Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Kamil Cieślak"

LABORATORYJNA SIEĆ WIRTUALNYCH RUTERÓW OSPF I BGP DOI:10.15199/59.2015.8-9.108


  Artykuł prezentuje system zbudowany z wielu wirtualnych maszyn poła˛czonych w funkcjonalna˛ całos´c´. Zadaniem systemu jest emulacja du˙zych sieci komputerowych zbudowanych z ruterów realizuja˛cych róz˙ne protokoły rutingu, głównie OSPF i BGP. Elementami wykonawczymi sa˛wirtualne kontenery linuxowe (LXC), moga˛ one byc´ uruchomione na róz˙nych serwerach. Elementy systemu sa˛ poła˛czone sieciami VLAN/VPN, a wszystko jest zarza˛dzane z poziomu wygodnego GUI przygotowanego w C# i uruchomianego na komputerze z systemem operacyjnymWindows. 1. WPROWADZENIE Współczesne sieci IP sa˛ bardzo szybkie, nowoczesne rutery i przeła˛czniki stanowia˛ bardzo wysokowydajne w˛ezły sieciowe. Ich konfiguracja mo˙ze by´c bardzo rozbudowana i złoz˙ona, gdyz˙ cze˛sto realizuja˛ one wre˛cz wyrafinowane mechanizmy sieciowe. Bardzo wa˙zne jest, aby administrator sieciowy nie tylko potrafił wdro˙zy´c, uruchomi ´c i nadzorowa´c dany mechanizm, ale równie˙z miał ´swiadomo´s´c jego niedoskonało´sci, słabo´sci oraz zagro˙ze´n z nimi zwia˛zanych. Bez pełnego panowania nad siecia˛ nie moz˙na wykluczyc´ ryzyka powaz˙nej utraty ła˛cznos´ci w sieci [1], poufno´sci danych lub nawet pieni˛edzy [2]. Znane sa˛ sytuacje, gdzie nieprawidłowe uz˙ycie standardowych mechanizmów protokołów rutingu doprowadziło do zachwiania stabilno´sci i niedost˛epno´sci du˙zej cz˛e´sci Internetu [3] lub te˙z niefrasobliwo´s´c administratorów ułatwiła przeprowadzenie powa˙znych ataków na bezpiecze´nstwo danych [4]. Nie ma wa˛tpliwos´ci, z˙e s´wiat IT jeszcze nigdy nie był tak skomplikowany jak współcze´snie. Praktycznie niemo˙zliwe jest bycie ekspertem nawet w kilku niezbli˙zonych dziedzinach, obok aktualnej wiedzy wymagana jest bardzo wa˛ska specjalizacja. Bardzo trudno posiadac´ pełna ˛ i aktualna˛ wiedze˛, jeszcze trudniej ja˛ przekazywac´ i gwarantowa´c kompletno´s´c. Aby ułatwi´c sobie przyswajanie tej wiedzy i przekazywanie jej innym, został opracowany i przygotowany system rute[...]

 Strona 1