Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Wiesław KLIMCZAK"

Zarządzanie ryzykiem czy działania zapobiegawcze w systemie zarządzania?


  Szansą dla mniejszych organizacji jest nawiązywanie współpracy i kooperacji z rzetelnymi dostawcami.Wprowadzenie Tematyka zarządzania ryzykiem jest obecnie niezwykle popularna i bardzo często opisywana. Postępujący rozwój technologiczny i cywilizacyjny niesie ze sobą ciągle nowe elementy ryzyka, związane z takimi zjawiskami, jak stosowanie innowacyjnych materiałów, oddziaływanie na środowisko, elektroniczne przetwarzanie danych, zmieniające się regulacje prawne, rozwiązania polityczne i szereg innych. Proces zarządzania ryzykiem również rozwija się niezwykle dynamicznie, czego dowodem jest opublikowanie normy ISO 31000:2009 "Zarządzanie Ryzykiem - Zasady i Wytyczne" [1] i przewodnika "ISO Guide 73:2009, Zarządzanie ryzykiem - Terminologia" [2]. Zarządzanie ryzykiem można prowadzić w odniesieniu do funkcjonowania całej organizacji lub w węższym zakresie w odniesieniu do realizowanego projektu [3] lub umowy. Ryzyko niespełnienia wymagań występuje ciągle. Jeżeli ryzyka nie można przewidzieć lub określić to nie znaczy, że ryzyka nie ma. Występujące ryzyko zawsze przekłada się na funkcjonowanie organizacji, realizowanego procesu, wykonywanego obiektu lub produkcji wyrobu. Z tego powodu celowym jest, żeby do zarządzania ryzykiem zastosować taką metodę, która jest najwłaściwsza do zastosowania w danym zadaniu do rozwiązania występujących problemów. Zagadnienie działań zapobiegawczych jest powszechnie znane i dobrze udokumentowane w literaturze. Jednak w systemach zarządzania [4], co wykazują prowadzone audity, staje się zadaniem wielopłaszczyznowym, niezwykle złożonym i bardzo trudno jest przedstawić obiektywne dowody zgodności z wymaganiami . Z uwagi na wielość praktycznie stosowanych rozwiązań dotyczących działań zapobiegawczych Patrz ISO 9001 p.8.5.3 i zarządzania ryzykiem, stopień ich skomplikowania oraz różnice w stosowanej terminologii, szczególnie tej przyjętej z języka angielskiego, autor mając na uwadze pewne zas[...]

Zarządzanie ryzykiem w projekcie badawczo-rozwojowym DOI:10.15199/46.2015.1.4


  Analiza ryzyka obejmuje klasyfikację ryzyka i określanie priorytetów ryzyka.Wprowadzenie Tematyka zarządzania ryzykiem jest obecnie niezwykle popularna i bardzo często opisywana w środkach przekazu. Różnorodność obszarów problemowych, w jakich działa organizacja i co za tym idzie realizowanych procesów oraz wielość wymagań, które musi spełnić powodują, że zagadnienie to powszechnie znane i dobrze udokumentowane, po pobieżnej nawet analizie wykonalności, staje się zadaniem wielopłaszczyznowym, niezwykle złożonym, wymagającym precyzyjnej koordynacji. Cele opracowania niniejszego artykułu to: Przedstawienie problematyki dotyczącej zarządzania ryzykiem w odniesieniu do zarządzania ryzykiem w projektach badawczo-rozwojowch; Przybliżenie i uzasadnienie proponowanych w artykule rozwiązań; Zainspirowanie i zachęcenie czytelnika do dokonania własnych przemyśleń oraz zgłoszenia uwag i propozycji dotyczących tego tematu; Opracowanie i przedstawienie prostego modelu zarządzania ryzykiem, który mógłby być zastosowany w projektach badawczo-rozwojowch realizowanych w organizacjach naukowo-badawczych i innych; Opracowanie i przedstawienie prostego formularza planu zarządzania ryzykiem do wykorzystania w realizowanych projektach. Celem artykułu nie jest rozważanie wpływu niepewności na osiąganie strategicznych celów projektu realizowanego, na przykład w dużej korporacji. Dlatego opracowanie nie zawiera poszerzonych rozważań dotyczących genezy zwiększającego się zastosowania ryzyka, teorii, obliczeń i stosowanych metod, interpretacji wymagań norm dotyczących zarządzania ryzykiem. Inspiracją do opracowania artykułu były doświadczenia autora polegające na tym, że pracownicy naukowi realizujący projekty w natłoku obowiązków i merytorycznych problemów nie mają czasu, żeby poszukiwać rozwiązań dotyczących ryzyka i tam gdzie jego znajomość nie jest wymagana, po prostu je pomijają. Wszystkie znane metodyki zarządzania projektami - w tym [...]

