Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Jacek WAŃKOWICZ"

Mechanism of sudden flashover on composite insulator surface with non-uniformly distributed wettability and pollution DOI:10.12915/pe.2014.05.053

Czytaj za darmo! »

This paper presents the mechanism of a sudden flashover along composite insulator surface with non-uniformly distributed wettability and pollution. Parameters of the model have been determined on the basis of typical composite insulator pollution characteristics in a condition of low or high surface wettability. It has been found that surface strength of composite insulator with non-uniformly distributed wettability and pollution depends mainly on a part of its creepage distance (of low wettability) - around 25% of insulator’s overall creepage distance. Streszczenie. W artykule przedstawiono mechanizm natychmiastowego przeskoku napięciowego po powierzchni izolatora kompozytowego o nierównomiernej zwilżalności i nierównomiernym zabrudzeniu. Parametry modelu określono na podstawie typowych charakterystyk zabrudzeniowych izolatora kompozytowego w stanie niskiej lub wysokiej zwilżalności. Stwierdzono, że wytrzymałość powierzchniowa izolatora kompozytowego zależy głównie od części jego drogi upływu (około 25% całkowitej długości) wzdłuż powierzchni o niskiej zwilżalności.(Mechanizm natychmiastowego przeskoku napięciowego na powierzchni izolatora kompozytowego o nierównomiernej zwilżalności i zabrudzeniu) Keywords: pollution flashover, pollution characteristic, surface wettability, composite insulator, creepage distance Słowa kluczowe: przeskok zabrudzeniowy, charakterystyka zabrudzeniowa, zwilżalność powierzchni, izolator kompozytowy, droga upływu doi:10.12915/pe.2014.05.53 Introduction The problem of pollution flashover along the surface of a long rod composite insulator is interesting both in a cognitive sense (mechanism of a flashover) and in a practical aspect, in relation to dimensioning composite insulators under operating conditions. In accordance to the experimental research results [1, 2] the flashover along the low-wettability surface of an insulator may take place due to the creation of hydrophilic runnel of joined together[...]

Pole magnetyczne niskiej częstotliwości w lokalach mieszkalnych pochodzące od wnętrzowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono rozkłady natężenia pola magnetycznego niskiej częstotliwości występujące w lokalach mieszkalnych usytuowanych w sąsiedztwie wnętrzowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV. Zwrócono uwagę na możliwość przekroczenia wartości dopuszczalnej tego natężenia pola w środowisku ogólnie dostępnym w wyniku niewłaściwego usytuowania kabli niskiego napięcia wewnątrz stacji transformatorowej. Zaproponowano rozwiązania pozwalające w istotny sposób zmniejszyć jego wartości. Abstract. Distributions of magnetic field intensity of low frequency for dwellings located in vicinity of 15/0,4 kV indoor transformer sub stations are presented in this paper. It is shown that improper installation of low voltage cables can result in crossing the boundary values of the magnetic field intensity in surrounding are a open to the public. Solutions to limit the values of the magnetic field strength are proposed in the paper. (Calculation of magnetic field intensity of low frequency for dwellings located in vicinity of 15/0.4 kV indoor transformer sub stations into adjacent dwellings) Słowa kluczowe: wnętrzowa stacja transformatorowa, natężenie pola magnetycznego. Keywords: indoor substation, magnetic field strength. Wstęp Lokalizacja stacji transformatorowej 15/0,4 kV wewnątrz budynku mieszkalnego jest źródłem obaw mieszkańców, których mieszkania znajdują się w bliskim jej sąsiedztwie. Dotyczy to, przede wszystkim tych lokali mieszkalnych, których pokoje sąsiadują przez ścianę lub znajdują się bezpośrednio nad stacją transformatorową. Przyczyną tych obaw jest pole magnetyczne niskiej częstotliwości, którego źródłem jest wnętrzowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV. Typowa stacja wnętrzowa (usytuowana najczęściej na parterze budynku) wyposażona jest w transformator 15/0,4 kV, rozdzielnię średniego napięcia (S.n.), rozdzielnię niskiego napięcia (n.n.) oraz łączące te rozdzielnie z transformatorem połączenia kablowe lub szynowe. Źródłem pola [...]

