Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Czesław Bywalski"

Wpływ dodatku włókien stalowych na wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu szybkosprawnych zapraw mineralnych DOI:10.15199/33.2016.09.21


  W artykule przedstawiono wyniki badań jednodniowej wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu i równoważnej wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu szybkosprawnej zaprawy mineralnej zmodyfikowanej włóknami stalowymi. Prezentowane rezultaty dotyczą czterech serii belek wykonanych z kompozytów o różnym stopniu zbrojenia włóknistego. Wykazano korzystny wpływ dodatku włókien stalowych na wytrzymałość na zginanie zapraw szybkosprawnych. Słowa kluczowe: szybkosprawna zaprawa mineralna, włókna stalowe, wytrzymałość na zginanie.Szybkosprawne zaprawy mineralne są stosowane najczęściej do wykonywania podlewek pod elementy konstrukcyjne i maszyny przemysłowe lub do uzupełniania ubytków betonu wistniejących elementach konstrukcyjnych. Są to zaprawy samozagęszczalne. Zewzględu na dużą zawartość cementu, podczas ich wiązania i twardnienia wydziela się duża ilość ciepła hydratacji, co ogranicza możliwość wykonywania grubszych warstw zaprawy. Inną charakterystyczną cechą jest wysoka wczesna wytrzymałość na ściskanie, przekraczająca już po jednym dniu nawet 100MPa [1, 3]. Stwardniały kompozyt jest bardzo kruchy, a jego zniszczeniewpróbie ściskania ma charakter eksplozyjny. Sposobem na poprawę jego cech plastycznych może być dodanie zbrojenia rozproszonego w postaci włókien stalowych. Przygotowanie zaprawy i wykonanie próbek Szczegółowy skład zaprawy stanowi tajemnicę wytwórcy. Podano zatem tylko informacje, które mogą być ujawnione. W skład suchej zap[...]

Zastosowanie granulatu gumowego w betonie


  Poeksploatacyjne odpady gumowemożna podzielić na dwie grupy [1, 2]. Pierwsza grupa składa się w ponad 80%ze zużytych opon samochodowych, a drugą stanowią odpady przemysłowe i taśmy przenośnikowe. Z ekologicznego punktu widzenia największym problemem jest zagospodarowanie zużytych opon samochodowych. Z uwagi na strukturę ich recykling jest znacznie trudniejszy niż metali, szkła i tworzyw termoplastycznych. Oprócz gumy zawierają bowiem kord tekstylny i stalowy, który należy oddzielić podczas procesów recyklingu. Przegląd wybranych doświadczeń Uwarunkowania legislacyjne. Organy Unii Europejskiej wprowadziły Dyrektywę 1999/31/EC [9] zakazującą składowania opon w całości po 2003 r., a następnie w stanie rozdrobnionym od lipca 2006 r.Wustawodawstwie polskimkwestię odpadów reguluje ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. [10], wprowadzająca zakaz składowania na wysypiskach zużytych całych opon od 1 lipca 2003 r. oraz ich części od 1 lipca 2006 r. Dodatkowo od 2004 r., na mocy tzw. ustawy czyszczącej [11], obowiązuje w Polsce nakaz recyklingu zużytych opon.Wymienione akty prawne wprowadziły potrzebę szukania nowych oraz udoskonalania już istniejących rozwiązań wykorzystania dużej ilości odpadu gumowego. Zastosowanie produktów z recyklingu opon w budownictwie Sposoby zagospodarowania zużytych opon samochodowych [3, 4], wraz z ich średnim procentowym udziałem: - recyklingmateriałowy (21%) - rozdr[...]