Ryzyko w wymaganiach PN-EN ISO 9001:2015-10 i możliwości ich implementacji w organizacji DOI:10.15199/48.2017.3.5


  The risk in the requirements of PN-EN ISO 9001:2015-10 and the possibility of their implementation in an organization. Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie w ujęciu pragmatycznym wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015- 10 mających zastosowanie do ryzyka i szans oraz wskazanie możliwości zastosowań praktycznych podczas wdrażania metodyki zarządzania ryzykiem w systemie zarządzania jakością organizacji. W części teoretycznej artykułu zaprezentowano analizę terminologii oraz wprowadzonych przez normę wymagań dotyczących ryzyka. W części empirycznej przedstawiono propozycję prostej metodyki zarządzania ryzykiem, opracowanej na podstawie doświadczeń wynikających z badań własnych przeprowadzonych w polskich organizacjach prowadzących działalność zgodnie z wymaganiami systemów AQAP1 i WSK2, w których zarządzanie ryzykiem jest obligatoryjne. Metodykę opracowano dla procesów funkcjonujących w większości małych i średnich przedsiębiorstw z wykorzystaniem podejścia procesowego przyjętego w normie.Summary The purpose of the article is to present a pragmatic approach to PN-EN ISO 9001:2015-10 requirements applicable to risk and opportunities as well as to identify possibilities for practical applications during the implementation of risk management methodology in the organization’s quality management system. The article presents an analysis of terminology and requirements applicable to risk introduced by the standard in the theoretical part and a simple risk management methodology in the empirical part. It was developed based on experience with own research conducted in Polish organizations operating in accordance with the requirements of AQAP and WSK systems, where risk management is mandatory. The methodology was developed for processes operating in most small and medium-sized enterprises with the use of a process approach adopted in the standard.Słowa kluczowe jakość, proces, wymagania jakościowe, ryzyko, szanse, podej[...]

Wymagania ISO 9001:2015 dotyczące podejścia procesowego i ich wpływ na system zarządzania jakością organizacji DOI:


  Requirements of ISO 9001:2015 on the process approach and their impact on the organization’s quality management system Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie w ujęciu pragmatycznym wymagań normy ISO 9001:2015 właściwych dla podejścia procesowego oraz wskazanie możliwości zastosowań praktycznych podczas wdrażania przez organizację zmian w systemie zarządzania jakością. W części teoretycznej artykułu wykorzystano wyniki badań literatury przedmiotu. Porównano wymagania norm ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015 pod względem podejścia procesowego. Przedstawiono omówienie wyników porównania nowych i zmienionych wymagań. W części empirycznej wykorzystano wyniki badań własnych, przeprowadzonych w polskich organizacjach prowadzących działalność zgodnie z wymaganiami systemów zarządzania jakością SZJ i AQAP. Przedstawiono propozycję określenia procesów i ich powiązań w formie graficznej oraz zestawienie wejść i oczekiwanych wyjść z procesów dla organizacji generalnego wykonawcy inwestycji budowlanych. Opracowano wnioski wynikające z przeprowadzonych porównań i podanych przykładowych rozwiązań. Kluczowy wniosek dotyczy rozszerzenia i uszczegółowienia wymagań. Nowe wydanie normy zwiększa zdefiniowany zakres procesu, od którego wymaga się osiągnięcia zamierzonego wyniku, a ponadto doprecyzowuje i zwiększa wymagania mające zastosowanie do podejścia procesowego. Większość wprowadzonych zmian została podporządkowana osiągnięciu zamierzonego wyniku procesu. Przedstawiono przykłady praktycznych rozwiązań.Summary The purpose of the article is to present a pragmatic approach to ISO 9001:2015 in relation to process approach requirements as well as to identify possibilities for practical applications by the organization during the implementation changes to quality management system. In the theoretical part of the article research results of the subject literature were used. On these background requirements of ISO 9001 standard publis[...]