Wytrzymałość kompozytowych wsporczych izolatorów stacyjnych przy obciążeniu zmiennym

Czytaj za darmo! »

Kompozytowe wsporcze izolatory stacyjne stosuje się w sieciach elektroenergetycznych na coraz większe prądy zwarcia. W badaniach znormalizowanych przewiduje się dla tych izolatorów tylko próby przy obciążeniu statycznym. Podczas przepływu prądów zwarcia na izolatory wsporcze oddziałują także zmienne siły zginające o dużych wartościach, zwykle o charakterze cyklicznym wahadłowym. W Instytucie Energetyki rozpoczęto prace nad wytrzymałością kompozytowych izolatorów wsporczych przy takich właśnie obciążeniach. Wstępny etap badań obejmował izolatory do sieci 110 kV. Wyznaczono charakterystyki zmęczeniowe i oszacowano wytrzymałość izolatorów przy obciążeniu zmiennym. Abstract. Composite station post insulators are applied to electrical power grid where high surge currents can be periodically expected. Standard tests for these insulators base on application of static mechanical loads only while the composite station post insulators are subjected to variable cantilever forces of symmetrical cyclic character and high values being a result of impact of surge currents flow in to the grid. This type of variable loads has been applied to research works on mechanical strength of the insulators at the Institute of Power Engineering (IEn). Preliminary tests have been carried out for the insulators applied to 110 kV electrical power network. The fatigue characteristics are determined for these insulators to evaluate their mechanical strength at the variable loads. (Mechanical strength of composite station post insulators under the cyclic loads). Słowa kluczowe: izolatory kompozytowe, wsporcze izolatory stacyjne, próby mechaniczne, zmęczenie materiałów, prąd zwarcia. Keywords: composite insulators, station post insulators, mechanical tests, fatigue of materials, short-circuit current. Wprowadzenie W 2006 r. Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna opublikowała normę IEC 62231 [1]. W tym samym roku normę tę uznał Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotech[...]

Modelowanie uszkodzeń beziskiernikowych ograniczników przepięć wysokiego napięcia

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zastępcze schematy elektryczne stanowiące odwzorowanie ograniczników przepięć w różnym stadium ich uszkodzenia. Stwierdzono, że zaproponowana procedura SIMULA 2009 do programu SwCAD III Wersja 2.00z jest wystarczająca do wystarczająco dokładnego symulowania uszkodzeń w wysokonapięciowych ogranicznikach przepięć. Abstract. The paper presents equivalent electrical circuit diagrams for surge arresters in various stages of their damage. It was found that the proposed SIMULA 2009 procedure of program SwCAD III type 2.00z is sufficient to simulate faults of gapless HV surge arresters. (Fault simulation for gapless high voltage surge arresters). Słowa kluczowe: ogranicznik przepięć, model matematyczny, charakterystyki U(t) i I(t). Keywords: surge arrester, mathematical model, voltage and current characteristics U(t) and I(t). Wstęp Analizę stanu warystorów tlenkowych ZnO w warunkach eksploatacyjnych można przeprowadzać metodami numerycznymi poprzez ich modelowanie schematami zastępczymi. W literaturze można znaleźć wiele elektrycznych schematów zastępczych modelujących odpowiedzi warystorów ZnO na sinusoidalne wymuszenia napięciowoprądowe [1-8]. Schematy te, różnią się stopniem skomplikowania wynikającym ze sposobu doboru elementów i ich różnorodności, zastosowanym - dla danego schematu elektrycznego ogranicznika - rodzajem napięcia zasilającego, czy też ograniczeniami zakresu charakterystyki napięciowo-prądowej. Zamodelowany ogranicznik, zasilany napięciem przemiennym Uc w zakresie trwałej pracy, składa się najczęściej z połączonych szeregowo-równolegle elementów RC charakteryzujących się zwykle właściwościami liniowymi. Natomiast nieliniowość warystorów ZnO ogranicznika jest odwzorowywana zazwyczaj opornikami nieliniowymi, które tylko w przybliżeniu charakteryzują nieliniowość stosu warystorów, z którego składa się rzeczywisty ograniczni[...]

Nieznormalizowane wymagania i kryteria oceny kompozytowych wsporczych izolatorów stacyjnych do sieci 110 kV i 220 kV DOI:10.12915/pe.2014.10.27

Czytaj za darmo! »