O perspektywach nowych zastosowań szybkosprawnych zapraw mineralnych


  Wpracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ściskanie szybkosprawnej zaprawy mineralnej z włóknami stalowymi. Przedstawiono również wyniki badań belek o wymiarach 150×250×3300 mm wykonanych z takiego kompozytu. Wykazano korzystny wpływ dodatku włókien na wytrzymałość na ściskanie kompozytu oraz możliwość wykonywania elementów belkowych z takich zmodyfikowanych zapraw. Słowa kluczowe: szybkosprawna zaprawa mineralna, zbrojenie rozproszone, włókna stalowe, belki, badania.Oferowane na rynku szybkosprawne zaprawy mineralne są wykonywane na bazie cementów i zawierają m.in. przyspieszacze wiązania. Ich cechą charakterystyczną jest osiąganie w bardzo krótkimczasie dużej wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości docelowej [1, 2], często przekraczającej 50 MPa (a nawet 100 MPa) po jednym dniu od wykonania [3]. Stwarza to perspektywę wykorzystania takich zapraw do wykonywania elementów konstrukcyjnych, które mogłyby być obciążane w bardzo krótkimczasie od zaformowania, nawet po 24 h (np. w sytuacjach awaryjnych w zakładach przemysłowych). Obecnie zaprawy szybkosprawne są najczęściej stosowane do wykonywania podlewek pod elementy konstrukcyjne i maszyny przemysłowe. Ze względu na to, że w ich składzie znajduje się dużo cementu, podczas wiązania wydziela się duża ilość ciepła hydratacji, co często prowadzi do zarysowania podlewek.Wzwiązku z tymzmodyfikowano skład jednej z takich zapraw - AP VM 100 [3] przez dodanie włókien stalowych OL 13/0,20. Zadaniem włókien jest m.i[...]

Obliczanie zginanych elementów zbrojonych prętami FRP


  W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę prętów FRP stosowanych do zbrojenia zginanych elementów z betonu. Przeanalizowano wytyczne normy kanadyjskiej CSA i amerykańskiej ACI do projektowania tego typu elementów. Na podstawie analizy obliczeniowej wyznaczono różnice w nośnościach na zginanie elementów betonowych zbrojonych prętami GFRP. Słowa kluczowe: zbrojenie FRP, zginanie, projektowanie konstrukcji betonowych, normy projektowe.Pręty polimerowe FRP (Fiber Reinforced Polymer) otwierają nowe możliwości przy projektowaniu elementów narażonych na działanie środowisk agresywnych, w tym szczególnie prądów błądzących. Pręty FRP są odporne na działanie środowiska agresywnego, ale jednocześnie tracą właściwości konstrukcyjne w wyniku starzenia żywicy. W prętach tych stosowane są najczęściej włókna węglowe (CFRP), szklane (GFRP) lub aramidowe (AFRP). Włókna zapewniają podłużną wytrzymałość oraz sztywność kompozytu. Natomiast matryca żywiczna scala włókna i rozdziela równomiernie obciążenie na włókna oraz chroni je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Właściwości prętów kompozytowych wynikają z jednokierunkowego zorientowania w nich włókien. Pręty FRP charakteryzują się dużą wytrzymałością na osiowe rozciąganie wzdłuż włókien i stosunkowo małą wytrzymałością w kierunku prostopadłym do włókien oraz brakiem możliwości stosowania odgięć (takich jak haki i pętle w prętach stalowych). Wymia[...]

Nośność na ścinanie belek wykonanych z fibrobetonu


  Wartykule przedstawiono kilka sposobów obliczania nośności na ścinanie belek fibrobetonowych z betonu zwykłej wytrzymałości. Omówiono czynniki wpływające na nośność belek na ścinanie. Porównano nośności na ścinanie belek fibrobetonowych otrzymanych z poszczególnych metod z wartościami doświadczalnymi. Słowa kluczowe: fibrobeton, włókna stalowe, belki, nośność na ścinanie.Ścinanie w belkach żelbetowych jest jednymze stanów granicznych nośności, który należy sprawdzać na etapie projektowania konstrukcji. Beton jest materiałem kruchym, dlatego poszukuje się sposobów poprawy jego wytrzymałości na rozciąganie. Zaczęto więc dodawać do betonu zbrojenie rozproszone w postaci włókien stalowych lub tworzyw sztucznych. W ten sposób uzyskano nowy materiał (kompozyt) nazywany fibrobetonem (drutobetonem). Wporównaniu z betonem bez włókien, fibrobeton charakteryzuje się większą ciągliwością i wytrzymałością na rozciąganie, pozwala na stosowanie przekrojów o mniejszych wymiarach oraz zastąpienie zbrojenia poprzecznego (strzemion) zbrojeniem rozproszonym [1]. Mając to na uwadze, zasadne wydaje się popularyzowanie tegomateriału przez przybliżenie algorytmów projektowania przekrojów fibrobetonowych na ścinanie. Czynniki decydujące o nośności na ścinanie fibrobetonu Efektywnośćmechaniczna zbrojenia rozproszonego fEf.mech. (stopień zbrojenia włóknistego) określa współdziałanie pojedynczych włókien w betonie, umożliwiając hamowanie jego zarysowania. Zależy ona od smukłości λ i kształtu włókien (zakończenia haczykowate, wiosełkowe itp.), objętościowego udziału Vf wł[...]

