Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Organek"

Problematyka wzmocnień istniejących elementów konstrukcji DH Renoma w związku z przebudową obiektu DOI:10.15199/33.2015.11.40


  W artykule przedstawiono sposób wzmocnienia elementów historycznej konstrukcji Domu Handlowego Renoma we Wrocławiu w związku z jego przebudową i rozbudową. Najszerzej potraktowano problem wzmocnienia konstrukcji stropu, które komplikował brak spawalności stali historycznej użytej na konstrukcję obiektu. W ramach przebudowy wewnątrz obiektu wykonano wiele wyburzeń. Stateczność obiektu zapewniono, stosując system dodatkowych elementów konstrukcyjnych (stężeń) oraz indywidualne rozwiązania w miejscach wycięcia słupów konstrukcyjnych, tzw. belki transferowe oraz portalowe ramy transferowe. Zwrócono również uwagę na wzmocnienie: ścian murowanych oraz fundamentów. Słowa kluczowe: przebudowa, wzmocnienie konstrukcji, obiekt zabytkowy. Abstract. The article presents the solutions of the strengthening elements in the historic structure of the Trading House Renoma in Wrocław with reference to the reconstruction and expansion of the object.The problem of the enhancement of the floor structure, which complicated the declaration of non-weldability steel used for the construction of a historical object is discussed in detail. Moreover, various ways to increase the capacity of vertical elements in the structure are presented.The process of reconstruction involved a series of demolitions inside the building. The stability of the builiding was ensured through the use of additional structural elements (bracings) and individual solutionswhere structural columns were cut out, so-called transfer beam and transfer portal frame. Attention was drawn to the other strengthenings of the building: brick walls and foundations. Keywords: reconstruction of the building, strengthen of the construction, historic building.W związku z dużą dynamiką rozwoju centrów handlowych zlokalizowanych w centrum miast, konieczne jest przystosowanie istniejącej zabudowy zabytkowej do nowych założeń funkcjonalno-użytkowych. Wiąże się to z przebudową, rozbudową i moderni[...]

Identyfikacja materiałowa stalowych elementów w konstrukcjach budowlanych DOI:10.15199/33.2017.11.06


  Opracowując projekty rewitalizacji, remontów lub wzmocnienia konstrukcji, często brak jestwiarygodnych danych dotyczących zastosowanego gatunku stali. Wówczas konieczna jest analiza materiałowa stalowych elementów konstrukcji, która pozwala poznać przedewszystkimwłaściwościmechaniczne i technologiczne,wtymm.in.: granicę plastyczności; wytrzymałość na rozciąganie; wydłużenie procentowe po zerwaniu; udarność i spawalność.Określenie głównych właściwości mechanicznych i spawalności stali jest możliwe jedynie w badaniach niszczących: statycznej próbie rozciągania, próbie udarności oraz próbach spawalności. Ograniczenie się do jednego lub dwóch z tych badań może prowadzić do błędnych wniosków, nawet w przypadku gdy istnieje dokumentacja techniczna konstrukcji. Szczególnie dotyczy tomateriału starych konstrukcji, ponieważ z biegiemlat ulega on zmianom reologicznym[2]. Na podstawie przełomów próbek ze statycznej próby rozciągania można w łatwy sposób określić, czy mamy do czynienia ze stalą zlewną (fotografia a) czy zgrzewną (fotografia b), którą stosowano powszechnie od II połowyXIXw. aż do 1904 r. [2]. Jednak zazwyczaj niemamożliwości pobrania z konstrukcji wystarczającej liczby próbek do badań niszczących i konieczne jest ograniczenie ich zakresu, choć nie powinno się z nich całkowicie rezygnować.Wtakich przypadkach uzupełnieniem mogą być pomiary twardościBrinella, badania struktur[...]

Problemy wznoszenia budynków plombowych w zwartej zabudowie miejskiej z zachowaniem historycznych ścian frontowych DOI:10.15199/33.2017.11.25


  Pogoń za jak najlepszą lokalizacją, jednym z najważniejszych czynników decydujących o tzw. sukcesie biznesu, stawia przed architektami i inżynierami trudne wyzwania.Architektura obiektów z jednej strony powinna nawiązywać do istniejącej zabudowy i spełniać uwarunkowania konserwatorskie, a z drugiej mieć jak najciekawszą formę i rozwiązania, którewpływają na sprzedaż lokali lub ichwynajem. Wostatnich latachważne stało się pozostawianiewobiektachwznoszonych na terenach zabytkowej zabudowy tzw. świadków historii. Konserwatorzy miejscy często wymagają zachowania oraz renowacji historycznych, frontowych fasad.Wartykule na przykładzie kilku zrealizowanych obiektów przedstawiono najczęstsze problemy techniczne, z jakimi należy się zmierzyć przy wznoszeniu budynków z zachowaniem istniejącej ściany frontowej. Prace wstępne Budynki dawnej zabudowy miejskiej wznoszone były w technologii tradycyjnej - murowanej. Z reguły mają jedną kondygnację podziemną z masywnym stropem i stropami drewnianymi w wyższych kondygnacjach. Ściany posadowione są na fundamentach ceglanych, które stanowią przedłużenie ścian piwniczych lub ich skokowe poszerzenie.Na szczególną uwagę zasługuje sposób kształtowania ścian szczytowych i ich posadowienia. W zwartej zabudowie ściany układów podłużnych dochodzą do ścian szczytowych budynkuwcześniejwybudowanego bez ich łączenia. Przed rozpoczęciem każdej[...]