Nowe wymagania NATO dla dostawców - AQAP 2110 wydanie D 2016 DOI:10.15199/48.2017.8.3


  W czerwcu 2003 r. zostały opublikowane pierwsze wydania Publikacji Standaryzacyjnych Zapewnienia Jakości AQAP serii 2000, które zastąpiły AQAP serii 100 opracowane na podstawie podejścia proceduralnego obowiązującego w normach rodziny ISO 9000:1994. Pierwsze wydania AQAP serii 2000 były konsekwencją podejścia procesowego [4] przyjętego przez Komitet Techniczny ISO nr 176 przy konstruowaniu wymagań norm serii ISO 9000:2000. Aktualna nowelizacja AQAP jest również konsekwencją ustanowienia norm ISO 9000:2015 i ISO 9001:2015. Norma [9] uporządkowana zgodnie z nową strukturą ramową koncentruje się na skuteczności realizowanych procesów. Twórcy normy przyjęli, że poprawa skuteczności zostanie osiągnięta dzięki połączeniu podejścia procesowego z wykorzystaniem - na wszystkich poziomach organizacji - cyklu PDCA oraz myślenia opartego na identyfikacji i ocenie ryzyka. Powyższe założenia wymusiły konieczność dostosowania 19 2017 S i e r p i e ń do wymagań [9], ale również stworzyły możliwość nowelizacji publikacji [3]. Inspiracją do opracowania tego artykułu było nowe wydanie natowskiego standardu AQAP 2110 D oraz fakt, że bogata literatura dotycząca wymagań AQAP ([5], [6], [14], [15], [16], [17]) - z uwagi na czas opublikowania - nie uwzględnia wymagań najnowszego wydania [3]. Przedmiot badań stanowi Sojusznicza Publikacja Zapewniania Jakości AQAP 2110 D w odniesieniu do wymagań AQAP 2110 wydanie 3 z 2008 r. Jako problem badawczy postawiono pytanie: "Jakich podmiotów uczestniczących w cyklu życia wyrobu obronnego i jakich elementów ich systemów zarządzania jakością dotyczą nowe wymagania AQAP 2110 D?". Zastosowano pragmatyczną metodę badań i technikę analizy porównawczej. Kursywą wyróżniono cytaty z dokumentów poddanych badaniu. Wyniki badań własnych wymagań ogólnych - AQAP 2110 D rozdziały 3 i 4 W punkcie 3.1 ustanowiono [3] wymaganie stosowania normy ISO 9001:2015, dlatego celowe jest wyjaśnienie podstawowych różnic term[...]

Podobieństwa i różnice wymagań AQAP 2110 i systemu zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych DOI:10.15199/48.2018.9.8