Zbrojenie GFRP w zginanych elementach betonowych DOI:10.15199/33.2015.06.25


  W artykule przedstawiono możliwość stosowania prętów GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) jako zbrojenia głównego w zginanych elementach betonowych w obiektach wymagających odporności na korozję elektrolityczną lub obojętności elektromagnetycznej. Przeanalizowano dostępne zalecenia projektowe dotyczące zbrojenia GFRP. Dokonano analizy dotychczasowych badań zginanych elementówzbrojonych prętamiGFRPoraz porównano te wyniki z przewidywaną nośnością teoretyczną. Słowa kluczowe: zbrojenie GFRP, zginanie, normy projektowe, badania konstrukcji betonowych.Wśrodowisku agresywnym, w którym elementy żelbetowe nie spełniają stawianych im wymagań, coraz częściej wykorzystuje się zbrojenie polimerowe [1]. Charakteryzuje się ono dużą wytrzymałością na rozciąganie (600 ÷ 3700MPa) i obojętnością elektromagnetyczną oraz odpornością na korozję. Pręty GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) wykorzystywane są jako zbrojenie główne elementów betonowych w obiektach, które wymagają obojętności elektromagnetycznej (m.in. dotyczy to obiektów przemysłu miedziowego i aluminiowego, np. wanny elektrolityczne czy fundamenty transformatorów). Ponadto zalety tego typu zbrojeniamożnawykorzystać w obiektach infrastruktury miejskiej oraz w budownictwie morskim. Duże możliwości wykorzystania prętów GFRP jako zbrojenia głównego sprawiły, że na świecie podjętowiele badań i prób znormalizowaniawymiarowania tego typu elementów. Pierwszy raz zastosowano jewlatach 70.Od tego czasu nastąpił intensywny rozwój prac badawczych nadweryfikacją zbrojenia FRPwkontekściemożliwościwykorzystania gowzginanych elementach [...]

Badania wytrzymałości na ściskanie betonów wysokowartościowych z dodatkiem włókien stalowych DOI:10.15199/33.2015.06.26


  W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ściskanie betonu wysokowartościowegomodyfikowanego włóknami stalowymi i polipropylenowymi. Porównano je z wynikami badań próbek bez dodatku włókien oraz przeprowadzono estymację wytrzymałości na ściskanie betonu w funkcji zawartości włókien stalowych.Wyniki badań odniesiono do literatury przedmiotu. Słowa kluczowe: beton wysokowartościowy, włókna stalowe, wytrzymałość na ściskanie.Wytrzymałość betonu na ściskanie jest jego najważniejszą techniczną i użytkową właściwością w kontekście projektowania konstrukcji żelbetowych. Minimalna wartość 28-dniowej wytrzymałości betonu na ściskanie fck, cube ≥ 60 MPa pozwala na zakwalifikowanie go do betonów wysokowartościowych BWW[1, 5].Wadą BWWjest kruche zniszczenie po przekroczeniu naprężeń równych wytrzymałości na ściskanie betonu.Wcelu ograniczenia tego efektu oraz nadania quasi-plastycznego charakteru pracy BWW, zaczęto dodawać do betonu włókna stalowe. W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wytrzymałości na ściskanie kostek wykonanych z BWWz dodatkiemwłókien stalowych oraz podjęto próbę równ[...]

Badanie współczynnika sprężystości fibrobetonu wysokowartościowego DOI:10.15199/33.2016.09.22