Bezpośrednie i pośrednie wyznaczanie wytrzymałości obliczeniowej stali w konstrukcjach budowlanych


  Przedstawiono metodykę statystycznego wyznaczania obliczeniowych parametrów stali konstrukcji budowlanych z uwzględnieniem rzeczywistej liczby prób. Pokazano, jak to należy zrobić w przypadku przeprowadzenia kilku lub kilkunastu badań niszczących, na podstawie których obliczeniowe parametry wytrzymałościowewyznacza się bezpośrednio, a także - jak to zrobić w sposób pośredni, przez badania twardości stali sposobem Brinella. Dokonano porównania przedmiotowych parametrów stali otrzymanych bezpośrednio i pośrednio. Sposób pośredni jest polecanywprzypadku stali stosowanejwkonstrukcjach budowlanych, która występuje z reguły w stanie surowym lub normalizowanym. Artykuł zakończono zaleceniami i wnioskami praktycznymi. Słowa kluczowe: stal konstrukcyjna, wytrzymałość, twardość Brinella.Jednymz istotnych problemów, z jakimczęsto spotykamy się w praktyce inżynierskiej, jest konieczność wyznaczenia wytrzymałości obliczeniowej stali, z której została wykonana eksploatowana konstrukcja budowlana. Potrzeba taka powstaje z reguły na etapie opracowywania projektów rewitalizacji, remontów lub ewentualnych wzmocnień konstrukcji, w celu dostosowania jej do zwiększonych obciążeń. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest brak projektów powykonawczych wzniesionych obiektów budowlanych, do przechowywania których nie wszyscy inwestorzy przykładająwystarczająco dużo staranności. Są wówczas dwie możliwości określenia parametrów wytrzymałościowych stali, z której została wykonana konstrukcja, amianowicie bezpośrednia, polegająca na przeprowadzeniu badań niszczących odpowiednio dużej liczby próbek pobranych z konstrukcji lub pośrednia - przez badania twardości Brinella. Pobranie z eksploatowanej konstrukcji stosunkowo dużych kawałków kształtowników lub blach do wykonania próbek [1] do badań niszczących jest na ogół niemożliwe, dlatego wyznacza się wytrzymałość stali na podstawie pomiarów twardości Brinella [1], które wykonuje się stacjonarnie na niedużyc[...]

Forma do produkcji strunobetonowych słupków sadowniczych


  Wartykule przedstawiono krajowe doświadczenia zdobyte podczas produkcji strunobetonowych słupków sadowniczych na torze naciągowymbędącymrównocześnie formą samonośną. Stalowa forma samonośna o długości nominalnej 64,0 m i szerokości 3,5 m pozwala na produkcję ponad 500 słupków strunobetonowych dziennie. Słowa kluczowe: strunobetonowe słupki sadownicze, forma samonośna.Wuprawach karłowatych jabłoni i gruszy niezbędne jest podtrzymanie rosnących w szpalerach drzewek przed niszczącym działaniem wiatru. Konstrukcję podtrzymującą drzewka można wykorzystać do zawieszenia specjalnych siatek chroniących owoce przed gradem, intensywną iluminacją słoneczną i żerującymptactwem. Konstrukcję nośną systemu ochronnego tworzą rzędy słupków drewnianych, betonowych lub stalowych o wysokości 4 m nad poziomem terenu [1 ÷ 3], ustawionych w rozstawie 6 ÷ 8 m. Obecnie coraz częściej stosowane są w sadach słupki strunobetonowe, charakteryzujące się dużą odpornością na warunki atmosferyczne oraz większą nośnością i mniejszą masą w porównaniu ze słupkami żelbetowymi przy zachowaniu stosunkowo niskich kosztów wyrobu [4]. Konstrukcja nośna toru naciągowego W Polsce od kilku lat do budowy konstrukcji podtrzymujących drzewka i siatki przeciwgradowe stosowane są słupki strunobetonowe im[...]

Modernizacja formy samonośnej do produkcji strunobetonowych słupków sadowniczych DOI:10.15199/33.2016.09.20


  W artykule przedstawiono koncepcję modernizacji samonośnej formy bateryjnej o długości 64 m, która uległa awarii w strefie kotwienia biernego strun. Forma stalowa (będąca równocześnie torem naciągowym strun) służy do produkcji strunobetonowych słupków sadowniczych metodą ciągłego betonowania i cięcia gotowych wyrobów na określoną długość. Nowe rozwiązanie konstrukcji toru w strefie kotwienia biernego strun zweryfikowano obliczeniowo, wykorzystującMES i porównano je z doraźnym wzmocnieniem wykonanym po awarii. Słowa kluczowe: forma samonośna, strunobeton, słupki sadownicze, modernizacja.Wsadach z uprawami niskopiennych jabłoni i gruszy podczas nasadzania drzewek montowane są strunobetonowe słupki sadownicze długości 4,0 lub 5,0 m (fotografia) o trapezowym przekroju 61 ÷ 70 × 75, 71 ÷ 80 × 85 i 78 ÷ 90 × 95 mm [1]. Służą one do rozpinania poziomych drutów na określonej wysokości, które podtrzymują wiotkie gałęzie drzewek oraz do zawieszania specjalnych siatek chroniących drzewka i owoce przed gradem, przegrzaniemsłonecznym czy ptakami. Produkcja przemysłowa strunobetonowych słupków sadowniczych odbywa się w stalowej formie bateryjnej o długości nominalnej 64,0 m i szerokości 3,5 m (rysunek 1), będącej jednocześnie torem naciągowym strun [1, 2].Wcyklu dwudniowym w formie powstaje 640 słupków długości 4,0 m, w tym[...]

 Strona 1