Znormalizowane metody prób kompozytowych wsporczych izolatorów stacyjnych sprowadzają się wyłącznie do obciążeń statycznych. W eksploatacji występują jednak zarówno obciążenia statyczne, jak i zmienne. Są to głównie obciążenia zginające. Obciążenia zginające powodują ugięcie izolatorów kompozytowych znacznie większe, niż izolatorów ceramicznych. Stąd konieczność wprowadzenia nieznormalizowanych wymagań w zakresie ich dopuszczalnego ugięcia i odporności na obciążenia zmienne. Abstract. Standard methods for testing composite station post insulators combine static loads only. However under operation conditions these insulators are subjected to static and variable loads. These are mainly cantilever loads. Bending of composite station post insulator can be much biger than for ceramic ones. Introduction of non standard tests and requirements for evaluation of permissible bending limits and resistance to variable loads for these insulators is necessary. (Non standard requirements and criteria for evaluation of composite station post insulators applied to 110 kV and 220 kV electrical power grids). Słowa kluczowe: izolatory kompozytowe, wsporcze izolatory stacyjne, zmęczeniowe próby mechaniczne, prąd zwarcia. Keywords: composite insulators, station post insulators, fatigue mechanical tests, short-circuit current. doi:10.12915/pe.2014.10.27 Wprowadzenie Izolatory kompozytowe należą do grupy izolatorów polimerowych, które są jednym z czterech rodzajów stosowanych obecnie izolatorów elektroenergetycznych, co schematycznie pokazano na rysunku 1. Rys.1. Podział izolatorów elektroenergetycznych ze względu na rodzaj materiału, z którego wykonano ich część izolacyjną Do podgrupy izolatorów kompozytowych należą również kompozytowe wsporcze izolatory stacyjne. Izolatory te obejmuje norma PN-EN 62231 [1], opracowana jako polska wersja normy IEC 62231 i EN 62231. Zakres tej normy ogranicza się do izolatorów stosowanych w sieciach o najwyższym dopuszczal[...]

Niestandardowe metody badań ograniczników przepięć w eksploatacji DOI:10.12915/pe.2014.10.30

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano dwie niestandardowe metody badania stanu ograniczników przepięć w warunkach eksploatacyjnych. Jedna z tych metod została opracowana w Instytucie Energetyki (IEn), podczas gdy druga z nich jest metodą termowizyjną. Zasadność stosowania obu tych metod do diagnostyki ograniczników przepięć w warunkach eksploatacyjnych, jest dyskutowana w tym artykule. Abstract. The paper presents two non-standard methods for testing surge arresters under operating conditions. One of these methods has been developed at the Institute of Power Engineering while the second one is so called thermographic method. Applicability of theses both methods to surge arrester diagnostics under field conditions, has been discussed in the paper. (Non-standard methods fore testing surge arresters under operating conditions). Słowa kluczowe: wysokonapięciowe ograniczniki przepięć, badania diagnostyczne, termografia. Keywords: high voltage surge arresters, diagnostics tests, termography. doi:10.12915/pe.2014.10.30 Wstęp Istotne znaczenie dla ciągłości utrzymania w ruchu systemu elektroenergetycznego ma między innymi właściwie realizowana diagnostyka (odgromników) ograniczników przepięć 110, 220, 400 i 750 kV w miejscu ich zainstalowania, podczas pracy pod napięciem sieciowym. Stosowanie metod "on-line" w energetyce spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem przede wszystkim ze strony służb technicznych, którym zależy na bardzo szybkim wykrywaniu wszelkich nieprawidłowości oraz dbaniu o to, aby każdy przeprowadzany proces diagnostyczny mógł odbywać się w miejscu zainstalowania ogranicznika. Aktualnie ocenę stanu (odgromnika) ogranicznika przepięć metodą "on-line" tzn. w trakcie ich eksploatacji wykonuje się dwoma metodami: - niestandardową opracowaną i wdrożoną przez Instytut Energetyki (IEn), - termowizyjną preferowaną przez PSE S.A.. Metody te charakteryzują się różnymi właściwościami oceny stanu diagnozowanego ogranicznika, które z[...]

Wpływ obciążeń cyklicznych na integralność konstrukcji kompozytowych izolatorów liniowych - wstępne prace doświadczalne

Czytaj za darmo! »

Na podstawie dotychczas wykonanych badań stwierdzono, że obciążenia cykliczne mają istotny wpływ na długotrwałą wytrzymałość mechaniczną izolatorów kompozytowych. W celu pełniejszej oceny wpływu takich obciążeń na wytrzymałość izolatora, jako elektromechanicznego układu izolacyjnego, za uzasadnione uznano sprawdzenie ich wytrzymałości elektrycznej po długotrwałej próbie obciążeniem cyklicznym. [...]

Diagnostyka ograniczników przepięć - doświadczenia z badań eksploatacyjnych

Czytaj za darmo! »

Nowa metoda diagnostyki ograniczników przepięć opiera się na pomiarze i analizie prądu upływu płynącego stale przez ogranicznik pod napięciem sieciowym. Skuteczność tej metody zilustrowano wynikami oględzin elementów wewnętrznych ograniczników typu iskiernikowego i beziskiernikowego. Kryterium oceny kształtu krzywej może być pomocne do stwierdzenia charakteru uszkodzeń występujących w ograniczni[...]

 Strona 1  Następna strona »