądu elektrycznego może być skutkiem bezpośredniego oddziaływani[...]

Aplikacja pola elektromagnetycznego zakresu mikrofalowego w badaniach eksperymentalnych in vitro

Czytaj za darmo! »

Wiedza o wpływie pola elektromagnetycznego na organizmy żywe jest gromadzona w studium eksperymentalnym. Dotyczy ono oceny stanu zdrowia organizmu żywego poddanego wpływowi pola elektromagnetycznego w ściśle kontrolowany sposób. Przedmiotem takich badań mogą być ludzie, zwierzęta, rośliny, ale i izolowane z ich organizmów komórki żyjące w warunkach hodowli in vitro. W artykule opisano doświadczenia autorów dotyczące ustanawiania warunków ekspozycji hodowli komórkowych na pole elektromagnetyczne. Abstract. The knowledge about the biological effects of electromagnetic fields comes from an experimental study. The experimental study refers to the assessment of health status of a living organism exposed to the electromagnetic field in a strictly controlled manner. The subject of such studies are people, animals, plants, but also isolated cells that are living in a in vitro culture. The article describes the authors' own experience in the establishment of exposure conditions to electromagnetic fields for cell cultures. (Application of microwave electromagnetic field in experiments with cell cultures). Słowa kluczowe: ryzyko zdrowotne pola elektromagnetycznego, hodowla komórkowa, elektromagnetyzm obliczeniowy. Keywords: radio and microwave health hazard, cell culture, computational electromagnetics. Wstęp W związku z zasadniczym znaczeniem sprawności układu odpornościowego dla prawidłowego rozwoju organizmu, jego zdolności prokreacyjnych, odporności przeciwinfekcyjnej, nadzoru metabolizmu i genetycznie poprawnej jakości regeneracji tkanek, potencjaln[...]

Nowe rozwiązania w ocenie narażenia na pole elektromagnetyczne w środowisku pracy - projekt dozymetru mikrofalowego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono analizę uwarunkowań oceny narażenia na pole elektromagnetyczne w środowisku pracy. Wskazano trudności związane z realizację takiego procesu. Przedstawiono założenia projektu dozymetru mikrofalowego oraz jego rozwiązanie konstrukcyjne. Zaprezentowano możliwości pomiarowe oraz obliczeniowe opracowanego oprogramowania. Zaprezentowano podstawowe charakterystyki pomiarowe dozymetru. Abstract. In this paper the analysis of exposure assessment for electromagnetic field in the work environment has been presented. Also has been noted difficulties in implementing such process. The paper presents the design goals of the microwave dosimeter and its design solutions, also presents capabilities of dedicated software. (New solutions in assessment of electromagnetic field exposure in occupational environment - a design of microwave dosimeter) Słowa kluczowe: dozymetr mikrofalowy, narażenie na pole elektromagnetyczne, ocena narażenia. Keywords: microwave dosimeter, exposure to electromagnetic field, assessment of exposure. Wstęp Zasady oceny narażenia personelu na pole elektromagnetyczne w środowisku pracy są ściśle określone w prawodawstwie krajowym [1, 2, 3]. Omawia je szczegółowo Polska Norma PN-T-06580-3:2002 Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. Część 3: Metody pomiaru i oceny pola na sta[...]

 Strona 1  Następna strona »