Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jakub Nawała"

PAKIET OPROGRAMOWANIA POMIAROWEGO QUALITY OF EXPERIENCE DZIAŁAJA˛CYW MODELU NO-REFERENCE DOI:10.15199/59.2016.8-9.53


  Pomiar jako´sci w modelu bez referencji (ang. No-Reference, NR) ma na celu dostarczenie informacji na temat wraz˙en´ uz˙ytkownika kon´ cowego ogla˛daja˛cego testowana ˛ sekwencje wizyjna˛. Badanie to odbywa sie˛ bez doste˛pu do materiału ´zródłowego i nie mo˙ze opiera´c si˛e na jakichkolwiek załoz˙eniach go dotycza˛cych. Artykuł ten przedstawia pakiet oprogramowania składaja˛cy sie˛ z 15 metryk wizyjnych stanowia˛cych podstawe˛ uniwersalnego systemu pomiarowego. Jako dodatek, opisane równie˙z zostały fundamentalne schematy optymalizacyjne oraz skrypty automatyzuja ˛ce obliczenia. Abstract: No-Reference (NR) quality measurements aim to provide information about end-user experience regarding given video content, without any access or assumptions about reference sequence. This reference material corresponds to uncompressed video or visual content as seen before transmission through the lossy environment. In this paper, we present software package consisting of 15 visual indicators being the foundation of versatile measurement system. In addition, basic optimization schemes and calulcation automation scripts are breifly described. Słowa kluczowe: QoE, QoS, OTT, No-Reference. zagadnienie Keywords: QoE, QoS, OTT, No-Reference. 1. WSTE˛P Nie tylko zapewnianie wysokiego poziomu tradycyjnej jako´sci usług (ang. Quality of Service, QoS), ale tak˙ze i jako´sci do´swiadczanej (ang. Quality of Experience, QoE) stanowi prawdziwe wyzwanie dla dostawców usług internetowych, usług audiowizualnych, nadawców oraz nowych dostawców usług Over-The-Top (OTT). W konsekwencji, cze˛sto realizowane sa˛ obiektywne metryki danych audiowizualnych maja˛ce na celu monitorowanie, rozwia˛zywanie problemów, analizowanie i ustanawianie wzorców aplikacji tres´ci pracuja˛cych w czasie rzeczywistym lub offline. Od 2000 roku, prace zwia˛zanie z poj ˛eciem QoE, w kontekstach ró˙znych aplikacji, nabrały tempa i zyskały uznanie biznesowe. Szereg badaczy koncentr[...]

Enzymy jako katalizatory rozkładu bojowych środków trujących

Czytaj za darmo! »

Podsumowano możliwość zastosowania nowoczesnych odkażalników do usuwania skażeń spowodowanych przez uwolnienie bojowych środków trujących (BST) do środowiska w wyniku awarii lub świadomych działań ludzkich. Nowoczesne unieszkodliwianie skażeń chemicznych ma polegać na wykorzystaniu enzymów otrzymanych na drodze biotechnologicznej. Przedstawiono różne rodzaje odkażalników enzymatycznych nadających się do wydajnego unieszkodliwiania wybranych związków fosforoorganicznych, siarkoorganicznych i chloroorganicznych. Enzymami katalizującymi hydrolizę wysokotoksycznych związków fosforoorganicznych są hydrolazy i anhydrolazy kwasów fosforoorganicznych. Do hydrolaz fosforoorganicznych należą fosforotriesteraza, występująca w bakteriach Pseudomonas diminuta i Flavobacterium sp. oraz paraoksonaza 1 występująca w organizmach ludzkich. Anhydrolazy kwasu fosforoorganicznego zostały wyizolowane z halofilowego szczepu bakteryjnego Alteromonas sp. JD6.5. Kolejnym enzymem katalizującym hydrolizę związków fosforoorganicznych jest DFPaza produkowana przez kałamarnicę Loligo vulgaris. Enzymem, który może przyspieszać hydrolizę iperytu siarkowego jest dehalogenaza haloalkanowa. Ma ona zdolność katalizowania hydrolizy wiązania węgiel-halogen. Innym enzymem, który może służyć do niszczenia iperytu siarkowego jest chloroperoksydaza. Chloroperoksydaza należy do grupy enzymów, które są zdolne do katalizowania utleniania chlorków, bromków i jodków lub innych związków organicznych za pomocą nadtlenku wodoru w obecności jonu halogenku. A review, with 70 refs., of enzymes catalyzing the decompn. of chem. warfare agents. In particular, use of phosphotriesterase, paraoxonase, organophosporous acid anhydrolase, haloalkane dehalogenase and chloroperoxidase for degrdn. of org. P, Cl and S-contg. warfare agents was presented. W 1997 r. weszła w życie uchwalona przez ONZ Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chem[...]

 Strona 1