  Wartykule przedstawiono najważniejsze czynniki wpływające na wartość współczynnika sprężystości betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien (fibrobetonu). Omówiono wyniki badań doświadczalnych współczynnika sprężystości betonu - czterech serii próbek cylindrycznych o różnymstopniu zbrojenia rozproszonego (włókna stalowe oraz polipropylenowe). Dokonano estymacji wartości średniej współczynnika sprężystości w funkcji stopnia zbrojenia włóknistego, a uzyskane wyniki odniesiono do literatury przedmiotu. Słowa kluczowe: współczynnik sprężystości, BWW, włókna stalowe i polipropylenowe, estymacja.Wprzewidywaniu wartości współczynnika sprężystości betonów wysokowartościowych (BWW - betony o wytrzymałości kostkowej na ściskanie fck,cube ≥ 60MPa [4]), nie należy kierować się tylko jego wytrzymałością na ściskanie [5], gdyż głównymi czynnikami mającymi wpływ na jego wartość są [10]: rodzaj kruszywa (najlepsze łamane, np. bazaltowe); stopień wypełnienia objętości betonu kruszywem; przyczepność kruszywa do zaczynu cementowego oraz zawartość włókien (fibrobeton wysokowartościowy). Badania, dotyczące wzrostu współczynnika sprężystościwzależności od smukłości Ld oraz zawartościwłókien stalowych (Vf), prowadzili m.in. Ezeldin [6], Gao [7], Padmarajaiah [8] oraz Sivaraja [9]. Ich równania doświadczalne przedstawionowtabeli 1.Wartykule oceniono zgodność tych równań z wynikami własnych badań doświadczalnych. Program badań Program badań zakładał oznaczenie współczynnika sprężystości podłużnej [...]

Nośność na zginanie belek modyfikowanych włóknami stalowymi DOI:10.15199/33.2016.09.23


  Nośność na zginanie belek żelbetowych zależy od: stopnia zbrojenia podłużnego,usytuowania tegozbrojenia w przekroju, wytrzymałości betonu na ściskanie, granicy plastyczności stali zbrojeniowej, wymiarów geometrycznych przekroju, a także odmetody obliczeniowej. Podczas obliczania nośności na zginanie belek żelbetowych z dodatkiemwłókien stalowych (fibrobetonowych) należy dodatkowo uwzględnić wpływ struktur zbrojenia rozproszonego, które opisuje efektywność mechaniczna (1), określająca współdziałanie pojedynczych włókien w betonie. Zależy ona od smukłości (λ) i kształtu włókien, objętościowego ich udziału w kompozycie (Vf), przestrzennego rozkładu w betonie oraz przyczepności włókien domatrycy cementowej (τf), wynikającej zmechanicznego zakotwienia, adhezji i tarcia [2]. fEf.mech. = Vfλτf (1) gdzie: λ = l/d - smukłość włókien (l, d - odpowiednio długość i średnica włókien). Określenie parametrów przestrzennego rozkładu włókien oraz ich przyczepności do betonu jest kłopotliwe, dlatego też nośność na zginanie przekrojów fibrobetonowych, w podejściu "normowym", określana jest za pomocą umownych naprężeń rozciągających nazywanych "resztkową" wytrzymałością na rozciąganie (w przypadku metod omawianych w artykule). Metody obliczania nośności na zginanie W[...]

Badania belek zbrojonych na ścinanie prętami GFRP DOI:10.15199/33.2016.09.26


  W artykule przedstawiono wyniki badań belek betonowych zbrojonych na ścinanie prętami GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer). Analizowano cztery belki zbrojone strzemionami GFRP bądź prętami z zakotwieniemgłówkowym.Wartykule przedstawiono zaobserwowane mechanizmy zniszczenia oraz porównano oznaczone doświadczalnie nośności na ścinanie badanych belek z nośnościami teoretycznymi wyznaczonymi wg dostępnych zaleceń projektowych. Słowa kluczowe: zbrojenie FRP, ścinanie, normy projektowe, badania konstrukcji betonowych.Welementach narażonych na działanie agresywnego środowiska (korozja chlorkowa, elektrokorozja) coraz częściej wykorzystuje się zbrojenie kompozytowe m.in. z włókna szklanego (GFRP). Może ono występować w postaci prętów, siatek,mat oraz lin. Dostępne są następujące typy zbrojenia kompozytowego (FRP - Fiber Reinforced Polymer): z włókna szklanego (GFRP); zwłóknawęglowego (CFRP), zwłókna bazaltowego (BFRP) oraz zwłókna aramidowego (AFRP). Spośród wymienionych typów zbrojenia FRP najpopularniejsze są pręty z włókna szklanego.Wynika to zarówno z ich dobrych właściwości (duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna,mała gęstość), jak również z relatywnie niskiej ceny. Wcelu określeniam.in.możliwości wykorzystania GFRP jako zbrojenia na ścinanie badaniu poddano cztery belki z różnie ukształtowanym zbrojeniem podłużnym i poprzecznym. Głównym założeniem była weryfikacja mechanizmów zniszczenia belek zbrojonych na ścinanie strzemionami GFRP oraz prętami GFRP z zakotwieniem głów[...]

 Strona 1  Następna strona »