  Aktualna nowelizacja publikacji AQAP 2110 jest konsekwencją zmiany wymagań norm ISO 9000:2015 i ISO 9001:2015. Norma [8] koncentruje się na skuteczności realizowanych procesów. Twórcy normy przyjęli, że poprawa skuteczności zostanie osiągnięta dzięki połączeniu podejścia procesowego z wykorzystaniem - na wszystkich poziomach organizacji - cyklu PDCA oraz myślenia opartego na identyfikacji i ocenie ryzyka. Powyższe założenia wymusiły konieczność nowelizacji publikacji [2]. Inspiracją do opracowania tego artykułu były zarówno nowe wydania normy i natowskiego standardu AQAP 2110 D, jak i zainteresowanie badawcze autora dotyczące relacji wymagań jakościowych właściwych dla różnych wyrobów. Badania dotyczyły wymagań dla wyrobów obronnych oraz wyrobów budowlanych. Przyjęto hipotezę, 62 2018 Wr z e s i e ń XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY Podobieństwa i różnice wymagań AQAP 2110 i systemu zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych że wymagania AQAP i ZKP są zbieżne. Zastosowano metodykę badawczą obejmującą badanie literatury przedmiotu i technikę analizy porównawczej. W artykule wykorzystano najnowszą wiedzę [3,4,8,17] i aktualną dostępną terminologię [9,12,13]. Podstawy stosowania systemów AQAP i ZKP Stosowanie AQAP jest uwarunkowane zawartą umową. Celem wdrożenia wymagań AQAP jest ustanowienie podstawy umożliwiającej nadzorowanie przez zamawiającego zgodności z wymaganiami umowy dotyczącej dostawy wyrobu obronnego. Podstawę tę stanowi wdrożenie w odpowiedni sposób wymagań [2] (p.1.2), co zbuduje zaufanie do zdolności dostawcy w zakresie dostarczania wyrobów, które będą zgodne z wymaganiami zamawiającego zawartymi w umowie. Wymagania te w zależności od potrzeb zamawiającego - oprócz obowiązujących norm obronnych i przepisów prawa - mogą dla danego wyrobu w kolejnym zamówieniu być różne. Zakładowa kontrola produkcji jest jednym z warunków wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych wymaganych przez roz[...]

Nowe wymagania ISO 9001:2015 i ich wpływ na system zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych DOI:10.15199/47.2016.9.5


  Artykuł rozpatruje nowe wymagania wprowadzone przez normę ISO 9001:2015 w kontekście wymagań właściwych dla systemu zakładowej kontroli produkcji (ZKP) wyrobów budowlanych. Jako podstawę do rozważań dotyczących ZKP przyjęto wymagania normy PN-EN 16361:2013-12. Norma ta dotyczy napędów oferowanych razem z drzwiami, skrzydłami systemowymi producenta automatyki lub innymi skrzydłami oraz obejmuje napędy ze skrzydłami do drzwi przesuwnych i obrotowych. W analizie uwzględniono system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz procesy realizowane w organizacji produkującej taki typ wyrobów. Przedstawiono wnioski wynikające z przeprowadzonych porównań. Celem opracowania jest zbadanie i określenie elementów wspólnych wymagań ZKP i normy ISO 9001:2015 oraz wskazanie możliwości zastosowań praktycznych podczas wdrażania tych systemów.Wprowadzenie Świat zmienia się dynamicznie. Jedna z najpopularniejszych na świecie norm ISO 9001:2015 ustanawiająca wymagania dla systemu zarządzania jakością SZJ została opublikowana w dniu 23 września 2015 roku i potwierdza obowiązującą tendencję powszechności zmian. Norma jest postrzegana jako narzędzie pomagające organizacji wykazać klientowi, że 37 2016 Wr z e s i e ń posiada możliwości dostarczania produktów i usług1 wysokiej jakości, jak również uprościć procesy oraz zapewnić ich bardziej efektywny i skuteczny przebieg. Czynniki te zwiększają możliwości organizacji dotyczące ciągłego rozwoju na stabilnym poziomie. Liczba organizacji działających zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 na całym świecie wyniosła na koniec 2014 roku 1.138.155, co stanowi w stosunku do 2013 roku wzrost o 11 695 organizacji, i oznacza średni roczny wzrost na poziomie około 1% [19]. Znaczny udział w tej liczbie posiadają firmy sektora budowlanego - bardzo ważnego dla gospodarki. Rozwój cywilizacyjny i techniczny powoduje to, że wyroby budowlane zmieniają się i są dostosowywane do potrzeb użytkownik[...]

 Strona 1